Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

De structuur van ‘achterlijkheid’

Etienne Vermeersch, Vlaanderens Grootste Filosoof, noemde onlangs “de islamlanden” achterlijk. Hij deed dat op grond van het feit dat een zeer laag aantal mensen daar de evolutieleer blijken te onderschrijven. We onderwerpen zijn oordeel aan wat fact checking.
vrijdag 10 mei 2013

Vermeersch deed die merkwaardige uitspraak in een nu al legendarisch dubbel-interview met Bert Anciaux, in Reyers Laat van maandag 6 mei 2013. Ik citeer:

"In de Amerikaanse cultuur neemt veertig procent de evolutietheorie aan. Die cultuur heeft zelfs voor minderjarigen de doodstraf. Die cultuur is achterlijk, zal ik ook zeggen. Wanneer ik nu zeg dat in de islamlanden maar twintig procent of minder de evolutietheorie aanneemt. Dan mag ik toch ook zeggen dat die nog meer achterlijk zijn?”

Deze uitlating sloeg Anciaux met verstomming en ontlokte hem de opmerking: “Meneer Vermeersch, ge zijt aan het zeveren”. Zever? We gaan het na.

De twintig procent

Waar haalt Vermeersch die percentages vandaan? Wellicht van een kort stuk gepubliceerd door Salman Hameed in het tijdschrift Science onder de titel “Bracing for Islamic Creationism” (Science 322: 1637-1638, 2008). In dit korte stukje verwijst Hameed naar een andere studie: Riaz Hassan, “On being Religious: patterns of Religious Commitment in Muslim Societies” (The Muslim World 97: 437-478, 2007). In dit forse artikel voert Hassan statistieken op over de mate waarin mensen in Kazakhstan, Indonesie, Turkije, Pakistan, Maleisie en Egypte geloof hechten aan de evolutieleer. Het is die statistiek die Hameed overneemt in zijn stuk in Science, en het zijn de door Hameed geïnterpreteerde cijfers die door Vermeersch worden aangehaald als argument voor de “achterlijkheid” van “de” Islamlanden.

Hameeds artikel is strikt genomen geen wetenschappelijke bijdrage. Ze is geplaatst onder de Commentary katern van Science, meer bepaald in een deel dat “Policy Forum” heet. Stukken in dat deel van het tijdschrift worden in de regel opgevraagd door de Redactie en worden niet noodzakelijk gerefereed door andere vakspecialisten. Dat is nuttig om weten, want de toon van Hameeds artikel is polemisch. Hij waarschuwt de wereld voor het dreigende gevaar dat, na de Verenigde Staten, nu ook de Islamwereld snel de weg van het Creationisme zou kunnen op gaan, en hij besluit met de oproep: “at this critical juncture, we cannot afford to leave the initiative with Muslim Creationists”.

Die polemische toon dringt ook door in de wijze waarop hij met de bevindingen uit het onderzoek van Hassan omspringt. Ik citeer de interpretatie die Hameed geeft aan de cijfers uit de studie van Hassan:

“A recent sociological study analyzing religious patterns in Muslim countries (Indonesia, Pakistan, Egypt, Malaysia, Turkey, and Kazakhstan) included a question about evolution as an example of an idea that challenges a “fundamental religious belief widely held by Muslims”.The respondents were asked: “Do you agree or disagree with Darwin’s theory of evolution?” Only 16% of Indonesians, 14% of Pakistanis, 8% of Egyptians, 11% of Malaysians, and 22% of Turks agree that Darwin’s theory is probably or most certainly true. The former Soviet republic of Kazakhstan, already showing differences in religious patterns with other countries in the study, had the highest fraction that accepted evolutionary theory. In fact, only 28% of Kazakhs thought that evolution is false, a fraction much lower than that of the U.S. adult population (~40%).”

Deze lezing is merkwaardig, want in het onderzoek van Hassan werden vier mogelijke antwoorden gebruikt, twee categorische (“True/probably true” en “Could not possibly be true”) en twee niet-categorische (“Probably false” en “never thought about it”). De niet-categorische antwoorden vullen nogal wat ruimte: tussen de 20% van de antwoorden (Turkije) en de 50% van de antwoorden (Kazakhstan) zijn hetzij speculatief (“probably” – “ik denk…”) hetzij een uitdrukking van onkennis, niet van afwijzing (“never thought about it”). Gegeven de zeer kleine samples waarmee Hassan tewerk ging zijn dit opvallende cijfers: een belangrijk deel van de ondervraagden heeft geen opinie, gokt of begrijpt niet waarover het gaat. Wat die samples betreft: de sample voor Turkije is n=527 (populatie ruim 73 miljoen), die voor Egypte is n=786 (populatie ruim 82 miljoen). Een beetje methodoloog begint de wenkbrauwen al te fronsen. Een ding is zeker: wanneer 22% van de bevolking akkoord gaan met de theorie van Darwin betekent dat in het licht van de gebruikte schaal niet dat 78% van de bevolking dit afwijzen. Het betekent dat, onder zij die de vraag begrijpen – waarover straks meer – een zeker deel ermee akkoord gaat.

De antwoorden, met andere woorden, geven veel meer aan dan wie akkoord is en wie niet; ze geven ook aan wie de vraag begreep en wie niet – voor wie dit een relevante en bekende zaak is, en voor wie niet. Als we diegenen uit de sample nemen die de vraag niet hebben begrepen – “never thought about it” plus degenen die raden – dan komen de percentages anders te liggen. Voor Egypte, bijvoorbeeld, verschuift de schaal van ongeveer 8/100 naar ongeveer 8/60; voor Kazakhstan van ongeveer 40/100 naar ongeveer 40/50. Wie die belangrijke verschuiving in de interpretatie niet volgt – zoals Hameed en Vermeersch – die maakt de ernstige fout dat niet-categorische antwoorden gezien worden als categorische antwoorden en als dusdanig worden geïnterpreteerd. Het feit dat mensen niet weten waarover de ondervrager het heeft wordt plots gelezen als een ‘afwijzing’, want, inderdaad, ze hebben geen ‘ja’ gezegd en dus moet het maar ‘nee’ worden.

We weten dat je met cijfers alles kunt aantonen wat je maar wil. We weten ook dat statistiek wat dat betreft vaak veel meer moeilijkheden en onduidelijkheden schept dan men graag toegeeft. De grote methodoloog Aaron Cicourel beschreef al de fundamentele methodologische problemen in Method and Measurement in Sociology (New York: Free Press of Glencoe, 1964); een halve eeuw later blijven zijn opmerkingen onbeantwoord en tonen statistische studies nog altijd aan hoe je een veld vol onzekerheden – hebben alle respondenten de vraag identiek begrepen? – met wat hocus pocus kan omtoveren tot een veld vol “harde cijfers”.

Even vergelijken

Hoe komt het dat zo’n belangrijke percentages van de ondervraagden niet bleken te weten waarover de evolutieleer gaat? Wel, een reden daarvoor zou kunnen zijn dat niemand de Theorie van Darwin zomaar uit zichzelf leert; deze brok kennis behoort tot de dingen die men hetzij op school leert, in een formele leeromgeving; hetzij vandaag de dag via de informele leeromgevingen op het internet – Google en Wikipedia.

De vraag naar kennis of onkennis van de evoliutieleer lokt op die manier een andere vraag uit: die naar de kennisinfrastructuur in “de islamlanden”. Kan het zijn dat er in die landen bepaalde structurele eigenschappen aanwezig zijn die onkennis van zaken zoals de evolutieleer verklaren? Laat ons eens kijken.

Ik neem vier landen: Turkije en Egypte als twee “islamlanden” uit de studie van Hassan; de Verenigde Staten, omdat Vermeersch die islamlanden qua achterlijkheid met de VS vergeleek; en België als ijkpunt voor onze eigen kenniswereld. Voor die vier landen ga ik een aantal gegevens na inzake geletterdheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Deze gegevens zijn makkelijk te vinden – voor ons althans. De website van de Wereldbank en die van Indexmundi verschaffen ons een overvloed aan vergelijkende gegevens.

Een eerste punt is geletterdheid. Wie niet kan lezen en schrijven zal in alle waarschijnlijkheid nooit Darwin hebben bestudeerd. Hier volgen de cijfers.

Geletterdheidsratio, percent van de totale bevolking

Belgium: 99%

US: 99%

Turkey: 87,8%

Egypt: 72%

Die cijfers plaatsen de landen meteen in een rangschikking tegenover mekaar:

Geletterdheidsrang in de wereld, op 205 landen

Belgium: 36

US: 22

Turkey: 132

Egypt: 160

In die rangschikking staat Turkije lager dan bijvoorbeeld Kenya, Jamaica, Gabon en Brazilië. Egypte scoort lager dan Laos, Cambodja en Kameroen. Het is duidelijk dat de algemene profielen van geletterdheid zeer grondig verschillen, met aanzienlijk lagere geletterdheidsniveaus in Turkije en Egypte vergeleken met de VS en België. Noteer daarbij dat Turkije – Hameed geeft het ook aan – behoort tot de koplopers inzake geletterdheid en onderwijs onder “de Islamlanden”. Als we een land zoals Jemen bekijken zakt de gelettedheidsratio meteen tot 64%; het plaatje voor Tsjaad is nog veel minder fraai: een geletterdheidsratio van 34%.

Nu kijken we naar een tweede reeks gegevens, over onderwijs in de vier landen. Een eerste criterium is de “school-levensverwachting” van kinderen, d.w.z. het gemiddelde aantal jaren dat kinderen in het onderwijs spenderen.

School-levensverwachting

Belgium: 16 jaar

US: 16 jaar

Turkey 12 jaar

Egypt: 11 jaar

Een kind in België en de VS verblijft dus gemiddeld 4 jaar langer in het onderwijs dan een kind in Turkije, en 5 jaar langer dan een kind in Egypte. Concreet zit een Belgisch of Amerikaans kind bijna anderhalf keer zo lang in het onderwijs als een kind uit Egypte. Vermits de school de plaats is waar men in de regel Darwin leert kennen, beginnen we ons een beeld te vormen van de structurele condities waarin dat soort kennis circuleert in de landen die we hier bekijken.

We kijken even verder nu, en gaan na, achtereenvolgens, hoeveel percent van de jongeren ingeschreven wordt in het secundair onderwijs, en hoeveel in het hogere, tertiaire onderwijs. Vermits weinig kinderen een grondige kennis van de evolutieleer opdoen in hun lagere school kunnen deze cijfers relevant zijn. Na de percentages geef ik het jaar van telling, aangezien dit kan verschillen van land tot land. Noteer ook dat het totale inschrijvingsvolume hoger kan zijn dan 100% omwille van systemen zoals tweedekansonderwijs.

Inschrijving secundair onderwijs

Belgium: 111% 2010

US: 96% 2010

Turkey: 82% 2010

Egypt: 72% 2008

Inschrijving tertiair onderwijs

Belgium 71% 2010

US: 95% 2010

Turkey 55% 2010

Egypt 32% 2010

De verschillen zijn alweer enorm: voor secundair onderwijs is er bijna 30% verschil tussen België en Turkije en ruim 40% verschil tussen België en Egypte. Voor tertiair onderwijs is de verhouding van de VS tegen Egypte zowat 3 tegen 1, en voor België tegenover Egypte zowat 2 tegen 1. Nogmaals: de cijfers zouden nog veel dramatischer zijn indien we landen zoals Tsjaad en Soedan in de vergelijking zouden betrekken. De landen die ik heb gekozen hebben relatief goede onderwijs-cijfers. Maar het is helder: terwijl een grote meerderheid van onze jongeren en hun Amerikaanse leeftijdsgenoten na de secundaire school nog enkele jaren voort studeert, is dit slechts waar voor zowat de helft (Turkije) of zelfs maar een derde (Egypte) van hun leeftijdgenoten in “islamlanden”.

We beginnen allicht te begrijpen dat kennis en begrip van de evolutieleer niet voor iedereen toegankelijk is in de “islamlanden’ die Vermeersch achterlijk noemt. Ik durf ook vermoeden dat de lage doorstroming van secundair naar hoger onderwijs geen zaak is van de keuze van jonge mensen, maar dat dit een gevolg is van de bestaande sociale structuren in de verschillende landen.

Wat die sociale structuren betreft, laat ons even de arbeidsverdeling bekijken. Ik geef twee cijfers: eerst geef ik het percentage van de mannelijke bevolking dat in de landbouw werkt. Dat is misschien nuttig, omdat we weten dat kennisinfrastructuur in vele landen geconcentreerd is in urbane gebieden en afwezig is uit rurale – landbouw – gebieden. Om dezelfde reden laat ik die cijfers volgen door cijfers die het percentage van de mannelijke bevolking geven dat tewerkgesteld is in de dienstensector – de “white collar” werkers, die in de regel geletterd, hoger opgeleid en volledig geïntegreerd in de kenniseconomie zijn.

Mannen tewerkgesteld in de landbouwsector

Belgium 2% 2011

US: 2% 2010

Turkey 18% 2011

Egypt 28% 2008

Mannen tewerkgesteld in de dienstensector

Belgium 64% 2011

US: 72% 2010

Turkey 51% 2011

Egypt 44% 2008

De verschillen zijn ook hier alweer enorm. In de VS en België zien we dat de meerderheid van de mannen werkt in de dienstensector – en dus opgeleid en geletterd is – terwijl in Turkije en Egypte dit niet zo is. In de westerse landen is de landbouwsector nauwelijks een factor van belang inzake mannelijke tewerkstelling, terwijl landbouw in Turkije voor bijna 1 op 5 mannen, en in Egypte voor ruim 1 op 4 mannen wel het economische bestaan bepaalt. In zoverre we deze cijfers mogen koppelen aan gradaties van inschakeling in een kenniseconomie, spreken ze voor zich.

Nu bekijken we een laatste element. We weten dat, bij ons althans, toegang tot het internet een enorme reeks van informele leermogelijkheden heeft geschapen. Men kan via het web vrijwel alles over alles leren, en haperingen in het formele leertraject – het niet beëindigen van de studies bijvoorbeeld – kunnen nu deels gecompenseerd worden door zelfvervolmaking door middel van online leermogelijkheden.

Er bestaan accurate gegevens over internet-toegang in zowat alle landen ter wereld. Ze bekijken dan ook het deel van de bevolking dat internettoegang geniet in onze vier landen.

Internettoegang (juni 2012)

Belgium 81,3%

US: 78,1%

Turkey 45,7%

Egypt 35%

Het zelfde liedje: terwijl ruim 8 op 10 Belgen toegang tot het internet hebben – vrijwel iedereen met andere woorden – zitten de cijfers voor Turkije en Egypte beneden de helft. Dus: terwijl de overgrote meerderheid van de bevolking in België en de VS Darwins evolutietheorie kan leren via het internet, is dit slechts mogelijk voor minder dan de helft van de Turken, en net meer dan een op drie Egyptenaren.

Als we dat alles nu samen nemen dan zien we dat in de “islamlanden” de evolutieleer voor een belangrijk deel van de bevolking geen zaak is waar men voor of tegen is: het is een zaak die men eenvoudigweg niet kent en niet kan kennen omwille van de factoren die ik hier kort heb aangegeven. De evolutieleer zal overigens niet de enige kennis zijn die niet te verkrijgen is: de stelling van Pythagoras of de vervoeging van avoir zal evenmin gekend zijn. En niet omdat mensen die kennis afwijzen, wel omdat ze er eenvoudigweg niet aan raken.

Over appelen en citroenen

Landen zoals Turkije en Egypte zijn achterlijk volgens Vlaanderens Grootste Wijsgeer Etienne Vermeersch; ze zijn ook nog achterlijker dan de Verenigde Staten. Hij eigent zich het recht toe dat te ‘vinden’ op grond van het feit dat een zeer klein deel van de bevolking in “de islamlanden” geloof hecht aan de evolutietheorie van Darwin.

Vermeersch baseert zijn oordeel van achterlijkheid enerzijds op een uiterst eenzijdige en ongestaafde lezing van een enkele studie; anderzijds op een aanname dat “de islamlanden” en de Verenigde Staten vergelijkbaar zijn wat het punt van de evolutieleer betreft.

Welnu, die aanname is belachelijk, want wat we aan de hand van de beknopte vergelijkingen hier hebben vastgesteld is dat er enorme verschillen zijn in de kennisinfrastructuur in die verschillende landen. Die verschillen in infrastructuur zorgen ervoor dat de evolutieleer niet op dezelfde wijze kenbaar is in die landen: de kennis over zaken zoals de evolutieleer wordt op een bijzonder verschillende wijze verdeeld over bevolkingen, waarvan de ene nagenoeg volledig geletterd is en de andere niet; waarvan de ene in overgrote meerderheid post-primair onderwijs geniet en de andere niet; waarvan de ene overwegend in een arbeidssysteem zit dat we de kenniseconomie noemen, en de andere niet, en waarvan de ene nagenoeg complete toegang heeft tot informele leeromgevingen zoals het internet en de andere niet.

Vermeersch maakt de wereld plat en plaatst samenlevingen op een lijn die diepe verschillen vertonen. Hij doen dat met betrekking tot een kennisgegeven: de evolutieleer van Darwin. En we zien dat net in de organisatie van kennis, de landen die hij met mekaar vergelijkt appelen en citroenen zijn.

Vermeersch gaat dus Levi-Bruhl achterna, de laat 19[de] eeuwse Franse antropoloog die fundamentele verschillen zag tussen de geesten van de westerlingen en de niet-westerlingen – deze laatsten waren ‘primitief’, ze dachten in associaties en maakten geen onderscheid tussen de dagelijkse realiteit en magie of spiritualiteit. De westerlingen, die hadden een geest getraind door en voor logisch denken en speculatieve wetenschappelijkheid. De niet-westerse mens was ‘achterlijk’, jawel, maar Levi-Bruhl geloofde sterk in de mogelijkheid om die achterlijke mens stilaan, stapje voor stapje en via het koloniale systeem van overheersing tot ons superieure westers niveau van denken te brengen.

Levi-Bruhl had geen aandacht voor de concrete manieren waarop samenlevingen in mekaar zitten, en voor de effecten die dergelijke structurele gegevens hadden op kennis. Hij hield zich bezig met de mensen en hun geesten. Hij schiep voor zichzelf zo het intellectuele comfort waarin hij naar hartenlust een nieuw soort van geleerd racisme kon ontwikkelen, niet gestoord door de concrete realiteit van koloniale uitbuiting, geweld en vernedering.

Etienne Vermeersch, Vlaanderens Grootste Wijsgeer, is in het zelfde bedje ziek. Het valt te hopen dat hij snel ontwaakt en beseft dat hij in een verkeerd bedje ligt: niet dat van de wijsgeer, maar dat van de intellectuele lapzwans die – dixit Anciaux – ongelooflijk loopt te zeveren.

Links

Richtlijnen van het tijdschrift Science: http://www.sciencemag.org/site/feature/contribinfo/prep/gen_info.xhtml#commentary

Indexmundi:

http://www.indexmundi.com

World Bank

http://data.worldbank.org/indicator/

Internet World Stats

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

44 reacties

 • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 10 mei 2013

  Vermeersch ging toch nog wel wat steviger uit de bocht op Reyers Laat.

  1) Islamcultuur zou achterlijk zijn omdat zij weinig Nobelprijzen zouden gehaald hebben (dat zijn dus fascistische argumenten op basis van een toch wel erg dubieuze, Westerse prijs). Dat verklaart Vermeersch, zogezegd als 'linkse' filosoof, zomaar op TV en geraakt er nog mee weg ook.

  2) Het criterium voor ‘achterlijkheid’ is de evolutietheorie? Nogal reductionistisch en kortzichtig niet? Ook Bush, Dutroux, etc. onderschrijven de evolutietheorie, toch je kan toch best wat kanttekeningen maken bij hun ‘ontwikkelingsgraad’ als mens.

  3) 95 procent van de Amerikanen gelooft dat Iran een dreiging voor hen is, zoals een meerderheid dacht dat Irak "weapons of mass destruction" had. Wie is er dan achterlijk, beste Vermeersch? (En wat is uw mening over golfoorlog 3 in de maak?)

  Het pijnlijke is dat de media dergelijke debatten over de Islam continu blijven opvoeren. Zo wordt continu de menswaardigheid van moslims in vraag gesteld onder het mom van een 'debat' en de 'Verlichtingswaarden'. Dat voedt racisme en diaboliseert. Dat is ook een vorm van propaganda in democratische samenlevingen: de media doet zo systematisch aan massaregie. Moslim = gevaar.

  Leni Liefenstahl zei het al: ‘propaganda werkt, als je het toelaat’. Heel goed dus dat Blommaert de tijd neemt om deze pseudowetenschappelijke en pseudofilosofische waan even te doorprikken!

  • door Robrecht Vanderbeeken op zaterdag 11 mei 2013

   Komaan Talhaoui, als je Reyers Laat opnieuw bekijkt, zie je dat Anciaux reageert nadat Vermeersch al een tijdje zit door te drammen over achterlijkheid, de Nobelprijzen... Anciaux en de interviewer laten hem begaan, niet omdat ze niet kunnen volgen, maar omdat ze van verbazing van hun stoel dreigen te vallen. Deze keer had Anciaux trouwens alle redenen om wel eens flink emotioneel te worden: je zal het maar moeten aanhoren, dergelijk beledigend non-discours. Je neemt hier uw eigen interpretatie dus ten onrechte voor waarheid. Inzake (2): je mist het punt, de analyse van Blommaert wijst niet alleen naar onderwijs trouwens, kijk naar de cijfers, en benadrukt vooral dat er tal van sociale factoren zijn waardoor het gewoon compleet overtrokken is zo een vergelijking te willen maken (citroenen met peren) om dan ook nog eens zo'n bombastische conclusies te willen trekken. Ik heb toch de indruk dat je hier vooral reageert uit revanchisme, naar aanleiding van vorige discussies.

 • door Mysjkin op vrijdag 10 mei 2013

  Vreemd dat u om aan te tonen dat deze landen niet achterlijk zijn, verwijst naar cijfers (geletterdheid) die kwaadwillige mensen zouden kunnen interpreteren als indicatoren van achterlijkheid. Hoe kan iemand, die niet kan lezen, achterlijk zijn? Briljante redenering.

 • door Polri op zaterdag 11 mei 2013

  Intellectuele eerlijkheid is duidelijk een deugd die Jan Blommaert niet gegeven is.

  In dat artikel waarvan hij vermoedt dat Vermeersch daar zijn cijfers heeft gehaald (en dat inderdaad een opiniestuk is), staat netjes een bronvermelding naar de studie waar die cijfers uit komen.

  Die studie kan hier worden gedownload: http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/27080/ipublicationdocument_singledocument/8de2df31-3861-413f-9ff5-a0b3c98964c2/en/WP80.pdf

  De cijfers ivm de evolutieleer staan onderaan op blz 24.

  Jan Blommaert beweert dat mensen die "I never thought about this before" of "probably..." hebben geantwoord eigenlijk niet mogen worden meegeteld. Hij trekt echter enkel die mensen die zeggen dat de evolutieleer "probably false" is af, de mensen die "probably true" hebben geantwoord neemt hij nog steeds mee. Niet erg netjes.

  Laten we Jan Blommaerts methode eens consequent toepassen en enkel de respondenten die een uitgesproken mening hebben ("the theory is almost certainly true" en "the theory could not possibly be true") in rekening brengen. Hoeveel percent van de respondenten met een uitgesproken mening over de evolutietheorie wijst ze af (could not possibly be true) in de bestudeerde landen?

  Volgens mijn snelle berekening (reken gerust na) : Indonesië: 97% Pakistan: 92% Kazachstan: 58% Egypte: 94% Maleisië: 96% Turkije: 89%

  Conclusie: als je het op Jan Blommaerts manier uitrekent, kom je aan nog hallucinantere perecentages dan de 80% waar Vermeersch het over had. En nee, da's gene zever.

  • door Robrecht Vanderbeeken op zaterdag 11 mei 2013

   Beste anoniem Ari, je hebt dus helaas niets van bovenstaande argumentatie begrepen. Als je de ‘evolutietheorie’ als heilig criterium neemt, zonder bijv. met onderwijs rekening te houden, met als doel een cultuur als achterlijk weg te kunnen zetten, dan ga je niet een beetje schuinsmarcherend kort door de bocht. Bijvoorbeeld: alle grote Griekse filosofen en iedereen die ooit hoogbegaafd was, inclusief Darwin zelf voor hij tot zijn theorie kwam, zijn dan ook ‘achterlijk’?

   Alle mensen die vandaag een hoger IQ hebben dan uzelf, maar nog geen of onvoldoende scholing hadden, en die dus mits scholing u binnen de kortste keren nogal een slome en hoekige geest zouden vinden, bestempel je al meteen als achterlijk? Het doet mij veel denken aan docenten die hun studenten ‘achterlijk’ vinden omdat ze zoveel nog niet weten of met faudten schrijven, terwijl het net hun verantwoordelijkheid is hen dat te leren: idioot dus.

   Toch niet vergeten dat deze ‘bedenkingen’ van Vermeersch te kaderen zijn in het hoofddoekendebat, waardoor je toch nog moeilijk kan ontkennen dat dit debat niet zozeer over ‘neutraliteit’ gaat, maar vooral een rationalisering van islamofobie: Vermeersch wil niet bediend worden door iemand met een hoofddoek omdat dit volgens hem een symbool is van een achterlijke cultuur. Hij is als filosoof dus de Vlaamse soldaat van New Atheïsm, de Liberale Nieuwe Onverdraagzaamheid.

   Vermeersch boomt verder, het bleef niet bij Darwin, ook sociaaldarwinisme was zijn deel: mensen die geen Nobelprijzen halen? Wat een ondermensen! Trouwens, hoeveel Nobelprijzen haalde de Nederlandse letteren? En hoeveel Nobelprijzen haalden vrouwen, pakweg 3 decennia geleden, man en vrouw vergeleken? Zijn vrouwen dan ook achterlijk?

   En is een Nobelprijs een symbool voor ‘ontwikkelingsgraad’ van een cultuur als de EU die krijgen op het moment dat ze met een besparingsbeleid de eurocrises verdiepen? Of als je weet dat niemand minder dan Kissinger die prijs kreeg? Kunstenaars en wetenschappers zouden die prijs uit zelfrespect gewoon moeten weigeren, wetende dat ze dan een verschoningsoperatie zijn, camouflage, voor een in ideologisch opzicht dikwijls bijzonder foute prijs.

   Ook niet te vergeten: Vermeersch is het boegbeeld van genootschappen als Liberales, Skepp en de Gravensteengroep. Wat vinden zij van deze Islamofobe reflectie? Distantiëren ze zich, of zijn ze in hetzelfde bedje ziek? Wat de Gravensteengroep betreft: wat vindt collega Ludo Abicht van Vermeersch zijn analyse van de islamcultuur?

   Om nog wat meer aan deze sluier te trekken: als blijkt dat Abicht het een prima idee vindt dat Freilich van Joods Actueel de nieuwe voorzitter van het Centrum gelijke kansen wordt, (ook Freilich maakte in het verleden nota bene die analogie met de Nobelprijzen al...) dan is het niet onwaarschijnlijk dat hij Vermeersch bijtreedt in dit hoofddoekengevecht. Maar wat dan met Abicht zijn partij Rood? Wat vinden zij van de islamitische medemens, de ontwikkelingsgraad, al dan niet aan het loket? Allemaal vragen waar toch een antwoord op mag komen, vind ik. Daar hebben mensen in een zgn. 'hoogontwikkelde' cultuur als de onze toch gewoon recht op?

   • door deludo op zondag 12 mei 2013

    Lees mijn opiniestuk hierover in de Standaard, De Wereld Morgen en Kifkif

    Ludo Abicht

    • door Robrecht Vanderbeeken op zondag 12 mei 2013

     Dank voor u reactie. Kan u eventueel referenties doorgeven want ik vind het niet onmiddellijk terug.

     Op Joods Actueel lees ik wel dat dat u de kandidatuur voor Freilich inzake CGKR steunt.

     http://joodsactueel.be/2012/01/16/ludo-abicht-ziet-kandidatuur-michael-freilich-bij-cgkr-wel-zitten/

     Ik vraag mij af hoe u dat kan verzoenen met de wetenschap dat Freiich continu moslims viseert & als terroristen afschildert, en daarbij af en toe uitschuift in racistische stellingnames: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/03/michael-freilich-van-joods-actueel-provoceert-centrum-gelijke-kansen-met-racisti

     U mag dit misschien een pesterige vraag vinden, excuses, maar u begrijpt allicht, gezien de ernst van de zaak, dat ik u hier toch om opheldering moet verzoeken. Tracht JA u hier ten onrechte voor hun kar te spannen?

     De pijnlijke ironie: CGKR werd in het leven geroepen in een tijd dat Vlaams Blok volop de publieke opinie terroriseerde met islamofobe uithalen. Nu ligt datzelfde centrum onder vuur vanuit een totaal andere hoek. Het is belangrijk dat ook atheïsten stelling nemen en wijzen op het onderscheid tussen religiekritiek en politiek-maatschappelijke indoctrinatie onder het mom van religiekritiek.

     • door deludo op maandag 13 mei 2013

      Opinie: in Google vind je onder "De burger is vrij, ook aan het loket" verwijzingen naar DS, DWM , Kif-Kif, Nieuw Pierke enz.

      Michael Freilich staan al jaren met getrokken messen tegenover elkaar, kwestie van zijn zionisme en anti-antisemitisme. Maar ik vond het een goed idee dat er eens iemand ven een minderheidsgroep het Cantrum zou leiden, en dus ook dat hij kandidaat zou zijn. Dat JA dat een beetje euforischer heeft geïnterpreteerd is niet ongewoon. Net zoals ze mijn argumentatie, waarom ik niet op een PVDA+ lijst wou staan hertaald hebben als steun aan de oproep tot een Cordon Sanitaire door Benno Barnard. En ik die als goed Chomskiaan zelfs tegen het CD rond het vermaledijde Blok was...

      • door Robrecht Vanderbeeken op maandag 13 mei 2013

       Dank voor de referentie en rechtzetting. Het is vanzelfsprekend schandalig dat JA tot twee maal toe uw woorden als publieke figuur verdraaien en misbruiken. Waarvan akte.

  • door JanBlommaert op zaterdag 11 mei 2013

   Ari, of Polri, je moet dus ook dringend eens dat werk van Cicourel gaan lezen beste man. Het ligt er al 50 jaar, en het toont al een halve eeuw gigantische problemen aan in statistiek. Ook jij maakt van niet-categorische antwoorden hier categorische antwoorden: wie niet meteen 'ja' zegt, zegt 'nee', terwijl net de "probably" antwoorden heel wat grijs-zones van kennis en geloof aangeven, en dus vragen van kenniseconomie oproepen. Daarover gaat mijn stuk hier.

   Als we dus die grijswaarden gaan optellen - alle niet-categorische antwoorden samengeteld - komen we tot, bijvoorbeeld 86% niet-categoriaal (d.i. niet 'ja' of 'nee') in Indonesie, 81% voor Pakistan, 55% voor Kazakhstan, en zo meer. Dus, jouw cijfers, min de categoriale 'nee'. De uitkomst van deze vraag, die nogal vreemd staat in het gehele onderzoek, is verregaand anders dan de uitkomsten van andere kennis- en geloofsvragen in het onderzoek, net omwille van het enorme aantal onzekere antwoorden. De kennis- en begripsvraag is over dit thema dus acuut.

   Noteer misschien ook dat Hassan in zijn appendix A zelf aangeeft dat zijn samples impressionistisch zijn. De noodzakelijke gelaagdheid is er niet, en de samples zijn volkomen uit balans. We zijn hier dus met zijn allen bezig over een heel kwetsbaar stukje onderzoek, waarop reusachtige interpretaties worden gebouwd. "Achterlijkheid" van "de" Islamlanden bijvoorbeeld. Als je leest hoe Hassan zijn samples heeft samengesteld blijft er van dat bepaalde lidwoord ("de" Islamlanden) echt niet veel meer over.

   Dat is jammer voor jou uiteraard. Het ware zo schoon geweest indien deze studie conclusief bewijs had geleverd voor de "achterlijkheid" van "DE Islamlanden", of bij uitbreiding "de ISLAM". Helaas, helaas, het zal voor een andere keer zijn.

   • door Polri op zaterdag 11 mei 2013

    @ Jan Blommaert

    Sorry, maar ondertussen zijn alle kernpunten van uw opiniestuk onderuit gehaald.

    "De cijfers die Vermeersch citeert komen slechts uit een opiniestuk." --> Klopt niet, die cijfers worden aangehaald in een opiniestuk, maar daarin wordt netjes de bronvermelding gegeven van het wetenschappelijke onderzoek waar ze uit komen.

    "Dat onderzoek is gebaseerd op een veel te kleine steekproef" --> Klopt niet, een steekproef van enkele honderden tot duizend deelnemers is wanneer die correct wordt samengesteld voldoende om een ruwe 80-20 conclusie te kunnen trekken. Niemand beweert dat je uit een dergelijke steekproef een nauwkeurigheid tot 3 cijfers na de komma kunt bereiken. In totaal werden hier ongeveer 6000 mensen bevraagd, verdeeld over een aantal grote en minder grote Islamlanden. De resultaten zijn wel degelijk relevant, al zou het in de werkelijkheid uiteraard ook 75-25 of 85-15 kunnen zijn.

    "Je krijgt die 80-20 resultaten enkel door categorische en niet-categorische antwoorden bij elkaar op te tellen" --> Klopt; maar als je netjes àlle niet-categorische antwoorden buiten beschouwing neemt (dus niet enkel "probably false" - zoals u doet, maar ook "probably true"), dan kom je aan nog hallucinantere resultaten.

    "Die landen zijn niet achterlijk, de bevolking is daar gewoon minder geletterd" --> Ik zou zelf geen woord als "achterlijk" in de mond nemen, maar eerder spreken over een maatschappelijke achterstand. Echter: zowel analfebitisme als een sterk geloof in creationisme zijn symptomen van een maatschappelijke achterstand. Door over dat analfabetisme te beginnen hebt u het argument van Vermeersch net versterkt in plaats van verzwakt.

    Tenslotte: iets verder beschuldigt u me ervan een "Vlaamse Wilders-aanhanger" te zijn. Ook dat klopt niet. Mensen mogen gerust mijn alias polri googelen, ze gaan geen enkele "smoking gun" vinden. U bent volgens mij gewoon wat in de war omdat ooit in een thread nadat u met mij een debat had, er een aantal Nederlandse Wilders-aanhangers waren opgedaagd. Ik ken die mensen niet, en behalve het feit dat ze enkele dagen na mij met u in discussie waren gegaan, heb ik geen enkele band met hen.

    • door JanBlommaert op zondag 12 mei 2013

     Polri, ik raad U toch aan de discussies te volgen en wat er staat goed te lezen, jongen.

     -Ik heb de lijn van de citaties zeer precies aangegeven: Vermeersch > Hameed > Hassan

     -In een eerdere commentaar heb ik aangegeven dat Hassan in zijn tekst zelf toegeeft dat zijn samples niet kosher zijn. Lees zijn Appendix A

     -Een het onderscheid tussen niet=categoriaal en categoriaal blijft U maar ontsnappen. Het is het onderscheid tussen "ja" en "misschien". Dat is toch niet zo moeilijk? Uw eerdere rekenkunde heb ik op grond daarvan omver gehaald; het is niet nodig ze hier te blijven herhalen.

     -Tenslotte, wat de Wilderskliek betreft: spartel rustig verder. Ik zeg wat ik over U te zeggen heb met de grootste zekerheid. U hebt het volste recht een aanhanger van Wilders en z'n zionisme te zijn; ik heb het recht om daaruit bij U een agenda te herkennen.

     • door Polri op zondag 12 mei 2013

      "-Ik heb de lijn van de citaties zeer precies aangegeven: Vermeersch > Hameed > Hassan" --> Klopt, maar tegelijk insinueerde u dat Vermeersch zijn cijfers bij Hameed haalde, wat "slechts" een niet-peer-reviewed opiniestuk was. Hij kon zijn cijfers echter evengoed bij Hassan hebben gehaald.

      "In een eerdere commentaar heb ik aangegeven dat Hassan in zijn tekst zelf toegeeft dat zijn samples niet kosher zijn. Lees zijn Appendix A" --> had ik al gelezen. Hij zegt niet dat ze niet kosher zijn, hij beschrijft als een correct werkende wetenschapper de moeilijkheden die hij ondervond bij het verzamelen van de gegevens, en hij geeft ook aan binnen welke grenzen we ze mogen interpreteren. Nogmaals: niemand beweert dat je uit dit soort cijfers conclusies tot 3 cijfers na de komma mag trekken.

      "Een het onderscheid tussen niet=categoriaal en categoriaal blijft U maar ontsnappen. Het is het onderscheid tussen "ja" en "misschien". Dat is toch niet zo moeilijk?" --> Dat snap ik volledig, vandaar dat ik in tegenstelling tot u ook de "probably true" antwoorden (en niet enkel de "probably false") buiten beschouwing neem. Ik begrijp trouwens waar uw verwarring vandaan komt: u zit dat opiniestuk van Hameed te lezen waarin men de "true" en "probably true' antwoorden bijeen heeft geteld in de grafiek. In de oorspronkelijke tabel van Hassan (blz 24) worden ze daarentegen netjes opgesplitst. M.a.w.: op basis van het oorspronkelijke onderzoek kan men àlle niet-categorische antwoorden wegfilteren. En dan krijg je de percentages die ik heb gegeven. Reken gerust na.

      "-Tenslotte, wat de Wilderskliek betreft: spartel rustig verder. Ik zeg wat ik over U te zeggen heb met de grootste zekerheid. U hebt het volste recht een aanhanger van Wilders en z'n zionisme te zijn; ik heb het recht om daaruit bij U een agenda te herkennen." --> Ik hoef niet te "spartelen". De bewijslast ligt volledig bij u. Met Wilders heb ik niets te maken, en een verborgen agenda heb ik al helemaal niet. Ik ben een doodgewone burger met een mening (die toevallig niet de uwe is), maar voor de rest heb ik een heel normaal leven en ben ik helemaal niet politiek actief. Terzijde: dit doet me denken aan die oude cartoon van "on the internet, nobody knows you're a dog": http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f8/Internet_dog.jpg Mensen, en zeker 'professionele opiniemakers' onderschatten soms dat gewone burgers op het internet best wel actief hun mening kunnen verspreiden, zonder daarom deel uit te moeten maken van één of ander obscuur netwerk. Maar nogmaals: als u denkt dat ik u iets wijsmaak: smijt gerust de bewijzen op tafel die aantonen dat ik bij de "Wilderskliek" hoor.

 • door Jozef Creten op zaterdag 11 mei 2013

  In plaats van achterlijk zou ik de term 'deeldenken' willen uitvinden.. Daarmee bedoel ik dat, wanneer we denken, we ons bewust mogen zijn dat we slechts een deel van ons menselijk lichaam, namelijk ons centrale zenuwstelsel, voor die activiteit gebruiken. Anderzijds is ons denken gekleurd door tijd en ruimte. Professor Vermeersch kan zich waarschijnlijk redelijk goed handhaven in een aula van een college of in een tv-studio waar men Nederlands of Engels spreekt. Maar kan hij zich even vlot handhaven 's nachts alleen in een Amazonewoud, zonder westerse ankerpunten? Kennis, hoe ijverig we die ook opbouwen, is toch maar de software die in een bepaalde omgeving kunnen gebruiken. De hardware, ons lichaam, stelt ons weer met onze voeten in de realiteit van zodra onze software ontoereikend is.

 • door evermeer op zaterdag 11 mei 2013

  Jan Blommaert is typisch iemand die niet in staat is de algemene strekking van een betoog en de context ervan te vatten. Er is een onderscheid te maken tussen (a) een wetenschappelijk artikel, waarin elke vermelding nauwkeurig moet zijn, met de nodige referenties; (b) een krantenartikel waarin men voor een breed publiek in een beperkt aantal woorden een boodschap wil overbrengen (c) een kort radio- of TV-debat. In alle gevallen moet de hoofdstelling verantwoord zijn en achteraf verdedigbaar, maar in de twee laatste is nauwkeurigheid inzake details minder belangrijk en in het laatste is zelfs nu en dan een verspreking aanvaardbaar. Jan Blommaert heeft de hoofdstelling van mijn betoog in Reyers Laat niet begrepen (of wil die niet begrijpen). Het ging erom dat de resolutie die Anciaux voorstelt een gevaar is voor de vrijheid van meningsuiting omdat je een hele reeks uitspraken over de islam niet meer zou mogen doen, vanwege 'islamofobie'. Om dit voor iedereen helder duidelijk te maken zei ik dat je bvb. niet zou mogen zeggen dat de islam 'achterlijk' is. Normaal gebruik ik dat woord niet en zou ik het eerder over 'een achterstand ' hebben; maar hier wou ik dit, in verband met vrijheid van meningsuiting, scherp stellen. Ik gaf het voorbeeld van de nobelprijzen '(natuur)wetenschappen'. Ik had Nederland met de hele islamwereld kunnen vergelijken, dat zou al een duidelijk beeld geschetst hebben, maar de vergelijking tussen joodse en islamitische nobelprijswinnaars is retorisch natuurlijk nog frappanter.1 tegen (meer dan) 130 (qua mensen) 130 tegen 1 (qua prijzen). Het voorbeeld van de evolutietheorie gaf ik om duidelijk te maken dat het niet alleen over de islam gaat: ook de VS scoort op belangrijke punten minder goed dan Europa. Uiteraard zijn de details inzake percentages hier bijkomstig als de grote lijnen maar juist zijn; en dat zijn ze. JB ontkracht dat niet. Komisch genoeg voegt hij daar nog enkele andere aspecten aan toe die eveneens op achterstand wijzen, bvb. alfabetisatie. Mijn vrouw vindt dat ik naast deze gegevens er ook had moeten op wijzen dat van de 8ste tot de 12de eeuw de westerse cultuur achterlijk was tegenover de moslimcultuur, zoals ik elders al geschreven heb. Misschien heeft ze gelijk, maar je zit met een tijdsdruk. Ik had immers nog heel wat andere zaken kunnen aanhalen. Volgens Arabische experts worden er jaarlijks meer boeken in het Grieks vertaald, dan in het Arabisch en, straffer nog: er worden jaarlijks meer boeken in het Spaans vertaald dan er sinds de 9de eeuw in het Arabisch vertaald zijn. Maar we wijken af van de kern van het betoog. De vrijheid van meningsuiting houdt in dat je al deze dingen mag zeggen, zelfs als ze totaal onwaar zouden zijn. Er is een discussie mogelijk over de krachttermen die je hierbij beter vermijdt. Ikzelf zal nooit iemand van racisme beschuldigen zonder formele bewijzen (zoals ik indertijd in verband met Dewinter wel gedaan heb). In dit blad is zopas nog deze lasterlijke term zonder bewijs op mij toegepast, hoewel dat een strafbaar feit is. Maar ik heb een brede rug.

  • door JanBlommaert op zaterdag 11 mei 2013

   Beste Heer Vermeersch, het gaat niet lukken jongen. Ik heb aangetoond dat Uw uitspraken, tijdsdruk of geen tijdsdruk, intellectuele toogpraatjes zijn. Ook Uw met veel meer omhaal geschreven langere teksten slaan inhoudelijk en methodologisch nergens op. Ik wil ook daar bij gelegenheid mijn kritiek over geven. U kan dan ook weer beweren dat het speciale genres zijn die geen nuance en grondig geverifieerde feiten toelaten, iets geheel anders dan het doorwrochte academische artikel.

   Wel, als U over dit thema straffe academische studies van Uw eigen hand door te geven hebt, zal ik ze heel graag tot mij nemen. Maar ik weet dat U over dit thema, net zoals ongeveer alles wat U over Islam te zeggen hebt, een complete dilettant bent die geen enkele zorgvuldige studie heeft verricht en zich dus met veel retorisch geweld beroept op de studies van anderen, zonder die studies aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Dat is derderangs wetenschap; U verkoopt ze als objectieve feitelijkheden. Maar goed, als U in weerwil van wat ik weet toch grote wetenschappelijke publicaties hebt over dit of gerelateerde thema's, geef ze dan even door. We kunnen het daar dan over hebben en de excuses inzake genre en tijdsdruk achter ons laten.

   Ik roep U op om het laatste grein respect dat U nog geniet bij mensen zoals ikzelf niet te vergooien met opeenstapelingen van onsamenhangende uitspraken. Er is nog publiek genoeg aan de zijde van de Islambashers om U daar tevreden te houden. Van mij kan U enkel zeer gefundeerde, en daardoor voor U zeer kwetsende, kritiek verwachten. Even toegeven dat wat U hebt gezegd nergens op sloeg zou U sieren. Tijdsdruk en wat weet ik al is een erbarmelijk excuus voor het verspreiden van nonsens.

   Wat dat laatste betreft, tenslotte, gunt U ons een interessante blik op Uw deontologie in het publieke debat: "De vrijheid van meningsuiting houdt in dat je al deze dingen mag zeggen, zelfs als ze totaal onwaar zouden zijn." We nemen daar akte van. Publiek liegen is een vorm van vrije meningsuiting voor Etienne Vermeersch.

   • door Niko op zaterdag 11 mei 2013

    "De vrijheid van meningsuiting houdt in dat je al deze dingen mag zeggen, zelfs als ze totaal onwaar zouden zijn." We nemen daar akte van. Publiek liegen is een vorm van vrije meningsuiting voor Etienne Vermeersch.

    Ik vind deze interpretatie van wat Vermeersch in deze zin zegt niet correct. Dingen zeggen die onwaar zijn, is niet altijd hetzelfde als liegen. Soms weet men ook niet beter, bijvoorbeeld omdat men niet lang genoeg naar school is gerweest. Of soms is er over wat waar is nog geen consensus. En zelfs een consensus kan dan nog eens fout zijn. Zonder me verder met deze discussie te bemoeien vind ik dat men de vrije meningsuiting niet kan beperken tot het beweren van dingen die waar zijn.

    • door JanBlommaert op zaterdag 11 mei 2013

     Beste Niko, (a) voor het verband tussen 'onwaarheid' en 'leugen' kan U zich tot de Dikke Van Dale wenden.

     (b) Ik had het hier over de deontologie van het publieke debat. Stel je voor dat we de stelling van Vermeersch even doortrekken naar het klaslokaal - ik mag daar onwaarheden verkondigen want ik heb mijn recht op vrije meningsuiting. Wat weerhoudt me er dan van om Creationisme te prediken? Net die interpretatie van vrije meningsuiting zorgt er in de VS voor dat Creationisme terrein wint. Zelfs al is het onwaar, het is mijn gedacht, ik mag het verkondigen en jij moet het respecteren. Of pas het even toe op onze media: Goebbels achterna. Er is dus nog zoiets als deontologie, en zeker in het publieke forum speelt die een rol. Zoniet geeft men eenieder een vrijgeleide voor leugen en propaganda.

     In "De Crisis van de Democratie" (EPO 2008) heb ik over vrije meningsuiting en het publieke debat twee hoofdstukken geschreven; ze zijn misschien het lezen waard.

  • door Robrecht Vanderbeeken op zaterdag 11 mei 2013

   EV wijst ons op de ‘context’: hij gaf naar eigen zeggen slechts retorische voorbeelden om in het belang van de vrije meningsuiting het problematische karakter aan te stippen van het voorstel van Anciaux, om sommige uitspraken te verbieden vanwege islamofoob. Nochtans zijn het geen ‘voorbeelden’, hij vindt dat heel juiste oordelen. Wie er vervolgens op wijst dat die oordelen racistisch zijn, wordt er met enige dreiging op gewezen dat dit een lasterlijke uitspraak is, strafbaar zelfs. Maar een cultuur achterlijk noemen op basis van de nobelprijs, door dan ook nog eens de vergelijking te maken tussen joden en moslims, is dus niet racistisch? ‘Want we hebben het niet over de individuele mens, wel over de cultuur’?

   EV wijst er op dat 'de details' er op TV niet toe doen, domme JB toch, zolang de grote lijn maar juist zit. Hoewel hij er zelf natuurlijk voortdurend een sport van maakt in discussies mensen plat te slagen met potsierlijk ingestudeerde citaten en onstabiele cijfers zonder bronvermelding, zodra zijn betoog begint vast te lopen: demagogie met ‘details’ dus. Hij spreekt publiekelijk in termen van ‘achterlijkheid’ maar normaal zou hij de zaken zo niet noemen hoor. Tijdsdruk enzo, hij zou het allemaal wel precies kunnen uitleggen zodat het plebs het ook begrijpt. Maar wat is het nu? Hij noemt het misschien liever anders, maar bedoelt weldegelijk ‘achterlijkheid’, om daarna prompt nog maar eens een bedenkelijk voorbeeld te geven: het aantal vertalingen. Tja, komt het bij EV op dat het misschien ook wel eens zo zou kunnen zijn dat Arabisch sprekende mensen in verhouding met bijvoorbeeld Amerikanen (of Grieken) frequenter een andere taal, of meerdere talen beheersen? Is het aantal vertalingen dan tegenwoordig een criterium voor ‘achterlijkheid’? Hier zijn geen economische factoren in het spel dan? Of wat dan met een gemeenschap waarin alleen de elite veel boeken laat vertalen en eventueel leest? Is ‘die cultuur’ dan ‘hoogstaand’ ook al heeft een meerderheid niets met die vertalingen te maken? Misschien kan EV, los van al die dubieuze voorbeelden, eerst eens een filosofisch betoog opzetten over wat hij precies met 'achterlijkheid' bedoelt, en waarom een dergelijk discours gevoerd moet worden? Een beetje onderbouw please, eminentie?

   EV vindt dus dat men in naam van de vrije meningsuiting ook onware zaken mag zeggen. Is hij dan ook tegen bijvoorbeeld het verbod om racistische en antisemietische praat? Waarom ageert hij daar dan niet tegen op TV en de media? Omdat dit niet past in het anti-moslim sfeertje dat hij en de zijnen overal proberen op te hangen? Als het hem om vrije meningsuiting te doen is, waarom dan daar geen analytische discussie over, eerder dan ‘voorbeelden’ over de ‘achterlijkheid’ van de islamcultuur?

   De kernvraag blijft: waarom vindt EV het nodig om als publiek figuur, en bij uitbreiding zijn acolieten van de gelijkgezinde clubjes, om voortdurend in de media te verklaren dat de moslimcultuur vandaag inferieur is? Zijn er geen andere problemen vandaag de dag die onze aandacht verdienen, waar een 'socialist' zich druk over zou kunnen maken? Antwoorden hoeven we niet te verwachten, want die passen niet in zijn kraam, dat kan allemaal zijn brede rug op.

  • door johanaslim op donderdag 23 mei 2013

   Beste Mr. Vermeersch,

   Jan Blommaert heeft inderdaad uw hoofdstelling niet aangevochten. Hij trachte uw betoog eerder zijdelings te doorboren. Al begrijp ik natuurlijk wel dat iemand die zich hoofdzakelijk bezig houdt met discoursanalyse nu eenmaal vooral kritiek levert op het discours op zich (en vanuit dat oogpunt is het iets minder 'zijdelings' ). Graag probeer ik dan alsnog die 'hoofdstelling' aan te kaarten.

   Zoals u zelf schrijft ging het er u om dat "de resolutie die Anciaux voorstelt een gevaar is voor de vrijheid van meningsuiting omdat je een hele reeks uitspraken over de islam niet meer zou mogen doen, vanwege 'islamofobie'." Wanneer ik de resolutie lees (die iedereen hier kan vinden: http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=5&NR=1980&VOLGNR=1&LANG=nl) vind ik dat echter een bijzonder eigenaardige stelling. Zou het kunnen dat u enkele cruciale zinnen over het hoofd heeft gezien? Want zoals ook Bert Anciaux in Reyers laat aangaf, staat in de derde paragraaf van het resolutievoorstel immers heel duidelijk: "De beschrijving «islamofobie» dient heel expliciet niet om elke inhoudelijke kritiek op de islam te fnuiken, wel om een specifieke vorm van xenofobie te benoemen, met hierbij het accent op de angst, afkeer en soms afschuw van het onbekende of vreemde." Het lijkt me dus bijzonder duidelijk dat deze resolutie net het mogelijke gevaar van het inperken van vrijheid van meningsuiting van meet af aan uit de weg wil gaan.

   In het gesprek op Reyers probeerde u ook in te gaan op specifieke punten van de 'beschrijvende definitie' die door de resolutie wordt aangehaald. Zoals u het toen zei leek het alsof iemand die 'tegen één van die punten zondigt' volgens de resolutie als islamofoob moet worden afgedaan en dat de resolutie daarom een manifeste schending zou zijn van de vrijheid van meningsuiting voor zij die bijvoorbeeld, zoals punt 1 aan haalt, de islam als een monolithisch blok zouden beschouwen. Misschien heb ik u verkeerd begrepen, maar het lijkt me dan toch goed om ook aan anderen duidelijk te maken dat de resolutie (die trouwens slechts verwijst naar een tekst van een gezeghebbend instituut) duidelijk aangeeft "de motieven en het handelen van individuen, groeperingen, instellingen of overheden," pas "kunnen ze geïdentificeerd worden als islamofoob" indien "verschillende van de acht criteria sterk aanwezig zijn in de denkbeelden," Dat houdt dus in dat verschillende van de 8 punten in meerdere mate moeten aanwezig zijn vooraleer men over Islamofobie kan spreken. Enkel kritiek uiten op Islam als geloofssysteem wordt dus geenszins als islamofoob beschouwd door deze resolutie.

   Wanneer we dan de punten afgaan, dan lijkt het me toch niet onzinnig dat het vragen oproept wanneer er in onze maatschappij alsmaar meer denkbeelden opduiken die "de islam als afgescheiden en anders" zien, die veronderstellen dat "de islam geen gemeenschappelijke en gedeelde doelen en waarden heeft met andere culturen" of die "vijandigheid jegens de islam als argument gebruiken om discriminatie en maatschappelijke uitsluiting van moslims goed te praten". Wanneer dergelijke denkbeelden zich nog eens combineren met enkele van de andere zoals vermeld in de resolutie, dan wordt het gevaar wel heel groot dat men niet enkel kritiek op de islam geeft maar vanuit een dergelijke ingesteldheid ook discrimenerend zal optreden t.o.v. moslims. Vandaar dat in het voorstel ook staat: "Dergelijke denkbeelden, hier gedefinieerd als islamofoob, zetten aan tot discriminatie en racisme en vereisen een strakke afkeuring en gerechtelijke vervolging. Islamofobie vraagt met andere woorden om specifieke aandacht binnen de disriminatiewetgeving, net zoals antisemitisme, omwille van de actuele relevantie en de ernst van de problematiek." M.a.w. wat we logisch vinden in het geval van antisemitisme zouden we moeten logisch vinden in het geval van islamofobie.

   Deze resolutie lijkt me dan ook geenszins een 'gevaar voor de vrijheid van meningsuiting'.

 • door Jaak Peeters2545 op zaterdag 11 mei 2013

  In deze materie is Jan Blommaert de pseudo wetenschapper. Niet meer en niet minder schat ik die pseudo-prof hoog. Het is een 'alles wat ik denk is goed, alles wat een andere opvatting heeft is fout' filosoof. En hij benadert de maatschappij dan nog vanuit een achterlijks PVDA links denkbeeld. Een denkbeeld dat al meermaals bewezen heeft niet te kunnen werken omdat: a. de mens niet gelijk is en b. de niet gelijke mensen niet maakbaar zijn tot gelijke individuën. Alleen een dictatuur kan de illusie van wel een tijdje hoog houden maar allen zijn ze er in de historie onderdoor gegaan en dat na miljoenen slachtoffers gemaakt te hebben. Historici hebben berekend dat daar zo'n 100.000.000 mensen slachtoffer waren tegen 'slechts' 40.000.000 slachtoffers bij de fascisten. En dan wil ik uitdrukkelijk NIET zeggen dat fascisten beter waren. Zij waren EVEN fout. Alleen sociaal gecorrigeerd liberalisme, zoals N-VA voorstaat, lijkt me de beste tussenweg.

  • door JanBlommaert op zaterdag 11 mei 2013

   Ziehier de geloofsbelijdenis van Jaak Peeters. Veel moet er niet over gezegd worden.

 • door Helene P op zaterdag 11 mei 2013

  Ik vind het eigenlijk volledig overbodig om Vermeersch' pseudoonwetenschappelijke uitingen anders te weerlegen dan Anciaux deed: het is gezever en bovendien racistisch, eurocentrisch gezever en daarom ethisch en ook sociaal rampzalig. Ten eerste zou de 'wijsgeer' eens 'achterlijk' moeten definiëren. Dan zul je zien dat het een waardeoordeel is zoals mooi of lelijk. Dwz afhangt van een standaard die je er zelf of je cultuur eraan geeft. Ten tweede had hij net zo goed bijv. Copernicus kunnen nemen. Of beter nog Kants 'ding an sich' waarmee ook Darwin's theorie betrekkelijk wordt, dwz begrensd door wat een mens kan waarnemen en als modellen kan bedenken. En hoe zit het met de Griekse mythologie en bijv. Freud? Sinds 1967 'ontdekte' filosoof Robin Horton dat religieuze systemen dezelfde basis hebben als westerse wetenschappen, nl. theoretisch denken gebaseerd op empirische waarneming: “the quest for explanatory theory is basically the quest for unity underlying apparent diversity; for simplicity underlying apparent complexity; for order underlying apparent disorder; for regularity underlying anomaly.” Hij werkte op verschillende Afrikaanse religieuze systemen en vond continuiteit tussen hen en westerse wetenschap. Bovendien leven wetenschappelijk en religieus of 'magisch' denken altijd samen, ook in het Westen. Al is het maar omdat de wetenschap op zeer veel voor de mens essentiële alledaagse vragen geen antwoord heeft. Zoals waarom krijgt X kanker of een virusziekte en Y niet? Waarom knapte die boom af net toen mijn zuster eronder liep en die op haar kop kreeg? Waarom kwamen twee onweersfronten juist samen boven Pukkelpop in 2011 en niet een paar km verder? Het noodlot? Gods wil? Beide vast een 'achterlijke' uitleg in Vermeersch' woordenschat. Wel hebben we tot voor kort er nooit aan gedacht wat we met al onze wetenschappelijke en technische 'vooruitgang' de grond, het water, de lucht, de atmosfeer, de ecosystemen, de biologische diversiteit, ons voedsel, onze weerstand tegen ziekte en de proliferatie van ziektes enz., kortom het leven op onze planeet aandeden. Is dat niet overweldigend 'achterlijk'?

  • door Meera op maandag 13 mei 2013

   Eigenlijk is dit de enige juiste reactie die ik hier lees. Al de rest heeft het niet zo goed begrepen.

 • door Ludwig VD op zaterdag 11 mei 2013

  Beste Mr. Blommaert,

  met uw

  Dat is jammer voor jou uiteraard. Het ware zo schoon geweest indien deze studie conclusief bewijs had geleverd voor de "achterlijkheid" van "DE Islamlanden", of bij uitbreiding "de ISLAM". Helaas, helaas, het zal voor een andere keer zijn.

  insinueert u dat Ari kritiek op u geeft omdat hij eigenlijk vindt dat de Islam achterlijk is.

  Dit zijn motieven poneren die nergens, maar dan ook nergens in zijn tekst te vinden zijn. U gebruikt deze retorische truck om uw tegenstander zwart te maken, nl. door hem te beschuldigen van zaken die u niet kunt weten. Argumenten ad hominem, u kent dat wel. Een academicus onwaardig.

  Nu, over de inhoud:

  Niemand GELOOFT in de evolutietheorie. Een wetenschappelijke theorie (in dit geval een bewezen) AANVAARDT men. Geloof betreft in zekere zin een keuze. Natuurlijk kan de doctrine zeer dwingend zijn, maar doordat iedereen kan nadenken, kan iedereen elke doctrine verwerpen. In het geval van wetenschappelijke theorieën is er weinig keuze. De niet-aanvaarding van een theorie zal de theorie niet minder waar maken.

  In mijn persoonlijke leven ken ik twee mensen die de evolutietheorie niet aanhangen:

  1. Een collega die bij een christelijke groepering zit (de naam ervan vergeten, waarvoor excuses) die de Bijbel letterlijk nemen

  2. Een moslima, zeer intelligente vrouw. Ik kan er over alles mee praten, tot de kwantummechanica toe. Maar evolutie? Geen kans.

  Maakt dat die mensen achterlijk? Hoegenaamd niet. Aan de andere kant, kan er niet ontkend worden, dat hoe meer letterlijk men heilige boeken leest, hoe minder kans op aanvaarding van evolutie. In Saoudi-Arabië en Soedan is het bv. verboden Darwin te onderwijzen.

  Als laatste punt kan ik iedereen de tekst van Linda Bogaert aanraden die te vinden is op evolutietheortie.be. Daarin is ECHT wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de connectie tussen de Islam en de evolutietheorie. Wat blijkt? De resultaten zijn niet zo eenduidig als zowel Blommaert als Vermeersch willen hopen. Daarin wordt aangetoond dat Islamitisch Creationisme van zeer recente datum is, dat bv. al in 1881 een kritiek is geschreven door een Islamitische geleerde, die niet zozeer evolutie op zich aanviel, maar eerder de materialistische inslag ervan, dat de meningen bij islamitische geleerden gaan van complete aanvaarding tot complete verwerping en alles er tussen in.

  Mvg

  • door JanBlommaert op zaterdag 11 mei 2013

   Beste M, gebruik de zoekfunctie van DWM en zoek 'polri' op. U zal merken waarop mijn allusie is gebaseerd: U belandt bij de Vlaamse tak van de Wilders-ploeg.

   Voorts wijs ik er op dat wat U hier zegt inzake 'geloven' en 'aanvaarden' mijn punt inzake het belang van een onderscheid tussen categoriale en niet-categoriale antwoorden verder onderbouwt. Waarvoor welgemeende dank.

 • door Mysjkin op zaterdag 11 mei 2013

  "Kunstenaars en wetenschappers zouden die prijs uit zelfrespect gewoon moeten weigeren, wetende dat ze dan een verschoningsoperatie zijn, camouflage, voor een in ideologisch opzicht dikwijls bijzonder foute prijs."

  Geldt dat ook voor natuurwetenschappers? Wat wordt er verschoond door de Nobelprijs te geven aan wetenschappers die bijvoorbeeld een belangrijke doorbraak in de fysica teweegbrengen? Vermeersch verwijst naar Nobelprijzen voor natuurwetenschappen, en aan deze wetenschapstakken hebben moslims zeer weinig bijgedragen (misschien ook niet verwonderlijk als je kijkt naar de cijfers i.v.m. onderwijs van Jan Blommaert). Maar sommige mensen zien natuurlijk overal politiek en ideologie, zelfs in het bedrijven van wiskunde en theoretische fysica.

  • door Robrecht Vanderbeeken op zaterdag 11 mei 2013

   Vreemd dat je dat niet begrijpt, ik leg het even uit. De nobelprijs heeft zijn prestige te danken aan het aura dat natuurwetenschappers en kunstenaars er aan verlenen. Zo bouwt deze bankiersprijs een symbolisch kapitaal op. Vervolgens heb je een erg handig instrument om ideologische mist te spuiten en aan massaregie te doen. We geven Obama bijv. de nobelprijs voor de vrede, ook al blijkt dat hij, in tegenstelling tot zijn beloftes, Guantanamo niet sluit, een historisch hoog bedrag aan defensie uitbetaalt, etc. Ook president Carter kreeg de nobelprijs voor de Vrede al, Henry Kissinger... Ik kan je zeker het werk van John Pilger aanraden. Ik vraag mij af hoe je zijn ontmaskerende onderzoeksjournalistiek kan verzoenen met het feit dat Amerikaanse presidenten meermaals de nobelprijs voor de vrede kregen.

 • door johan bosmans op zaterdag 11 mei 2013

  Misschien is het onderscheid tussen "achterlijk" en "achterstand" wel het verschil tussen "absoluut" en "relatief". achterstand: "een te laag niveau, vergeleken met soortgelijke personen of zaken" (Van Dale) Maar dan belanden we weer in een verderfelijk postmodernistisch waardenrelativisme. Make up your mind.

 • door Stef Durnez op zaterdag 11 mei 2013

  zelden zo gelachen als met dit artikel. Uw redenering is dus "ze zijn niet achterlijk, want ze zijn ongeletterd". Alsof ongeletterdheid geen teken van achterstelling is? Het artikel bewijst derhalve juist wat het probeert tegen te spreken; Overigens: misschien helpt het de discussie als we een wat minder emotioneel woord dan achterlijk gebruiken. Wat dacht je van "achtergesteld"? Beste Groet

  • door JanBlommaert op zaterdag 11 mei 2013

   Het stemt me intens gelukkig dat ik Uw dag heb opgevrolijkt. Voor zo'n dingen doen we het nietwaar.

   Even aangeven wat een goed lezer had kunnen oppikken in de tekst. Vermeersch, niet ik, noemt Islamlanden achterlijk en wel om een specifieke reden: zeer weinig mensen in die landen blijken de evolutietheorie juist te vinden. Hij haalt dat uit wankel onderzoek, maar dit terzijde. Dat punt van de evolutietheorie is een punt dat te maken heeft met hoe formeel aangeleerde kennis - niemand leert Darwins evolutietheorie bij ingeving of door vrije associatie, dit is typische schoolkennis net zoals de stelling van Pythagoras - verdeeld is in samenlevingen. En wat dat betreft zijn samenlevingen zoals de onze en de VS structureel verschillend van bijvoorbeeld Turkije en Egypte. Daarvoor breng ik wat gegevens bij mekaar.

   Dat betekent dat men het feit dat (te) weinig mensen de evolutieleer juist vinden op een andere manier moet verklaren in de VS dan in Turkije of Egypte, want de kennis-economie zit heel anders in mekaar in deze landen. In de VS heb je een kenniseconomie met maximale geletterdheid, grote doorstroming doorheen onderwijsniveaus en optimale internet-ondersteuning. Niettegenstaande dat zie je dat slechts 40% van de ondervraagde Amerikanen de evolutieleer juist acht. In de Islamlanden zijn de cijfers nog lager, maar moeten die worden afgezet tegen een veel gebrekkiger stelsel van geletterdheid, onderwijs en e-toegang. Er zijn in die Islamlanden meer mensen die gewoonweg geen toegang hebben tot dat soort kennis, dan in de VS of België, en de kenbaarheid van schoolkennis zoals de evolutietheorie ligt dus in beide gevallen geheel anders. Die twee blokken landen 'vlak' met elkaar vergelijken is daarom een denkfout van formaat.

   Zo heb ik deze les nog eens herhaald. U mag nu rustig verder lachen als U dat wenst.

   • door Stef Durnez op zaterdag 11 mei 2013

    nu was ik een beetje uit gelachen. Nu doet u het wéér! Nu zegt u zelf dat er in de VS kenniseconomie is met maximale geletterdheid - en, misschien niet onbelangrijk: maximale vrijheid tot discussie en meningsuiting - versus Islamlanden. En ja: ook in de VS zitten veel "achterlijken", als we het dan zo willen blijjven noemen. Net als bij ons trouwens. Maar moet onze samenleving op die 40 % idiote amerikanen gebaseerd zijn? Ik dacht het niet. Verder denk ik: het gaat er niemand om een ander te beledigen, ook Vermeersch niet, die trouwens dit arrgument als één voorbeeld gaf in een mondeling gesprek. Uw verregaande bezorgdheid om zijn ene voorbeeld te nuanceren is bewonderenswaardig, maar werkt mij toch op de lachspieren, vanwege uw redenering. Dat zal ongetwjfeld aan mij liggen. Het belangrijkste punt voor mij blijft: wij dienen ons niet te conformeren aan de maatstaven van een achtergestelde cultuur. Ik geloof oprecht dat dat ook in een notendop is wat de goede professor bedoelt. En nu ga ik even met wat andere dingen lachen. Bedankt voor uw reactie, Stef

 • door Mysjkin op zaterdag 11 mei 2013

  Nobelprijzen voor vrede, economie en dergelijke, interesseren mij niet. Mij gaat het enkel om de Nobelprijzen voor natuurwetenschappers. Worden die om politieke redenen uitgedeeld? Krijgen mensen met een Joodse achtergrond veel meer Nobelprijzen (nogmaals: in de natuurwetenschappen) door een sluw complot om de wetenschappelijke verdiensten van moslims te verdonkeremanen? Er mogen nog honderd Obama's Nobelprijzen voor de vrede krijgen, dit belet niet dat de Nobelprijzen voor natuurwetenschappen wel degelijk naar zeer bekwame mensen gaan die echt wel iets van hun vak afweten. Dat Carter en Obama Nobelprijzen voor de vrede krijgen, heeft toch niets te maken met het argument dat de wereld van de islam echt wel achterblijft wat betreft wetenschappelijke verwezenlijkingen (niet alleen in vergelijking met het Westen maar ook in vergelijking met eerder de Sovjet Unie.

  • door Robrecht Vanderbeeken op zaterdag 11 mei 2013

   Hou dat complotdenken maar bij, dat hebt u net zelf verzonnen. U wilt gewoon heel selectief te werk gaan om dan een etnisch punt te maken 'joden zijn intelligenter'? Wat wil U daar nu mee zeggen? En wat is 'de wereld van de islam' dan juist? In uw redenering zijn vrouwen dus ook achterlijk, of beter 'het is een wereld die wat achter blijft'... . U hebt die nobelprijzen van al die bollebozen, waar u wellicht weinig van begrijpt, dus nodig om wat sociaaldarwinistische vooroordelen te bekrachtigen? Mooi zo, bijzonder 'verlichtend'.

 • door willem op zaterdag 11 mei 2013

  Als u als wetenschapper zich verspreekt tijdens een TV-studio uitzending, dan zou u de alertheid moeten hebben om dit tijdens de uitzending recht te zetten. U zegt nu achteraf dat u met "achterlijk" een "achterstand" bedoelde maar die twee woorden zijn niet synoniem. Een achterstand is iets dat men door scholing kan inhalen. "Achterlijkheid" (syn. hersenloosheid, gestoordheid) is een pak moeilijker bij te benen. Het woord "achterlijk" heeft een negatieve connotatie. Het kan gebruikt worden om mensen en bevolkingsgroepen te stigmatiseren. Het probleem is dat een groot deel van het TV-kijkend publiek uw pertinente uitspraak - die zekerheid uitstraalt - voor waar zal aanzien, want ze komt uit de mond van een hooggeleerd persoon, een man waarvan de gemiddelde burger zal aannemen dat hij de dingen heel grondig heeft bestudeerd alvorens stellige uitspraken te doen. Niet dus!

 • door JanBlommaert op zondag 12 mei 2013

  Ik heb even de oefening opnieuw gedaan, dit keer over het argument van de Nobelprijzen. http://jmeblommaert.wordpress.com/2013/05/12/fact-checking-en-vrije-meningsuiting-een-kleine-oefening/

  • door Robrecht Vanderbeeken op maandag 13 mei 2013

   M. Talhaoui, u verkondigt systematisch goedkope desinformatie. Zelfs de door u zo verguisde koning van Marokko zou deze analyse wél begrijpen, hoe achterlijk die misschien mag zijn volgens u. Het gaat over de fictieve link tussen 'islam' en nobelprijs' die EV persé wil maken, of ruimer 'religie' en 'nobelprijzen'. Het is niet omdat het niet in uw kraam past, dat het een leugen is. Maar blijf gerust verder met modder spelen, blijf maar naast de kwestie doorbomen, je gooit alleen uw eigen ramen in.

 • door Meera op zondag 12 mei 2013

  Vooreerst zou ik willen zeggen dat de meeste moslimlanden (Iran, Turkije en Oost-Azië niet meegerekend) een lage geletterdheidsgraad kennen. Al deze statistieken, bronnen en verwijzingen maken in feite niets uit. Zelfs als zou geen enkele moslim geloven in de evolutieleer is het nog onnozel om islamlanden als achterlijk af te doen. Iran bvb. is de grootste wetenschappelijke producent van het Midden-Oosten. Vooral hun chirurgen en astronomen leveren baanbrekend werk, en zijn internationaal gerenommeerd. Als een Iraanse chirurg niet gelooft in de evolutieleer is hij dan bijgevolg achterlijk ? Een cultuur reduceren tot achterlijk omdat ze een voor ons gangbare theorie niet of minder accepteert is europacentrisch, en getuigt niet van een objectieve, open geest. Iets wat we van een filosoof toch zouden mogen verwachten. Ik ben het dus eens met uw mening, maar het is niet nodig om er allerlei onderzoeken bij te sleuren om uw mening te staven. Het is gewoon idioot om een cultuur achterlijk te noemen omdat ze in heel wat zaken van de onze verschilt. Groeten.

  • door Stef Durnez op zondag 12 mei 2013

   wacht even, de filsofoof had het over een openbaar ambt in belgie. moeten wij al onze waarden opgeven om te conformeren aan een cultuur waar de vrouw aantoonbaar achtergesteld wordt tegenover de man? waar aantoonbaar een hoge mate van homofobie heerst? waar aantoonbaar minder kansen gecreëerd worden voor kinderen? waar aantoonbaar de meningsuiting in gevaar is? wie is de fascist in dit verhaal? het gaat erom: hoe willen wij onze loketten organiseren? en uw fameuze Iraanse chirurg leeft wel onder een Ahmadinejad die de meest ondemocratische nonsens en homofobe en antismetische praat ongestraft kan komen verkondigen bij de VN. Ahmadinejad die zegt dat hij Israël wi vernietigen. enfin, u doet maar, allemaal; U lult er maar op los. maar mag ik het intens betreuren dat zogenaamd zich intellectueel voordoende mensen zo hard staan te steigeren als iemand eens durft in gaan tegen het zo verregaande cultuurrelativisme? is er dan geen enkele waarde die wij mogen verdedigen? hoe is het intellectueel verdedigbaar om zover te gaan in het argumenteren pro een cultuur die de vrouw zo sterk onderdrukt, om maar één ding te noemen? wie zijn jullie eigenlijk? wat is de samenleving die jullie voor ogen hebben?

   • door Meera op zondag 12 mei 2013

    Mijn hemel, wéér de hoofddoek. Daar had ik het niet over. Ik counter het argument "een cultuur is achterlijk omdat..." En wat mij betreft mag eender wie vinden dat mijn religie of mijn cultuur achterlijk is. U mag dat vinden. Mag ik het daar oneens mee zijn ? Blijkbaar niet. De vrije meningsuiting werkt in twee richtingen. Het is niet iets waar enkel de autochtone Vlaming recht op heeft... U maakt van de Islam een cultuur ? Die fout maakte Vermeersch ook. De Islam is een religie. De culturen die de Islam herbergen, verschillen in grote mate van elkaar. Vergelijk de Turkse Islam met de Saoedische. Kijk naar Indonesië - het grootste moslimland - waar vrouwen hoge functies bekleden in islamitische banken e.a. innoverende ondernemingen allerlei. Kijk naar China waar de helft van de imams vrouw is. De Saoedie's lijken te denken dat zij de enige echte moslims zijn, omdat ze rokken dragen, lange baarden hebben en hun vrouwen thuishouden. Het frappante is dat u - en andere Vlamingen, dat ook denken. Terwijl u hoort te weten dat er geen hiërarchie bestaat in de Islam. Wij hebben geen paus. Moslimgeleerden kunnen van mening verschillen en de ene mening is niet beter dan de andere. Scott Kugle is een bekende Arabist, Islamoloog en professor. Een bekeerling. Toevallig ook homo. Uw reactie is eigenlijk zielig, u sleurt er fascisme, Israël en vrouwenrechten bij. Alsof ik het daarover heb gehad. Ik doe mij niet intellectueel voor. Ik uit gewoon mijn mening. Blijkbaar kan dat niet zonder het verwijt te krijgen dat ik "erop los lul" of "dat ik maar moet teruggaan naar mijn land, als het hier zo slecht is." Ik begrijp niet eens waarom ik nog moeite doe om te nuanceren. Waarom ik nog op zulke nonsens reageer. Dit wordt ridicuul. Als u me nu even wilt excuseren, ik moet enkele homo's stenigen.

   • door jorisv op maandag 13 mei 2013

    [title]hola hola, meneer Durnez, als[/title]hola hola, meneer Durnez,

    als ik het zo'n beetje begrijp gaat het debat (de storm in een glas water) over de vraag of vrouwelijke ambtenaren een hoofddoek mogen dragen. (mannen met regenboogtruitjes worden vooralsnog niet 'achterlijk' genoemd) u maakt daarvan, in navolging van Vermeersch die scheldwoorden in 't rond strooit, dat die dames zouden eisen dat mensen zoals u al hun waarden moeten opgeven. op de keper beschouwd moeten we dus eens om de vijf jaar onze identiteitskaart aan een nederlandstalige met een hoofddoek overhandigen om wat paperasserij in orde te brengen. in een publiek, meestal spuuglelijk maar neutraal gebouw. mag ik het bij deze dus betreuren dat naar aanleiding van zulke onbenulligheden racistische orakels talkshows mogen komen vullen? is dat de samenleving die u voor ogen hebt?

   • door JanBlommaert op maandag 13 mei 2013

    meneer Durnez, we beroepen ons graag op de verlichting als fundament van onze cultuur en onze publieke moraal. Wel, in de Verlichting ging men uit van de "onverschilligheid" inzake persoonlijke overtuigingen, meer bepaald (en in het bijzonder bij bijvoorbeeld Locke) inzake godsdienstbeleving. Ieder heeft de totale vrijheid om zijn/haar religie te beleven zoals men dat zelf bepaalt, de rest van de samenleving blijft daar ver vandaan. Het is dit beginsel van de onverschilligheid dat ten grondslag ligt aan de vrijheid van meningsuiting. Voltaire: "ik ben een tegenstander van Uw opvatting maar zal strijden tot de dood voor Uw recht ze te uiten". Dit beginsel is de basis van de rechtstaat: onze gedragingen en overtuigingen worden enkel door de wet beperkt, en voor ieder op gelijke wijze; wat daarbuiten ligt behoort tot de private levenssfeer en de persoonlijke vrijheid.

    Het niet beknotten van religieuze uitingen zoals de hoofddoek, beste meneer Durnez, is dan ook geen nederlaag voor onze cultuur. Het is een overwinning van die cultuur. Ingrijpen op die aspecten van het leven die tot de eigen subjectieve bepaling behoren - dat is een nederlaag van onze Westerse cultuur. Nieuwerwetse liberalen (denk aan Dirk Verhofstadt, maar ook Vermeersch) moeten hun klassiekers dringend herlezen. Hun herhaalde roep om elke religie bij wet te verbieden - ook Katholicisme dus - organiseert een anti-liberale staat. Dat wil zeggen een totalitaire staat die bepaalt wat en hoe mensen mogen geloven en wat niet.

 • door Abrimont op vrijdag 17 mei 2013

  De visie van Vermeersch waarbij hij verschillende culturen tegen elkaar opweegt en op basis daarvan de één superieur en de andere inferieur bepaaldt vind ik bijzonder weinig filosofisch. Het herleidt het filosofisch denken tot een bijzonder simplistische algebra-vergelijking. Is dat het soort van filosofie dat hij doceert ?

  Culturen evolueren niet parallel, dwz dat zij verschillende accenten leggen om tal van redenen (dikwijls vanuit historisch perspectief plaats en noden bepalend) en op basis daarvan zich verschillend ontwikkelen. Als je daarbij 1 maatstaf uit één cultuur neemt en enkel op basis daarvan een waardebepaling gaat stellen dan verlies je volledig je subjectieve positie als beoordelaar uit het oog. Zowieso een waardeschaal opstellen voor culturen is al bijzonder dom op zich. Het getuigd enkel van een totaal gebrek aan ruimdenkendheid, nuance, daadwerkelijke oprechte interesse in de andere etc.

  Bijvoorbeeld zal één cultuur zich sterk ontwikkelen op wetenschappelijk gebied, terwijl een andere op kunstzinnig vlak. Hoe in hemelsnaam kun je op basis daarvan één van die twee inferieur noemen ? De stelling is zo onwaarschijnlijk kortzichtig dat ze feitenlijk het bediscussiëren niet waard is.

  Culturen zijn niet achterlijk, maar je daar zo tegen op stellen is dat mijn inziens wel.

 • door Kris Slegers op maandag 20 mei 2013

  Geachte heer Blommaert

  Volgens mij bedoelt dhr. Vermeersch dat de islamitische samenlevingen achterlijk zijn, en niet de islamitische individuen. Dit onderscheid maakt hij uitdrukkelijk.

  U geeft weer dat de individuen in de islamitische landen weinig ontwikkelingskansen krijgen en daardoor niet altijd op de hoogte zijn van moderne inzichten.

  Daarmee ontkracht u m.i. niet de stelling van dhr. Vermeersch, u geeft er een bijkomend argument voor: islamitische landen falen in het aanbieden van onderwijs aan hun inwoners.

  MVG

  Kris Slegers

 • Het is niet langer mogelijk om te reageren.

  Lees alle reacties