Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Na Warschau: 5 moedige klimaatbeslissingen die België nu zou kunnen nemen

De negentiende VN-klimaattop was een flop: politieke vooruitgang in het wereldwijd terugdringen van CO2-emissies bleef achterwege. In de aanloop naar een globaal bindend klimaatakkoord, dat getekend zal worden in Parijs in 2015, zijn er moedige klimaatbeslissingen nodig om de opwarming van de aarde onder de kritische grens van 2 graden Celsius te houden. Een greep uit de klimaatbeslissingen die in België het overwegen meer dan waard zijn.
woensdag 4 december 2013
 • Stoppen met het subsidiëren van bedrijfswagens

Door allerlei fiscale gunstmaatregelen is het voor werkgevers in België voordeliger om bedrijfswagens aan te bieden dan loonsverhoging. Mensen met bedrijfswagens schakelen nauwelijks over op openbaar vervoer of fiets, zelfs niet voor trajecten waar zich frequent files voordoen.

Volgens een studie van Promoco gaat 84 tot 93 procent van de mensen die een bedrijfswagen bezitten met de auto naar het werk, terwijl dit voor mensen zonder bedrijfswagen maar 59 procent is.

Bedrijfswagens doen daarnaast het aantal gereden kilometers sterk toenemen. Een bedrijfswagen leidt gemiddeld jaarlijks tot 9.200 extra gereden kilometers en bedrijfswagens maken de helft uit van de auto's in de files in België.

Het afschaffen van de fiscale gunstregeling voor bedrijfswagens en die vervangen door interessante fiscale aftrekbaarheid voor openbaar vervoer, autodelen en tussenkomst bij kosten voor carpooling en (elektrische fietsen), zou daar verandering in kunnen brengen.

"De subsidie van bedrijfswagens is misschien het meest scheefgegroeide dossier en het kost 3,5 miljard euro per jaar. Door hiermee te stoppen, komt er geld vrij dat naar het mobiliteitsbudget, het aanpakken van milieuvervuiling en een alternatief milieuvriendelijk vervoerspakket voor werknemers zou kunnen gaan", aldus Lieze Cloots van Bond Beter Leefmilieu.

 • Energie besparen en jobs creëren door huizen te isoleren

Gelet op het grote aantal oude gebouwen in België, heeft de bouwsector een groot potentieel voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Bestaande woningen zouden (beter) geïsoleerd kunnen worden en voorzien van milieuvriendelijke technologie.

De bouwsector telt alleen al in Vlaanderen circa 160.000 werknemers. In 2012 gingen er 1.800 jobs verloren in de sector en faillissementen zijn schering en inslag. 75 procent van de huizen in Vlaanderen dateert van voor 1980 en is onvoldoende geïsoleerd.

Investeren in woningisolatie is goed voor de werkgelegenheid, de energiefactuur van woningeigenaars en huurders en goed voor het milieu. Daarnaast zou vervanging van verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen door milieuvriendelijke alternatieven de energievraag in de gebouwensector aanzienlijk kunnen verminderen.

Een aantal milieuorganisaties, waaronder WWF en Greenpeace, dringen er bij de Vlaamse regering op aan om haar verantwoordelijkheid te nemen: "We erkennen dat het huidige Vlaamse beleid met premies voor energiebesparende ingrepen (dakisolatie, muurisolatie, isolerend glas en energiezuinige woningen) en energierenovaties een stap in de goede richting is. Nu de Vlaamse regering ook het woonbeleid in handen krijgt, dienen er zich bijkomende mogelijkheden aan om het Vlaamse woonbeleid op een energiezuinige leest te schoeien."

 • Investeren in schone lucht in eigen land

België zal meer dan de helft van zijn Kyoto-doelstelling bereiken via de aankoop van ‘schone’ lucht. De federale regering kocht voor bijna 160 miljoen euro emissierechten aan, Vlaanderen voor bijna 40 miljoen euro, het grootste deel via projecten uit India en China. 

Dit gaat op zijn minst in tegen de geest van het Kyoto-akkoord, maar staat vooral in contrast met herhaalde verklaringen van de federale en de Vlaamse overheden dat interne maatregelen voorrang krijgen op de aankoop van schone lucht.

Naast de kwantiteit schort er ook iets aan de kwaliteit van het aankoopbeleid. Zo is er absoluut geen sprake van een gecoördineerd beleid en een eenduidig ‘kwaliteitslabel’ en zijn een aantal van de projecten waarin geïnvesteerd is, dubieus te noemen.

Tegenover deze investeringen in projecten in het buitenland, staat dat de overheid in 2007-2012 meer vergunningen afleverde om te ontbossen dan om te bebossen. Volgens de Boswijzer is er in die periode meer dan 8.000 ha bos bijgekomen, maar de betrouwbaarheid van de Boswijzer (die onder meer serres en groene villawijken als bos rekent) is ernstig in twijfel te trekken.

Bart Muys, hoogleraar bosecologie en bosbeheer aan de KU Leuven, onderzocht de Boswijzer en kwam voor de periode 2000-2012 juist uit op enkele honderden hectare uitbreiding en enkele duizenden hectare ontbossing.

In plaats van te investeren in schone lucht in het buitenland, zou er in herbebossingsprojecten in eigen land geïnvesteerd kunnen worden. Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu: "De milieubeweging vindt dat alle reducties voor de geldende Europese en internationale klimaatdoelstellingen intern, in eigen land moeten gebeuren. Er zijn mogelijkheden te over."

 • Wonen in nabijheid van werkplek stimuleren

Een aanpassing van het kadastraal inkomen en onroerende voorheffing kan wonen in de stad aantrekkelijker maken en het autoverkeer mee beperken. Ook de bevoegdheid die de gewesten krijgen rond de woonbonus zou hiervoor kunnen worden ingezet. 

Jonge gezinnen verhuizen uit de steden wegens een gebrek aan groen, de verkeersdrukte en het tekort aan betaalbare gezinswoningen in de stad. Dit zorgt voor een grotere druk op open ruimte buiten de steden en meer verkeer. Om deze trend te keren, kan het wonen in de stad positief gediscrimineerd worden.

Nu is er eerder sprake van negatieve discriminatie van de stedeling. Wonen in de stad is duur. Om belastbare inkomsten uit een onroerend goed vast te stellen, wordt uitgegegaan van het kadastraal inkomen, dat in de stad heel wat hoger ligt dan op het platteland.

Om het wonen in de stad een extra stimulans te geven, kan het kadastraal inkomen worden herzien en kan de onroerende voorheffing op basis van dit kadastraal inkomen worden bijgesteld.

 • Investeren in goed openbaar vervoer

Wie de auto voor het openbaar vervoer verruilt, krijgt te maken met vertragingen, verouderde treinstellen, gebrek aan veiligheid en een gebrekkige dienstverlening. Het openbaar vervoer aantrekkelijker maken, helpt tegen de files, is beter voor het milieu en creëert bovendien jobs. Een betere benutting van het spoornetwerk in en rond Brussel zou al een goed begin zijn.

Deze beslissing lijkt een open deur, maar toch heeft de NMBS elk jaar minder middelen ter beschikking om meer reizigers mee te vervoeren.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

3 reacties

 • door Piet De Pauw op donderdag 5 december 2013

  Lees het NIPCC rapport. Dan is het duidelijk dat de overheid best niets doet. Het IPCC rapport is gecorrumpeerd.

 • door K op vrijdag 6 december 2013

  Tja Piet De Pauw, blijven ontkennen totdat het water aan de voordeur staat ? Of al binnengelopen is....

  Enkele overwegingen ivm jouw fameus NIPPC rapport : - Het rapport ziet duidelijk door de bommen het bos niet meer; de context ontbreekt of wordt verdraaid. - Het is onwaarschijnlijk dat de gangbare klimaatwetenschap er zo ver naast zit als dit rapport beweert; De sterke beschuldiging aan het adres van de gangbare klimaatwetenschap wordt niet door een afdoende sterke bewijsvoering ondersteund; De waarschijnlijkheid van afkoelende effecten (feedbacks) wordt schromelijk overdreven, terwijl opwarmende effecten worden gebagatelliseerd, ontkend, of verzwegen. - De economische risico’s van emissiereductie worden schromelijk overdreven, terwijl de risico’s van ongelimiteerde klimaatverandering gebagatelliseerd worden. - Het geeft een verkapte argumentatie voor de consensuspositie in het algemeen (namelijk door de belangrijkheid van een “second opinion” te onderstrepen), maar verdraait dat dan in de door hun bevoorrechte richting. - De beschrijving van het IPCC proces heeft de zweem van een complottheorie en is vol stropop argumenten. - Een deel van de auteurs heeft (of had) relevante expertise; een deel ook niet. In de lijst met ondertekenaars aan het eind van het rapport is relevante expertise dun gezaaid. - Het Heartland Instituut is een conservatieve denktank met een afkeer van overheidsingrijpen, en geen betrouwbare bron van wetenschappelijke informatie. - Tijdsschalen worden –voor zover ik heb gezien- niet incorrect gehanteerd. Bijna verbazingwekkend, gezien het feit dat Labohm continue weer en klimaat door elkaar haalt op diverse fora. - Interne consistentie ontbreekt, bijvoorbeeld wat betreft de mate van onzekerheid en de gevolgen van een overschatting van de aerosolkoeling (die juist op een hogere klimaatgevoeligheid duidt). - Sommige redeneringen kloppen logisch gezien niet. Zo wil het feit dat het klimaat in het verre verleden ook aan verandering onderhevig was helemaal niet zeggen dat menselijke activiteit er nu ook niets mee van doen heeft. Een pyromaan kan zichzelf ook niet zomaar vrij pleiten door te wijzen op het feit dat bosbranden altijd al van nature hebben plaatsgevonden.

  http://ourchangingclimate.wordpress.com/2009/06/13/het-nipcc-rapport/

 • door jaak Peeters op maandag 9 december 2013

  Een nationalist wil zijn erfgoed beschermen. Natuur en klimaat zijn evenzeer erfgoed als kunst of cultuur. Ik steun derhalve alle voorstellen om onze natuur te beschermen en in mijn persoonlijk leven doe ik daar alles aan. Ik sta dus achter de voorstellen hierboven. Echter: denk erom dat woningen isoleren erg duur is. Wat als je geen geld hebt? Niet isoleren? Ten tweede: openbaar vervoer lijkt me ondoenbaar, zeker in het verstedelijkte Vlaanderen met zijn hatelijke en lelijke lintbebouwing, die overigens onverminderd door gaat. Wie heeft de moed om bouwen langs N-wegen voorgoed te verbieden? Ik hoor ook langs de linkerzijde daarover niets. Nochtans kan alleen een serie radicale keuzes de zaak keren. Waarom niet een veel hogere taks op zware wagens? Is een wagen met 2,5 - liter motor echt nodig? Zijn moto's echt nodig? Waarom geen nieuw boekhoudstelsel, waardoor het interessant is voor bedrijven om stock in te nemen, in plaats van die in half legen camions op onze wegen te sturen? Ik mis te veel concrete voorstellen en vooral: ik mis de moed van de linkerzijde om er echt voor te gaan. Links houdt zich te veel met verkeerde dingen bezig. Strijden tegen de Vlaamse zelfstandigheid, bijvoorbeeld, hetgeen onlogisch is want de meeste nationale bewegingen zijn eerder links. Iemand als V. Baetens zou daar beter over nadenken, dan emotionele outlets te presenteren.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties