Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Durf zwenken – over schuinsfilosofeerders en (d)warsdenkers

donderdag 12 januari 2012
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Aan de Gentse vakgroep wijsbegeerte woedt al enige tijd een debat over de vraag “Wat is wetenschap?”. Opvallend daarbij is dat geen van beide filosofische kampen stilstaat bij de denkbeweging – de discursieve geste – die ze vanuit hun eigen perspectief uitvoeren, maar in de plaats daarvan elk een eigen ruimte afbakenen waarbinnen de discussie kan gevoerd worden. Dit starre oppositiedenken sluit meteen de denkopeningen af waarlangs de filosofie aan zichzelf kan ontsnappen, en verraadt een ontegensprekelijk rechts discours.

“Wat is wetenschap”, vraagt de filosofie? Voor we die vraag beantwoorden, of willen beantwoorden, moeten we eerst weten vanuit welk antwoord ze kan gedacht worden, wie de vraagstellers zijn en met welke agenda zij die vraag nu opwerpen. Niet het antwoord, maar de vraag naar de vraag is fundamenteel, zo schrijft filosoof Anton Froeyman. Marc De Kesel licht de discussie op subtiele wijze uit de hengsels wanneer hij het heeft over de “vraag ALS VRAAG”. De filosofie weigert steeds aan de lokroep van de vraag – la questiongehoor te geven, omdat zij van nature het spoor volgt dat door een vraag in het denken wordt gegrift. Een filosofische vraag dient men zijlings te omspelen en in haar onontkoombare v(r)aagheid tegemoet te treden, overlangs de dwarssporen van het denken.

Filosofen als Braeckman en Boudry zetten zich echter angstvallig af tegen dit kromme denken, dit zwenkende denken dat korte bochten aandurft en zichzelf in schuinse pas tegemoet treedt. In een doorzichtig ideologisch manoeuvre trachten zij de plooien van het denken glad te strijken en wat krom gedacht is recht te trekken. Een ideologie die zichzelf miskent, is echter een rechtse ideologie. Links denken is bevrijdend, bevraagt haar eigen mogelijkheidsvoorwaarden en gaat voorbij de grenzen van wat “rationaliteit” en “waarheid” dicteren.

De scepsis, zo weten we sinds Alain Badiou, is het finale filosofische dogma, de laatste stuiptrekking van een hegemonie van het “weten”. Badiou toonde aan dat wetenschap ondergedetermineerd is omdat de gebeurtenis (l'événement) altijd zelf al modaliteiten in zich draagt die aan onze rationaliteit ontsnappen. Ook het rafelige denken van Lacan, waarover de filosoof Harry Frankfurt baanbrekend werk verrichte, laat zich niet opsluiten in simplistische categorieën. Lacan denkt niet zozeer, hij wordtveeleer gedacht (“çaparle). Niet verwonderlijk zijn deze filosofen van de aporie, de denkers van de schuinse en sluikse blik, een bedreiging voor het sciëntistische discours van deze wetenschapsideologen. Enkel in de marges van het denken, waarin we met Jean Boudrillard onze zekerheden opschorten en de rationaliteit onverlet laten, kunnen we ons eigen savoirdesavoueren. Dat is wat Sigmund Freud ons geleerd heeft, en wat nog steeds weerstand oproept.

“Ir-rationeel” duidt op het in vraag stellen van wat voor rationeel doorgaat, het loslaten van de stilzwijgende en stilgezwegen assumptie, een gedurfd uitzwenken op het gladde ijs van de filosofie. Psychoanalyse, zoals Marc De Kesel terecht opmerkte, is een theorie die de plaats van het weten afzweert en haar bestaansrecht ontleent aan het onaflatende besef dat de mens nooit buiten zichzelf kan treden, dat we de vraag naar de dimensie die ons denken constitueert altijd onbeantwoord moeten laten. De noumenale wereld – het Reële bij Lacan – is slechts een schaduw die ons achtervolgt maar steeds weer ontglipt.

Braeckman en Boudry staren zich blind op drogredenen, maar beseffen niet dat elke reden in essentie als “drogreden” gedacht en ver-dacht kan worden, vermits ze haar eigen geldigheid legitimeert en zo een bepaald denkkader uitlijnt. De Joodse historicus Jacques Presser waarschuwde ooit dat "als het fascisme ooit terugkomt, dan zal het dat doen onder de naam anti-fascisme". De betrouwbare maar feilbare kennis waarop Braeckman en Boudry aanspraak maken, verhult eigenlijk een totalitair discours, dat alternatieve perspectieven beknot, de pas afsnijdt en monddood maakt.

Ook andere zogenaamde filosofen aan de Gentse vakgroep (Froeyman, De Langhe, Vanderbeeken) ontsnappen niet aan dit steriele dovemansdenken. Net omdat zij pretenderen boven de onverzoenbare perspectieven uit te stijgen, zitten zij zelf gevangen in een hermetisch oppositiedenken, waarbij niet langer de ruimte gaapt om op de eigen schreden terug te keren en het metaperspectief te bevragen. In het ongewisse over de vluchtpunten van hun eigen denken – daar waar het zich in de einder verknoopt met die van andere perspectieven – heulen ze onwillekeurig mee met het absolutisme van Braeckman en Boudry. Als men lang genoeg in een afgrond staart, zo wist Nietzsche, gaat de afgrond terugstaren. Wie de filosofie voor lief neemt, laat zich niet in met het abysmale boek van Braeckman en Boudry, dat de lezer vanuit diepe ideologische krochten lonkt.

Filosofie plaatst telkens opnieuw de legitimiteit van de kennisvraag tussen haakjes en onderzoekt de ruimte van waaruit een bepaald discours kan gedacht worden. Filosofie is een activiteit die zichzelf onophoudelijk moet her-bevragen en zich aan haar eigen gewichtloosheid opheffen. In Gent is de filosofie thans wars van dwars-denkers. In een vakgroep vol blinden en dubbelblinden is het kwaad zoeken naar een éénoog.

Thomas Van der Elst – filosoof – Turnhout

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

53 reacties

 • door Rogier De Langhe op donderdag 12 januari 2012

  Mooi stukje. Ik snap wel niet waarom Froeyman, Vanderbeeken en ikzelf zouden meeheulen met het oppositiedenken terwijl we dat net aanklagen. We trachten net ruimte te forceren in plaats van ze op te vullen. Als er al iets voor in de plaats wordt gesteld is dat om te tonen dat er wel degelijk alternatieven zijn eerder dan om een nieuw dogma te installeren.

  Begrijp ik het goed dat je voorstel is om Braeckman en Boudry gewoon te negeren? ("Wie de filosofie voor lief neemt, laat zich niet in met het abysmale boek van Braeckman en Boudry") Los van de context versta ik die houding wel, maar gegeven de situatie was dat niet langer een optie. Ook voor vrijdenkers zijn er limieten, en althans die van mij lag daar waar die van anderen begint. Concreet, wanneer media overstelpt worden door een eenzijdige en agressieve campagne tegen een bepaalde vorm van denken was het tijd om de zaak open te breken. Het is net omdat filosofen met minder hapklare overtuigingen zich tegenwoordig zo vaak onbetuigd laten in het publieke debat dat een bepaald soort denken er een quasi-monopolie kon verwerven.

  Het was nodig dat iemand opstond om te tonen dat er een alternatief is. Laat me de bal terugspelen. Waar was jij toen de rel losbrak?

 • door Sebastian op vrijdag 13 januari 2012

  Wat is dat toch altijd met die karakterisering van 'rechts' of 'links'? Is zo'n onderscheid dan zo gemakkelijk te maken? Is een bepaald discours zonder meer onder te verdelen in dergelijke hokjes, zijn dat dan geen 'simplistische categorieën'? Is dat dan geen 'hermetisch oppositiedenken', net zoals degenen waar u tegen (!) reageert?

  'Wie filosofie voor lief neemt, laat zich niet in met het abysmale boek van Braeckman en Boudry' zegt u. Is dat dan geen totalitair absolutistisch discours? Staat er dan niets van waarde in voor een filosoof volgens u? Is het lezen van dat boek niet sowieso verrijkend, al is het maar om er kritiek op te geven?

  'Ir-rationeel' betekent volgens mij niet het in vraag stellen van wat voor rationeel doorgaat. Wat irrationeel is, is immers gebaseerd op wat voor rationeel doorgaat. Misschien zou 'arationeel' dan een betere term zijn. Hoe dan ook denk ik niet dat er een vorm van irrationaliteit of arationaliteit nodig is om 'uit te zwenken'. Rationaliteit en alle zekerheden (tegelijkertijd) overboord gooien brengt niet veel zoden aan dijk. Eerder hebben we volgens mij een 'rationaliteit' nodig die breder is dan de invulling die er door sommigen aan wordt gegeven. Misschien een rationaliteit zoals Rorty die voorstond: Rationaliteit als het kunnen bediscussiëren van elk onderwerp op een manier waarop verontwaardiging, dogmatisme en defensie ontbreken? Zo vervallen we niet in complete waanzin, terwijl waanzinnige ideeën toch besproken kunnen worden.

  Enfin, misschien begrijp ik je tekst gewoon niet goed? Als de vakgroep in Gent vol blinden en dubbelblinden zit, dan denk ik dat ik in vergelijking daarmee minstens tripelblind ben...

  Sebastian

 • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 13 januari 2012

  Dit lijkt mij een relativistische en wollige karikatuur van de filosofie. Schuin vs. recht denken, etc. Hier bedank ik voor. Het ridiculiseert de gevoerde discussie en verwoordt net datgene waar SKKKeppers hun gram uit halen: pomo.

  Het probleem met Boudry&co is eenvoudig: het wetenschappelijk statuut van de psychoanalyse is inderdaad een uiterst moeilijke discussie. Die zou voor wetenschapsfilosofen een uitdaging kunnen zijn om na te denken over wat wetenschap is. Dat is het domein waarbinnen ze aan de slag moeten gaan, willen ze professioneel en constructief bezig zijn. Buekens, Vandermassen, De Ceulaer, Boudry (Braeckman loopt er wat achteraan en Vermeersch probeert de rangen te sluiten…) beogen iets anders, iets politiek: ze recupereren een hele traditie van kritiek (voor een sceptische doorlichting van Freud moet je bij Gruenbaum zijn, die heeft Freud tenminste bestudeerd, die kritiek is al decennia geleden geformuleerd… ), voegen daar amper iets aan toe (plagiaat!), en gebruiken die filosofische discussie om er iets helemaal anders mee te doen. Noem het gerust een inquisitie door blinde humanisten, want daar komt het op neer:

  1_Een andere vakgroep moet weg, het mandatenbeleid van een andere faculteit wordt onder vuur genomen: science wars in functie van fondsengeld, een afstraffing voor de grootsprakerigheid van sommige leden van die vakgroep in het verleden. Dit heeft niets meer met een filosofische discussie te maken. Als je het niet eens bent met andersdenkenden moet je die toch niet ‘excommuniceren’?`

  2_Men wil Freud en Lacan, en alles wat er mee te maken heeft integraal dumpen. Het heeft ook als filosofie ineens geen bestaansrecht meer, vernam ik al enkele keren, het mag zelfs literatuur en kunst niet inspireren vanwege subversief en volksverlakkerij. Maar deze verkettering betekent ook dat je alle filosofie eigenlijk bullshit vindt, want het is geen wetenschap: Hegel, Nietzsche,… allemaal weg ermee! De Buekens-Boudry index van verboden boeken.

  3_Het grofste: honderden mensen die degelijk therapeutisch werk verrichten, worden door deze wetenschapsfilosofen die amper iets van therapie kennen direct of indirect voor dwaas en gevaarlijk crapuul uitgemaakt. Therapeuten die proberen te vermijden dat iemand dadelijk uit het raam springt, zullen inderdaad en terecht niet bezig zijn met de vraag of wat zij doen nu wel voldoet aan Vermeersch zijn neopositivistische definitie van wetenschap.

  Zelden heb ik academici zo arrogant en zonder vel over hun neus weten uithalen gewoon om hun mediageilheid en carrière een duwtje te geven. Ze krijgen er nog een schouderklopje voor ook, ‘want ze hebben toch een punt, psychoanalyse is toch niet echt wat je onder een wetenschap begrijpt… ’. Zucht. Ook al herhaal je keer op keer dat er iets anders aan de hand is dat veel problematischer is, de plaat blijft hangen... .

  Wat bieden deze zelfverklaarde humanisten als alternatief? Over de legitimiteit van het theoretisch kader van de cognitieve gedragstherapie zeggen ze niets. Heel wat mensen die hulp nodig hebben, en weldegelijk geholpen kunnen worden, worden nu nog meer afgeschrikt op basis van wat ze in de krant lezen. Ze vinden de weg naar de therapie niet meer en kiezen dan maar voor nog wat meer pillen. Wat is een therapie op basis van evolutiepsychologie: hondendressuur?

  Het Humanistisch Verbond zou zich moeten schamen dat ze zich laten vertegenwoordigen door deze ideologen die praten in naam van iets dat ergens boven de wetenschap zweeft.

  Een voordeel: door deze heksenjacht krijgt de psychoanalyse en heel wat filosofie toch terug wat aandacht, worden ze niet langer doodgezwegen. Men mag nog bestaan en krijgt te minste nog de herkenning als heks. Dat toont ook dat men de kracht ervan en hun angst ervoor te minste niet loochent. (cf. een rake bedenking van Marc De Kesel)

  Bovendien, ik zei het ooit al aan Buekens in een repliek in het tijdschrift ANTW: soms wint een zaak aan sympathie gewoon omdat de bestrijders ervan totaal niet kunnen bekoren. Doe dus vooral voort, binnenkort is er zo terug ruimte voor psychoanalyse en filosofie. Alvast bedankt!

  • door Filip Buekens op vrijdag 13 januari 2012

   De 'kritiek' van Rob Vanderbeeken op mij werd even grondig weerlegd in hetzelfde Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (Jaargang 2007). Ik mail graag de tekst aan geïnteresseerden.

   • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 13 januari 2012

    Filip, amigo! waar was je zolang? Grappig dat je ineens opduikt, nu pas! Is deze tekst misschien een flauwe poging tot 'sokal-affaire' van jou hand om de discussie te ridiculiseren? Frankfurt over Lacan enzo? Wat was het plan, de 'criticasters' betrappen op een pervers denken? De strategie van de 'ontmaskering' als blijkt dat uw argumenten toch maar wat van karton zijn? Het zou best kunnen, want je hebt veel verbeelding, je bent erg creatief wat de kruistocht betreft. Wat heeft je nu ineens getriggerd? Het blind humanisme? Touché?

    Ook dat is een politiek spel dat Skepp graag speelt: de discussie platleggen met schuim, gevloek, interventies die totaal naast de kwestie zijn. Kijk de internetfora maar na waar ze actief op zijn. Lezers die geïnteresseerd zijn draaien uiteindelijk het hoofd weg voor ‘het geweld’.

    Blijkbaar leef je ook nog steeds in de illusie dat je met uw hysterisch antwoord op mijn kritiek in ANTW, die kritiek toen ‘met de grond gelijk hebt gemaakt.’ Lees die tekst gewoon eens opnieuw please. Ik wil anders nog wel eens een vervolg schrijven, nu we er toch over bezig zijn. Kan je de pdf’s nog eens online zetten? Waarom haalde je die weg?

    • door Sebastian op vrijdag 13 januari 2012

     Wil je geloven dat ik ook impliciet aan de sokal affaire moest denken (vooral door het proberen strelen van het ego van links denkende mensen, en sommige taalconstructies waar ik de betekenis niet van begrijp)? Nu ja, ik heb geprobeerd van het artikel zo correct mogelijk te begrijpen (kwestie van intellectueel eerlijk te zijn), maar ik kan er toch niet veel zinnigs in terug vinden zoals mijn vorige post al aangaf.

     @Buekens Welke kritiek van Robrecht heb je al 'grondig weerlegd'? En kan je die tekst niet ergens online plaatsen ofzo?

     Sebastian

 • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 13 januari 2012

  Het is misschien nog waar ook! Een hoax van Buekens, de ridder van de rede. Alvast nergens een 'Thomas van der Elst' te vinden op het net, niet in het telefoonboek in Turnhout.

  Soit, laten we er vanuit gaan dat ik mij vergis, dadelijk word ik nog beschuldigd van complottheorieën en begint Boudry over dat andere hoofdstuk van zijn doctoraat... .

  nu we toch met zwenkend denken en schuins bekijken bezig zijn, want zo vulgair zijn we, die linksen, die Zizekianen, misschien moeten we het toch terug eens over biotech hebben? Transhumanisme enzo? Iets voor De Ceulaer? Industrie en gepopulariseerde wetenschap vs. literatuur en kunst? Wat is de volgende stunt van DS?

  • door johan bosmans op vrijdag 13 januari 2012

   Ik begrijp niet goed hoe de verdediging van Nietzsche (alle feiten zijn interpretaties) te rijmen is met het bedanken voor relativistische filosofie. http://banneling.wordpress.com/

   • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 13 januari 2012

    Dag Johan, (Net terug van de lunch. DWM is veel te interessant, een mens komt aan zijn werk niet toe…)

    Dat lijkt inderdaad een contradictie. Maar als je het fout vindt dat boeken worden verketterd of doodgezwegen (Žižek, filosofie, psychoanalyse), dan betekent het nog niet dat je die boeken integraal onderschrijft. Nietzsche is voor mij trouwens een voorbeeld van subversieve filosofie, dwz een denken dat inbeukt op een gevestigd wereldbeeld, en dus geen relativistische filosofie (= anything goes… allemaal een pot nat). Onze paardenvriend zal het zeker niet onderschrijven dat elke interpretatie evenwaardig is, etc.

    Opnieuw een heel boeiende link naar een blog! Het bisdom Brugge dat reclame maakt voor de roman Lolita van Nabokov in het kader van een sensibiliseringscampagne voor pedofiele priesters! De katholieken zijn vandaag blijkbaar meer open minded dat sommige humanisten!

    Dat brengt ons bij een cruciaal thema: in het humanisme genre Skepp, Braeckman, Vermeersch, e.a. huist er een nieuwerwets conservatisme, een ‘seculier conservatisme’ om het met een treffende omschrijving te zeggen die Natan Hertogen zich onlangs liet ontvallen.

    Misschien is dat het eigenlijke probleem vandaag: achter de gepopulariseerde wetenschap en het Freud-bashen zit een conservatief ideologisch wereldbeeld, iets uit de tijd van de koude oorlog, toen de vrije markt nog een synoniem leek voor democratie, vrijheid, welvaart, wetenschap en vooruitgang… Begin 21ste is dat bijziend Humanisme aan een update toe. Daar moet eens een tekstje over komen...

  • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 13 januari 2012

   Filip, je hebt er nog werk in gestoken! Nu ik het terug lees: je vertaalde citaten uit Lacan die je volledig lostrekt uit hun context waardoor ze wel onwerelds moeten overkomen. Je vond je inspiratie bij de tekst van Jos Bosmans over De Ceulaer (die literaire deconstructie, zie DWM)? Of bij de documentairemaker van Le Mur die een heksenjacht beoogt op de Franse psychoanalytici? De werkwijze: iemand vragen om iets moeilijk uit te leggen in een gesprek waarin je welwillendheid en oprechte interesse veinst, en dan nadien andere vragen voor het antwoord plakken om iemand belachelijk te kunnen maken. Het lijkt de speelplaats van de kleuterklas wel, Anton heeft nog gelijk ook.

   Laten we inderdaad terugkeren naar uw boeken Lacan-bashen en Freud-bashen want over andere zaken wil je het niet hebben. Na het lezen van uw antwoord op mijn kritiek op uw boek (ANTW 2007: Een maat en vele gewichten. Repliek op de Proefvlucht van Buekens.) leek het mij zinloos om nog verder mee te gaan in een door u georkestreerde wellens-nietens: alleen maar ontkenning, geen weerlegging. Uw kwaadheid op alles wat met Franse filosofie te maken had leek over – je had er iets uit geleerd? – of ze zou terug de kop op steken en zichzelf onderuit halen. Want die kwaadheid is duidelijk autodestructief. Met uw essay in DS over Žižek is dat laatste uiteindelijk gebeurd. Was dat nu wel nodig? Die arme Geerdt Magiels die door uw gedram mee op de kar is gesprongen, niet goed wetende waar de rit hem naartoe zou leiden… .

   Voor ik het vergeet, ‘Thomas’, indien ik je ten onrechte beschuldig van een stemmetje in Filip zijn hoofd te zijn: hierbij mij email robrecht.vanderbeeken@ugent.be. Ik ben dit weekend in Antwerpen en steek graag eens over naar Turnhout om wat te praten over uw tekst, met de nieuwe baseline van UGent, ‘durf zwenken.’ Ik breng een fles goeie champagne voor je mee. Als blijkt dat ik mij vergis dan post ik dat onmiddellijk op DWM!

   Filip: Dominiek Hoens had in een knappe reactie op uw laatste stuk in DS, dat door de redactie van DS geweigerd was want De Ceulaer mocht ‘het laatste woord’ hebben om het debat te ‘sluiten’, een treffende naam voor uw filosofische kruistocht: Filippica. De filosofie van de strafrede dus. Ik vond dat heel toepasselijk. Schrijf je nog eens iets inhoudelijks over Žižek please?

 • door katinka quintelier op vrijdag 13 januari 2012

  Ik lees in deze tekst vooral dat er belangrijker dingen zijn in de wereld dan erg diep op deze tekst ingaan - Haïti, de economische crisis - lees er de andere artikels van DWM maar op na :-) Filosofie moet zich aan haar eigen gewichtloosheid opheffen? Metaperspectief bevragen? Dit klinkt toch echt een beetje als: Waar zijn jullie mee bezig, ga voor de verandering eens boompjes planten of zo.

  Voor alle duidelijkheid: Zelf vond ik de voorgaande discussie niet gewichtloos (of ont-aard, ver-lost, wat je maar wil). Maar déze tekst motiveert mij, ten eerste, om dit stukje als onaangekondigde poëzie te zien en erin te lezen wat ik wil, en ten tweede, om verder gewoon iets nuttigs te gaan doen.

  Het getuigt trouwens van veel goede wil dat sommigen dit ernstig wil nemen. Als dit een grap is, dan parasiteert dit op hun welwillendheid.

 • door Thomas Van der Elst op vrijdag 13 januari 2012

  "Voor ik het vergeet, ‘Thomas’, indien ik je ten onrechte beschuldig van een stemmetje in Filip zijn hoofd te zijn: hierbij mij email robrecht.vanderbeeken@ugent.be. Ik ben dit weekend in Antwerpen en steek graag eens over naar Turnhout om wat te praten over uw tekst, met de nieuwe baseline van UGent, ‘durf zwenken.’ Ik breng een fles goeie champagne voor je mee. Als blijkt dat ik mij vergis dan post ik dat onmiddellijk op DWM!"

  De intellectuele bloedarmoede van de zelfverklaarde "filosofen" in Gent is nu wel definitief aangetoond. Eindelijk durft iemand de tirannie van het oppositiedenken in vraag stellen, en er onststaan meteen insinuaties over zijn identiteit. Gelukkig kan ik er nog een fles champagne aan overhouden. Robrecht, ik neem je uitdaging aan. Laat ons in Antwerpen afspreken zondagnamiddag, op een door jou gekozen plaats, dan zal je zien hoezeer dogmatische paardenkleppen verblinden. Je klinkt bijna als Skepp met hun dwaze geldprijs om paranormalen uit te dagen! (wel scherpe analogie tussen Skepp en de KKK, misschien kunnen we toch tot een vergelijk komen zondag). Mijn email is vanderelst.thomas@gmail.com

  • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 13 januari 2012

   Dag 'Thomas', Het wordt alleen maar leuker, wie weet kom ik de auteur van de 'De ongelovige thomas heeft Geen punt' wel tegen, of een fan ervan, die net een own goal maakte. We zijn er dus niet ingetrapt.

   De val zat goed in elkaar: _Als je er in mee gaat, dan toon je dat je in bewust gefabriceerde onzin geloofd, en o.a. dat je erkent dat het standpunt van Braeckman en Boudry wel opportuun is ('betrouwbare maar feilbare kennis'), en ook dat je niet weet waarover je praat, dat je bevestigt dat Lacan onzin is, want je vindt Frankfurt’s ‘On Bullshit’ ok, etc.

   _Als je het afwijst, dan bevestig je dat je Lacan onzin vindt, want er zitten zinnetjes van hem tussen, dat je eigenlijk ook intolerant bent inzake filosofie, dat ‘demarcatie’ nodig is, etc.

   Doordat deze val niet gelukt is, toon je dat iemand die filosofie niet gelijk stelt aan wetenschap niet noodzakelijk zwakzinnig is, maar net alert kan reageren. Het toont ook dat (de ongelovige) Thomas gelooft in een literair experiment om iets aan te tonen, eerder dan in rationele argumentatie. Own goal!

   Wat onze afspraak betreft, Turnhout en Antwerpen is beide prima, zondagmiddag lukt mij niet maar maandag of dinsdagavond maak ik er speciaal tijd voor, ik mail je nog.

   Tot slot, de vergelijking met het prijzengeld van Skepp spreekt mij aan. Dat zij mensen willen belonen die hen kunnen aantonen dat zij de toekomst kunnen voorspellen etc. vind ik een goeie en speelse opzet. Skepp is niet zonder meer een probleem, in tegendeel, ik denk niet dat een zinnig mens hun basismissie (scepticisme) niet ok kan vinden, het probleem is dat ze zo driest te werk gaan en van wetenschap een orthodoxe religie maken, waardoor filosofie iets dubieus wordt, waardoor de vraag naar wat wetenschap is, geen evidente vraag meer is, eerder blasfemie. Etc.

   • door Thomas Van der Elst op zaterdag 14 januari 2012

    Eerst stel je dit weekend voor, nu al plots volgende week? Trek je je staart in, Robrecht? Ben je nu ook al één van de "lafaards" voor wie je de hele Gentse vakgroep uitschold? Waarom niet vandaag in Antwerpen afspreken, 15u aan het Centraal Station, gewapend met een fles champagne (geen cava graag!)? Maandag en dinsdag kan ik niet. Plots de 'loophole' in je uitdaging ontdekt? Als er zo'n knoert van een hint als Harry Frankfurt in zit, plus andere die je nog niet ontdekt hebt, moet je als gediplomeerde filosoof geen genie zijn om stront aan de knikker te ruiken. Als dit een val was, dan toch één met opzichtige waarschuwingsborden ervoor. Benieuwd welke nemesis je in Antwerpen zal treffen: één die hetzij alle continentale filosofen zwakzinnig vindt, hetzij alle wetenschapsfilosofen fascisten. Puta madre, dat oppositiedenken weer!

    • door Robrecht Vanderbeeken op zaterdag 14 januari 2012

     Dag ongelovige Thomas,

     Ik mailde je gisteren al op uw anoniem gmail-adres, zoals blijkt uit uw reactie heb ik die mail verstuurd en heb je die gelezen, maar ik heb helaas nog geen afspraak met je kunnen prikken. Het feit dat je ook over een interne mailing begint aan de UGent, met trefwoord 'lafaards' bevestigt dat je duidelijk contact hebt met Boudry, Braeckman, Buekens, wat het is aan die mensen dat ik die mail stuurde, omdat ik wou dat ze publieke discussie aangingen. Je kan niet enerzijds vanalles in DS verkondigen en dan niet reageren op de kritiek. Ze kwamen pas uit hun kot nadat de open brief kwam van 22 van hun collega's... . Alleen Braeckman steekt zijn kop in het zand. Dat is niet de eerste keer: hij heeft een reputatie van het verkopen van halve waarheden, en als er kritiek op komt is hij weg, 'te druk'.

     Dit wordt hoe langer hoe spannender, een mix van crime series en filosofisch debat

    • door Sebastian op zaterdag 14 januari 2012

     "Als er zo'n knoert van een hint als Harry Frankfurt in zit, plus andere die je nog niet ontdekt hebt, moet je als gediplomeerde filosoof geen genie zijn om stront aan de knikker te ruiken. Als dit een val was, dan toch één met opzichtige waarschuwingsborden ervoor."

     Dus Thomas, dit artikel was een (misplaatste) 'grap'?

     Sebastian

 • door johan bosmans op vrijdag 13 januari 2012

  Veronderstel eens, louter hypothetisch dus, dat er mensen bestaan voor wie "zijn" een problematisch gegeven is (au!). Op zich is (au!) dat niet uw probleem, u hebt zelf al problemen genoeg zonder dat u die van iemand anders er nog een keer kan bijnemen.

  Hebt u een levendige fantasie? Echt? 't Zal nodig zijn (au!).

  Veronderstel nu eens, louter hypothetisch dus - ik wil u niet al te veel afschrikken, ik wil dat u bij me blijft - dat er mensen bestaan die van mening zijn (au!) dat het problematische een zegen is (au!) in plaats van een vloek. Correctie, - het is (au!) een aartsmoeilijke oefening, je hebt er zeer veel verbeelding (Einstein: imagination is (autch!) more important than knowledge) voor nodig - dat er mensen bestaan die het problematische een zegen vinden in plaats van een vloek.

  Relativisme is (au!) geen nihilisme, het is (au!) veeleer cursiefisme. Er is (au!) geen logica, er is (au!) alleen logica (zou cursief moeten gedrukt zijn :-)).

  Wat kan je aanvangen zonder logica in deze logische wereld? Zeg maar een iets! Het resultaat zal niet lang op zich laten wachten: "Ich bin der Vogel den sein Nest beschmutzt." Tof! Een mens zou er voor minder het zwijgen toe doen. Je bent (au!) al gauw een Nietzsches bastaard. Geen echte zoon, want die zwijgt. Maar er is (au!) die ongelofelijke drang om te praten, wat zeg ik, om het uit te schreeuwen! Nietzsche's bastaard schreeuwt het uit.

  Als Thomas Van der Elst niet bestaat, dan is (au!) de tekst niet van Filip Buekens, dan is (au!) de tekst van Nietzsches bastaard. Tenzij Nietzsches bastaard onder het alias van Filip Buekens een reactie heeft geschreven, in dat geval is de tekst wel van Filip Buekens. Mij zou het in alle geval niet verbazen. Honderden aliassen, duizenden, wat zeg ik, honderdduizenden reacties op fora. Nietzsches bastaard schreeuwt het uit. Het is (au!) de langste monoloog die ooit geschreven is (au!) Zowel het artikel als de reactie er op als de reactie op de reactie als de reactie op de reactie op de reactie als het wederwoord op de reactie op de reactie op de reactie, het is (au!) allemaal van Nietzsches bastaard. Op alle mogelijke fora. Op het knack forum zit, behoudens een vraag van een toevallige student die om medewerking aan zijn onderzoek vraagt, wel geteld één actieve deelnemer: Nietzsches bastaard.

  Nietzsches bastaard is (au!) een wandelende bibliotheek. Lees toch eens een boek! Geef die ouwe linkse rakker een podium, maak hem de Stephane Hessel van België. Hoed u om in dezelfde val te lopen als deze die jullie veroordelen.

  Dat is de toekomst van het humanisme.

 • door Robrecht Vanderbeeken op zaterdag 14 januari 2012

  Zoals gevraagd, de links naar de teksten

  Repliek op het boek De Proefvlucht van Buekens (ANTW 2007) geschreven samen met Gertrudis Van De Vijver: http://www.scribd.com/doc/78227375/antw-p211-220

  De reactie van Buekens in ANTW (de pdf van ANTW heb ik niet, excuses Filip) http://www.scribd.com/doc/78227665/Buekens-repliek-ANTW-de-lege-blik

  Let vooral op zijn kritiek op zoiets als de 'Schuine' blik en de analogie met de teneur in het Zwenkende denken...

 • door Robrecht Vanderbeeken op zaterdag 14 januari 2012

  Buekens heeft het stukje, 'de vraag als VRAAG van Marc De Kesel, gelezen want hij reageerde op filosofiemagazine.nl, Weer een stukje puzzel die er op zou kunnen wijzen dat hij de ongelovige Thomas is/kent.

  http://www.filosofiemagazine.nl/00/fm/nl/123/nieuws/17779/Opschudding_onder_Gentse_wetenschapsfilosofen_.html

 • door Thomas Van der Elst op zaterdag 14 januari 2012

  Eerst stel je dit weekend voor, nu al plots volgende week? Trek je je staart in, Robrecht? Ben je nu ook al één van de "lafaards" voor wie je de hele Gentse vakgroep uitschold? Waarom niet vandaag in Antwerpen afspreken, 15u aan het Centraal Station, gewapend met een fles champagne (geen cava graag!)? Maandag en dinsdag kan ik niet. Plots de 'loophole' in je uitdaging ontdekt? Als er zo'n knoert van een hint als Harry Frankfurt in zit, plus andere die je nog niet ontdekt hebt, moet je als gediplomeerde filosoof geen genie zijn om stront aan de knikker te ruiken. Als dit een val was, dan toch één met opzichtige waarschuwingsborden ervoor. Benieuwd welke nemesis je in Antwerpen zal treffen: één die hetzij alle continentale filosofen zwakzinnig vindt, hetzij alle wetenschapsfilosofen fascisten. Puta madre, dat oppositiedenken weer!

 • door Robrecht Vanderbeeken op zaterdag 14 januari 2012

  Beste Thomas, Je schrijfstijl wordt ook al directer, minder zweverig, lijkt meer op die van Buekens, verifieer maar met de ‘ANTW repliek’ die ik postte. Nu moeten we toch afspreken zodat er een eindpunt kan komen aan deze tragikomische heen en weer. Hopelijk word je intussen niet ontvoerd door Ufo’s.

  Ik merk ook dat vooral het oppositiedenken iets is waar je kwaad op bent, of toch mee in de knoop ligt. Aangezien ik daarover begon, in mijn kritiek op Buekens, 'Hoed je voor de zelfverklaarde wetenschapsfilosoof', en aangezien ik mij daar volgens jou nu ook schuldig aan maak, een andere oppositie dan wel, hebben we ineens een gespreksonderwerp.

  Thomas, op de andere reacties op je stuk reageer je niet? De Langhe, Sebastien? Alleen mijn insinuatie genre Sokal krijgt respons. Logisch natuurlijk omdat daar wel moet op reageren, maar de andere discussie interesseert je niet? Ik wil je graag leren kennen!

  Ik neem de draad spoedig weer op, nu op een drafje naar het leven buiten DWM.

  @ Filip graag toch een publieke reactie op DWM, er zijn nog uitwegen genoeg om mij nu te ‘ontmaskeren’ als fantast en dat dan ineens als een ‘argument’ te nemen om te stellen dat alles wat ik ooit beweerde en zal beweren larie is. Dat soort stemmingmakerij. Daarna kunnen we dan nog wat over uw kruistocht discussiëren, beloofd. Filieeeep waar zit je?

  • door Wim Vanrie op zaterdag 14 januari 2012

   Misschien kan een simpel telefoongesprekje (bij voorkeur natuurlijk met een netnummer uit Turnhout) of een webcamconversatie via Skype op een eenvoudigere manier soelaas bieden in deze identiteitsproblematiek?

  • door Herman Luyckx op zaterdag 14 januari 2012

   Wat hebben de gewone lezers van DeWereldMorgen.be aan dit voor leken onleesbare gekibbel van enkele Gentse en Turnhoutse filosofen (of masters in de filosofie, want mag iedereen die filosofie gestudeerd heeft en dure woorden heeft leren aaneenrijgen tot een grammaticaal min of meer correcte zin zich zomaar 'filosoof' noemen? Zelf ben ik licentiaat in de sociologie, maar ik kan u verzekeren dat niet alle licentiaten in de sociologie, mezelf incluis, een academische autoriteit is in dat vak)?

   Of de heren Robrecht en Thomas uiteindelijk dit weekend of volgende week met elkaar een glaasje kunnen drinken en of de (echte!!) champagne die ze bij hun gesprek nodig hebben ook de duurste moet zijn, wil ik niet weten. Ook niet wie er met wie al eens een e-mailbericht heeft uitgewisseld. Evenmin of het woord abysmaal een vakterm is of een creatief neologisme (en of een 'abysmaal' discours er een is dat te mijden is of juist aan te bevelen).

   Wel wil ik van gedegen (echte!!) filosofen vernemen of wetenschapsfilosofie anno 2012 nog mag proberen objectiviteit en universaliteit na te streven. En of, in de ogen van de postmoderne filosoof, hobby's als homeopathie, astrologie, het dromen over reizen in de tijd en het speculeren over andere irrationele denkoefeningen evenveel aanspraak op wetenschappelijkheid mogen maken als de permanent falsificeerbare disciplines van de mens- en natuurwetenschappen die aan de meeste ernstige universiteiten ter wereld worden beoefend en onderwezen.

   • door Anton Froeyman op zaterdag 14 januari 2012

    Alles en iedereen mag van mij aanspraak maken op wetenschappelijkheid. Of ze die krijgen is een andere zaak, dat hangt vooral van de andere wetenschappers, misschien ook van de politici, maar zeker niet van de wetenschapsfilosofen, vooral niet als ze voor de politie van de rede gaan spelen.

    maar negeert u dat maar, in uw ogen ben ik waarschijnlijk geen "echte" of "gedegen" filosoof.

   • door johan bosmans op zaterdag 14 januari 2012

    Beste meneer Luyckx, Als ik u goed begrijp maakt u een onderscheid tussen hobby's (irrationele denkoefeningen) en wetenschap (falsifieerbare disciplines), als ik het goed begrijp maakt u onderscheid tussen objectiviteit en universaliteit enerzijds en subjectiviteit anderzijds.

    • door Herman Luyckx op zaterdag 14 januari 2012

     Ik stelde slechts als niet-filosoof de vraag of ik dat onderscheid mag maken. Maar voor alle duidelijkheid: ik wil de mogelijkheid niet uitsluiten dat ook falsifieerbare wetenschappelijke disciplines leuke hobby's kunnen zijn. En ten tweede weet ik niet goed of de term 'subjectiviteit' (dat woord heb ik niet gebruikt) de lading dekt van al wat tegengesteld is aan het streven naar objectiviteit en universaliteit.

     • door Thomas Van der Elst op zondag 15 januari 2012

      Te laat, Robrecht, zolang kan ik niet wachten! Momentum is belangrijk. Dat ik de interne mails van de Gentse vakgroep onderschep, wat een speurwerk, Sherlock! De Fehlleistung in "Jean Baudrillard" nog steeds niet ontdekt? Thomas

     • door johan bosmans op zondag 15 januari 2012

      Beste meneer Luyckx,

      Ik ga er even gemakshalve van uit dat wij een intelligente discussie voeren, dat betekent "volgens de regels van de logica". Het uitgangspunt van de klassieke logica is naar mijn mening "Als A = B". De discussie zal problematisch worden als we de "opponent" (niet mijn ding eigenlijk) er kunnen op betrappen dat zijn B een vermomde -A is, want dan klopt het plaatje natuurlijk niet meer. Nu moet u eens goed kijken naar "A". Wat ziet u daar in? Ziet u daar een "B" in?

      Een cursus epistemologie in een gesprek van drie eenvoudige stappen. (Als ze ons nu nog geen leerstoel aanbieden in Gent weet ik het ook niet meer.) U ziet het, zo kan het AL-TIJD best nog interessant WORDEN, er IS altijd hoop. P.S. ik heb al een paar ideetjes voor de cursus. Ik wens u van ganser harte nog een aangename zondag.

 • door Rogier De Langhe op zondag 15 januari 2012

  Maarten Boudry claimde net op Facebook dat hij achter dit stuk zit.

  "Ik beken. Deze tribune op De Wereld Morgen was een parodie van mijn hand op de postmoderne prietpraat die jongstleden niet van de lucht was op DWM. Voor de alerte filosofen: let op de vette knipoog naar Harry Frankfurts essay "On Bullshit", de alternatieve schrijfwijze van "Jean Boudrillard", de voornaam van de auteur, de talloze inconsistenties, de dwaze jeux de mots, en de hysterische politieke verdachtmakingen. Toch goed geamuseerd. Et maintenant il faut cultiver notre jardin."

  • door han op zondag 15 januari 2012

   2012/1/13 DeWereldMorgen.be Redactie

   Beste Thomas

   Wij hier nemen je tekst nogal serieus. Ik ga ervan uit dat U niet bestaat. Moet kunnen nietwaar? Ik houd wel van een postmodern grapje... Liefst dan nog stijl Jean Bricmont (maar die zat iets geraffineerder in elkaar, geef toe)

   Maar grapjes zijn maar leuk als je komt tot de pointe.

   Graag opvolging dus.

   groeten

   han

   ---------------------- Antwoord van Thomas Van der Elst Beste, Grappen moeten inderdaad tot een pointe komen. Ik wou nog even afwachten omdat Robrecht VDB me voor een fles champagne uitnodigde in Antwerpen (zie de comments, een uitdaging met een 'loophole'), maar nu trekt hij zijn staart in voor dit weekend. Bij deze: op mijn paspoort staat "Maarten Boudry". Fijn dat jullie een postmodern grapje kunnen smaken. Met vriendelijke groeten, "Thomas"

 • door Robrecht Vanderbeeken op zondag 15 januari 2012

  Net terug van de wereldvandaag naar DWM en wat lees ik hier allemaal! Het wordt nog leuker, Boudry moet nu de kastanjes uit het vuur halen voor Buekens, omdat die als prof aan de Universiteit in Tilburg dit gezichtsverlies niet aan kan.

  Hij is ook een 'onbesproken' lid van het NWO, het fonds wetenschappelijk onderzoek in Nederland dat de laatste jaren 'toevallig' heel wat projecten continentale filosofie wandelen stuurde ten voordele van evolutiepsychologie en andere gepopulariseerde wetenschap met een erg rechtse onderkant (lees Plastic Panda's van Bas Haring). Nederland: denk aan uw cultuur! Tijdens WOII zat je ook al zo snel richting ...(wissenschaft) über alles.

  Gelovige Thomas, ik heb mijn staart helemaal niet teruggetrokken, je mailde nooit terug, dat van die lafaards was dus zo dwaas nog niet?

  Het geld voor die champagne stort ik wel op de rekening van DWM, de betere site voor reflectie op het scherp van de snee, met het hart op de juiste plaats.

  Thomas, ik merk ook dat je de analogie tussen Skepp en KKK niet dwaas vindt. Maar jij bent er toch de grote smurf? Dat je met de baseline durf zwenken uw 22 collega's heimelijk beledigt onder de 'immunisatiestrategie' van een valse naam? etc. goe bezig!

  Trouwens ik heb een lijstje met heel goede redenen die aantonen dat Buekens mee aan de pen zat, zelfs mondelinge bronnen bevestigen dat, maar goed, genoeg gelachen, terug aan het werk... .

  Toch een meevaller: Buekens en Boudry 'foppers en plagiaatplaagstaarten' zijn blijkbaar toch niet zo verkrampt als Vermeersch en Braeckman, die zichzelf altijd maar opnieuw veel te serieus nemen, alsof er steeds een bomvolle aula in hun schaduw meekijkt...

  • door Thomas Van der Elst op zondag 15 januari 2012

   Nooit terug gemaild? Een leugentje kan er nog van af, Rob? Ook fictieve filosofen hebben hun eerbaarheid. Eerst uitdagen voor "dit weekend", daarna zowel voor zaterdag als voor zondag je staart in trekken. Welke andere dagen zitten nog in jouw weekends? Ik had nochtans graag met jou geklonken, schuinsfilosofeerders en grapjurken onder elkaar!

   Robrecht Vanderbeeken UGent Fri, Jan 13, 2012 at 9:23 PM To: vanderelst.thomas@gmail.com Beste Thomas, Hierbij de beloofde mail. Past maandagavond of dinsdagavond voor jou? Wie weet komen we wel op TV Groetjes, Rob

   Thomas Van der Elst Sat, Jan 14, 2012 at 11:07 AM To: Robrecht Vanderbeeken UGent Beste Robrecht, Daarnet een reactie geplaatst onder je bericht. Maandag en dinsdag lukt niet. Waarom trek je je staart in? Moet je nog een cameraploeg optrommelen? 15u aan het centraal station, champagne in aanslag! Groeten, Thomas

   • door Thomas Van der Elst op zondag 15 januari 2012

    Buekens die mee de pen vasthield? Ik stort me nog in een identiteitscrisis! Die "mondelinge bronnen" mogen altijd eens met mij komen praten, schenk ze ook een glaasje schuimwijn uit. Ook een giller: Buekens die een propagandist van evolutionaire psychologie zou zijn. Filip, hang je hier nog rond? Wissenschaft über alles, WOII, Ku Klux Klan... Zut, als schertsfilosoof ging ik nog niet ver genoeg! Groetjes, Thomas

    • door Robrecht Vanderbeeken op zondag 15 januari 2012

     Oei nu moet dat deksel blijkbaar snel terug op de pot. Filip is in gevaar. Ik mailde je zaterdag terug, en geen antwoord meer, tot deze onhulling... mondelinge bronnen zijn natuurlijk mondeling, dadelijk beschuldig je mij van pseudowetenschap, complottheorie etc. Ik rond hier af, het wordt een beetje aandoenlijk...

     • door Thomas Van der Elst op zondag 15 januari 2012

      Dadelijk bonken de bruinhemden op je deur, Rob! De comfy chair staat al klaar, Filip Buekens zal jou het integrale oeuvre van Tooby & Cosmides voorlezen. The horror! Genoeg gelachen, terug aan het werk inderdaad!

 • door Sebastian op zondag 15 januari 2012

  Ik vind dit 'postmodern grapje' van Thomas niet zo onschuldig. Het is er in de eerste plaats op gericht om de 'opponent' te ridiculiseren. Argumenten worden zo overbodig. Bovendien hoef je niet te bekennen als men het niet eens is met het bericht, waardoor de grappenmaker niets te verliezen heeft. Daarenboven probeer je misbruik te maken van psychologische mechanismen door te slijmen bij links, enkele van je collega's te citeren en de psychoanalyse er bij te betrekken. Zo creëer je natuurlijk een zekere welwillendheid tenopzichte van de auteur, nog voor de argumentatie werkelijk doordringt.

  Weliswaar heeft Boudry uiteindelijk bekend hoewel zijn opzet duidelijk mislukt is (hij heeft zijn opponenten toch wat onderschat), maar nog steeds probeert hij zijn opponenten te ridiculiseren: de parodie was immers een reactie op de 'postmoderne prietpraat' en je moet volgens hem wel ontzettend dwaas zijn om niet in te zien dat dit een hoax was. Ja, zo heeft Thomas natuurlijk altijd een punt. Ofwel wordt je ontmaskerd en dan is dat niet meer dan normaal, ofwel trap je er met open ogen in. Ik vraag me af of, als iedereen in de hoax was getrapt, hij dan ook al het werk van zijn 'opponenten' integraal zou verwerpen als praatjesmakerij...

  Te denken dat deze hoax van iemand komt die graag met het woordje 'intellectueel oneerlijk' zwaait. En dan nog een fles champagne (geen cava!) eisen van Robrecht, ik schaam me in zijn plaats. Zijn 'insinuaties' waren meer dan terecht zo blijkt, afgezien van het feit dat hij niet de juiste persoon in het visier had. Je zou beter degenen die de moeite hebben getroost om je parodie van een antwoord te voorzien een fles champagne (geen cava!) schenken...

  Zoals Katinka hiervoor al zei, 'als dit een grap is, dan parasiteert dit op hun welwillendheid'. Zoals uit een van mijn vorige posts blijkt, moest ik ook denken aan de Sokal affaire, maar ik probeerde mij toch welwillend op te stellen. Blijkt uiteindelijk dat zelfs de schrijver zichzelf niet serieus neemt.

  Dergelijke psychologische oorlogsvoering hoort niet thuis in een debat. Het lijkt niet tot jou door te dringen dat niet iedereen die kritiek op jou heeft een Lacan-adept is, of een pseudo-weet-ik-veel-wat, of een postmoderne onzinmachine. Het lijkt ook niet door te dringen dat niet iedereen die kritiek op jou heeft, het daarom over de hele lijn oneens is met jou. In 'de ongelovige Thomas (van der Elst) heeft een punt' staat er inderdaad interessante en zinvolle informatie. Maar sommige van de kritieken van jouw collega's zijn minstens even zinvol. Jammer genoeg krijgen veel zinvolle commentaren géén inhoudelijke reactie.

  Misschien vindt je dit maar een flauwe reactie, maar dan zal je dat toch moeten beargumenteren. Deze mening afdoen als een pseudomening zal niet volstaan.

  Sebastian

 • door Filip Buekens op zondag 15 januari 2012

  Uit de reacties blijkt dat niemand mijn kritiek op Freud (Freud's vergissing) ernstig gelezen heeft. (Er wordt uitgelegd waarom pseudohermeneutiek een betere kwalificatie is, daarbij F. Cioffi zaliger volgend, en natuurlijk ook de late Wittgenstein.) In mijn kritiek op psychoanalyse speelt al dan niet vermeend sciëntisme geen enkele rol. Het is wel een pleidooi voor 'deugdelijk onderzoek' (zie het laatste hoofdstuk van mijn Lacanboek, en de discussie Buekens/Van de Vijver/Vanderbeeken in het ANTW, de links heeft Rob hierboven gemaakt.) De suggestie van Thomas Van der Elst volgend: over evolutionaire psychologie heb ik twee kritische artikels geschreven: ‘Evolutionaire Psychologie en de integriteit van het manifeste zelfbeeld’, in Tijdschrift voor Filosofie 72 (2010), pp. 101-129 ‘Vrijheid, determinisme en de integriteit van het manifeste Wereldbeeld’, in Ethische Perspectieven 20 (2), pp. 251-2 En daarop hebben Maarten, Stefaan Blancke, Johan Braeckman en Helen De Cruz een interessante tegenreactie gepubliceerd (in hetzelfde Tijdschrift voor Filosofie, 2011). Maar dat is wellicht, toegegeven, moeilijke lectuur. 'Struggle and learn', zeg ik met Peter Strawson.

  • door Robrecht Vanderbeeken op zondag 15 januari 2012

   Ja, inderdaad, de ene schrijft een 'kritisch' tekstje om een voorzet te geven aan een bevriende collega die er dan op mag reageren in het huistijdschrift van de KUL. Op die manier werk je aan elkaars output en tracht dit discours zichzelf wat aan de man te brengen. Als studenten verder niets over filosofie horen, vinden ze het sowieso interessant, leergierig als ze zijn...

 • door Thomas Van der Elst op zondag 15 januari 2012

  [title]@ Han Toch twee kleine[/title]@ Han

  Toch twee kleine correcties. 1) Jean Bricmont heeft nooit een hoax geschreven. Zijn collega Alan Sokal wel. Ik hoop dat die van mij toch beter was dan één die nooit bestaan heeft?

  2) Die argwanende mail stuurden jullie pas nadat het stuk geplaatst was. Misschien roken jullie wel onraad, maar waarom dan dergelijke bagger laten passeren?

  Soit, ik apprecieer dat jullie de grap kunnen smaken, en bijvoorbeeld niet meteen verwijderen...

  @ Sebastian

  Ik begrijp best dat er andere en meer genuanceerde critici van ons werk zijn, en natuurlijk is een grap geen lapmiddel voor ernstige argumentatie. Die heb ik hier eerder al geformuleerd: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/02/een-deur-die-plots-openvalt-over-schaduwboksen-met-stropoppen

  • door Filip Buekens op zondag 15 januari 2012

   En nu we toch bezig zijn: lees ook M. Boudry, F. Buekens (2011), ‘The Epistemic Predicament of a Pseudoscience: Social Constructivism Confronts Freudian Psychoanalysis’, Theoria. A Swedish Journal of Philosophy, 77 (2), pp. 159-179. ISSN: 1755-2567 ‘Psychoanalytic Facts as Unintended Institutional Facts.’ (with Maarten Boudry) Philosophy of the Social Sciences , online first: http://pos.sagepub.com/content/early/2011/02/23/0048393111399099.full.pdf+html ISSN: 1552-7441 Dit zijn internationaal gerefereede artikels (net als de andere trouwens), waarin we secuur uitleggen wat er echt aan de hand is. Jongens toch: als we opiniestukjes schrijven mag je verwachten dat je een googelt en het ernstige werk ook even consulteert, toch ?

  • door Sebastian op zondag 15 januari 2012

   Misschien was mijn kritiek over de meer genuanceerde critici onterecht, je vorige berichten in acht genomen. Deze hoax leek echter een andere attitude te verraden tegenover je critici. Feit is wel dat je je critici kan ridiculiseren met dergelijk artikel. Ook diegene die hier niet op reageerden zouden door associatie in een slecht daglicht komen te staan, ook al is dit niet bedoeld als lapmiddel voor argumentatie. Ook je verdere commentaren bij dit artikel kunnen bij mij op weinig respect rekenen (de streken met de champagne, Sherlock, je moet geen genie zijn om..., intellectuele bloedarmoede etc...). Nu ja, misschien heb ik gewoon geen gevoel voor humor, zou ook kunnen natuurlijk.

   Je hebt weliswaar al enkele antwoorden gepost, maar daar zijn weer weerantwoorden op gepost. Ik wil niet zeggen dat je eindeloos moet reageren op die commentaren, maar dergelijke reacties zouden wel een hoop zinvoller zijn dan deze bijdrage. Of schrijf bv. eens een bijdrage van jou visie over de relatie tussen wetenschap en politiek, ideologie of ethiek. Ik heb meer dan eens de indruk dat jij (en anderen, dit is geen kritiek die alleen tot jou gericht is), door de nadruk te leggen op wetenschap, andere relevante zaken onderwaarderen. Natuurlijk hebben wetenschappers een belangrijk aandeel in ethische en politieke aangelegenheden, maar we hebben niet veel aan een louter wetenschappelijke blik. Alsof het kennen van de tweede wet van de thermodynamica per definitie meer legitimiteit geeft in het maatschappelijke debat, zoals Buekens lijkt te beweren. Zouden de eerste atoombom-makers kennis hebben gehad van de tweede wet van de thermodynamica? Dit is maar een voorbeeld (en nog niet eens een met betrekking tot jou), maar zo kan ik er wel meer geven. Ethiek, ideologie en politiek zijn allemaal zaken die vaak onvoldoende onderzocht en beargumenteerd worden en des te harder voorgesteld als onwrikbare waarheid. Een voorbeeld bij jou zou het ggo-debat kunnen zijn, waar m.i. legitieme economische twijfels waren omtrent de wenselijkheid daarvan en waar er zeker bezwaar gemaakt kon worden tegen het ontslag of de criminalisering van de actievoerders. Het zou natuurlijk kunnen dat ik me vergis en dat je ook morele en economische argumenten goed onderzocht hebt, proof me wrong zou ik zo zeggen...

   Je tweede opmerking aan Han is hier overigens erg relevant voor. In hoeverre moeten journalisten bepalen welke artikelen er mogen verschijnen als ze denken dat het onzin is? Het antwoord op deze vraag kan niet louter afgemeten worden op de vraag hoe wetenschappelijk dit artikel is, of hoe 'juist' dit artikel is, getuige je eigen opinie dat je blij bent dat het artikel niet zonder meer wordt verwijderd). Ik vind het alvast een goede zaak dat er veel online komt op dewereldmorgen. Onzin kan je er zelf nog wel (proberen) uitvissen, interessante ideeën die zonder meer gecensureerd worden krijgen echter geen kans meer.

   Sebastian

  • door Robrecht Vanderbeeken op zondag 15 januari 2012

   Thomas, Maarten, Filip, jullie tekst kwam op DWM blog, het is geen opiniestuk van DWM! Weer teveel in het koffiedik gekeken, nog altijd niet door dat de vlieger dus niet op is gegaan? Wat een geblaas zeg, en zo onbeleefd ook. Ontkenning op ontkenning opstapelen blijkbaar. Kan iemand de lachband ginder afzetten please? Dan begrijpen deze 'filosofen' dat het applaus nep en op is?

  • door han op maandag 16 januari 2012

   Niet overdrijven hé.... ;-)

   Misschien moet je toch een beetje langer stilstaan bij de zogenaamde vergissing.... sommige vergissingen zijn immers minder onschuldig dan ze op het eerst zicht lijken,... Maar dat weten jullie hier beter dan ik.

   Wij vinden dit debat maatschappelijk relevant, daarom dat we het een plek geven.

  • door Sebastian op maandag 16 januari 2012

   Btw, als je aan mediakritiek te doen zou je beter beginnen met de skepp-site. Zowel het artikel over de ggo's, de 'deur die openvalt' als Etienne Vermeersch zijn artikels over pseudowetenschap en over rechtschapenheid staan op die site. Er staat geen enkel artikel of zelfs geen simpele link naar een van de artikels die hierop reageerden...

   http://skepp.be/node/2296 Ook skepp voelt zich trouwens geroepen om kritiek uit te oefenen op dewereldmorgen, niet gehinderd door enige nuance. Zo merken ze niet op dat er bij het artikel van zwarte piet veel kritiek was op het 'nieuws' onder de commentaren. Bovendien noemen ze een artikel van Robrecht Vanderbeeken een scheldtirade, iets wat zonder meer 'intellectueel oneerlijk' is als je het artikel leest. Oh, en dáárenboven snappen de taalpuristen, of moet ik naampuristen zeggen, niet wie er bedoeld wordt met 'wetenschapsfilosoof' Stephen Hawkins.

   Ik herinner me dat er ergens in 'de ongelovige Thomas heeft een punt' gezegd werd dat de postmodernisten geenszins in eigen boezem wouden kijken. Het is natuurlijk gemakkelijk om kritisch te zijn. Voor een ander.

   Sebastian

 • door Filip Buekens op zondag 15 januari 2012

  Rob, die fles champagne: wanneer ga je die koud zetten?

 • door Robrecht Vanderbeeken op zondag 15 januari 2012

  Net terug online en ja hoor, wat lees ik nu weer voor lieve dingen allemaal...

  Filip! Eindelijk gooi je toch nog eens iets in de groep, jij kleine kapoen? Gek dat jullie zo arrogant en euforisch doen, nu blijkt dat jullie grap gewoon in jullie eigen gezicht is ontploft. Maar goed, ik ken dat onfatsoenlijk gedram al langer. Ik zat er gewoon wat op te wachten en zie daar… Opgelucht? Blijkt dat jullie ook als clowns slechte verliezers zijn.

  Bij wijze van coda: een verstandige professor, de titel waardig, aan de door jullie verketterde vakgroep herinnerde mij er enkele weken geleden aan, net voor deze discussie op DWM begon, dat een discussie maar zinvol is als je een gesprekspartner hebt die enige moeite wil doen om ook een constructief gesprek te voeren. Zo een gesprekspartner moet niet echt slim zijn, academische lintjes hebben etc., gewoon durven denken.

  Hij wacht daar nog altijd op, en liet weten dat typetjes als Boudry, Braeckman, De Ceulaer, Buekens en Vandermassen helaas nog teveel genieten van hun eigen groot gelijk om aan een gesprek toe te komen. Eens ze daar wat in verzadigd zijn, is een discussie misschien mogelijk.

  Hij merkte tevens dat het rondje Freud-bashen van DS in naam van iets dat boven de wetenschap zweeft (en waar machtsgeile mannetjes zo graag hun handjes rond klampen – precious where are you?) teruggekeerd was naar waar die discussie thuishoort, namelijk tussen filosofen. Vervolgens, zoals psychoanalytici horen te doen, hebben ze zich aan de zijkant gezet om te luisteren.

  En ja hoor, wat is hier allemaal aan de oppervlakte gekomen! Trauma’s, angst, agressie, frustratie… . In therapeutisch opzicht was het alvast een goede discussie. En ja jullie hebben je weer onsterfelijk belachelijk gemaakt. You are on candid camera om Rogier te citeren. De grap is nu wel op denk ik. Misschien toch nog eens een poging tot filosofie doen?

  Voor ik het vergeet, jullie schelmenstreken vind ik inderdaad grappig omdat ze zo mislukt zijn, zo snel dat jullie door de mand zakten en dan nog zo uw best gedaan. Maar leidt er ajb niet uit af dat jullie zelf ook grappig zijn. Ik zet nog even een en ander op een rijtje, voor de lezers die dit nog volgen…

  1_Buekens is deze week meermaals gesignaleerd op de vakgroep aan de UGent in het gezelschap van Boudry om mee aan deze grap te schrijven, de pen vasthouden zeg maar. Dat hij dat zelf niet toegeeft, toont de discrepantie tussen grootspraak en moed. Ik herhaal: Buekens is (mede)auteur, Boudry moet de kastanjes uit het vuur halen, dat is de laatste uitweg die ze nog hadden, weer iets om trots op te zijn wellicht?

  2_Buekens en Boudry zijn in de veronderstelling dat zij recht hebben op champagne. Dat terwijl het toch voor iedereen duidelijk is dat die alleen voor Thomas bestemd was, als die bestond, en als die de echte auteur was. Zelfs op VTM hoef je dat er niet bij te zeggen. Vermoeiend, die zegezekere deugenieten die blijkbaar ook nog eens te vol van eigenwaan zijn om dat te begrijpen. En dat moet dan een auteur als Freud begrijpen? Ik begrijp intussen het probleem… . Buekens schreef zijn licentiaatsthesis over Derrida? Oei, dat zal wel een buis geweest zijn. Derrida daarna ook de vuilbak in natuurlijk… .

  3_Buekens die Cosmides e.a. aan mij komt voorlezen, horror inderdaad, saai ongetwijfeld maar misschien ook een kans om hem dan eens uit te leggen wat er staat? Ik onthoud: Buekens is geen evolutiepsycholoog, geen analytisch filosoof, geen continentaal filosoof, geen wetenschapsfilosoof… wel een ideoloog van het deugdelijke denken, komaan zeg, wat een amateurtoneel. En dat vinden ze leuk in Nederland?

  4_ Bruinhemden: inderdaad, je neemt me de woorden uit de mond. Hemdjes dan wel, ze zijn nog jong en onervaren maar daarom niet minder schadelijk. Lees hoe Boudry en Braeckman de biotech industrie verdedigen, een aanfluiting van de wetenschap en de filosofie. Lees hoe denigrerend De Ceulaer over literatuur schrijft. Lees in DS hoe ze zowel de theorie als de therapie van de psychoanalyse van de aardbol willen doen verdwijnen, pure agressie, zonder dat ze er eigenlijk goed en wel iets van begrijpen. Hoe lang heb je Freud of Lacan bestudeerd Maarten? Een paar weken in de vakantie, tussen de kritieken op homeopathie en waarzeggers door? Alleen het oeuvre van Freud en Lacan zelf is al ruim een boekenschap van 2 meter breed. Enige bescheidenheid en integriteit mogen we van jullie inderdaad niet verwachten? Cultuurbarbaar dan maar?

  5_Buekens zetelt in het NWO en Boudry wordt betaald door het FWO: met belastingsgeld worden de flauwe filippica’s van deze filosofische knokploeg geschreven, met de pet van prof of postdoc op. Heel bedenkelijk allemaal.

  6_Thomas is een leugenaar: ik ben niet teruggekomen op mijn uitdaging. Ik deed vrijdagmiddag een voorstel, vrijdagavond verneem ik van mijn vriendin dat vrienden ons uitnodigen zaterdag waardoor de planning wijzigt, en als Thomas pinnemuts zonder punt eindelijk reageert, doe ik alle moeite van de wereld om af te spreken. Wie is er uiteindelijk de uitdaging niet aangegaan? Wat een kleutertuin daar bij Skepp.

  7_last but not least, iemand vertelt mij dat Boudry op facebook nog zo dwaas is om te beweren dat de frats wél gelukt is omdat Rogier zijn reactie opende met ‘mooi stukje’. Jullie kunnen dus zelfs geen alinea juist lezen zonder er foute conclusies uit te trekken? Rogier stelt het stuk toch net in vraag? Trouwens, Rogier mailde mij donderdagavond met de melding dat er een vreemd stuk was verschenen op DWM, dat hij zich afvroeg wie die Thomas dan wel was, en dat hij die Thomas niet onmiddellijk wou afschrikken door zijn tekst af te wijzen omdat hij meer wou te weten komen over wat hem bezielde. Die opener was er dus gewoon om niet ineens domweg de deur dicht te smijten, waardoor wij nooit de goedgelovige thomas zouden leren kennen. En daar worden jullie uitgelaten van? Het applaus van de ‘i likes’ -van meelopers zonder mening- is wat jullie drijft? Help zeg, niet een beetje zielig allemaal. ‘Dr.’ An Ravelingein ook in die fanclub neem ik aan, wiens intellectuele bijdrage zich beperkt tot het aan de haak hangen van haar collega Bert? Heldendaad!

  Om toch nog met enige hoop af te sluiten: als jullie uitgeraasd zijn wat Freud betreft, en het ook eens aandurven om iets anders te doen dan een discours te plagiëren dat al decennia oud is, misschien kunnen jullie dan eens iets zinnigs schrijven over de economie als pseudowetenschap? Als jullie dan eventueel de moeite willen doen om te luisteren naar de treffende analyses van Anton en Rogier op DWM, dan geraak je al wat op weg.

  Dat lijkt mij dan eens iets nuttig. Op dat punt heeft katinka overschot van gelijk.

  Grietjes, Rob

  p.s. Filip, zoals in mijn repliek in ANTW, weer 7 zonden op een rij, bovendien kijkt Nederland en Vlaanderen mee, al die studentjes die je al zo geweldig vinden, smile, you are on...

  • door Maarten Boudry op maandag 16 januari 2012

   Rob, de geest van Thomas Van der Elst is waarlijk in jou gevaren: schuimbekkend, wild in het rond trappend, incoherent psychoanalyserend. Mijn parodie is inderdaad mislukt: filosofen van vlees en bloed geven de fictie het nakijken. Ik beperk me tot de leugens, dat bespaart me tijd: - Buekens is één keer in Gent geweest (niet "meermaals"), ná de publicatie van Thomas' stuk, met Laszlo, Anton en ik is hij een pint gaan drinken. Hij heeft met dit stuk niets te maken. - Rogier is in de grap getuind, punt. Nogal wiedes dat hij ook kritiek had, hij wordt er gratuit in afgezeken. Maar maak je geen zorgen. Nu vindt hij de grap nog "misselijkmakend", maar hij komt het heus te boven. - Nogmaals: hoeveel dagen tellen jou weekends? Bij mij enkel zaterdag en zondag. Voor beiden trok je angstvallig de staart in. - De fles champagne kwam Thomas toe indien je hem "ten onrechte beschuldig van een stemmetje in Filip zijn hoofd te zijn". QED. Filip had hier niets mee te maken. Maar drink ze gerust op met Han Soete. Ik moet namelijk hoogdringend mijn tuin gaan bewerken. Adieu!

   • door Robrecht Vanderbeeken op maandag 16 januari 2012

    De ggo patatjes in je tuin, hmmm lekker ... We zijn trots op je Maarten!

   • door Rogier De Langhe op maandag 16 januari 2012

    Na de vroege ontmaskering toch nog de analogie met de Sokal-affaire proberen forceren is een beetje zielig hoor Maarten. Twee puntjes.

    1) Herhaaldelijk werd dit stuk gebruikt om DWM verdacht te maken. Herhaaldelijk werd je erop gewezen dat de blogs op DWM niet worden gereviewed. Toch blijf je de verdachtmakingen overal herhalen. Na het gebruik van valse identiteiten nu ook leugens gaan zitten rondbazuinen. Je egootje moet wel heel erg gekrenkt geweest zijn dat je nu je intellectuele integriteit ervoor gaat versjacheren.

    2) Dat je bij gebrek aan beters dan maar mijn welwillendheid om in discussie te treden probeert tegen me te gebruiken is inderdaad ronduit misselijkmakend. Ook ik ben bezig met dit Buekens/Boudry werkstukje te laten circuleren hoor. Ik hoop van harte dat jullie dat ook doen. In jullie echokamertje weet men wellicht van niet beter, maar voor iedereen daarbuiten komt het blijkbaar als een bevestiging van wat ze al lang dachten: dat jullie standaarden die van de rioolfilosofie zijn.

    Smile, you're on candid camera! :-D

 • door Robrecht Vanderbeeken op maandag 16 januari 2012

  Een van de honden die op Boudry zijn Faecesbook gretig het voortouw neemt is niemand minder dan Sam Van Rooy: cabinetknechtje van Geert Wilders.

  Oeps, een bad company-argument, ‘Het is toch niet omdat bruinhemden mij geweldig vinden dat ik er ook een ben, ha!, simpele ziel’, Maar waarom vinden ze je dan zo geweldig Maarten boudrillard?

  Meer info over Sam Van Rooy http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/02/23/vlaams-leger-van-geert-wilders-dikt-aan

  De zotskappen van SKKKepp kan je best in het oog houden… Omdat ze dachten dat ze de redactie DWM hadden beetgenomen genre Sokal, totdat iemand hen moest uitleggen dat DWM blog een vrije tribune is (blauw…ik zeg het er nog eens bij), in tegenstelling tot de opiniestukken (oranje), werd de kennel een beetje paniekerig en dacht Van Rooy dat het grappig zou zijn als hij eens probeerde om een van zijn zure islam-bash teksten op DWM te posten. http://www.knack.be/opinie/vrije-tribunes/one-day-we-shall-kill-all-the-jews/opinie-4000023367993.htm#

  Prof. dr. Filip Buekens, weten ze dat in Tilburg, dat dit uw vrienden zijn? Stem je voor Wilders toevallig? Ook een geheim, politieke voorkeur?

  • door Robrecht Vanderbeeken op maandag 16 januari 2012

   Beste Han,

   Hopelijk blijft deze stinkende ontmaskering van Boudry en Buekens nog even online staan, ik mail ze door naar een lijstje proffen in Nederland

   Adieu Thomas, aanstormend kritisch talent van Vlaanderen, ik kap er mee, deadline te halen, doe zo voort!

 • door Robrecht Vanderbeeken op maandag 16 januari 2012

  Thomas de leugenaar, de recht(s) gestrekte denker van vlees, bodem en bloed, de enige échte schuinfilosofeerder, zoals hier weeral mag blijken, etc. ...kan je de Jommekes-club ginder eens vragen om te stoppen met die hate mails please?

  Komaan zeg, beloofd, ik neem wat gas terug, zo een slechte verliezer ben je nu ook weer niet, en je bent wel grappig hoor, soms, het is genoeg geweest. Dadelijk moet ik nog naar uw uitgever bellen met al die mooie intro’s van uw boek die ik hier ontvang… . ‘Ik daag je uit, boehoe.’ Btw, met jou wil ik wel eens pokeren, gemakkelijke winst, geld voor een goed doel, alternatieve geneeskunde, pro PLO of zo, the horror!

 • door Robrecht Vanderbeeken op zaterdag 4 februari 2012
Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties