Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Homeopathie: alternatief is niet altijd naïef of onwetenschappelijk

De Belgische regering heeft een ontwerp koninklijk besluit klaar over homeopathie. Zodra dit besluit van kracht wordt mogen alleen artsen, tandartsen en vroedvrouwen hun patiënten nog homeopathisch behandelen. Emeritus professor sociologie Johan Van de Kerckhove vindt dit een gemiste kans voor de komende generaties.
maandag 15 juli 2013

Het blijft me verbazen hoe de vertegenwoordigers van de klassieke geneeskunde hun grote gelijk  blijven halen met reeds lang achterhaalde argumenten tegen de alternatieve geneeswijzen. Het is alsof er geen waardevolle studies zouden bestaan die de werking van onder meer homeopathie overduidelijk aantonen. Hier gaat het blijkbaar niet zozeer om wetenschappelijke argumentaties, maar om macht, beroeps- en andere belangen en vooral ook om vooringenomenheid en vastgeroeste overtuigingen.

Het is vanzelfsprekend dat bekwame en ethisch gemotiveerde artsen een kritische houding aannemen en de gezondheid van hun patiënten  ten volle willen behartigen. We zouden dan wel graag echt valabele en genuanceerde argumenten willen horen of  lezen. Deze zouden dan wel de bevindingen moeten tegenspreken van Nobelprijswinnaars als Luc Montagnier en Brian Josephson en de vele andere academici die aantoonden dat homeopathie wél werkt.

Uit onderzoek komt steeds duidelijker naar voor dat deze behandeling niet alleen effectief is maar daarenboven veilig en kostenbesparend. Voor de patiënten en voor de financiering van de gezondheidszorg zouden hier alleen maar voordelen aan verbonden zijn. De grote vraag is dan ook wie er wel nadeel zou ondervinden bij een systeem waarbij alternatieve geneeswijzen met de nodige kwaliteitsgaranties zouden erkend worden ?

Hier ligt het antwoord op de vraag waarom deze niet worden erkend ! Blijkbaar zijn bepaalde lobby’s in ons land sterker vertegenwoordigd in ons politiek besluitvormingssysteem dan in andere landen waar dit probleemloos blijkt te kunnen. Ook hier zijn we weer een arm klein landje zonder visie op de toekomst van onze gezondheid, op onze gezondheidszorg en op de financiering er van. Ook de politieke besluitvorming gebeurt op basis van kortzichtige machtsspelletjes zonder enige visie.

Wetenschappelijk gezien houdt de  moderne kwantumwereld  effectief niet op na het getal van Avogadro. Naast de materiële buitenkant bestaat er ook een energetische binnenkant. Het is niet omdat dit in een ander paradigma thuishoort, dat ook om een andere benadering vraagt dat dit in onze wereld van 2013 onwetenschappelijk zou zijn. Traditionele wetenschappers beseffen niet dat ze (ook) vastgeroest zitten in een geloofssysteem en daar op een weinig open en alles behalve wetenschappelijke manier op doorredeneren, laat staan dat ze open staan voor empirische feiten die niet kloppen met hun vooringenomen standpunten.

De beste manier om de groeiende groep van tevreden cliënten van alternatieve geneeswijzen te helpen is niet door achterhoedegevechten of machtspelletjes. Het is door te zorgen voor een degelijke erkenningsprocedure en wetenschappelijk onderbouwde opleidingen. De wet Colla van 1999 wou in deze zin een houvast bieden aan de velen die de positieve effecten van degelijke alternatieve benaderingen mogen ondervinden.

Wat nu voorligt aan nieuwe wetgeving is een gemiste kans waarvan de( chaotische)  nadelen nog niet te overzien zijn. De komende generaties zullen de rekening weer maar eens gepresenteerd krijgen zowel op het vlak van de gezondheid zelf als wat betreft de gevolgen voor de financiering.

Em. Prof. dr. Johan Van de Kerckhove                                       

www.kernkracht.be

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

19 reacties

 • door irW op maandag 15 juli 2013

  Wikipedia leert ons al een en ander: "When asked by Canada's CBC Marketplace program if his work was indeed a theoretical basis for homeopathy as homeopaths had claimed, Montagnier replied that one "cannot extrapolate it to the products used in homeopathy".[4]"

  Brian Josephson herinner ik me nog uit mijn natuurkunde-opleiding als iemand die geniaal is (Josephson-effect) enerzijds en zijn geloofwaardigheid een klein beetje heeft gehypothekeerd door telepathie kwantummechanisch te proberen onderbouwen.

  Toch altijd wat bedroevend dat al deze zogenaamde referenties ofwel heel controversiele figuren zijn of dat ze beweren dat hun woorden verkeerd worden geinterpreteerd en dat ze dus niet als referentie kunnen dienstdoen.

  In de statistiek spreekt men van Multiple Hypothesis Testing. Als je een experiment 100 x uitvoert en een conclusie trekt met 99% betrouwbaarheid dan is het vrij normaal dat er 1 studie zal zijn die de andere 99 tegenspreekt. Het probleem is dat in vele discussies in de media het gewicht (=zendtijd) dat aan de 99 en aan de 1 wordt toegekend ongeveer gelijk is waardoor de lezer/kijker gaat denken dat het om twee evenwaardige visies gaat (iets gelijkaardigs met de klimaatopwarming bijv.).

  • door JorisL op dinsdag 16 juli 2013

   Als 99 proeven A zeggen en 1 proef zegt B, is dan die ene proef verkeerd? Ja, volgens u, want dat is - in abstracte termen - wat u zegt. Laten we het dan even niet abstraheren. Als 99 proeven A zeggen (en dat is wetenschappelijk gebeurd) en 1 proef zegt B (en het blijkt om "pseudowetenschap" te gaan), is dan die ene proef verkeerd? Ja, volgens u, want dat is - in concrete termen - wat u zegt.

   Vandaag is het dus gewoon een kwestie van aan te duiden wat 'echte' en wat 'pseudo' wetenschap is. Hetzelfde retorische spelletje dat al eeuwenlang gespeeld wordt dus: het spelletje van het Grote en Enige Gelijk (zoals Braeckman stelt: "er is maar één goede vorm van geneeskunde"). Er is niets nieuw aan dat spelletje. Er is niets kritisch aan. Er is niets grensverleggend aan. Het is een zaaddodend saaie, oncreatieve en verpletterend conformistische manier van aan wetenschap te doen. Bovendien draait de publieke rol van de wetenschapper vandaag gewoon om "zieltjes winnen" (i.e. mensen redden van en beschermen tegen bijgeloof) en is die bekeringsdrang verpletterend aanwezig in media, onderwijs en beleid. Zie het interview van Van Montagu onlangs in De Standaard, of de 4-jarige beurs die Braeckman en co. kregen om de evolutietheorie te 'verspreiden', of het KB over homeopathie waarover het hier gaat.

   Demarcaties invoeren blijkt vandaag dus de hoofdtaak van de (wetenschaps)filosoof te zijn: wat is 'echt' en wat is 'pseudo'? In de ruimte die zij afbakenden zweven dan alle wetenschappers rond en diegenen die er niet in passen, zijn dissidenten, controversiële figuren of zelfs pezewevers. Demarcaties betekenen echter altijd arbitraire grenzen invoeren (willekeurigheid is een eigenschap van grenzen) op basis van één bepaalde methode - in dit geval de falsificatietheorie van Popper. De wereld blijkt dus te stoppen bij Popper. Dat de wetenschap sindsdien al haar kritische kracht verloren heeft, nemen we er maar bij. Kritiek is vanuit wetenschappelijke hoek dan ook grotendeels onbestaande. De voornaamste rol is weggelegd voor oervervelende pseudowetenschap- en religie-bashing die we dan nog liefst verpakken in een emancipatorisch / progressief schrijven en handelen. Alsof daarin nog iets kritisch te vinden is, alsof die houding nog enige zoden aan de dijk zet. Het is wat rommelen in de marge: leuk en zelfs nodig, maar een totale inkrimping van de uitgebreide taken waarmee (wetenschaps)filosofen zich kunnen bezighouden. Dat rommelen in de marge is overigens iets wat door Braeckman en co. aanvaard wordt: filosofie is niet meer dan wat gerommel in de marge van de wetenschap. U ziet, ze erkennen hun oogkleppen-houding zelf en dragen die met fierheid.

   Eén controversiële figuur kon vroeger het verschil maken voor de o-zo geliefde (exacte) wetenschappen die we vandaag kennen (Copernicus, Galileo, Newton, Darwin, Einstein,...) - en dat op verschillende periodes in de tijd. Waarom zou dat vandaag anders zijn? Alsof het laatste woord gezegd is omdat er 99 proeven A zeggen en één proef B zegt. Misschien zijn de Popperiaanse criteria wel problematisch? Misschien zouden we er wel bij varen ons te verrijken met de wetenschapsfilosofische theorieën van bvb. Kuhn, Lakatos en Feyerabend in plaats van allemaal hersenloos dezelfde doctrine uit te kraaien? Misschien is wetenschap wel niet zo 'op zich' als nu gepretendeerd wordt? Misschien is de wetenschapper van vandaag wel zo narcistisch dat hij de gevolgen van zijn werk niet kan inschatten (ondanks vele waarschuwingen van mensen) en zich dus zo vreselijk naïef opstelt?

   Homeopathie vraagt om kritisch tegenover te staan, uiteraard. Maar de radiostilte over de klassieke geneeskunde die (door het gros van de bevolking, mijzelf inclusief) passief aanvaard wordt als universeel, hoort alle alarmbellen bij kritische wetenschappers te doen afgaan. Zelfs Popper zou daar op aanmanen: iets is pas wetenschappelijk als het weerlegd kan worden. De klassieke geneeskunde ontkent haar sociale, economische en culturele erfenissen en plaatst zichzelf op een onaantastbaar altaartje waar enkel nog interne kritiek mag geuit worden - ze heeft zich m.a.w. ontworteld van enige realiteitszin. Ze is tevens fundamenteel gesloten, homogeen en vooringenomen - niet dat ze geen input van buitenaf verwelkomt, maar ze doet dat enkel en alleen op haar voorwaarden. Indien blijkt dat aan haar voorwaarden niet voldaan is, wordt de externe input verstoten.

   Ik ben geen vijand van de klassieke geneeskunde, integendeel, maar dat ze al decennialang zeer navelstaarderig is, is zonder enige twijfel de grootste kritiek die een kritische individu zou kunnen formuleren. Zij die meegaan in dat anti-homeopathie discours terwijl ze het opnemen voor de klassieke geneeskunde en de Popperiaanse wetenschap, zijn niet kritisch. Ze hebben hooguit een valabel punt, maar niet meer dan dat een geschiedkundige tegen een negationist zegt dat hij 'fout' is en dat 'de joden toen wel in grote groepen vergast zijn'. In zekere zin is dat correct, maar het is maar een deel van het verhaal en het is bovendien zeer simplistisch en net daarom totaal niet kritisch.

   • door irW op dinsdag 16 juli 2013

    Interessant betoog, maar enkele kleine verduidelijkingen. Bij de 100 experimenten bedoel ik 100 x dezelfde hypothese testen. Daarbij is het statistisch normaal dat die als je maar genoeg blijft testen wel een maal het tegenovergestelde besluit zal opleveren. Ik wil daarmee vooral zeggen dat men graag met veel trommelgeroffel een studie erbij sleurt die het grote gelijk ondersteunt zonder erbij te vermelden dat de 99 andere het tegenovergestelde aantonen.

    Verder, met controversiele figuren bedoel ik niet dat ze iets controversieels zeggen, wel dat ze dat doen in een domein waar ze geen expertise in hebben. Copernicus, Einstein, ... poneerden dan wel controversiele stellingen. Ze waren tegelijkertijd experts in het vakgebied waarin ze die stellingen deden. Josephson is een fysicus die excelleerde in onderzoek naar supergeleiders en is in zijn latere leven geinteresseerd geraakt in paranormale verschijnselen. Het feit dat hij zijn strepen verdiend heeft in het ene maakt hem geen expert in het andere (=homeopathie).

    Ik denk net dat het goed is dat we kritisch staan tegenover homeopathie, het is een vorm van engagement om er ons druk in te maken. En als er een manier is om aan te tonen dat het daadwerkelijk werkt, dan mag het voor mijn part terugbetaald, gedoceerd en weet ik wat allemaal worden.

    Wat bij mij als natuurkundige allerlei alarmbellen doet afgaan is het goochelen met 'natuurkundige' begrippen zoals innerlijke 'energiestromen' en 'kernkracht', die dan wel hip klinken maar nergens wetenschappelijk gedefinieerd zijn (ik nodig de auteur uit om ze mij eens uit te leggen), ook al worden ze aan de leek verkocht als wetenschappelijke begrippen. Op dat moment verdenk ik iemand - die dergelijke begrippen gebruikt - van misleiding en vind ik het belangrijk om alert te zijn.

    Voor mijn part mag homeopathie werken, maar dan wil ik een uitleg die mij niet doet denken aan een verkoopspraatje. Dit doet me spontaan denken aan het volgende: http://nl.wikipedia.org/wiki/E-waves_Phone_Chip. Deze chip werd enkele jaren terug met groot lawaai door Marc Coucke aangeprezen, alweer klinkt het allemaal vrij sterk: "Harmoniserende kwantumfysische informatietegengolf". Klinkt wel hip, maar geen mens die weet wat het zou moeten zijn.

    Dit gezegd zijnde, er is ongetwijfeld vanalles mis met de klassieke geneeskunde maar ik heb daarin niet genoeg inzicht om kritikaster te spelen. Ik vermoed dat vooral het feit dat er in de farma-industrie veel geld omgaat bepaalde risico's induceert bij de behandeling van patienten.

    • door JorisL op woensdag 17 juli 2013

     ... Hoewel ik het belangrijk vind dat die ene proef die de hypothese niet onderschrijft, ook aandacht krijgt. Er valt iets te zeggen over de tijd en ruimte die deze proef moet krijgen, maar het lijkt me wél relevant om de (al dan niet minieme) verschillen die tussen de ene proef en de andere 99 aanwezig zijn, te vermelden. Zaten er bvb. meer vrouwen in die ene steekproef? Of waren de onderzoekers die eraan werkten blootgesteld aan andere sociale, culturele of economische factoren? Was die ene steekproef echt louter toeval, of werden cellen gebruikt van organismen die in andere omstandigheden opgroeiden? Was het DNA van de gebruikte personen wel gelijkaardig genoeg - en zijn er geen factoren die in de andere 99 proeven over het hoofd werden gezien - om de ene steekproef als irrelevant te categoriseren? Noem maar op, er zijn tientallen, misschien wel honderden redenen om die ene steekproef die de hypothese niet bevestigde te vermelden. De bias (en dus de interpretatieve blik) van onderzoekers is er nog zo één: een onderzoeker die een fascinatie ontwikkeld heeft voor het paranormale en een onderzoeker die van jongs af geleerd heeft dat elke paranormale bevinding berust op een vergissing bvb. De eerste zal geneigd zijn te zoeken naar bevestiging voor zijn hypothese, terwijl de tweede onderzoeker net geneigd zal zijn om deze hypothese te falsifiëren. Dat kan zelfs met dezelfde (objectieve) cijfers en resultaten. Wetenschap is namelijk nooit neutraal, want eens (objectieve) cijfers geïnterpreteerd worden, zijn ze niet meer neutraal.

     Ik vind het daarnaast frappant dat "druk maken" bij vele wetenschappers een achterhoedegevecht is geworden, zoals homeopathie. Er zijn, zoals hier al geponeerd werd door Daniël Verhoeven, wel ernstigere zaken die wetenschappers kunnen aankaarten. Het lijkt alsof wetenschappers hierdoor nog een fundamenteel maatschappelijke rol spelen, maar in de feiten zijn het niet meer dan wat marginale figuren geworden die zich druk maken om banaliteiten (en niet zelden werken in dienst van de grote industrieën). Waarom zijn er niet meer wetenschappers die zich druk maken in de farmaceutica-industrie, die de ontwikkeling van bepaalde medicijnen actief tegengaan, zoals HIV-onderzoek en weinig voorkomende (maar terminale) ziektes? Waar blijven de wetenschappers die zich druk maken in de (politieke) verschuiving van fossiele brandstoffen naar kernenergie, waarin de auto-industrie een nieuw pact maakte met de kernindustrie? Het lijkt alsof deze rol steeds meer weggelegd is voor geëngageerde filosofen, sociale wetenschappers en hier en daar een uitzonderlijke activist uit het wetenschapsdomein, maar deze zijn allen erg kwetsbaar voor de verpletterend gespecialiseerde en technische kritieken van de wetenschapselite. Dat je alarmbellen afgaan bij het oneigenlijke gebruik van termen, toont aan dat u een goede natuurkundige bent, maar tevens iemand die zich meer druk maakt om de eigen discipline, dan om de bezorgdheden van zij die de termen oneigenlijk gebruiken. Er moeten uiteraard mensen zijn die het opnemen tegen charlatans, maar ik ondervind dat vele wetenschappers vandaag liever strijden tegen charlatans dan tegen structurele problemen en machtige instituten. De wetenschapper geeft in die zin (grotendeels) zijn maatschappelijke rol op.

     En zoals ik hier verderop al zei, dat wetenschappers niet in hun eigen domein blijven, vind ik een zeer goede zaak. Die eenzijdige nadruk op specialisering vandaag, is maatschappelijk destructief.

 • door Frank06 op dinsdag 16 juli 2013

  In de inleiding en op het einde van dit artikel wordt aangegeven dat dhr. Van de Kerckhove zowaar een professor emeritus is. Mooi, dat geeft extra gewicht aan zijn artikel, toch: een echte professor die voor homeopathie pleit en daarbij een beroep doet op de kwantummechanica. Geen klein bier!

  Nu ben ik op de webpagina's van alle Belgische faculteiten waar men ofwel geneeskunde ofwel kwantumfysica doceert, op zoek gegaan naar de professor emeritus, maar ik vind hem helaas niet terug.

  Gewoon uit nieuwsgierigheid: ik heb enorm veel respect voor academische titels, tenminste als ze op de juiste manier en in de gepaste context gebruikt worden en wanneer expliciet wordt aangegeven in welk gebied deze of gene prof gespecialiseerd is.

  Op welke faculteit geneeskunde of fysica heeft de professor gedoceerd? Mij lijkt het namelijk een beetje eigenaardig om beroep te doen op de eigen academische titel in een vakgebied dat er niets mee te maken heeft.

  • door Lode Vanoost op dinsdag 16 juli 2013

   De redactie laat in deze discussie de beide standpunten aan het woord, zonder daarmee te suggereren dat de waarheid ergens in het midden zou liggen. We geven de opinies weer zoals ze door de betrokkenen worden ingediend. U hebt zeker gelijk dat academische titels dikwijls worden misbruikt om personen een allure te geven die ze helemaal niet hebben, bijvoorbeeld door autoriteit op te eisen in een domein dat het hunne niet is.

   Van de Kerckhove is emeritus professor van de faculteit sociologie aan de KUL, dus niet van een afdeling geneeskunde. Hij kan net als ieder ander een opinie hebben. We denken dat de lezers van DeWereldMorgen in staat zijn om opinies op hun waarde weten te schatten, los van die titels

   • door Frank06 op dinsdag 16 juli 2013

    Hartelijk dank voor uw reactie en voor de correctie, of beter aanvulling, betreffende het vakgebied van professor emeritus Van de Kerckhove. En u hebt gelijk, zo belangrijk is dat allemaal niet. Zeker niet wanneer men -- zoals u het noemt, meneer Vanoost -- een 'opinie' verkondigt. Want als men een "opinie" verkondigt, dan kan men blijkbaar zwatelen en ratelen dat het een lieve lust heeft.

    Moet ik nu begrijpen dat de lezers de stelling "Het is alsof er geen waardevolle studies zouden bestaan die de werking van onder meer homeopathie overduidelijk aantonen" niet op zijn waarheidswaarde moeten evalueren, omdat het maar een 'opinie' is? Dat een schrijver louter suggereert dat er waardevolle studies bestaan, zonder er ook maar eentje te vermelden, of zonder ook maar naar een studie te linken in deze tijden van internet en hypertext, mag geen wenkbrauwen doen fronsen, omdat het maar een mening is? Omdat het maar een 'opinie' is, moeten we ons niet druk maken over de pseudowetenschappelijke exposé die wij, lezers, hier geserveerd krijgen? En ik bedoel dan het soort kwantumkwak waar zelfs een Deepak Chopra zich voor zou schamen ("Wetenschappelijk gezien houdt de moderne kwantumwereld effectief niet op na het getal van Avogadro. Naast de materiële buitenkant bestaat er ook een energetische binnenkant.")

    Het is enerzijds heel lief dat DWM zich bezig wil houden met opinietjes en meninkjes van gepensioneerde professoren (die wel energetisch (of is het energiek?) lijken bij te klussen en daarvoor reclame mogen maken op uw website), maar is dit hele debat over homeopathie, het vermeende (volgens mij reële, maar 't is maar een meninkje) bedrog van homeopaten, van Big Homeo (à la Boiron) niet ernstig genoeg voor DWM?

    • door Lode Vanoost op dinsdag 16 juli 2013

     Ik denk inderdaad dat de lezer van DeWereldMorgen zelf wel zijn besluiten kan trekken wanneer iemand schrijft "Het is alsof er geen waardevolle studies zouden bestaan die de werking van onder meer homeopathie overduidelijk aantonen" en daar dan geen voorbeelden van geeft.

 • door T.T. op dinsdag 16 juli 2013

  Hoe is het mogelijk dat een professor (emeritus) zoiets vertelt?

  Uitspraken als "Wetenschappelijk gezien houdt de moderne kwantumwereld effectief niet op na het getal van Avogadro" en "Naast de materiële buitenkant bestaat er ook een energetische binnenkant" doe je liever niet op een examen natuurkunde, want het toont aan dat je er weinig van begrepen hebt.

  En inderdaad, professor, er bestaan geen waardevolle studies die de werking van homeopathie aantonen, laat staan 'overduidelijk' aantonen. Dat is precies het probleem. Het ontbreekt aan empirische informatie die de werking van de homeopathie aantoont. Lees het boek 'Bekocht of behandeld?' van Ernst en Singh en vertel dan eens waar deze auteurs 'vastgeroest' zitten in hun geloofssysteem (Ernst is zelf een ex-homeopaat die tot kritisch inzicht kwam).

  Montagnier en Josephson mogen dan Nobelptijswinnaars zijn, ze hebben net zo min als iemand anders aangetoond dat er één homeopathische behandeling is die het beter doet dan een placebo.

  Prof. em. Van de Kerckhove weet niets van natuurkunde en niets van geneeskunde. Hij geeft wel privé-cursussen en trainingen voor managers en organisaties via zijn commanditaire vennootschap Kernkracht. Daarin verkondigtt hij diepzinnige waarheden als "Bezielend leiderschap roept bezieling en energie tot leven" of ' ”Energetisch verbinden” en "Het verzorgen van de energiehuishouding van het systeem wordt de nieuwe kerntaak van elke beleidsverantwoordelijke''

  Oh, wat is het toch indrukwekkend als je er het woordje 'energie' bijhaalt. Misschien hebben goed betalende managers iets aan dit soort wijsheden, maar als het aankomt om de effectiviteit van geneeswijzen te onderzoeken, heb je wetenschappelijke bagage van een ander gehalte nodig.

  Schoenmaker, blijf bij uw leest.

  • door JorisL op dinsdag 16 juli 2013

   Want als ik hoor wat voor een klinkklare nonsens door geneeskundigen of natuurkundigen in mijn omgeving wordt verkondigd, vraag ik me af of zij ook maar iets van kritische rede hebben zitten in hun kop. Niet enkel in mijn omgeving uiteraard. Wat te denken van de seniele achterlijkheden die verkondigd worden door mensen als Van Montagu en Oosterlinck, beiden toch ook "exacte wetenschappers"?

   U wil dat men "bij de eigen leest blijft". Ik niet, omdat dergelijke visie alleen maar afstompt en ontmenselijkt. Ik wil dat wetenschappers beseffen dat hun eigen leest niet de enige en unieke waarheid is. Meer zelfs, dat hun eigen leest afhangt van andere "leesten". Een geneeskundige of natuurkundige die geen filosofisch, sociologisch, taalkundig, economisch en/of historisch onderricht heeft, is géén goede genees- of natuurkundige. Het is een prediker van zijn geloofsleer en het is een doctrinair die niet verder kijkt dan zijn neus lang is. Goede wetenschap vindt plaats daar waar men NIET bij de eigen leest blijft. Alle andere wetenschap is navelstaarderij en gerommel in de marge - interessant en (uiteraard) ook nodig, maar enkel voor collega's en de eigen discipline. Niet voor het publieke debat, laat staan voor het beleid. Misschien moeten wetenschappers maar terug eens wat bescheidener worden?

   Van de Kerckhove werpt hier mogelijk discutabele uitspraken op (dat betwist ik niet), maar hij pretendeert tenminste niet De Waarheid te vertellen - in tegenstelling tot het (oude) artikel van Braeckman dat hier tegelijkertijd verscheen, waar je rond de oren gemept wordt met De Enige Geloofsleer. Kritisch hoor, echt. Goeie wetenschap hoor, echt.

   Zolang vele genees- en natuurkundigen de relativiteit van hun eigen wetenschap niet erkennen, zullen we blijven zitten in een doctrinair sfeertje. Dat het net vanuit deze hoek is, alsook van o.a. ingenieurs en juristen, van waaruit het huidige beleid gedeeltelijk bepaald wordt (naast de lobbyisten uiteraard), holt de democratie uit en stelt er een technocratie voor in de plaats. Alsof iemand van hen ook maar enige grondige politieke, economische, sociale of culturele kennis bezit. "Schoenmaker, blijf bij uw leest", maar dan alleen als het u goed uitkomt?

   • door desteven op dinsdag 16 juli 2013

    U gaat wel zeer gemakkelijk voorbij aan het fundamentele probleem. Homeopathie is zo in strijd met wat biologen, natuurkundigen, chemici, ... denken te weten, m.a.w. met de theoretische onderbouw van de exacte wetenschappen, die toch vrij robuust genoemd mag worden, dat er veel meer nodig is dan een futiel onderzoekje dat toevallig eens een meer dan placebowerking lijkt aan te tonen, om het nog maar te overwegen het serieus te nemen en er een plaats voor te gaan zoeken in de huidige wetenschappelijke paradigma's.

    Het staat de auteur van dit artikel uiteraard vrij om niet bij zijn leest te blijven en onzin te spuien, wat de goegemeente daar mee dient aan te vangen*, blijft mij echter een raadsel.

    *U hoort me dus niet zeggen dat dat geen positief gegeven KAN zijn, maar hier lijkt mij die mogelijkheid toch ver zoek, of denkt u werkelijk dat de auteur van dit artikel met zijn opinie de wetenschap vooruit helpt?

    • door JorisL op woensdag 17 juli 2013

     Ik vind de inhoud van bovenstaand artikel weinig overtuigend. Ik zal bovendien eerder contesteren dat homeopathie een verdedigbaar gegeven is op vlak van preventieve of curatieve behandeling.

     Maar ik abstraheer het gegeven dàt iemand het opneemt voor homeopathie naar een principieel niveau. Daardoor wordt de inhoud deels irrelevant, het gaat om woord-en-wederwoord, het gaat om diversiteit van meningen. Dat DeWereldMorgen.be hier een punt van maakt, overstijgt - wat mij betreft - vaak de inhoudelijke claims. Ik lees bovenstaand artikel en ik lees Braeckmans artikel. Mijn persoonlijke conclusie: allebei rommel. Bovenstaand artikel charmeert, want het gaat tegen de hedendaagse intellectuele stroom (= homeopathie-bashing) in. Braeckmans artikel charmeert, want het lijkt (!!!) gewapend te zijn met een sluitende en ontegensprekelijke argumentatie. Maar meer dan dat zijn beide artikels niet. Het bovenstaande artikel lijkt vooral te wijzen op een romantisering van wat homeopathie al dan niet zou kunnen zijn / worden, terwijl Braeckmans artikel in de eerste plaats een retorisch pleidooi is voor de eigen geloofsleer. Wie écht meer wil weten, blijft in beide gevallen op zijn honger zitten. We worden een beeld opgedrongen door beide auteurs, zonder dat we ook maar iets aangereikt krijgen om kritisch over te zijn. Ikzelf schrijf frequent zo'n rommelige blogs, maar verkoop ze niet als een diep-genuanceerd, of zelfs maar relevant, opiniestuk. Wel, als je dan hetzelfde gezwam moet lezen van professoren... Tja, boeiend hoor. Het frustreert me dat zij aanspraak maken op "kritiek", terwijl het voor mij evident is om hun vertogen als onzinnig te doorprikken. Kritisch zijn ze dus hoegenaamd niet - geen van beiden.

     En het feit dat wetenschappers uitspraken doen over andere wetenschappen, vind ik noodzakelijk (zoals eerder gesteld). De defensieve houding die geadopteerd wordt, vind ik eigenlijk ongepast en heeft veeleer te maken met puriteinse aspiraties, interne conventies en semantische zuiverheid dan met openstaan voor kritiek en alternatieven. Ik trek me hoegenaamd niets aan van dure woorden als kwantummechanica en relativiteitstheorie - voor mij zeggen die namelijk niets. Maar wanneer iemand als Van Montagu zijn wetenschappelijke reputatie gebruikt om seniele uitspraken te doen waarin hij activisten vergelijkt met Getuigen van Jehovah - en dat bovendien door vele mensen met enige autoriteit gedragen wordt (incl. de horde rond Braeckman / Vermeersch) - kan dergelijk interdisciplinaire aanpak dan weer wel? Alsof Van Montagu ook maar iets af weet van de aspiraties, sociale werking, historiciteit of psychische mechanismes van 1) Getuigen van Jehovah en 2) (de hier relevante) activisten... De "kritische houding" die vele mensen zichzelf tegenwoordig aanmeten, is niet meer dan een makke kuddegeest die zichzelf nu toevallig definieert onder "kritisch", maar in de feiten niet meer dan een conformistische en ondoordachte mening herbergt - ook (en niet in de minste plaats) bij de wetenschappelijke autoriteiten.

 • door danielverhoeven op dinsdag 16 juli 2013

  Wat ik eigenaardig vind, is dat er op DWM zoveel discussie is over een bedenkelijke mythe, die op dit ogenblik een beetje politiek opgeblazen is in de media naar aanleiding van ...

  Er zijn dagelijks tal van interessante artikels op DWM over de massa's in Brazilië, Argentinië, Egypte die opkomen voor democratie en sociale rechtvaardigheid, over het klimaat, over Snowden, Wikileaks... thema's die er echt toe doen. De discussie over homeopathie gaat al 100 jaar of meer mee. Qua relevantie en invloed op ons leven is ze van tweede of derde orde.

  Ik weet niet waar het aan ligt. Ik ben zeer tevreden dat er nu gemodereerd wordt, de discussies hebben wel niveau nu, maar het mag best wat meer zijn. Of lig het aan de vakantie?.

 • door Belle op dinsdag 16 juli 2013

  Ik ben verontwaardigd dat deze professor emeritus DeWereldMorgen.be gebruikt als gratis reclame voor zijn vennootschap. Dit hoort niet thuis op een nieuwssite en ontneemt ook direct de nuance uit de discussie gezien het sterk naar eigenbelang ruikt.

  • door Lode Vanoost op dinsdag 16 juli 2013

   De lezer van DeWereldMorgen.be kan net als u best oordelen in hoeverre opinies al dan niet reclame zijn voor het gedachtengoed van de opinieschrijvers. Of een opinieschijver meent daarmee een eigenbelang te kunnen dienen, hangt van dat oordeel van de lezer af, niet van hem/haarzelf. Dat is dus niet gegarandeerd.

  • door svdl op woensdag 17 juli 2013

   Beste Belle,

   Ik ben het sterk eens met de meningen van Frank Verhoft en Dieter hier ergens boven,maar ook Lode Vanoost stel terecht, dat ook deze emeritus professor recht heeft om zijn opinie hier ten berde te brengen. En maar goed ook, opdat het ook de kans geeft aan de tegenreacties om zich te ontwikkelen en maw de discussie niet te vermijden.

   Ik wel er meteen als disclaimer bijvoegen dat het argument niet misbruikt kan worden en omgedraaid als zijnde dat klassieke wetenschap de discussie sluit. Helemaal niet, ... maar wel binnen het kader van de wetenschap gedefinieerd volgens oa. het empirische karakter. Enfin, leidt ons nu te ver.

   Aan Joris Luyckx wil ik nog meegeven dat ik er best kan inkomen dat er fouten worden gemaakt door klassieke dokters die zich op de klassieke wetenschap berusten, maar dat ligt niet aan de definitie van wetenschap, maar aan de beoefening ervan. Het is geenszins een argument om homeopathie automatisch als valabel te beschouwen. Die redenering is mooie retoriek maar logisch absoluut onwaar.

   • door JorisL op woensdag 17 juli 2013

    Die redenering maak ik ook niet. ;-) Mijn retorische uithaal is om aan te duiden dat een kritische geest even wantrouwig tegenover de klassieke geneeskunde hoort te staan als tegenover de homeopathie. Dat ik in de feiten de klassieke geneeskunde "volg", doet daar weinig aan af - we moeten tenslotte ergens heen met onze kwaaltjes, niet? Iemand die in de feiten homeopathische producten gebruikt, hoeft echter ook niet "onkritisch" te zijn, maar kan gewoon voor zichzelf hebben uitgemaakt dat de klassieke geneeskunde nog meer te wantrouwen is dan de homeopathie. En daar valt iets voor te zeggen: de klassieke geneeskunde is een machtig instituut geworden waarin geldgewin en efficiëntie een degelijke hulp en genezing soms in de weg staan. Evenzeer tast de klassieke geneeskunde frequent in het duister bij het stellen van diagnoses. De primitieve methodes die soms nog worden aangewend, de falingen die plaatsvinden op operatietafels, etc. Er zijn meer dan genoeg redenen voor mensen om naar homeopathie te grijpen. De klassieke geneeskunde en haar pleitbezorgers zouden zich in die zin beter wat bescheidener opstellen. Door homeopathie weg te arrangeren, wil de klassieke geneeskunde een stapje dichter komen bij een monopolistische autoriteit. En wel één die bol staat van gebreken en leugens, wat haar machtspositie des te gevaarlijker maakt.

    • door The Prez op donderdag 18 juli 2013

     In uw reacties voel ik soort van onderliggende samenzweringsgedachte. (ik vind niet meteen een betere genuanceerde term om mijn punt te maken)

     Je spreekt altijd maar van 'de wetenschappers', 'de klassieke geneeskunde' die blijkbaar allen onder één hoedje spelen om 'hun' grote gelijk te halen tegenover alle kwakzalvers (vanuit hun standpunt dan) of soms ga je zelfs verder en zijn de 'De klassieke geneeskunde en haar pleitbezorgers' bezig met een 'monopolistische autoriteit' te ontwikkelen enz enz enz Dit is uiteraard onwaar (en mijn inziens flauwekul) aangezien 'de klassieke geneeskunde' of 'de wetenschap' niet als 1 (persoon) mag gezien worden. Uiteraard zijn er wetenschappers, dokters, enz met minder fraaie bedoelingen (gesponsord door farmaceutische bedrijven eventueel), maar gelieve niet te veralgemenen of dit als argument gebruiken omdat 'de wetenschap' daarom homeopathie als kwakzalverij beschouwt. Daarvoor zijn er wel nog teveel (jawel neutrale) wetenschappers die dezelfde mening zijn toegedaan dankzij de nodige onderzoeken en de daarbij verworven kennis.

     De voor u waarschijnlijke boeman 'big pharma' kan en mag zijn producten niet zomaar op de markt krijgen. Vooraleer dit kan, moet zijn werking bewezen worden. Dit gaat te paard met serieuze onderzoeken (die niet van de poes zijn) en zelfs audits op die onderzoeken. Waarmee ik niet wil zeggen dat er nooit gefoefeld wordt natuurlijk. (indien dat zo is, dan dienen de foefelaars bestraft te worden. wat ook gebeurt als ze gepakt worden) En alsof in de 'alternatieve wereld' geen foefelaars zitten met andere (lees: geldgewin) bedoelingen.... Waarom mogen die 'Homeopathische middelen' zonder diezelfde voorwaarden wel zomaar op de markt verschijnen? Ik vind dat in feite niet logisch.

     Het (correct) beoefenen van wetenschap is net zeer kritisch voor zichzelf en zal steeds bijsturen als daar reden toe is. Wetenschap is per definitie kritisch en zelfcorrigerend van karakter. Dit vergt uiteraard soms wat tijd en geduld om bepaalde (wetenschappelijke) conclusies te nemen of te veranderen - gelukkig maar! Mensen die het tegendeel beweren hebben gewoonweg of meestal te weinig of zelfs geen kennis/inzicht over de wetenschappelijk onderzoek. Dagelijks wordt - dankzij 'de wetenschap en zijn uitvoerders' - bijgestuurd en vooral nieuwe kennis verworven. Soms ten dienste van de mens, soms totaal nutteloos, soms leuk, soms confronterend, etc...

     Het probleem van homeopathie - nog steeds de kerndiscussie hier - is dat het geen aanleiding heeft tot bijsturen. De ernstige, kritische, talrijke studies over de JAREN heen tonen net aan dat het NIET werkt. Punt ander lijn. Het argument dat 'de wetenschap' de werking van homeopathie niet kan bewijzen omdat ze in - zoals ik begrijp uit je reacties - te nauw kader zou werken is flauwekul. Indien dat zo zou zijn, opnieuw, zou m'n geen of nauwelijks vooruitgang boeken. En dat doet/doen we juist wel.

     Moeten we daarom homeopathie verbieden. Absoluut niet, iedereen mag van mij een smaakwatertje drinken als hij dat graag wil. Zoals Braeckman terecht in zijn opinie schrijft, verbieden we de mensen toch ook niet om naar Lourdes te gaan. Ook daar gebeuren blijkbaar wonderbaarlijke 'genezingen'. Erin geloven, mij niet gelaten, ze doen maar. Beweren dat werkt is een ander paar mouwen...daarom dat ik het wel nuttig vind om ook aan te geven dat homeopathie niet werkt. Zeker wanneer de gezondheid van mensen in gedrang kan komen door hun (fanatiek) geloof in deze kwakzalverij. Maar misschien is dat nog een ander soort discussie.

     PS: ik ben niet gesponsord door één of andere farmaceutisch bedrijf, alsook heb ik niet de indruk gebrainwasht te zijn door het duivels plan van 'de wetenschappers' of 'de klassieke geneeskunde'

 • door ron op woensdag 17 juli 2013

  Inplaats van te zeveren doe eens een prooving. Koop bv Aconitum 200k in granulen. Neem om het uur 5 granulen. Hou muntjes bij de hand om te anti doteren van zodra je de werking ervaart.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties