about
Toon menu
Opinie

BOEH! overweegt gerechtelijke stappen tegen verbod op levensbeschouwelijke tekens in scholen

BOEH! (Baas over eigen hoofd) is geschokt door de herbevestiging van de Centrale Raad van het Go! (Gemeenschapsonderwijs) van een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens op school.
maandag 4 februari 2013

Toen de Centrale Raad van het GO! dit verbod de eerste maal uitvaardigde in september 2009 vocht BOEH! het aan voor de Raad van State (RvS), in naam van een leerlinge. In een eerste arrest legde de RvS een schorsing van het verbod op in afwachting dat het Grondwettelijk Hof zich uit zou spreken over de bevoegdheid terzake van het GO!. In een tweede arrest (10 juli 2012) verklaarde de Raad van State de klacht onontvankelijk, omdat de betrokken leerlinge ondertussen haar middelbaar onderwijs beëindigd had. Over de grond van de zaak, namelijk of een algemeen verbod een schending betekent van de godsdienstvrijheid en de anti-discriminatiewetgeving, sprak de Raad van State zich niet uit.

BOEH! vindt het onbegrijpelijk dat de Raad van het GO! volhardt in de boosheid. BOEH! wijst erop op dat dit verbod, onder het mom van een gelijke maatregel voor iedereen, meisjes en vrouwen treft die een hoofddoek wensen te dragen. Niemand windt daar nog doekjes om, ook niet afgevaardigd bestuurder van het GO! Raymonda Verdyck[1]. Dat is niet meer of minder dan discriminatie op basis van geslacht en godsdienst.


Schijngelijkheid en schijnpluralisme

GO! zegt in zijn pedagogisch project te staan voor diversiteit, voor respect voor de overtuiging en cultuur van eenieder, voor actief pluralisme. Een verbod garandeert het pluralisme  en herstelt de gelijkheid, aldus Verdyck. BOEH! stelt dat gelijkheid die geen verschillen toelaat schijngelijkheid is. BOEH! stelt dat pluralisme dat vrije meningsuiting beknot – zoals het volgen van religieuze kledij voorschriften–schijnpluralisme is. Een ontkenning van diversiteit.

In plaats van een welkom in het onderwijs krijgen moslimmeisjes die een hoofddoek willen dragen en hun ouders de boodschap dat ze er pas bijhoren onder voorwaarden, die hen onder druk zetten om te kiezen tussen enerzijds hun godsdienstbeleving in al zijn facetten (dus ook kledij) en hun schoolkeuze. Hoe moeten ze zich voelen als respect voor hun overtuiging en cultuur er enkel is als ze die niet mogen veruiterlijken? En welke boodschap wordt zo uitgedragen op school en in de samenleving? Iedereen is gelijk, maar de ene is gelijker dan de andere….


Verregaande gevolgen

Dit alles heeft gevolgen voor het welbevinden van moslimmeisjes, voor hun opleidings- en studieperspectieven, hun tewerkstellingsmogelijkheden en hun emancipatie. Gevolgen die veel verder strekken dan de school: ook bedrijven beginnen te stellen dat neutraliteit en dus het verbod op het dragen van een hoofddoek behoort tot hun “cultuur”!

BOEH! stelt dat het aanvaarden van diverse levensbeschouwingen en de veruiterlijkte tekens die erbij horen een logisch uitvloeisel is van de bestaande diversiteit in de samenleving. Moeilijkheden die zich daarrond zouden voordoen in schoolverband, moeten én kunnen anders opgelost worden dan door een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens.

Terzake deed BOEH! haalbare voorstellen zowel aan de Raad van het GO! als aan de minister van onderwijs. Die voorstellen gaan uit van een verzoening van het recht van meisjes om een hoofddoek te dragen, van respect voor ieders keuze en van respect voor het pedagogisch project van het GO!. De stilte daarrond is even oorverdovend als de heisa rond de noodzaak van een verbod.

BOEH! overweegt verdere gerechtelijke stappen te ondernemen.
 

Ida Dequeecker namens BOEH

Voetnoten

 • [1]De Standaard, 2 februari 2013

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

4 reacties

 • door marc beyst op maandag 4 februari 2013

  Het is maar hoe je bekijkt. Wat u volharden in de boosheid noemt, noem ik de hakken in het zand zetten tegen godsdienstfundamentalisme. U begrijpt blijkbaar niet het verschil tussen het aanvaarden van verschillende levensbeschouwingen en het niet aanvaarden van het 'missionerende' uitdragen daarvan via kledij. Als atheïst verwerp ik bemoeienissen van de katholieke kerk met mijn leven, evengoed als ik de islam dat recht ontzeg. Voor u ligt dat blijkbaar anders. Vrouwen en meisjes die een hoofddoek dagen worden niet gediscimineerd. Zij kiezen er voor om zichzelf buiten de samenleving te plaatsen en hun middenvinger op te steken naar wie hun geloof niet aanhangt.

 • door RH op dinsdag 5 februari 2013

  Godsdienstvrijheid en meer algemeen vrijheid van meningsuiting vereist ook wat in de Middeleeuwen een godsvrede werd genoemd en later verzuiling nl. dat de één de ander met rust laat. Dat geldt ook voor de overheid die zich met te veel bemoeit. Maar het is nog meer van toepassing op lieden die hun wilde interpretaties voor feiten houden. Zo wordt een kledingstuk als een hoofddoek een religieus symbool. Het is hooguit naast een manier om zich te kleden een modeverschijnsel zoals in de jaren 1950 het dragen van jeans dat ook was. De onverdraagzamen die op alles en iedereen negatieve commentaar hebben zijn het vervolg van de dictatuur van het bestaan van slechts 1 godsdienst zoals we eeuwen lang hebben meegemaakt.

 • door Deborah op dinsdag 5 februari 2013

  Eindelijk van het katholieke juk af en dan zouden we een religieus symbool dat stamt uit een ultra conservatieve, vrouwonvriendelijke periode moeten omhelzen? Waarom moet het gemeenschapsonderwijs een uitzondering maken voor dit soort uiting van identiteit? Geen enkel hoofddeksel is toegestaan en ik kan alleen maar blij zijn dat de seculariteit hier voorrang krijgt.

 • door Willy Laes op dinsdag 5 februari 2013

  Beste Ida Dequeecker

  Wanneer gaat BOEH gerechterlijke stappen ondernemen tegen scholen uit het vrije net die ook een hoofddoekenverbod hanteren ? Waarom deze selectieve verontwaardiging, die alleen het GO! viseert ? Solidariteit onder gelovigen misschien ? En over solidariteit gesproken: waar blijven de solidariteitsacties met de miljoenen moslima wereldwijd ( Iran, Saoedi-Arabië, Pakistan, ...) die in naam van "de" islam verdrukt worden ? Over internationale solidariteit in dit verband zou u toch iets moeten kunnen zeggen ? Of vergis ik mij ?

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties