Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Reactie op Francine Mestrum: het basisinkomen, een oplossing?

dinsdag 3 september 2013
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Geachte mevrouw Mestrum,

Ik heb uw bovengenoemd artikel met aandacht gelezen. Hoewel ik geen expert in het domein van het UBI (Universeel Basis Inkomen) ben zou ik toch graag willen reageren op uw schrijven.

Ten eerste heb ik de indruk dat u zich op verschillende plaatsen tegenspreekt. Sta me toe om enkele voorbeelden te geven. Zo schrijft u 'Arbeid wordt fors goedkoper, niet enkel door het wegvallen van de ‘lasten’ op arbeid, maar ook omdat werkgevers niet bereid zullen zijn het huidige nettoloon te blijven betalen bovenop het al ontvangen BI'.

Een beetje verder schrijft u 'de werknemers zullen meer druk kunnen uitoefenen op de werkgevers, omdat ze net zo goed kunnen afzien van de geleverde arbeid. Werkgevers zijn dan verplicht om erg aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te bieden om voldoende mensen aan te trekken'.

Denkt u niet dat als werknemers meer druk kunnen uitoefenen op de werkgevers (zoals u in het tweede citaat stelt) zij dan onder andere een goed loon zullen opeisen en dus het huidige nettoloon niet zullen willen laten vallen?

Zou het ook kunnen dat druk uitoefenen op de werkgever niet alleen door de werknemers zal gebeuren maar tevens door de vakbonden? Waarschijnlijk niet want u schrijft ' Het BI is bedacht door tegenstanders van vakbonden.' Eerlijk gezegd vraag ik me af waar u dit vandaan haalt.

Een tweede voorbeeld. Ergens halverwege uw artikel poneert u 'Tenslotte , en niet onbelangrijk, is het (BI) een radicaal middel om de armoede definitief uit te roeien, tenminste als het BI hoog genoeg ligt.

Nadien spreekt u zichzelf tegen door te stellen 'BI is een systeem bedacht door liberalen die arbeid goedkoper willen maken, zonder dat de armoede er echt mee verdwijnt.' U verwart me mevrouw. Zal de armoede nu dankzij het UBI definitief verdwijnen of niet?

U heeft trouwens een ietwat vreemde oplossing voor de armoede in Europa. Volgens u zou 'een gegarandeerd inkomen' een betere manier zijn om de klus te klaren. Vooralsnog vindt u het gegarandeerd inkomen niet makkelijk te financieren maar ' maar met een Europese solidariteit tussen rijke en arme landen en regio’s is het wel perfect haalbaar.' Beste mevrouw ik weet niet in hoeverre u de laatste jaren het nieuws enigszins gevolgd heb maar ik kan u garanderen dat Europa momenteel niet uitblinkt door haar solidariteit tussen rijke en arme landen en/of regio's.

Naast de contradicties vind ik sommige van uw uitlatingen een beetje vreemd. Zo denkt u dat sommige minder aantrekkelijke jobs niet langer zouden ingevuld raken. Is het niet zo dat de werknemers dat deze jobs uitvoeren dankzij het UBI meer druk op hun werkgevers kunnen uitoefenen (zoals hierboven al gesteld) en dus een goed loon kunnen eisen. De nu beter betaalde maar minder aantrekkelijke jobs worden plots aantrekkelijker en misschien zullen ze dan toch uitgevoerd worden. Inderdaad misschien ik ben daar niet zeker van. Maar hoe kan u van het tegendeel zeker zijn?

U heeft tevens een ethisch bezwaar. Wat als het geld om te gokken of drinken gebruikt wordt? Ik veronderstel mevrouw dat u wel weet dat sommige mensen die vandaag van een uitkering genieten de dag doorkomen door op café te zitten (en misschien te gokken). Trouwens ook sommige werknemers schrikken er niet voor terug om hun geld op te drinken. Ik denk dus niet dat een UBI daar een extra stimulans voor zal zijn. Zou u beginnen drinken mocht u een UBI krijgen?

Ook vind ik het opmerkelijk dat Vivant een zo grote plaats in uw schrijven krijgt. Het lijkt wel of zij de uitvinder en de enige vaandeldrager van het project zijn. Enkele opmerkingen hierbij. Ten eerst is het idee voor een basisinkomen al zeer oud. Op de website van BIEN (Basic Income Earth Network), een wereldwijde organisatie dat het basisinkomen op de politieke agenda wil brengen, situeert men het idee van een basisinkomen al bij Thomas More in de zestiende eeuw[1]. BIEN werd in 1986 opgericht onder andere door Philippe Van Parijs[2], Vivant zag het licht in 1997. Vivant zal dus eerder de mosterd bij BIEN gaan halen zijn dan omgekeerd.

U stelt tevens dat het UBI een liberaal project is of een 'systeem dat uit de neoliberale hervormingsdrang is ontstaan. Ook dit argument lijkt me uit het niets gegrepen zoals u zelf kan lezen op de website van BIEN:

'Members of BIEN include academics, students and social policy practitioners as well as people actively engaged in political, social and religious organisations. They vary in terms of disciplinary backgrounds and political affiliations no less than in terms of age and citizenship.

Daarnaast kan u iemand als Guy Standing toch niet verdenken van een neoliberaal te zijn. U moet volgend filmpje[3] maar eens bekijken. Op het einde van het filmpje pleit hij trouwens voor een UBI.

Met vriendelijke groet

Patrick Dewals

[1] http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html#history

[2] http://www.basicincome.org/bien/aboutbien.html#history

[3] http://www.youtube.com/watch?v=LTudjB4T7Xw

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

4 reacties

 • door Francine Mestrum op woensdag 4 september 2013

  Bedankt voor uw commentaar. Meningsverschillen zijn altijd erg nuttig om vooruit te komen. Vooraleer U kritiek geeft, is het echter ook nuttig om te begrijpen dat ik de argumenten pro en contra geeft, dat die elkaar soms tegenspreken is onvermijdelijk. Ze zijn ook niet altijd mijn mening.

  • door Patrick Dewals op woensdag 4 september 2013

   Ik begrijp dat argumenten pro en contra mekaar soms tegenspreken maar wanneer die niet u mening zijn zou het handig zijn om te verwijzen naar degene van wie de argumenten wel zijn.

 • door stef cas op woensdag 4 september 2013

  Je opmerkingen kloppen wel degelijk Patrick.

  Dat de tegenspraak zou komen doordat mevrouw Mestrum pro's en contra's weergeeft, zoals ze hier opmerkt, klopt niet.

  Ik hoop dat mevrouw Mestrum tijd wil nemen om zich verder te verdiepen in het onderwerp, zonder vooroordelen, en er later dan nog eens op terugkomt. Een "open mind" is daarbij echt onontbeerlijk. Zelf ben ik noch voor noch tegen een universeel basisinkomen. Maar ik ben bijzonder geïnteresseerd, vraag me af of het haalbaar is of niet. Goed doordacht materiaal daarover is zeldzaam. Hoe meer knappe koppen er zich mee gaan bezig houden (waaronder ik F. Mestrum reken), hoe liever. Maar dan moeten ze het wel goed doen, of ze doen meer schade dan wat anders.

  Dit weerwerk van Patrick is even belangrijk.

 • door Lambrecht Christina op zondag 8 september 2013

  met dank aan Patrick en Stefaan. Maar ook mevrouw Mestrum wil ik bedanken. Ze heeft tenminste het debat op tafel gegooid. Want: politici kijken de andere kant uit, vakbonden ook, de media zijn in hetzelfde bedje ziek. Dat is beschamend. De Europese Commissie heeft het EBi opgestart om de burger meer inspraak te geven in het Europese beleid. De Eu commissie werd namelijk wat zenuwachtig door het groeiende misnoegen bij de burgers die gebukt gaan onder de crisis. Maar het was misschien maar een aprilgrap? (Het EBi werd vorig jaar op 1 april wereldkundig gemaakt) Want intussen zijn een verschillende EBi's gaande, maar waar hoor je daar iets van? De burgers moeten dus de straat op, uitleggen wat dat ook weer is het EBi en dan hun eigen initiatief uitleggen. Gelukkig groeit de steun. Onze vraag aan de EU Commissie is slechts een eerste stap: Verzoek aan de Europese Commissie de samenwerking tussen de lidstaten te stimuleren (volgens Art. 156 TFEU) om na te gaan of met de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) de sociale zekerheid in hun staat verbeterd kan worden.Belangrijkste doelen: Op langere termijn: erkennen en garanderen dat ieder individu in de EU het onvoorwaardelijk en persoonlijk recht heeft om in zijn of haar basisbehoeften te voorzien door de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen zodat hij of zij als volwaardig burger aan de samenleving kan deelnemen, zoals dit is vastgelegd in de Europese verdragen. Op korte termijn: het stimuleren van initiatieven zoals “Pilotstudies” (Art 156 TFEU) en het onderzoeken van verschillende modellen voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (EP resolutie 2010/2039(INI) §44) door de EU. Alles over dit EBi voor OBi: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2013/000001 en je steunbetuging geven kan op: http://basicincome2013.eu/ubi/nl/ Dus Stefaan heeft gelijk: laat de knappe koppen eens aan tafel gaan zitten en het onderste uit de kan halen. Laat liberale en sociale politiek hand in hand gaan om tewerkstelling te creeren en armoede te bannen. Laat sociologen en economen de handen in elkaar slaan om de juiste evenwichten te vinden in een duurzame economie waarin de mens weer zijn plaats heeft en vrije keuzes kan maken zowel privaat als in de economische activiteiten (ik gebruik de woorden arbeid en werken niet meer graag) Mag ik Philippe van parijs voorstellen: groot boegbeeld in het OBi gebeuren, en hij hield hier op dewereldmorgen zelf een warm pleidooi voor het OBi :http://www.dewereldmorgen.be/video/2013/02/25/philippe-van-parijs-basisinkomen-een-middel-om-armoede-en-werkloosheid-te-bestrijde Om te eindigen nog dit: 2010 was het jaar tegen de armoede. Toen al bekeekj de EU commissie wat er moest gedaan worden. We zijn nu drie jaar verder. Wat gebeurde er met de resoluties die toen genomen werden?De ontwerpresolutie met nr 2010/2039(INI) is dan wel aangenomen door het Europees Parlement, maar wat hebben we er nadien van gehoord? Ter attentie: resolutie artikel34. is van mening dat de verschillende ervaringen met minimuminkomens en onvoorwaardelijke basisinkomens voor iedereen, die gepaard gaan met aanvullende maatregelen voor sociale inclusie en bescherming, aantonen dat dit doeltreffende instrumenten zijn om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden en iedereen een waardig leven te garanderen; verzoekt de Commissie dan ook een initiatief te nemen om andere ervaringen in de lidstaten te ondersteunen die rekening houden met de beste praktijken en deze aanmoedigen, en het mogelijk maken diverse modellen voor een passend minimuminkomen en een basisinkomen die erop gericht zijn armoede te voorkomen, individueel te garanderen, als een maatregel om de armoede te bestrijden en uit te roeien en om sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen voor alle burgers te waarborgen, waarbij armoede moet worden opgespoord op de respectieve regionale niveaus, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en zonder de specifieke kenmerken van elke lidstaat ter discussie te stellen; is van mening dat dit initiatief van de Commissie zou moeten uitmonden in de uitwerking van een actieplan voor de tenuitvoerlegging van een Europees initiatief inzake het minimuminkomen in de lidstaten, met inachtneming van de nationale praktijken, de collectieve overeenkomsten en de wetgevingen van de lidstaten. Meer op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0375+0+DOC+XML+V0//NL

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties