Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu
Opinie

Voert N-VA een aanval uit tegen de Belgische democratie en de waarden van de Verlichting?

Ik zal in deze inleiding deze vraag, mits enkele nuanceringen, met ja beantwoorden. Omdat ik er vanuit ga dat er over democratie en Verlichting geen consensus bestaat, zelfs niet bij de gerespecteerde panelleden van vandaag, zal mijn argumentatie omstandig zijn. Ik zal daarbij een heel eind terug gaan in de tijd vooraleer ik effectief over N-VA en haar project an sich zal spreken.
dinsdag 23 juli 2013

Democratie en mensenrechten als kinderen van de radicale Verlichting

Meer bepaald dienen we terug te gaan naar de 18de eeuw: de eeuw van de Verlichte revoluties. De eeuw waarin radicale denkers ons de democratie geschonken hebben. In die 18de eeuw zien we een hele resem aan nieuwe ideeën ontstaan die breken met het Ancien Regime. Vrijheid, gelijkheid, tolerantie, solidariteit, gelijke rechten, democratie; het zijn kinderen van een brede politiek-ideologische en emancipatorische strijd. De strijd van de filosofen was in eerste instantie een politieke strijd. Rousseau zei niet zomaar: “I saw that everything essentially depended on politics.” Het was een strijd voor een betere wereld, een emancipatorische strijd van de rede, een verzet tegen onderdrukking. Een strijd voor de autonomie van het individu om zijn leven in vrijheid uit te bouwen.

Ondanks de coherentie in streefdoelen was de Verlichting echter geen consistente theoretische constructie. Meningsverschillen en soms zelfs tegenstrijdige ideeën zijn essentiële karakteristieken van de Verlichting. En hier kom ik meteen bij een eerste noodzakelijke nuance. Er is, zeker als we nadenken over democratie en mensenrechten, niet zoiets als Dé Verlichting. Als we de gerenommeerde historicus Jonathan Israel volgen heeft iedereen die spreekt over dé Verlichting als een coherente theoretische constructie weinig tot niets begrepen van wat er zich in die revolutionaire eeuw afspeelde. "Immers", zo stelt Israel, "de Verlichting herbergt een hele resem aan verschillende stromingen die vaak diametraal tegenover elkaar staan. Twee belangrijke stromingen binnen die Verlichting, namelijk de gematigde en de radicale Verlichting hebben door de Amerikaanse en Franse revolutie de loop van de geschiedenis gestuurd. Het was echter enkel de radicale stroming die democratie, mensenrechten en de ondeelbaarheid van de mensheid voorstond."

De gematigde Verlichting zoals die uitgedragen werd door Rousseau, Kant, Hume en Voltaire leidde niet naar democratieën of naar universele mensenrechten. De gematigde Verlichtingsdenkers - Voltaire en Kant bijvoorbeeld - hielden helemaal geen pleidooi voor democratie, maar voor Verlichte monarchieën. Rousseau twijfelde heel sterk aan de mogelijkheid van een democratie in een groot land als Frankrijk. Kant vond democratie zelfs per definitie despotisch. Ook het recht op verzet, zo belangrijk in de ideologie van de revoluties, was niet aanwezig in hun denken. Gelijkheid, nog zo’n centrale waarde van de Verlichte revoluties stond dan weer wel centraal bij Rousseau, Voltaire daarentegen staat tot op vandaag gekend voor zijn misprijzen van de gewone man. Er mogen dan wel een aantal centrale Verlichtingsideeën zijn zoals vrijheid en gelijkheid, dat wil dus niet zeggen dat die door alle denkers die we vandaag als Verlichtingsdenkers beschouwen, gelijk begrepen worden. Deze gematigde Verlichting, die verschillende Verlichte monarchieën baarde, maakte wel de weg vrij voor de radicale Verlichtingsdenkers die vanaf de jaren 1780 dominant gaan worden.

De Amerikaanse revolutie en de strijd tegen de slavernij

De Amerikaanse revolutie is te begrijpen als een compromis tussen de gematigde en de radicale Verlichting. Dit verklaart meteen ook de halfslachtigheid in sommige keuzes van de founding fathers: geen afschaffing van de slavernij en geen doorgedreven democratie. Zelfs in Pennsylvania, waar radicale Verlichtingsdenkers, inclusief Paine, in 1776 een coup pleegden om vervolgens een in grote mate democratische grondwet op te stellen, waren de waarden van de radicale Verlichting niet helemaal in de realiteit vertaald. Ondanks grote verdiensten zoals het toekennen van stemrecht aan ongeveer alle mannelijke volwassenen, waren er tegelijkertijd grote tekorten in het realiseren van het algemene gelijkheidsbeginsel. Pas in 1780 slaagden de radicale denkers erin, met de hulp van de Quakers, om een antislavernij-wet goedgekeurd te krijgen. Maar ook deze wet was onvoldoende: slaven werden maar vrij als ze 28 werden – een leeftijd die ze maar zelden haalden. Deze tekortkomingen werden sterk op de korrel genomen door de Condorcet, Price, Brissot én Paine.

Pleidooi voor democratie en mensenrechten door de radicale Verlichtingsdenkers

Het zijn dus radicale Verlichtingsdenkers zoals Volney, Mirabeau, Barlow, Priestley, Raynal, Paine, Price en de Condorcet die ons de democratie, het gelijkheidsbeginsel en het idee van universele mensenrechten geschonken hebben. Deze radicale Verlichtingsdenkers, in tegenstelling tot hun gematigde collega’s zoals Hume, Voltaire of Kant, hielden onverkort pleidooi voor democratie en mensenrechten.

Zij schonken ons de ideeën dat we allen geboren worden met dezelfde, onvervreemdbare rechten; dat we allen vrij en gelijk zijn en dat de staat een instrument is om deze rechten voor alle burgers te garanderen en te verwezenlijken. Universalisme was in hun denken van onmetelijk belang: het waren rechten van de mensen, van alle mensen. Deze radicale denkers pleitten dan ook voor de afschaffing van de slavernij en de gelijkheid van man en vrouw. Enkel dan kon er volgens hen sprake zijn van een goede samenleving.

Ten grondslag van de democratie ligt dus het idee dat we allen gelijk zijn en dat we allen dezelfde rechten hebben. De democratie moet er zijn voor eenieders belangen en niet alleen voor de belangen van de meerderheid. Immers, zodra de meerderheid zijn wil doordrijft ten koste van de minderheden leven we niet meer in een democratie, maar in een despotisch regime. Dat is de reden waarom zelfs Rousseau een onderscheid maakte tussen 'the will of all' en 'the general will'. 'The will of all' is de louter mechanische som van de stemmen van verschillende stromingen en tendenzen en zou in theorie unaniem moeten zijn. Maar in de praktijk, zo stelt Rousseau, wordt dat heel snel de dominantie van de stem van de meerderheid. “The general will” daarentegen neemt de verschillen in rekening. De basis van die algemene wil is dus het idee dat we allen gelijk zijn voor de wet en dat dus geen enkele burger kan uitgesloten worden of als inferieur beschouwd worden. Deze algemene wil is dus niet de som van de verschillende individuele identiteiten en meningen, maar bestaat uit het zoeken naar een algemeen belang dat alle verschillen incorporeert.

Het pre-revolutionaire Frankrijk

Het is geen toeval dat de radicale Verlichtingsdenkers in het pre-revolutionaire Frankrijk deze retoriek van Rousseau gebruikten in hun strijd. Alleen gebruikten zij dit concept, in tegenstelling tot Rousseau, om de nood aan een Verlichte democratie te onderbouwen. Die democratie is onvermijdelijk gestoeld op 'the general will': ze moet de rechten van eenieder realiseren en niet het belang of de visie van de meerderheid realiseren ten koste van de minderheden. Verkozenen in een democratie moeten dus regeren in het belang van alle onderdanen en niet alleen in het belang van degenen die hen verkozen hebben - zij zijn immers de dienaars van het volk. Opvallend is bovendien dat de democratie - en hier komt nog een verschil met Rousseau naar boven - door deze radicale Verlichtingsdenkers in universele en niet in nationale termen gedacht wordt. Democratie is een instrument om universele mensenrechten te realiseren en dus niet louter die van een particulier volk.

De Verklaring van De Rechten van de Mens

Niet alleen de democratie, maar ook de mensenrechten zoals die tot uiting komen in de Franse en Amerikaanse verklaring van de 18de eeuw spruiten voort uit de intellectuele traditie van de radicale Verlichtingsdenkers. De Condorcet, die mee de pen vasthield van de eerste versie van La Déclaration, zag de mensenrechten als een instrument om een goede samenleving op te bouwen. De mensenrechten waren volgens hem lang niet volledig, maar moesten gaandeweg uitgebreid worden zodat ze het geluk van eenieder konden vergroten.

Volgens die radicale Verlichtingsdenkers zijn democratie en mensenrechten twee zijden van dezelfde medaille. De democratie was voor deze radicale denkers de enige regeringsvorm die recht doet aan die onvervreemdbare en universele rechten van de mens. En dit precies omdat democratie gebaseerd is op gelijkheid, zoals Israel duidelijk maakt:   "  Precies zoals het principe van gelijkheid en de morele theorie gebaseerd op rechtvaardigheid en wederkerigheid democratie verankerden in de morele en politieke filosofie van de radicale verlichting, zo was het “gelijkheid” dat deze hele sociale theorie een grondlaag gaf.’   Vrijheid en gelijkheid waren voor deze radicale denkers dan ook onvermijdelijk verbonden met elkaar. Enkel als mensen gelijk waren en dus niet onderdrukt, konden ze vrij zijn.  

Hiermee zijn de fundamenten van een Verlichte democratie summier geschetst. Als ik dus spreek over democratie en Verlichting, dan verwijs ik naar dit historisch begrip van deze concepten. Democratie is in dit betoog niet te herleiden tot verkiezingen, het is een ideologie. Nu kan ik eindelijk overgaan naar de eigenlijke antwoorden op de centrale vraag.

N-VA en de anti-Verlichting

Kijken we vanuit dit historisch perspectief naar mensenrechten en democratie, dan wordt meteen duidelijk dat er weinig van die retoriek terug te vinden is bij N-VA. Meer nog, als we het project en het discours van N-VA analyseren, dan zien we dat zij inhaken op een heel andere traditie, namelijk wat Zeev Sternhell de anti-Verlichtingtraditie noemt. Sternhell benadrukt dat de anti-Verlichting als concept een heel belangrijk methodologisch en wetenschappelijk instrument is: ze maakt het immers mogelijk om de opgang van een politiek ideologische tegenbeweging te vatten die minstens even oud is als de Verlichting zelf. Het is ook geen toeval, zo stelt Sternhell dat Nietzsche de eerste was die term Gegen-Aufklärung hanteerde: het was immers in zijn tijd dat die anti-Verlichtingstraditie voor het eerst zeer zichtbaar aanwezig was in het publieke leven.

Die anti-Verlichting was een politiek-ideologische beweging die niet terug wou naar het Ancien Régime, maar een andere moderniteit wou realiseren. Het was een twee eeuwen durende intellectuele revolte tegen rationalisme, intellectualisme, de autonomie van het individu en tegen alles wat de mensheid verenigt: hun bestaan als rationele wezens met natuurlijke en onvervreemdbare rechten. De moderniteit van de anti-Verlichting was daarentegen gebaseerd op alles wat de mensheid verdeelt: geschiedenis, cultuur, taal … De staat wordt in die traditie niet gezien als een instrument om het welzijn van elk individu te realiseren, maar om de samenleving te boetseren op basis van heel andere principes die in essentie alle “het belang van de natie als organische entiteit” vooropstellen.

Hoe divers de Verlichting ook mag geweest zijn, er was een logica en coherentie binnen die brede politiek-ideologische beweging die gericht is op de emancipatie van het individu. Ondanks de grote verschillen tussen Voltaire en Rousseau, tussen Rousseau en de Condorcet, tussen Montesquieu en Diderot of Kant, ze deelden wel een aantal principes die de kern uitmaken van de intellectuele revoluties van de 18de eeuw. En het is net die coherentie, die interne logica van de Verlichting die geviseerd werd door de tegenbeweging. De anti-Verlichtingsbeweging zag de hele Verlichting en de radicale Verlichting in het bijzonder als een aanval op de organische natie. Ze zagen die Verlichte revoluties als de oorzaak van decadentie, het uiteenrafelen van het sociale weefsel, het afglijden naar middelmatigheid en uiteindelijk naar de ondergang van de natie. De anti-Verlichtingsdenkers viseerden daarom Rousseau en zijn strijd voor gelijkheid, ze bestreden met alle mogelijke middelen het idee van universele en onvervreemdbare rechten van de mens en ze hadden een hartstochtelijke hekel aan democratie.

Anti-Verlichtingsliberalisme: De Wever en zijn idool Burke

Opmerkelijk is wel dat ze die Verlichting aanvallen in naam van een soort liberalisme, een anti-Verlichtingsliberalisme. Dit liberalisme kwam vaak onterecht als ongevaarlijk over, aldus Sternhell, want het bedreigde wel degelijk het voortbestaan van de democratie. Het politieke idool van De Wever, Edmund Burke, legde samen met Herder, het fundament van die politiek-ideologische strijd tegen de radicale Verlichting. Burke was een virulent tegenstander van de Verlichtingsideeën en al helemaal van ideeën als de universele en onvervreemdbare rechten van de mens, van democratie en gelijkheid. Zijn steun aan de strijd in Amerika voor meer rechten was een opportunistische steun: hij hoopte dat het toekennen van enkele rechten aan de Amerikanen zou verhinderen dat de ideeën van de radicale Verlichting zouden doorbreken tot in Groot Brittannië en Europa. Toen echter bleek dat de Amerikaanse revolutie geslaagd was, heeft Burke tot aan het uitbreken van de Franse revolutie met geen woord meer gerept over Amerika in de hoop dat de Verlichtingsidealen niet zouden overwaaien tot op het vaste land. Eenmaal de Franse Revolutie dan toch een feit was en het duidelijk werd dat zijn containmentpolitiek overduidelijk gefaald had, liet hij zijn “Reflections on the revolution in France” op de wereld los. Het was het begin van een twee eeuwen durende virulente aanval op die revolutie, haar denkers en haar centrale waarden.

Een opmerkelijke continuïteit

Het is dan ook vreemd om vast te stellen dat in tijden van luidkeelse engagementen aan de Verlichting, de gedachten en zelfs de woorden en zinnen van Burke vandaag nog altijd tot ons spreken door de mond van De Wever. Burke’s gedachtengoed laat zich gelden in de retoriek en de opvattingen van De Wever ten aanzien van de democratie, mensenrechten en de centrale waarden van de radicale Verlichting namelijk vrijheid en gelijkheid. Net zoals Burke hult De Wever zijn discours in een waas van gematigdheid: ook De Wever fulmineert zijn kritiek in naam van de democratie, in naam van de vrijheid. En net zoals Burke ziet De Wever de staat - én de media - als instrumenten om de samenleving te boetseren, met als doel die natie te (re)produceren naar het beeld dat zij ervan hebben. Aalst kan daarbij gezien worden als een volbloed laboratorium. De Wever zelf mag dan wel stellen dat hij het gedachtengoed van Burke aangepast heeft, op de punten van democratie en de Verlichtingswaarden zien we een opmerkelijke continuïteit.

Net zoals de strijd van Burke is de strijd van De Wever in eerste instantie een nationalistische strijd. De natie primeert altijd over het individu. De Wever gaat met zijn N-VA voor niet minder dan een onafhankelijke Vlaamse natie. Die strijd is echter niet ideologisch leeg in de zin dat haar Vlaams nationalisme zowel een linkse als rechtse invulling zou kennen. Het nationalisme van N-VA is heel duidelijk een ideologisch nationalisme in de traditie van de anti-Verlichting. De natie wordt in die traditie begrepen als een objectief waarneembaar organisme en gaat gepaard met een kostbaar weefsel van werkbare waarden. De Wever is daar zeer open over, net zoals over zijn beïnvloeding door Burke. Trouwens niet alleen de titels van De Wevers boeken verwijzen letterlijk naar Burke, hij stelt ook expliciet dat Burke zijn politieke voorbeeld is. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat hij heel wat overneemt van hem, zoals de opvatting dat de natie een organische gegroeide entiteit is die op zich staat en dat die natie niet maakbaar is door de mens. De vernieuwing die De Wever aanbrengt is dat die organische entiteit in zijn discours zowel een etnocultureel gegeven is als een sociale constructie. Die vernieuwing verandert echter ten gronde weinig aan het natiebegrip zoals Burke de natie dacht. Ook bij De Wever bestaat de natie an sich. De Wever onderschrijft in lijn met Anderson dat die natie ook wordt verbeeld, maar ze is niet ingebeeld zo benadrukt De Wever keer op keer. En het is in dat laatste statement dat de angel zit van De Wever’s discours. De Wever lijkt hier in lijn met de wetenschap en lijkt ook afstand te nemen van het natiebegrip uit de anti-Verlichting. Dat is echter vooral schijn, want De Wever benadrukt vanaf dag één herhaaldelijk dat hij gelooft dat die natie een etnocultureel gegeven is en dus niet maakbaar is. Hier zien we meteen een diametraal tegenovergestelde visie dan dat we bij de radicale verlichtingsdenkers ontwaren. Paine zei niet voor niets: “we have it in our power to begin the world over again”

De Wever zit in een heel andere denktraditie. In lijn met alle anti-Verlichtingsdenkers benadrukt hij dat ze organisch gegroeid is en dus niet maakbaar is. In de woorden van De Wever klinkt het dan dat de natie gekneed is door de geschiedenis tot een lotsgemeenschap. De natie zorgt er voor De Wever voor dat we met zijn allen een objectieve identiteit hebben. En die nationalistische identiteit moet gereproduceerd worden. Het gevolg is gelijkaardig aan wat Burke vooropstelt in zijn strijd: de Natie moet gekoesterd worden, no matter what. Dit verklaart waarom alle anti-Verlichtingsdenkers, inclusief De Wever zich zo verzette tegen revoluties. Maar er is meer, het verklaart ook waarom De Wever heel andere opvattingen heeft over democratie en de kernbegrippen uit de radicale verlichting. Hoewel De Wever ook zijn engagement uitspreekt aan deze begrippen, zien we dat ze ingevuld worden met een heel andere betekenis: een anti-Verlichtingsbetekenis.

De antidemocratie en de aanval op de (Belgische) democratie
Die visie op de natie als een organisme met een kostbaar weefsel van werkbare waarden heeft vergaande effecten op de manier waarop N-VA nadenkt over democratie. Meer nog, ze is, zoals ik al betoog in mijn doctoraat en de vele lezingen het afgelopen jaar, de basis voor een vierdubbele aanval op de democratie. Ondanks het feit dat De Wever deze stelling geleuter noemt, is het opmerkelijk dat hij en zijn partijgenoten een jaar lang geen enkele mogelijkheid onbenut gelaten hebben om mijn these rijkelijk te illustreren. Ik herhaal deze aanvallen even en illustreer ze met recente voorbeelden.

 1. Democratie is voor haar maar een democratie als die gestoeld is op een identiteit: het is die identiteit die de grens van de democratie moet bepalen. N-VA zet hier dus een nationalistische definitie neer van democratie: democratie wordt een etnocratie. Een Vlaamse natie waar je rechten afhankelijk zijn van je identiteit. Dat is een regelrechte aanval op de democratie zoals de Verlichtingsdenkers die begrepen. Die democratie is immers gegrond in de theorie van de Natural Law en gaat er dus van uit dat elke burger onvervreemdbare rechten heeft. Dat iedere burger gelijk is aan de andere.

  De Nieuw Vlaamse Alliantie ziet dat enigszins anders. Vlaanderen is in de eerste plaats aan de Vlamingen: zij genieten hun volle rechten. De nieuwkomers moeten zich eerst bekeren tot het Vlamingendom. Dat werd onder andere in Aalst goed geïllustreerd, maar ook de vreemdelingentaks in Antwerpen toont deze logica. Vreemdelingen moesten daar een hogere taks betalen als ze zich wilden inschrijven in het bevolkingsregister. Een compleet onwettelijke daad die o.a. het gelijkheidsprincipe schond. Een politieke daad die ook ongedaan werd gemaakt door de Antwerpse Gouverneur net omdat het illegaal was. De reactie van Homans in De Morgen was veel zeggend: “Er is de juridische werkelijkheid en de feitelijke werkelijkheid. De gouverneur beroept zich vooral op een wet uit 1968. Die bepaalt dat een stad niet de nodige autonomie heeft om een retributie in te voeren op verblijfsdocumenten voor nieuwkomers. Ik erken dat we bij de invoering van de loketretributie geen rekening hebben gehouden met deze vijfenveertig jaar oude wet. Maar ik leef in hedendaags Antwerpen. In 1968 werd de stad nog niet geconfronteerd met 11.000 aanvragen per jaar voor inschrijving aan ons loket vreemdelingenzaken. Vandaag wel.” De rechten van mensen en het gelijkheidsbeginsel worden neergezet als oubollig, voorbijgestreefd en ondergeschikt aan het belang van de homogene natie. Niet het gelijkheidsbeginsel, noch de wetten of de rechten van de mensen vormen de basis van de democratie voor N-VA maar de identiteit, de natie.

 2. Democratie wordt in de communicatie van N-VA ook herleid tot de verkiezingszege. Wie de meerderheid haalt heeft een absoluut recht om te regeren, met carte blanche, zonder tegenstem. Dat blijkt steeds opnieuw als N-VA reageert op kritiek, of tegenmachten. Democratie wordt zo een tijdelijke dictatuur van de meerderheid. Nochtans wijzen de Verlichtingsdenkers erop dat tegenmachten, inherent zijn aan een gezonde democratie. Elke kritische noot bij het N-VA-programma, elk verzet wordt gezien als illegitiem, ondemocratisch en wordt beantwoord met een ideologische aanval.

  Deze aanval op de democratie werd in het laatste jaar rijkelijk geïllustreerd door de N-VA’ers. De Wever zelf illustreerde het principe meermaals door alle media die kritisch waren voor hem of zijn partij meteen te straffen. Hij gaf zijn column bij De Standaard volgens Tom Naegels op omdat hij niet kon leven met hoe er op de opiniepagina’s van die krant over hem en zijn partij geschreven werd. Hij wou niet meer komen naar de regionale Antwerpse zender omdat hij niet gelukkig was met de aandacht die zijn partij kreeg in verhouding met de andere partij. Hij reageerde verkrampt op kritiek van Yves Desmet van De Morgen. En ook het Laatste Nieuws mocht zich laven aan de toorn van De Wever. Daar stopte het niet, het kritische middenveld lag volop in het vizier van N-VA. De oorlog tegen het ACV spreekt voor zich, maar ook de besparingen in de culturele en sociale sector spreken voor zich. N-VA ontplooit een ‘culture war’. Het is geen toeval gebleken dat de door N-VA geleidde coalitie in Herzele meteen na het aantreden begon met het intrekken van alle subsidies voor culturele bewegingen. Democratisch verzet, daar loopt N-VA niet hoog mee op.

 3. Democratie wordt ook begrepen als vox populisme: als ‘de stem van de burger’ die uit de mond van de politici rolt. De Vlaamse democratie is dan gelijk aan de Vlaamse natie en die natie spreekt met één stem door de mond van De Wever. Zij zijn de democraten, de anderen niet. Dergelijke demagogie wordt al door De Tocqueville begrepen als antidemocratisch: immers eigen aan de democratie is dat elk individu rechten heeft, een eigen stem heeft en dat dus niemand het recht heeft om in naam van het volk te spreken. Bovendien is er niet zoiets als één stem of één signaal van het volk.

  De Wever blijft echter spreken in naam van alle Vlamingen. Steeds weer komt de frase uit zijn mond gerold dat dé Vlamingen gekozen hebben voor verandering. Elke kritiek op de regering Di Rupo vertrekt vanuit de premisse dat N-VA spreekt voor het hele Vlaamse volk. Al die andere Vlaamse partijen lijken wel verkozen door Brusselaars of Walen. Ook in Antwerpen zien we deze premisse in actie. De Antwerpenaar zou gekozen hebben voor veranderingen en dus moet N-VA niet regeren voor alle Antwerpenaren, maar enkel voor haar eigen achterban. De sociale initiatieven en de kritische cultuurinstellingen worden gekortwiekt.

 4. De strijd van De Wever is niet alleen een strijd tegen democratie als ideologie, het is ook een aanval op de Belgische democratie in het bijzonder. Enkel een Vlaamse democratie heeft legitimiteit volgens De Wever. En ook op dit domein was de partij heel actief in het laatste jaar. In de steden waar N-VA aan de macht is, wordt heel duidelijk dat zij het stedelijk beleid inzetten om het Vlaams bewustzijn te versterken. Zo zien we in Aalst, Denderleeuw, Kortrijk en Brasschaat een Vervlaamsingspolitiek in werking treden. En ook in Antwerpen waar ondanks drastische besparing toch sterk geïnvesteerd wordt in een grootse viering van 11 juli. In dergelijke feiten zien we de prioriteit van N-VA nogmaals geïllustreerd: de strijd voor de Vlaamse natie. Al de rest is bijzaak.

  Deze vervlaamsingspolitiek is er op gericht een draagvlak uit te bouwen voor een onafhankelijke Vlaamse natie. Enkel die natie is legitiem aldus N-VA. Meer democratie, betekent dan in termen van N-VA meer Vlaamse natie. N-VA en co spreken niet zomaar over Vlaanderen als “mijn democratie “ of Di Rupo is “mijn premier” niet. De idee van de twee democratieën is een efficiënt wapen in de politiek-ideologische strijd van N-VA. Als iedereen deze beschrijving van de realiteit aanvaardt, verwerft de partij macht over de realiteit en komt het doel - een onafhankelijk Vlaanderen - dichterbij. Hoewel België kampt met een democratisch deficit betekent dat nog niet dat België een land is met twee democratieën. Dat is net het doel van N-VA. Het loont dan ook de moeite om deze oneliner te kaderen in die politiek-ideologische strijd van N-VA.

De twee democratieën-oneliner en de strijd tegen de Belgische democratie

België zou in de retoriek van N-VA zomaar, spontaan en natuurlijk verdampen, zonder dat daar een politieke strijd voor gevoerd moet worden. België is immers als een land met 2 democratieën en de middelpuntvliedende krachten zullen die splitsing als vanzelf, met de loop der tijd, bewerkstelligen. N-VA stelt zo de splitsing van het land voor als onvermijdelijk, als de natuurlijke en onomkeerbare loop van de geschiedenis. Elk verzet is dan ook zinloos, want de opmars van de Vlaamse natie is onvermijdelijk. Meer nog, N-VA presenteert die opmars in haar oneliner als al grotendeels gerealiseerd. N-VA-politici brengen de boodschap dat enkel Vlaanderen een legitieme democratie is constant te berde en dat door middel van heel diverse vormen: oneliners, metaforen en parabels. Duidelijk is dat deze oneliner helemaal niet onschuldig is. België verdampt niet zomaar als het gevolg van een soort natuurlijk proces, België wordt actief bestreden door N-VA. Door de Belgische democratie steevast voor te stellen als illegitiem, als een relict van het verleden, vormt deze oneliner ondubbelzinnig een aanval op de democratie.

De partij beperkt zich ook niet tot woorden, we zien die strijd dagelijks in haar politieke daden. Denken we maar aan de tegenkantingen van N-VA om vanuit Vlaanderen mee te helpen met het Federale niveau om de zogenaamde ‘loonlasten’ naar omlaag te halen. Hoewel de partij dit neoliberale geloofspunt over de nood voor lage loonlasten al jaren uitdraagt, weigert ze initieel haar medewerking. Immers zo stelt N-VA-minister Muyters, eerst moeten de bevoegdheden naar Vlaanderen komen. Niet de neoliberale agenda staat bovenaan de agenda, maar de onafhankelijke Vlaamse natie. Het neoliberale project van N-VA staat ten dienste van een onafhankelijk Vlaanderen. De regel voor N-VA op federaal niveau is dan ook dat er pas een federaal akkoord kan goedgekeurd worden door N-VA als en enkel als dat gepaard gaat met een verdere ontmanteling van de Belgische democratie.

In dit perspectief is de communicatie van N-VA tijdens de laatste federale onderhandelingen interessant. N-VA heeft honderden dagen mee onderhandeld om een nieuwe federale regering te vormen. De partij slaagt er niet in om een compromis te aanvaarden en beslist op 7 juli 2011 dat verder onderhandelen op basis van de nota-Di Rupo niet mogelijk was. De Wever voegt er wel aan toe: ‘N-VA blijft beschikbaar om te proberen een regering te vormen, maar alleen als er tegemoet gekomen wordt aan de fundamentele bezwaren.’ Die bezwaren zijn niet min, om niet te zeggen radicaal. De nota-Di Rupo, die door PS, sp.a, Groen, Ecolo, CDH, CD&V, MR en Open VLD gezien wordt als een mogelijke basis voor verdere onderhandelingen, moet van N-VA volledig van tafel. Ook de daaraan voorafgaande nota van Van de Lanotte was geen goede basis om de onderhandelingen verder te zetten. Er moet vertrokken worden van een ‘wit blad’ indien men wil dat N-VA nog meedoet. Bovendien moet er een ‘copernicaanse omwenteling’ worden gerealiseerd die het zwaartepunt legt bij de gemeenschappen. N-VA weet echter zeer goed dat zij op federaal niveau geen meerderheid hebben voor deze eisen, dat is voor De Wever bijzaak. Zij hebben de verkiezingen gewonnen en dus moeten zij het voor het zeggen hebben. Niet het compromis met de andere verkozenen telt, niet het regeren in het belang van elke Belg, maar de eigen nationalistische strijd staat voorop.

De nota-De Wever is voor De Wever het absolute minimum: ‘Dit is mijn minimumbod, ik doe het niet voor minder’, zegt De Wever in Terzake. ‘Wie hier nog wil aan raken,’ zo waarschuwt hij, ‘die zal het hele kaartenhuisje doen instorten.’ Een compromis is enkel mogelijk op hun voorwaarden. Liesbeth Homans, de rechterhand van De Wever, verduidelijkt die positie nog:

Ons neen gaat dieper dan de tegenstelling N-VA en PS. Dit is Vlaanderen tegen Wallonië, en omgekeerd. Met geen enkele Franstalige partij is tegenwoordig een compromis mogelijk. België is de moeilijke optelsom van twee democratieën. Dat getuigt ook de nota-Di Rupo, die verstoken is van enige kennis over Vlaanderen.’

Zo is de cirkel rond. N-VA wil enkel onderhandelen op federaal niveau om ‘het zwaartepunt van de federale staat’ naar de deelstaten te krijgen, om een copernicaanse revolutie te bewerkstelligen. Haar eigen poging om dit op papier te zetten, ziet men niet alleen als een compromis, het is tevens het minimumbod. Enkel een compromis op hun voorwaarden is dus mogelijk: zij spreken immers namens Vlaanderen. ‘Het is Vlaanderen tegen Wallonië en omgekeerd.’ Hoewel N-VA zichzelf opwerpt als de enige legitieme stem van Vlaanderen, onderhandelen de andere Vlaamse partijen verder met de Franstalige partijen én bereiken ze een echt compromis. De N-VA zet meteen een mediatieke catch-22 op:

Door zonder de N-VA te onderhandelen, hebben ze nog twee keuzes: een democratisch onaanvaardbare regering zonder Vlaamse meerderheid of één met een meerderheid, maar dan met de groenen. Daar moeten ze het mee stellen.’

Optie één werd realiteit en sindsdien spreken N-VA-politici consequent over ‘mijn democratie’ of ‘onze democratie’ waar de regering-Di Rupo geen meerderheid heeft. Enkel Vlaanderen is een legitieme ‘democratie’. Daarom weigert N-VA Elio Di Rupo als ‘hun premier’ te erkennen: ‘Hij is een sympathieke man, every inch a gentleman, daarom vind ik het moeilijk om te zeggen, maar ik zeg het toch: Elio Di Rupo is niet mijn premier’, zo stelt De Wever,‘[…] als hij geen meerderheid haalt in mijn democratie, is hij mijn premier niet.’

N-VA verwerpt dus de Belgische democratie. Dat de federale regering een democratische meerderheid heeft op het hele grondgebied, dat doet volgens N-VA niet terzake. Immers, niet België, maar enkel Vlaanderen heeft volgens De Wever legitimiteit. België is niet alleen niet ‘hun democratie’, het is volgens N-VA zelfs helemaal geen democratie. Hoewel de N-VA-blik op België, maar ook de nationalistische definitie van democratie, hegemonisch wordt, verandert dat niets aan het feit dat België tot op heden één land is, één democratie. Dat is heel duidelijk, we hebben één grondwet, één justitie en één wetboek, we hebben één sociale zekerheid, er is één politie, één economische ruimte en er is weldegelijk een taalgrensoverschrijdend middenveld. We hebben wel diverse kieskringen en verschillende gewesten en gemeenschappen. Hoewel die op bepaalde puntenvrij autonoom zijn, ressorteren ze nog altijd onder het Belgische, federale niveau. De website van de Belgische overheid laat daar geen twijfel over bestaan:

België is een democratie. De Belgische staat wordt geleid door volksvertegenwoordigers die het volk zelf kiest. Een democratie steunt op aantal pijlers. Ze eerbiedigt het principe van de rechtsstaat en er gelden vrijheidsrechten zoals de vrijheid van meningsuiting. Wetgeving en rechtspraak zijn essentieel. Een democratisch land houdt vrije verkiezingen waarbij de burgers kunnen kiezen voor verscheidene partijen.’

Het engagement van N-VA aan de democratie is dus enkel een engagement aan de (niet bestaande) ‘Vlaamse democratie’ – lees de Vlaamse natie. Meer nog, N-VA voert een regelrechte en onverholen aanval uit op de Belgische democratie. Vandaag spreken N-VA ’ ers openlijk over Vlaanderen als ‘mijn democratie’ en weigeren ze het resultaat van de Belgische democratie te erkennen. De oneliner over twee publieke opinies en twee democratieën heeft de weg vrijgemaakt voor N-VA om de legitimiteit van België openlijk te betwisten, zonder in Vlaanderen als radicaal bestempeld te worden. Het is opmerkelijk dat het project van N-VA op bitter weinig weerstand stoot. In de media wordt de partij en haar project nog altijd omschreven als centrum en gematigd rechts. Dat is deels een gevolg van de werking van de partij. N-VA zet, in lijn met de antiverlichtingstraditie, volop in op ideologische oorlogsvoering. De partij verkoopt haar project als een gematigd project en investeert daarbij volop in “communicatie”: in oneliners, metaforen en metonymieën. Hierdoor slaagt ze erin om een zeer radicaal project en een anti-Verlichtingsideologie te normaliseren.

De doorbraak van de oneliner van De Wever over democratie gaat gepaard met een afbraak van de oorspronkelijke invulling van democratie én met een frontale aanval op de Belgische democratie. In het kader van deze oneliner wordt de democratie een nationalistisch instrument, gericht op de realisatie van een Vlaamse onafhankelijke natie. In deze oneliner wordt de democratie dus op verschillende manieren ontmanteld. Ten eerste wordt democratie een etnocratie. Ten tweede wordt democratie gelijkgeschakeld met ‘publieke opinie’. En ten derde zien we dat democratie wordt ingevuld als verkiezingen, meer nog als de stem van de overwinnaar van de verkiezingen. Democratie wordt op deze manier een soort tijdelijke dictatuur tot het moment dat er nieuwe verkiezingen zijn.

De anti-Verlichtingsideologie van N-VA

De effecten van dat ideologisch nationalisme blijven daarbij niet beperkt, ze hebben grote consequenties voor de rechten van de mensen en de twee kernwaarden van de verlichting: gelijkheid en vrijheid. Burke had meteen door dat zijn nationalisme een van de krachtigste wapens was tegen de ideeën van de radicale verlichting. Dat zijn ook de gevolgen van het nationalisme dat N-VA hanteert. De natie primeert, de mens is ondergeschikt. De rechten van de mens haalt de N-VA-voorzitter om de haverklap aan om zichzelf en zijn partij te distantiëren van het Vlaams Blok, maar zelf koppelt hij in andere contexten een zeer vreemde betekenis aan deze mensenrechten: ze worden ontdaan van hun Verlichte betekenis en gevuld met een anti-Verlichtingsbetekenis. Ik verklaar me nader:

Een zorgvuldige analyse van de N-VA-retoriek laat zien dat De Wever en zijn partij de mensenrechten niet begrijpen als universele en dus inclusieve standaarden die moeten vertaald worden in de praktijk, maar als een soort erfgoed van ‘ons’: de Westerlingen en de Vlamingen. In die logica zijn ‘wij’ per definitie Verlicht, en zijn ‘zij’ (lees de moslims) dat niet. In deze context tonen de N-VA’ers zich als absolute voorstanders van de Verlichting. Echter, eenmaal het over andere zaken gaat zien we een hele andere logica werken. Dan heet het dat de uitoefening van grondrechten zoals het inroepen van godsdienstvrijheid om een hoofddoek te mogen dragen niet telt, want ‘in de publieke cultuur moet afgewogen worden in functie van het algemeen belang’. Waar men dan steevast aan toevoegt dat het maar evident is dat de publieke cultuur dominant is.

Daar stopt het niet. De Wever is steeds zeer expliciet over zijn begrip van die rechten en de toepassing ervan in de samenleving. Zo stelt hij letterlijk: ‘Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden we wel het discours over de universele mensenrechten, dat ons in staat zou stellen om over de moraliteit van een regime te oordelen, maar als maatstaf voor het dagelijkse sociale verkeer zijn die te abstract.’ Nochtans zijn Verlichtingsdenkers als Condorcet van mening dat die mensenrechten net heel praktisch zijn. Het zijn volgens hen de instrumenten bij uitstek om een goede samenleving te bouwen. En waar De Wever jammert dat die rechten van mensen steeds uitgebreider worden – nog iets dat hij gemeen heeft met Burke – benadrukt Condorcet dat dit een goede zaak is. De mensenrechten, zo schreef Condorcet in de 18[de] eeuw, die zijn niet volledig en moeten uitgebreid worden: dat zag hij als de vooruitgang van de mensheid.

De Wever ziet het helemaal anders. Hij benadrukt steevast de plichten van de mensen ten aanzien van de natie. Die rechten ziet hij als een gevaar. Net zoals alle anti-Verlichtingsdenkers is De Wever immers van mening dat: ‘een samenleving nu eenmaal niet [functioneert] als optelsom van individuele vrijheden.’ Hiermee verwerpt De Wever uiteraard de hele verlichting: er moet meer zijn dan enkel rechten als basis voor een samenleving, aldus De Wever. De Verlichting moet in balans worden gebracht met antiliberale waarden. De Wever ziet het rechtenperspectief als een aanval op de morele gemeenschap, op de traditionele en ‘organische’ moraal.

Teveel nadruk op gelijkheid en vrijheid zorgen er volgens De Wever immers voor dat het kostbare weefsel uiteenrafelt. Ze zorgen voor een ontsporing van de samenleving. Vooral Mei 68 wordt in dit kader door De Wever begrepen als een brug te ver. ‘De sixties’, zo schrijft De Wever: ‘zetten immers ook de hakbijl in het gezonde hout van de traditionele samenleving.’ In zo’n samenleving moet elk akkefietje inderdaad worden opgelost door een derde partij.’ Het is een punt dat De Wever heel vaak aanhaalt: een samenleving die enkel op rechten gebaseerd is, zal noodzakelijkerwijs ontsporen: ‘Exclusief focussen op rechten geeft alleen de illusie van vrijheid, het resultaat is uiteindelijk het omgekeerde.’

Mei 68 is hier de boosdoener, volgens De Wever. Immers door mei 68 werden die vrijheden te veel uitgediept. ‘Dit alles leidt tot een samenleving van individuen met rechten en vrijheden, maar niet tot een gemeenschap’, aldus De Wever. Volgens hem zorgt die mei 68- generatie voor ‘het steeds sneller wegkwijnen van georganiseerde religie in Europa’ en ontstaat een ‘spirituele leegte in Europa’. De morele orde van de oorspronkelijke organische samenleving wordt aangetast door deze uitbreiding van vrijheden en rechten. Vandaag is er enkel maar vrijheid, wat onvermijdelijk leidt tot onvrijheid, zo vat De Wever het samen met een letterlijke kopie van de woorden van Burke. Immers, als enkel het recht op vrijheid bestaat, dan blijft ‘alleen vadertje staat […] nog over om al die individuele rechten te waarborgen […] Geconfronteerd met die onmogelijke taak kan de overheid niet anders dan haar beslag op de samenleving almaar vergroten en de vrijheid dus feitelijk verminderen.’ Hier zien we heel duidelijk de anti-Verlichtingsvisie van De Wever. Hij beklaagt het verdwijnen van subjectieve, spirituele banden als grondslag om de samenleving te organiseren ten voordele van een objectieve, juridische organisatie van de staat, wat het doel was van de verlichting.

De rationaliteit van de wet en de vrijheid die eruit voortvloeit, ziet hij als een groot probleem, niet als een vooruitgang. Hij ziet het als pure onvrijheid, de wet maakt voor hem niet vrij. Terug debiteert De Wever hier een klassiek geloofspunt uit de anti-Verlichtingstraditie: echte vrijheid ontstaat dan pas als een gezonde natie zichzelf reguleert en er dus geen wetten meer nodig zijn. Om dit te bereiken moeten er volgens De Wever dan ook extra waarden en normen geformuleerd worden die de culturele en morele sokkel bepalen waarop Vlaanderen moet worden georganiseerd. De Wever wil daarvoor niet terug naar de jaren vijftig, maar ziet die jaren wel als een model voor een gezonde samenleving: een samenleving die de nationale identiteit en de waarden en normen verder koestert. En het is die sociale cohesie/controle als een gevolg van dat sterk en gezond kostbaar weefsel dat we moeten terugwinnen aldus De Wever. Dat is ook de reden waarom De Wever de klikoproep van Procureur Dams ondersteunde; iets wat hij trouwens zelf met veel trots in de praktijk bracht met zijn tip over de verdachte handelingen bij zijn buren die een weedplantage zouden uitgebaat hebben. Dat is wat De Wever bedoelt als hij spreekt over actief burgerschap.

De Wever houdt een pleidooi voor de subjectieve gemeenschap. De natie en de nationale identiteit moeten daarom versterkt worden. Eenmaal iedereen tot de gemeenschap wil behoren, zullen er spontaan informele ‘wetten’ opduiken. Als die subjectieve identiteit geïnstalleerd is, zal de ‘organische rechtsstaat’ vanzelf de samenleving reguleren. Eigenlijk zijn er geen wetten meer nodig, want die rechtsstaat werkt onvermijdelijk subjectief en reguleert zichzelf: ze gaat ‘oom agent en oom advocaat ver vooraf ’. Hij is willekeurig (en dus dictatoriaal) georganiseerd. De Wever bestempelt de verlichte democratie die louter steunt op de grondwet als een problematisch gegeven. Daarom moet er een correctie komen op het perspectief dat de wet niet alleen vrij maakt, maar ook de basis is voor de moraal. Dit nochtans klassieke Verlichtingsdenken is voor De Wever de basis van onvrijheid en ontsporingen. Net zoals alle denkers binnen de anti-Verlichtingstraditie bestempelt De Wever de Verlichte democratie als de basis van decadentie. Daarom moet er een correctie komen op die vrijheden. Die correctie zit in een sterke identiteit die zelfbeheersing met zich meebrengt en ‘een gezonde sociale controle’. De organische moraal moet de wet domineren, niet omgekeerd. We horen hier heel sterke echo’s van Burke en Renan. De democratische mens, met zijn vrijheden en rechten, wordt bij De Wever iemand zonder zelfbeheersing die zorgt voor een ontspoorde maatschappij. De wet moet daarom vooraf worden gegaan door de sociale normeringen, eigen aan een gezonde gemeenschap. Enkel een gezonde gemeenschap met een sterke subjectieve identiteit voorkomt ontsporingen, enkel dan is echte vrijheid mogelijk volgens De Wever.

Die ‘vrijheid’ van De Wever heeft niets van doen met de ‘vrijheid’ in de traditie van de radicale Verlichting. Waar voor de Verlichtingsdenkers de wet vrij maakt, gaat De Wever net zoals Dalrymple en anti-Verlichtingsdenkers zoals Berlin uit van negatieve vrijheid. Vrijheid wordt herleid tot vrij zijn van elke (overheids)inmenging. Het klassieke denken van de Verlichting, namelijk dat gelijkheid een voorwaarde is om vrij te zijn verdwijnt. Net zoals het idee van een democratische en dus gedegen opgeleidde en geïnformeerde mens verdwijnt. Vrijheid is de vrijheid van overheidssteun zoals sociale woningen. Want dan bepaalt de staat waar je leeft en ben je onvrij. Hier zien we hoe de anti-Verlichtingsvisie van De Wever en co naadloos overgaat in een neoliberale visie: een smalle staat en een samenleving die zichzelf organiseert doordat ze een sterk identiteitsbesef heeft als gemeenschap.

Vrijheid is dan de vrijheid van overheidssteun en de vrijheid van ondernemen. Het is dan ook geen toeval dat De Wever letterlijk stelt dat echte vrijheid, de vrijheid is die Hayek en Friedman vooropstellen: absolute vrijheid van de ondernemer: niets of niemand, al zeker de staat niet, mag die ondernemers in de weg staan. De strijd tegen ongelijkheid is dan ook een uiterst problematisch gegeven volgens de N-VA-doctrine: het is immers niet aan de overheid om de economie te regelen.

Het actief ingrijpen in de samenleving om gelijkheid te bewerkstelligen, ziet de anti-Verlichtingstraditie als een ‘revolutionair’ of utopisch ingrijpen in de samenleving. Ook op dit vlak toont N-VA zich een klassieke vertegenwoordiger van de anti-Verlichting. Gelijkheid tussen man en vrouw is een tegennatuurlijk streven; enkel gelijkwaardigheid, het vieren van de aangeboren verschillen tussen man en vrouw is haalbaar. Praktijktesten, maar ook de huidige antidiscriminatiewet gaan te ver. Quota zijn een vorm van discriminatie en zijn dus geen legitieme beleidsdaden. De strijd van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding moet in de pas worden gebracht met de Vlaamse opinie en haar belangen. Ook sociaaleconomische gelijkheid behoort niet tot de legitieme politieke doelstellingen. Herverdeling, een actieve politieke strijd tegen ongelijkheid of overheidsingrepen om sociale gelijkheid te realiseren, zijn geen legitieme opties voor N-VA. Ook een focus op gelijkheid, mondt immers onvermijdelijk uit in het tegendeel. Elke ingreep in de samenleving gericht op gelijkheid of vrijheid, ziet N-VA als een aanval op de traditionele orde. Deze verlichtingswaarden ondermijnen een harmonieuze samenleving en kunnen bijgevolg niet anders dan uitmonden in regelrechte rampen.

N-VA, de antidemocratie en de aanval op de radicale Verlichting

Het N-VA-project ontmantelt het idee van de Verlichte staat: een staat die functioneert als een instrument om het goede leven te realiseren. Het warme nest van N-VA die ons moet beschermen tegen de globalisering is een hoax. Immers, de reële bescherming zoals de sociale zekerheid moet er aan geloven en in de plaats moeten we vertrouwen op het idee dat we een spontane solidariteit zullen zien opwellen in de organische natie. Geen sprake meer van rechten, maar van liefdadigheid uit verbondenheid. De idealen van de radicale Verlichting, van de democratie worden hier vernietigd. De natie primeert, de rechten van individuen zijn ondergeschikt.

N-VA zet een aanval op de centrale Verlichtingswaarden gelijkheid en vrijheid

Onderliggend aan de aanval op deze twee principes is het idee dat het belang van de natie met haar traditionele morele waarden moet primeren over de wil van het individu en zijn rechten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat De Wever heimwee heeft naar de jaren 1950, waar de sociale controle nog bestond en de christelijke en traditionele waarden nog voelbare invloed hadden in de samenleving. Mei 68 en haar revolutionair perspectief op vrijheid en gelijkheid heeft die samenleving vernietigd met alle gekende ontsporingen als gevolg. Zelfmoorden, depressies, criminaliteit of relletjes, ze zijn volgens het N-VA-discours allemaal een gevolg van het moreel hypocriete rechtendiscours van de linkse elite. Het primaat van de natie is het fundament van de aanval van N-VA op de waarden van de Verlichting en de democratie.  

Beluister het volledige debat hier

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

21 reacties

 • door Renaat brepoels op dinsdag 23 juli 2013

  Kent U het gezegde "Noyer le poisson" ? De vis verdrinken? = Cette expression est apparue au XXe siècle et signifie que l'on embrouille une personne afin de lui faire céder . Deze uitdrukking verscheen in de XXste eeuw en betekent dat men de mensen in verwarring brengt om het eigen groot gelijk te halen. Deze schrijver kan dienen als standaard !!! Wat een steriel gelul zeg !! Waarom sleurt hij er Plato en Virgilius niet bij? Er zullen er hier velen afgehaakt hebben alvorens dit epistel tot het einde te hebben "ondergaan". Baas Gansendonck is nog levend en zelfs actueel in Vlaanderen. Wie zoveel woorden nodig heeft om finaal NIETS te zeggen bewijst dat het gezegde " wat met simpele woorden niet gezegd kan worden is zelden de waarheid" echt wel de waarheid is.. Komaan, jongen, zeg waar het op aankomt "ik haat de NVA en val nog liever dood dan ook maar 1 woord op papier te ztten ten hunner décharge" dan moeten de mensen hier de moeite niet meer doen om te trachten het onbewijsbare bewezen te zien uit uw hersenspinsels. Jongens toch , waar wij ons geld in steken om te laten studeren om finaal DAT als eindproduct te krijgen !!!!!!!!

  • door smoky58 op woensdag 24 juli 2013

   Renaat, om te beginnen is het aanval ipv aanvan. En om dan met je eigen woorden te zeggen. Je moet het tot volledig lezen (dwz tot en met het einde van de tekst), om te begrijpen wat er geschreven staat. Het feit dat je dit afschiet als gelul dat niets zegt, geeft aan dat je de tekst zelf niet volledig gelezen hebt. Indien u zich geroepen voelt om NVA te verdedigen, doe het dan met argumenten en redenering.

   De schrijver heeft zijn mening volledig geargumenteerd en uiteen gezet. Wees sportief !

 • door Robrecht Vanderbeeken op dinsdag 23 juli 2013

  Maly legt treffend uit waarom N-VA antidemocratisch genoemd kan worden, maar er zijn ook heel wat 'ondemocratische' aspecten: Maly zijn kritiek wordt bijvoorbeeld als kabaal weggezet, PVDA wordt als democratisch verkozen partij in een cordon gestoken en vooral de coup op de vakbonden is een onmiskenbaar voorbeeld.

  N-VA heeft blijkbaar schrik van PVDA. Dat leidt tot vreemde kronkels. Volgens Bart Maddens zal die partij hun Vlaamse zaak zelfs redden (op Doorbraak: http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/wanneer-de-n-va-incontournable). PVDA zou immers het electoraal gewicht van de traditionele partijen verzwakken. Maar waarom veronderstelt hij dat die partij geen regeringsverantwoordelijkheid wil opnemen? En Borgerhout dan? De kans bestaat natuurlijk dat Open VLD voor een veto tegen gaat, ook al kunnen ze zo N-VA afhouden. Wat meteen heel veel zegt over de 'oppositie' die zij (en cd&v) zullen voeren tegen N-VA. En wou Gennez na vorige verkiezingen in Mechelen niet met N-VA in zee om toch maar aan de macht te komen?

 • door 'kbenhetbeu op dinsdag 23 juli 2013

  Als reactie op het artikel van Ico Maly zou 'k graag in de wereld morgen een andere wind willen horen. Ico Maly vindt N-VA een gevaar voor onze democratie. 'k Houd me niet bezig met anti-discours tegen ene of ander partij. Dit is verloren energie en ruikt naar ophitsen van haat tegen de "slechterikken". Het discours van Ico Maly is bijgevolg niet beter dan wat hij verwijt N-VA te zijn. Waarom geen energie steken hoe democratie in ons land van een schijndemocratie kan evolueren naar een echte representatieve democratie. Het volk dat wordt bestuurd door zijn verkozenen en niet door de machtige partij apparaten. En als Ico Maly in het Belgisch model de ware democratie vindt ... dan getuigt dit van een eigengereid standpunt dat door duizenden niet wordt gedragen. Waar blijft de kritische geest van Ico Maly ... of verbergt ook zijn discours neo belgicisme en politiek conservatisme? Wat hebben we vandaag nog aan een koningshuis dat door erfopvolging bepaalt wie hier in België macht en postjes mag invullen? Arm land waar de kritische burger enkel nog moet luisteren ... naar wat N-VA of Ico Maly predikken.

 • door tini07 op woensdag 24 juli 2013

  Zeer goede analyse. 'The general will' kan er alleen maar goed bij varen. Het warme nest van de N-VA is inderdaad een hoax.

 • door danielverhoeven op woensdag 24 juli 2013

  Eerst wil ik de auteur danken voor zijn voortreffelijke analyse... een artikel om uit te citeren. Maar wat ik in veel hedendaagse analyses van de toestand steeds meer tegenkom, is dat men vergeet het derde deel van 'Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid' expliciet te vermelden en te analyseren.

  Alhoewel er in het artikel elementen - de kritiek op de instrumentalisering - zitten die ernaar verwijzen ontbreekt een coherente analyse van deze onmisbare poot.

  Broederlijkheid heeft geen betekenis meer in het hedendaagse politieke spectrum. Maar dat wil niet zeggen dat we vandaag niet meer afhankelijk zijn van elkaar, wel integendeel, nog meer als vroeger. Daarom is het nu beter om te spreken over sociale betrokkenheid en waar ik voor pleit is voor directe sociale betrokkenheid.

  Dürkheim merkte al op dat er twee vormen waren van solidariteit: een gebaseerd op verwantschap (agrarische maatschappij) en een gebaseerd op ‘we ondergaan allemaal hetzelfde lot’ (typisch voor de industriële maatschappij waar het leven zich afspeelde in werkplaatsen met massa’s volk en in wijken van allemaal gelijke huisjes). Klaus Boehnke en Stephan Vopel, hedendaagse sociologen stellen:

  “Modern societies are based not on solidarity rooted in similarity, but on solidarity rooted in diversity and mutual interdependence” (…) “Therefore they need an inclusive form of social cohesion that not only accepts a multitude of lifestyles and indentities, but views them as a strength.”

  Deze interpretatie van ‘broederlijkheid’ lijkt mij op de buik geschreven van de post-industriële maatschappij, waar het lijkt alsof we allemaal losse individuen zijn maar waar in werkelijkheid de onderlinge afhankelijk alleen maar toegenomen is.

  Ik denk dat sociale betrokkenheid zo diep in onze genetisch materiaal zit dat dat het ontkennen van dat gegeven pijnlijk ongezond is. De concrete invulling ervan past zich simpelweg aan aan de veranderende omstandigheden, maar dit veronderstelt ook een cultuuromslag en deze is vandaaag nog volop aan de gang. Sommigen hangen nog in de industriële cultuur. Je vind zelfs nog resten van de agrarische cultuur, de jongeren echter beginnen het al te begrijpen.

  Het volledige betoog met referenties vind je hier: http://niepleuen.wordpress.com/2013/07/20/wie-een-systeem-wil-veranderen-moet-het-kennen/

 • door froels op woensdag 24 juli 2013

  Het lange artikel van Ico Maly is doorwrocht en sterk gedocumenteerd, en een interessante bron voor komende filosofen en politicologen. In het debat dat ik bijwoonde ging veel tijd naar twistpunten of Edmund Burke wèl of niet conservatief was en of men zijn schrijfsels van voor of nà de Franse Revolutie moest lezen.

  Hoe interessant ook, op zo'n manier kijken de Vlaamse kiezers niet naar de N-VA, noch de sympathisanten noch de tegenstanders. Hoeveel kiezers laten zich leiden door het doctoraat van Maly of van iemand anders? Het beeld dat mensen hebben van een partij, wordt gemaakt door de grote media, die ook de kopstukken tot bij het grote publiek brengen. Dat beeld wordt dan nog bijgesteld door de gesprekken op café en bij de coiffeur.

  Hoe zien veel Vlamingen de N-VA? Bijvoorbeeld: "De N-VA verdedigt de democratie want ze wil aan de Vlamingen hun land teruggeven. Nu wordt ons mooie land gekaapt door de hangmatliggers in Brussel en Wallonië, door de transfers, door de Bulgaren, de Marokkanen, de Roma's, de Turken. En de moslims: dat zijn toch geen echte Vlamingen? Telkens ik in de Delhaize buitenkom met m'n volle kar, zit daar zo'n niet-Vlaming (vroeger: allochtoon). Dan denk ik: waarom zetten we die mensen niet aan het werk? Het creatieve Vlaamse bedrijfsleven smeekt om arbeidskrachten! Gedaan met geven en toegeven, allen aan het werk!"

  Het is een gok, maar ik schat dat zowat de helft van de Vlamingen voelt zoals hierboven. Ik zeg met opzet 'voelt', want het zijn hoofdzakelijk emoties.

  • door Le grand guignol op woensdag 24 juli 2013

   Ik ben het volledig eens met Frank Roels. Wanneer men er tijdens een debat niet in slaagt te komen tot feiten en concrete voorbeelden, dan blijft het voor veel mensen een ver van hun bed show. Niettegenstaande Maly een aantal concrete voorbeelden geeft van de wijze waarop de N-VA een vierdubbele aanval inzet op de democratie werd daar tijdens het debat weinig tot niet op teruggekomen, laat staan dat die voorbeelden uitgediept werden. Hierdoor draaide het ganse debat over de vraag of de N-VA wel of niet democratisch is, maar werd de feitelijke - niet de theoretische - onderbouwing onderbelicht. Maly probeerde op een bepaald ogenblik bij te sturen door de aandacht te focussen op de aanval van de N-VA op het middenveld, maar die poging werd onmiddellijk de mond gesnoerd door te beginnen zeveren over het gevaar van het neoliberalisme. Dat het neoliberalisme een reëel gevaar vormt voor zowel de democratie als de samenleving staat buiten kijf, maar wanneer men daar geen concrete voorbeelden en de daarbij horende concrete gevolgen aan koppelt, dan blijft het bij 'Freischwebende Intelligenz'. Het spreekt voor zich dat een theoreticus en voortreffelijk debater als Olivier Boehme, in tandem met Rik Van Cauwelaert, in een dergelijk debat de vloer aanveegt met de andere debaters. Overigens, de tussenkomsten van debaters met een uitgesproken links profiel vond ik bijzonder zwak, om niet te zeggen teleurstellend.

   Wanneer links er in een dergelijk debat niet in slaagt om een uitspraak zoals die van Homans (N-VA) dat "wie protesteert tegen de besparingen in de sociale sector, solliciteert naar meer besparingen" direct te linken aan een anti-democratische, revanchistische en zelfs reactionaire wijze van politiek bedrijven; wanneer links er in een dergelijk debat niet in slaagt om de negatieve impact van de 'voor wat, hoort wat'-mentaliteit in combinatie met de minachtende en zelfs haatzaaiende propaganda van N-VA tegen werklozen als "luie, potverteerders" te duiden als een (extreem)rechtse aanval op de sociale rechten; wanneer links er niet in slaagt om de aanvallen van N-VA op werklozen te duiden als een aanval op alle werknemers die tot doel heeft de arbeidsmarkt te destabiliseren in het voordeel van het kapitaal; wanneer links er in een dergelijk debat niet in slaagt te duiden waarom de N-VA de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen wil onttrekken aan de vakbonden; wanneer links er niet in slaagt de pogingen van N-VA om de vakbonden een rechtspersoonlijkheid te geven te beschouwen als een directe aanval op collectieve actie en protest; wanneer links er niet in slaagt om duidelijk te maken dat de N-VA, niettegenstaande haar activeringsdiscours, medeverantwoordelijk is voor de sluiting van 43 Werkwinkels in Vlaanderen en daardoor de activering van de allerzwaksten op de arbeidsmarkt tegenwerkt en hen zelfs van die arbeidsmarkt, maar ook van hun rechten uitsluit; wanneer links er in een dergelijk debat niet in slaagt de aandacht te vestigen op het gegeven dat de transfers tussen Vlaams-Brabant en Limburg in verhouding groter zijn dan de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië; dan mag links de boeken sluiten.

   Tot slot, volgens Boehme heeft de N-VA de democratie een dienst bewezen. Echter, in zijn argumentatie maakt hij een tweedeling tussen de N-VA, als oppositiepartij, enerzijds en de traditionele partijen anderzijds. Kortom: N-VA tegen de rest. Doelbewust - neem het van mij aan - verzwijgt Boehme de opkomst van de PVDA en de wijze waarop de PVDA eveneens oppositie voert tegen die traditionele partijen. In wezen is het enkel de PVDA die een tegenmacht biedt tegen de neoliberale consensus waar de N-VA eveneens deel van uitmaakt. Binnen de huidige context is het niet de N-VA die de democratie een dienst bewijst dan wel de PVDA. Bovendien is de N-VA op Vlaams niveau geen oppositiepartij en was zij evenmin een oppositiepartij in het vorige stadsbestuur van Antwerpen. Door de N-VA constant, met behulp van de media, voor te stellen als (enige) oppositiepartij rolt men de loper uit voor een rechts Vlaanderen.

   • door RH op woensdag 24 juli 2013

    GG, ge zult wel gelijk hebben maar toch een paar opmerkingen ivm Links en met Rechts. 1/ Links: Het is mogelijk in een debat concrete feiten en voorbeelden te noemen en uitleg te geven maar dat moet op voorhand geoefend worden. Die uitleg mag geen 3 à 4 minuten duren, het moet kunnen in 3 à 4 zinnen. Het is daarbij van het grootste belang dat men het courante discours van andere partijen kent.

    2/ Rechts: Geoefende debaters. Ik heb mijn twijfels. Er zijn veel mensen die een reeks uitspraken klaar hebben die dan snel en gemakkelijk gedebiteerd worden. Die mensen zijn er niet in geïnteresseerd of hun uitspraken in overeenstemming zijn met feiten en of wat ze zeggen iets bijdraagt aan de gestelde vragen/ problemen. En hun gezond verstand is meestal zoek. Het prototype in deze is BDW bvb 'De Walen profiteren van de Vlamingen'. Omdat ze wat geld krijgen via de Sociale Zekerheid, hun inkomen is lager. Dat die uitspraak een deel is van een meer algemene m.i. gestoorde uitspraak nl 'De armen profiteren van de rijken' hoeft BDW niet te verontrusten want bvb bij Terzake is het likken en kruipen als hij er aan komt.

    Nog iets, om over macro- economie en openbare financiën te spreken is er kennis nodig. Maar na verloop van tijd en door oefening/ reflectie kan men zich dat eigen maken. Daartegenover, bij N-VA is er niemand die daarover met kennis van zaken kan spreken en die oa de gevolgen kent van voorgestelde maatregelen.

  • door smoky58 op woensdag 24 juli 2013

   Het is inderdaad een lang artikel. Heel goed uiteen gezet en gedocumenteerd. Maly geeft de voor en tegenstanders stof om over na te denken. Het is vooral de kiezers die moeten leren nadenken, want dat doen wij te weinig, veel te weinig. Vandaag de dag is het de media die zegt wat wij moeten denken. Ik dank Maly om zich enkel te beroepen op zijn gevonden feiten, argumenten en uiteenzetting. Hij geeft hen die willen lezen, stof om hierover na te denken. Er zijn genoeg, die willen nadenken en dan nog kiezen of ze voor of tegen NVA zijn.

   Waar ik met Maly niet eens ben is dat voor NVA neoliberalisme een bijzaak is. Het gevaar met het wegvallen van België is een onderschat gegeven. Weet dat zo goed als alle rechten van werknemers in nationale Cao's staan. Als België weg valt, vervallen deze Cao's ook? Ik heb daar een sterk vermoeden van wel. Kijk maar naar wat in Griekenland gebeurd is. De werkende grieken werden armer en armer en kwamen zelfs zonder werk te zitten. Terwijl diegene die de belastingen ontdoken, gespaard zijn gebleven.

 • door RH op woensdag 24 juli 2013

  Schitterend artikel. Het discours van NVA wortelt in een lange geschiedenis van minstens 200 jaar en de partij verkoopt dat openlijk. Alhoewel alle gelijkenissen met gelijkaardige bewegingen/ partijen uit het verleden worden ontkend. Een veeg teken. Wie zichzelf niet gevonden heeft, moet niet de wereld willen veranderen. Cfr Paul Anka, My way, 1969. Het vernoemen bvb van het bestaan van de jaren 1930 is voldoende om de hele partij wekenlang hysterisch te maken.

  Democratie is voor N-VA niet de heerschappij van het volk maar de heerschappij/de- absolute- meerderheid van één volk, in VL het Vlaemsche volk uitsluitend vertegenwoordigd door N-VA. Dus een dictatuur volgens de klassieke definitie. Anti- democratisch. Een andere merkwaardigheid of is het inherent aan het hun houding en discours is het feit dat de partij altijd spreekt voor 'De Vlamingen' alsof ze hun enige vertegenwoordiger is. Alles wat de partij doet is dan per definitie in het belang van de Vlamingen, van VL. Terwijl de feiten al jarenlang aantonen dat de partij gekocht is door het Duits Europese grootkapitaal en uitsluitend opkomt voor het belang van de exporterende Grote Multinationale Ondernemingen GMO. Vandaar ook sedert jaren de slogan: 'De Duitse weg'.

  Het organisch gegroeide 'volk', de natie als de bron van alles: Het individu ontleent alles aan het volk. Ook al aanwezig bij Georg W F Hegel. Dat alles is handig want alleen het bestuur, de leiding heeft dan recht van spreken: Resultaat: Een gelaagde maatschappij van machtigen en machtelozen. Het doet denken aan een monotheïstische godsdienst met een verplichte bemiddelende rol van priesters. Een alliantie met andere bewegingen, die ook een gelaagde maatschappij voorstaan bvb kapitalisme, neoliberalisme ligt dan voor de hand, is organisch.

  Het discours van N-VA is politiek in ongeveer alles een terugkeer naar de verhoudingen van de 19e eeuw inbegrepen monopolies en armoede. Maar ook sociaal en psychologisch doet het veel kwaad. Het leert mensen te denken in verschillen en tegenstellingen, in wij- zij. En er is zogenaamd een entiteit 'het volk/ de natie' boven het individu, dat rechten als vrijheid- gelijkheid- broederlijkheid in rook ziet opgaan. De rechten als werknemer en als burger bvb sociale zekerheid zijn N-VA dan ook een doorn in het oog.

 • door kritisch op woensdag 24 juli 2013

  Hetgeen Frank Roels schrijft is in grote trekken wat ik zat te denken bij het lezen van de tekst. Veel te hoog gegrepen voor de man in de straat die niet geïnteresseerd is en er geen bal van begrijpt. En wie gaat er kiezen? Juist, o.a. de man in de straat en om het democratisch te houden ook de vrouw in de straat.Wie heeft daar nu iets aan? Mensen van universitair niveau die graag ingaan op de tekst. Maar zullen die mogelijks van mening veranderen door het lezen van de tekst, Neen, natuurlijk niet. Wat is het nut ervan? Eens in de clinch gaan met anders denkenden?

  • door Robrecht Vanderbeeken op woensdag 24 juli 2013

   Ik denk niet dat je Maly zijn kritiek kan wegzetten als 'speeltuin voor intellectuelen'. Het is net essentieel om er op te wijzen wat de ideologie van deze partij is, om het misleidende discours aan schijnbewegingen in de media te kunnen doorprikken. Net door een analyse als die van Maly, die vele mensen steeds meer stukje bij beetje overnemen, veel journalisten zonder evenwel te verwijzen, zelfs De Gucht in zijn aanval op BDW in Knack, gaat de aandacht terug naar wat politiek moet zijn: een verhaal over gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Of over de coup van de banken, etc.. Niet over stammentwisten dus en 'ik ben de mooiste' en 'ik ga daar en daar shoppen en zie die kleuren wel/niet graag en ik vind het ook erg wat er in Afrika gebeurd zeg,' in de media. N-VA werd groot dankzij de postpolitiek van de traditionele partijen (windhanen, marketing en mooipraterij) en is in dat en andere opzichten ook een traditionele partij: neoliberalisme zou een realiteit zijn die we maar hebben te aanvaarden. Le Grand Guignol wijst er treffend op: de politieke oppositie is niet N-VA maar PVDA. Nu het electoraal SP-A afleidingsmaneuvre 'Rood' ermee stopt, zal dat de volgende verkiezingen wel duidelijk worden: er is links en dan linksliberaal, en dan een zee van rechts.

   Kortom, als je mensen al niet meer kan uitleggen dat een partij reactionair is, en waarom dan wei, wat moet je dan wel doen? Zeggen dat Bracke stinkt uit zijn bek? Trouwens, je mag niet vergeten dat Maly een hele analyse maakte van N-VA en de media, en hoe die N-VA groot maakte, een eye-opener voor velen. wellicht ook de reden waarom De Morgen zijn boek doodzwijgt. Point proven. Of de VRT, Bracke moet maar even bellen naar zijn ex-collega's, wat dreigen met subsidies in de toekomst enzo, en hopla, allemaal sidder en beef, ja-knikken voor de Voice van Vlaanderen.

   • door Mysjkin op donderdag 25 juli 2013

    "Kortom, als je mensen al niet meer kan uitleggen dat een partij reactionair is, en waarom dan wei, wat moet je dan wel doen?"

    Hebt u al eens aan de mogelijkheid gedacht dat het net dit reactionaire aspect is dat mensen aantrekt en dat de pogingen van Maly om de N-VA te ´ontmaskeren´ dus gewoon een slag in het water zijn? Dit doet me sterk denken aan de tijd dat het Vlaams Blok/Belang nog kop van jut was en men probeerde aan te tonen dat het VB een racistische partij was. Terwijl het net door dat racisme was dat veel kiezers zich aangetrokken voelden door het VB, zodoende zelfs dat de partij een electoraal hoogtepunt bereikte nadat ze (of toch vzw´s gelinkt aan de partij) door de rechtbank veroordeeld werd voor racisme.

    • door Robrecht Vanderbeeken op donderdag 25 juli 2013

     Daar had ik inderdaad nog niet aan gedacht en dat kraakt. Toch denk ik niet dat al die kiezers reactionair zijn - ik ken er alvast een paar, jonge mensen, die dat niet zijn - zoals ik ook niet denk dat alle VB kiezers racisten waren. Alleszins: veel N-VA kiezers zullen afhaken als de partij openlijk een reactionair profiel aangemeten krijgt, geen voordeel van de twijfel meer. Daar heeft N-VA veel schrik voor, vandaar dat zo welopgevoed proberen doen, in aanloop van de stiefmoeder aller verkiezingen. De meeste kiezers stemmen voor die partij uit anti-politiek of het vermoeden dat het een oppositiepartij is. Dat indianenverhaal zou doorprikt moeten worden, N-VA heeft dan misschien wel gelijk dat de traditionele partijen van het toneel moeten, maar ze zijn evengoed een traditionele anti-B partij.

 • door Pleimion op woensdag 24 juli 2013

  Het is wel erg ironisch dat uitgerekend een man die de politieke communicatie van een partij beweert te analyseren, zelf kritiekloos het gespin van de huidige meerderheidspartijen nabauwt als was het een wetenschappelijk vaststaand feit (cf. de bewering dat N-VA "het compromis niet wou aanvaarden"). Dat hij een tekst van de website van de federale overheid aanhaalt als bezat die kracht van wet, is ook een giller van formaat. Net als eerdere artikels laat ook dit stuk zich samenvatten als 'het programma van N-VA staat Ico Maly niet aan', gestoffeerd met wat wetenschappelijke namedropping die enkel gelijkgestemden overtuigt. We wachten trouwens met spanning op de eerste echt overtuigende bewijzen van een 'aanval op de Belgische democratie'. N-VA heeft intussen al meer dan een decennium verkozenen in zowel het federaal als het Vlaams parlement. De partij maakt zelfs deel uit van de Vlaamse regering. Mocht ze echt de democratie willen aanvallen, zal ze dat toch zeker op het hoogste echelon doen. Waar blijven met andere woorden uw citaten uit wetsvoorstellen, ministeriële besluiten, decreten en resoluties? Dat zal een pak overtuigender zijn dan wat faits divers uit de gemeenteraad van Denderleeuw of een paar columns.

 • door danielverhoeven op donderdag 25 juli 2013

  Alles moet zijn plaats hebben... de verwijten aan Ico Maly vliegen hier in het rond, nochtans is hij een van de weinigen in Vlaanderen die de vinger op de wonde kan leggen wat bereft de NVA. Waarom al die wrevel?

  Deze tekst is foutief aangemerkt als 'opinie' het is een 'analyse'... het is een essay en het heeft me ook moeite gekost om hem uit te lezen. Maar hij is grondig, het heeft mij tot nadenken aangezet... en wat is er verkeerd aan eens diep nadenken? Maar deze tekst paste idd niet als inleiding van een debat op de Gentse Feesten.

  Ik heb elders op deze nieuwssite al de onzin van die debatten aan de kaak gesteld. Ik val niet graag in herhaling. Met andere woorden Ico is daar in een val gelopen die voor hem gespannen werd.

  Ik heb zelf ook nog debatten georganiseerd en weet perfect hoe je iemand kan uitnodigen om hem te laten afmaken. Ik heb die streek zelfs één keer uitgehaald: een heel bekende moderator – zijn naam ontglipt mij even – werd gezet tegenover een bevlogen rechtse spreker. De heel bekende moderator bakte er niks van, ook al had hij het publiek op voorhand op zijn hand. Ik geef toe dat het een smerige streek was van mezelf, niet voor herhaling vatbaar, maar bon ik wou die moderator eens laten voelen welke kunstjes hij zelf constant uithaalt, het heeft niet geholpen.

  De tekst van Ico is dus een essay en in feite kan je er alleen maar van uit die vaststelling kritiek opleveren. Het is geen perfect essay, maar we zouden de inhoud kunnen verbeteren door opbouwende kritiek, niet door het soort afbraak dat ik hier maar te vaak lees.

  Op het debat zelf was ik wijselijk afwezig, ik ben geen masochist. Het is al erg genoeg dat ik Terzake wil blijven volgen om een beetje bij te blijven. Ook daar wordt een schijn van debat gewekt, maar het zijn ook altijd dezelfde figuren (dezelfde politici en dezelfde experten) die daar aan bod komen. En op TV werkt die 'exposure' natuurlijk, daar kan je zelfs excrementen verkopen als gastronomisch hoogstandje.

  Er rest natuurlijk de vaststelling dat we in Vlaanderen geen debatcultuur hebben. Wat doen we eraan? Wie draagt oplossingen aan. Houdt jullie hoofd eens onder de kraan en laat die hersenen eens knetteren dat ik het hoor tot hier in Gent.

  • door Le grand guignol op donderdag 25 juli 2013

   Naar mijn mening moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de voortreffelijke analyse van Maly, die mijns inziens noodzakelijk is, en het debat dat naar aanleiding van die analyse gevoerd werd. Ik heb al een aantal malen gebruik gemaakt van het boek, en dus van de analyse van Maly, in mijn vormingswerk aan kort- en middengeschoolden. Mensen vinden de historische situering bijzonder interessant, alhoewel het niet vanzelfsprekend is om die over te brengen aan mensen met daaromtrent weinig tot geen achtergrond.

   Het is echter, althans naar mijn mening, veel belangrijker om die (theoretische) analyse concreet te maken aan de hand van voorbeelden en die voorbeelden verder uit te diepen. Zo niet, blijven mensen achter met een theoretisch kader waar ze "maar weinig mee kunnen aanvangen". Op het ogenblik dat de historische situering gelinkt wordt aan politieke feiten in verband met N-VA (o.a. uitspraken, beleid) beginnen mensen zelf voorbeelden aan te halen en vragen te stellen. Op dat ogenblik geven mensen aan of ze wel of niet mee zijn en kan er verder toelichting gegeven worden alsook over gediscussieerd worden.

   Het gaat er met andere woorden niet over dat mensen het theoretische kader en de historische situering van Maly kunnen reproduceren - zoiets is goed om elkaar mee te proberen overtroeven op vlak van kennis; het is daarentegen, althans naar mijn mening, veel doeltreffender dat mensen de ideologie van N-VA (kunnen) herkennen en (kunnen) benoemen wat de gevolgen van de betreffende ideologie zijn, voor zowel zichzelf als voor de samenleving. Zonder herkenning slagen mensen er nooit in om de retoriek van N-VA te doorprikken en in te schatten wat de gevolgen kunnen zijn - de 'corporate presstitutes' zullen hen daar in ieder geval niet bij helpen; ze doen in wezen krek het tegenovergestelde.

   [!!] Het knelpunt situeert zich dus niet bij Maly noch bij zijn analyse, dan wel bij de wijze waarop we de transfer (kunnen) maken van de betreffende analyse naar de praktijk. Zo lees ik in een reactie dat de betreffende persoon citaten uit het artikel gaat gebruiken in discussies en zelfs het artikel gaat doorsturen. Daar is uiteraard niets mis mee, zelfs integendeel, maar we mogen niet vergeten dat vele mensen niet begrijpen of gewoonweg niet geïnteresseerd zijn in wat er op dit ogenblik op politiek vlak aan de gang is - mogelijk is dat zelfs, weliswaar gedeeltelijk, een verklaring voor het succes van N-VA. [Terzijde: voor die desinteresse zijn verschillende oorzaken zoals o.a. de marktsamenleving en de particratie].

   Of nog: onze samenleving is in zijn geheel, waaronder dus net zo goed een aanzienlijk deel van het maatschappelijk middenveld, ontzettend gedepolitiseerd. We gaan naar mijn mening veel te veel uit van de vooronderstelling dat omdat wij de analyse van Maly noodzakelijk vinden, anderen diezelfde mening toegedaan zijn; laat staan dat anderen die analyse sowieso, als ze maar goed genoeg nadenken, begrijpen. Dat is een flagrante misvatting: als ik de bovenstaande tekst aan mijn cursisten - kort- en middengeschoolde volwassenen - voorleg, dan krijgt de meerderheid er kop noch staart aan en haken ze af.

   Heeft men er al eens bij stilgestaan dat ontzettend veel mensen geen flauw idee hebben van wie of wat Voka is? Mensen die geïnteresseerd zijn in politiek en syndicalisme - o.a. de lezers van DeWeMo - weten wie Voka is en vinden het vanzelfsprekend dat men zoiets weet. Jammer genoeg wijst mijn persoonlijke praktijkervaring uit dat dit niet het geval is. Dergelijke inschattingsfouten komen ons op termijn duur te staan, temeer omdat we er niet in slagen aan te sluiten bij een politieke tegenmacht die het neoliberale referentiekader, dat ons dagelijks wordt ingelepeld, te herkaderen. Niet dat die politieke tegenmacht niet bestaat, maar ondanks het voortreffelijke boek van Peter Mertens (PVDA) blijft die tegenmacht nog grotendeels onder de radar.

   Een ander voorbeeld: geregeld hebben N-VA'ers het in de media alsook in debatten over het gegeven dat er "GEEN ENKELE structurele hervorming" heeft plaatsgevonden op vlak van werkloosheid en dat een werkloosheidsuitkering een 'hangmat' is die 'het profitariaat' in stand houdt. Ontzettend veel mensen nemen dat over waardoor er een maatschappelijk klimaat ontstaat waarin werklozen de zondebok (kunnen) zijn. Werklozen bekleden onderhand de maatschappelijke positie waartoe de joden in de jaren '30 gedegradeerd werden. Het is via dergelijke uitspraken dat het reactionaire gedachtegoed van N-VA ingang vindt bij de bevolking.

   Ik weet alvast hoe Sternhell, specialist inzake nationalisme en fascisme, dergelijke dynamiek zou beschrijven. Maar bovendien berust de uitspraak van de betreffende N-VA'ers op een waanzinnige leugen: op 1 november 2012 werd de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen ingevoerd, een maatregel waardoor de betreffende uitkeringen veel sneller dalen in de tijd tot een forfaitbedrag dat onder de Europese armoedegrens ligt; daarnaast werden de controles beschikbaarheid en activering van het zoekgedrag naar werk zowel uitgebreid als verscherpt; de modaliteiten voor het begrip 'passende betrekking' werden eveneens uitgebreid; de databanken van de verschillende overheidsdiensten werden aan elkaar gekoppeld waardoor misbruik vandaag de dag onmogelijk is en daarnaast stevig bestraft wordt - konden we zoiets ook maar een keer zeggen over belastingontduiking; de leeftijdsvoorwaarden voor een werkhervattingstoeslag werden verhoogd; en vanaf 1 september mag uitzendarbeid ook voor instroom, werving en selectie - een soort van proefperiode zonder tegenvoorwaarden van werkgeverszijde.

   Door het geheel aan maatregelen dient een werkloze per definitie werkzoekend te zijn, i.e., actief naar werk te zoeken of een opleiding te volgen, want anders wordt de uitkering geschorst. Daarnaast vallen heel wat werklozen, afhankelijk van hun beroepsverleden, binnen de twee jaar werkloosheid terug op een forfaitair bedrag dat onder de armoedegrens ligt. Als dat geen structurele hervormingen zijn, dan weet ik het ook niet. Is dat de 'hangmat' en het 'profitariaat' waar N-VA op doelt? En telkenmale komen N-VA'ers met dergelijke uitspraken weg, omdat ze profiteren (pun intended) van de onwetendheid alsmede de goedgelovigheid - in de N-VA ! - bij het gros van de bevolking.

   Nogmaals, het knelpunt zit niet bij Maly noch bij zijn analyse, maar wel in de wijze waarop we die analyse op een begrijpelijke manier overbrengen. Dit dient men te doen door het theoretische kader te vertalen naar concrete feiten en voorbeelden. Dat is wat ik gemist heb in het debat naar aanleiding van de Gentse Feesten.

   • door danielverhoeven op vrijdag 26 juli 2013

    Bij mijn weten is DWM geen vormingsinstituut maar een digitaal nieuwsmedium dat zowel concrete feiten, opinies als analyses brengt. Alles is er aanwezig om uw vormingscursussen te stofferen. Gewoon Googelen met "Bart De Wever" "N-VA" werkloosheid VOKA site:.dewereldmorgen.be

    Als er iets ontbreek kan je he ook zelf brengen. Het is niet omdat de politici de boel verziekt hebben dat de toestand hopeloos is, we kunnen het ook zelf doen.

    • door Le grand guignol op vrijdag 26 juli 2013

     Ik heb nergens gesteld dat DeWeMo een vormingsinstelling is of dat hoort te zijn en ik heb ook nergens beweerd dat er geen informatie over Voka of N-VA te vinden is. Bij mijn weten heb ik ook geen oproep gedaan naar materiaal om mijn vormingscursussen te stofferen; die zijn meer dan voldoende gestoffeerd, maak u geen zorgen.

     U schrijft: "We kunnen het ook zelf doen." Ik ben het daar volmondig mee eens en doe dat dan ook, al behelst 'de dubbele agenda van N-VA' slechts een fractie van het aanbod. De praktijk leert me echter dat onze samenleving vandaag ontzettend gedepolitiseerd is: het gros van de bevolking is niet met politiek bezig, laat staan dat ze politiek actief zijn. Voor de betreffende groep stelt zich nog geeneens de vraag waar ze informatie kunnen vinden over Voka want ze hebben zich nog nooit afgevraagd wie of wat Voka is. Wat voor U relevant en zelfs vanzelfsprekend lijkt is dat daarom nog niet voor anderen. We moeten oog hebben voor die blinde vlek, om te vermijden dat we in de val lopen van "The invisible gorilla" (Chabris & Simons, 2010; Simons, 2011). Nog nooit was er zoveel informatie beschikbaar, maar nog nooit waren mensen zo slecht geïnformeerd.

     Het gaat dus niet over het gebrek aan informatie; het gaat over zowel het overbrengen van die informatie in combinatie met het bereiken van een zo groot mogelijk publiek. En dat publiek is, zonder DeWeMo in het vizier te nemen, veel ruimer dan het lezerspubliek van DeWeMo en van blogs op Wordpress.

     * Chabris, C., & Simons, D. (2010). The invisible gorilla. How our intuitions deceive us. New York, US: Crown Publishers. [ http://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY ] * Simons, D. (2011). Seeing the world as it isn't. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=9Il_D3Xt9W0

 • door tini07 op donderdag 25 juli 2013

  Het argument dat deze analyses de 'man in de straat' toch niet bereiken, gaat voor mij niet op.

  Ten eerste: wat verstaat men onder de 'man in de straat'? Hoor ik daar ook bij? Ik ga op café. Ik werk in ploegen. Maar ik ben ook underground artiest. Ik heb geen diploma universitair onderwijs maar ik heb wel Latijnse gedaan. Ik heb jarenlang voetbal gespeeld. Toch ben ik een cinefiel die geniet van films van zowel Eric Röhmer als George Romero.

  Ten tweede: het is toch niet enkel de 'man in de straat' die op de N-VA stemt? Ik ken heel wat voorbeelden in mijn omgeving van mensen van wie ik vermoed dat ze N-VA stemmen en voor wie deze tekst helemaal niet te hoog gegrepen is. Mensen ook die niet behoren tot de harde kern Vlaams-Nationalisten en die opnieuw in de andere richting kunnen gestuurd worden, weg van de anti - democratie dus.

  Neen, De Hr Vanderbeeken heeft het bij het rechte eind als hij stelt dat de analyse van de Hr Maly een eye-opener is voor velen, inclusief voor mij die van in het begin anti - N-VA was maar die de 18de eeuwse filosofen niet door en door kent. Ik put heel nuttige informatie uit deze artikels en dat komt behoorlijk van pas als ik praat met de 'man in de straat'. Zulke info kan je altijd gebruiken. Als het gesprek niet te diep moet gaan, dan kan je een quote gebruiken. Voor degenen die wat dieper gaan, print ik simpelweg de tekst af. Wat ik bij deze ook ga doen.

  Ik heb al enkele ideetjes aan wie ik de tekst ga doorspelen.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties