Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Uruguay, kampioen van de herverdeling

Recent verscheen een studie van Carlos Paolino over rurale armoede in Uruguay voor het ministerie van landbouw, veeteelt en visvangst. Terwijl in de meeste landen van de wereld de ongelijkheid toeneemt, kan dit land verbijsterend goede resultaten neerleggen qua inkomensherverdeling. Hieronder een opsomming van de cijfers, de conclusies en de beleidsmaatregelen.
donderdag 17 januari 2013

Volgens cijfers die recent door Paolino (nvdr: Uruguayaans landbouwingenieur en econoom) werden uitgegeven in zijn onderzoek dat liep van 2006 tot 2011 is het aantal huishoudens onder de armoedegrens in Uruguay gedaald met 63 procent; in Montevideo, de hoofdstad, met 55,4 procent. Opvallend is dat de armoede stevig daalde in de rurale gebieden, met 74,3 procent.

Het aantal personen onder de armoedegrens in Montevideo daalde met 51,9 procent, in de rurale gebieden met 74,5 procent. De totale daling voor Uruguay bedraagt 40,2 procent. Het aantal mensen boven de armoedegrens, maar met onvolledige basisbehoeften, daalde in Uruguay met ongeveer 80 procent, vergelijkbare resultaten waren er in Montevideo en in de rurale gebieden.

De grootste relatieve proportie van personen in armoede bevindt zich in de rurale gebieden. Daar stijgt het inkomen per persoon en huishouden het snelst. We zien dat het aantal mensen, die zich in extreme armoede bevinden, tussen 2007 en 2011 daalde van 14,5 naar 11,4 procent, het aantal nieuwe armen daalde van 11,5 naar 1,6 procent en de inerte armoede van 21,6 naar 15,3 procent.

De Gini-coëfficiënt (nvdr: maatstaf van inkomensongelijkheid) daalde van 0,446 naar 0,401 in Uruguay, ongeveer met 10,1 procent. De grootste daling van de Gini-coëfficiënt was te zien in rurale gebieden en dorpen met minder dan 5.000 inwoners. In deze dorpen ligt de Gini-coëfficiënt gemiddeld al lager.

Beleidsmaatregelen

De oorzaak hiervan is dat er na 2006 meer werk gemaakt is van de participatie van de civiele maatschappij (o.a. boerenorganisaties), arbeidsrechten en er werden landbouwsubsidies geven om de productiviteit van de kleine boeren te verhogen. In de rurale gebieden speelden microkredieten voor in totaal 11 miljoen dollar een belangrijke rol. De index van recuperatie voor de microkredieten bedraagt meer dan 97 procent. Ook werd er een register ingevoerd van boerenfamilies met 20.000 leden.

Conclusies

Het is opvallend dat de indicatoren tussen 2006 en 2011 vooral verbeterden in de rurale gebieden. De rurale armen, de grootste groep, worden snel rijker, maar toch blijkt dat de allerarmsten, de structurele armoede, het minste daalt.

Volgens Enzo Benech, secretaris van het ministerie van landbouw, visvangst en veeteelt, zijn deze positieve resultaten te wijten aan het nationale beleid dat de afgelopen jaren in Uruguay gevoerd werd. Hij vertelt erbij dat Uruguay de beste cijfers kan voorleggen van de regio. Uruguay is het land dat de beste herverdeling heeft van Latijns-Amerika met een Gini-coëfficiënt van 0,401. Het gemiddelde van Latijns-Amerika ligt op 0.5.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door Mark JM Jonckheere-Hundhausen op vrijdag 18 januari 2013

  Micro-kredieten. Dat betekent dat in rurale gebieden kapitaal ter beschikking wordt gesteld. Wat een mikro-krediet is voor ons is een macro-krediet voor de locale boer. (idem dito als Bill Gates een investering doet die voor hem een micro-krediet is, maar voor mij 1 miljoen euro hihi). Eigenlijk wordt de locale boer gestimuleerd om te handelen in z'n eigen belang en wordt hij daar zelf beter van. Wat normaal is. Dat willen we allemaal. Wat is de tweede stap dan ? wanneer hij het beter heeft, hem alles weer afnemen ? Ik hoop van niet.

 • door Corse op vrijdag 18 januari 2013

  De huidige democratie, analyse: http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F29739.html

  Democratie-index volgens de westerse norm op de wereld: http://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie-index

  Corruption Perceptions Index 2012 volgens de westerse norm op de wereld: HTTP://WWW.TRANSPARENCY.ORG/CPI2012/RESULTS

  Armoede in de wereld, MUNDI statistiek % http://www.indexmundi.com/map/?v=69&l=nl De geschiedenis en de evolutie van democratie. http://www.youtube.com/watch?v=uGTzbj3fRSw

  Een soevereine staat is het vertrekpunt voor een transparante democratie:

  Democratie betekend alle mogelijkheden voor iedereen toegankelijk maken. Iedereen moet alles kunnen benutten, geen voorrechten en geen privileges. Ieder individu op onze planeet heeft evenveel waarde. Geen uitbuiting van mens door mens en geen uitbuiting van de natuur. Zonder economische democratie is er geen enkele vorm van democratie mogelijk. Niemand heer en niemands knecht, evenzeer als ik weiger slaaf te zijn weiger ik meester te zijn, dat is wat democratie is. Vertrouwen en controle is goed maar preventie is veel beter uiteraard, preventie is de norm. Democratie is een middel om zichzelf te beschermen tegen de misbruiken van rijkdom en excessen, er moet ook een evenredig economisch voordeel zijn voor ieder individu. In het neoliberalisme is het economisch voordeel enkel voorbestemd aan de 1% elite. De Grieken hebben de democratie gecreëerd, maar ze hebben zelfs in de 21 eeuw het juk van de (1% privaat parasieteneconomie van de geprivilegieerde elite en jetset) nog niet kunnen afwerpen en de afbraak van de bestaande gevestigde democratie is op volle gang. De democratie van de 99% burgers is gestolen door de 1% geprivilegieerde elite. Democratie is voorlopig iets waarvan we denken dat het bestaat maar wat nog steeds in zijn embryonale fase vertoeft. Ook een reële “democratische economie” voor iedereen is nog steeds in zijn embryonale fase en is nog steeds niet bereikbaar, een “democratische economie” is echter de voornaamste factor. Democratie is een evolutieproces in de richting van het menselijk gelijkheidsideaal. De voltooiing van het democratiseren is het einddoel van de ideale beschaafde samenleving. Democratie zonder rechtvaardigheid voor iedereen is waardeloos. Een minimale dosis aan democratie is voldoende om achter schuil te gaan voor het kapitalisme. Te veel democratie zou het sijsteem (vrije markt kapitalisme) zelf vernietigen. Andere soortgenoten superieur beschouwen is een tekort aan zelfrespect en eergevoel, het is de basis van ongelijkheid, klasse verschil en apartheid, het maakt uitbuiting van mens door mens mogelijk en verdringt de democratie. Het misbruiken en manipuleren van de menselijke waarden en onwetendheid is tegengesteld aan de “transparante democratische ideologie”, al wie de menselijke waarden misbruikt moeten we blijven bestrijden. Transparante democratie en geen dictatuur in naam van religie of economisch neoliberalisme. Democratie voor iedere burger (de 99%) en niet enkel “voor de 1% geprivilegieerde elite” met veel geld, kennis en mogelijkheden. Alle burgers moeten de democratie vertegenwoordigen en maximaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het meebrengt, democratie is dan ook voor alle burgers bestemd. Een “transparante democratische economie” is definitief het belangrijkste voor alle burgers. Door doorzettingsvermogen bereikt de slak de ark. Democratie is ook de noodzaak om af en toe respect te hebben voor de mening van andere dan de grote meerderheid, het mag geen meerderheidsdictatuur zijn. Geen uitbuiting maar “transparante economische democratie is het vertrekpunt. De éérste vorm van democratie:

  · De éérste vorm van democratie op onze planeet werd enkel voor een kleine Griekse elite gecreëerd, dit om geen onderscheid of interne strijd te veroorzaken binnen deze geprivilegieerde elitekring ook wel eens de perfecte parasieteneconomie genoemd. · Democratie is voor de huidige neoliberalen en marktfundamentalisten achterhaald, het belemmert de gelegaliseerde pickpocketbusiness, business is business, kassa – kassa. · Later kreeg een meer “transparante democratie” vorm, de norm voor iedere burger. · Het woord ‘democratie’ is afgeleid van de Griekse woorden ‘demos’ (volk) en ‘krakos’ (macht) en betekent dus “het volk aan de macht”, deze tweede vorm van democratie werd in Athene (Griekenland) verder ontwikkeld. · Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal, dat iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is, geen discriminatie, apartheid, klasse verschil, rang of stand, (zoals in het artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat) · Het individu groeit immers naar een steeds omvattender zienswijze waardoor ook z’n medemens wordt gezien als een gelijkwaardig individu in een klasseloze samenleving en niet als een gebruiksmiddel, vijand, concurrent of tegenstrever. Als deze basiskennis ontbreekt dan zal de symbiose tussen meerdere individu’s niet gezien worden en is het ieder voor zich, het doorgeschoten individualisme dus, eigenbelang, eigeninteresses, vrije marktfundamentalisme of neoliberalisme. · Pure en reine transparante democratie is in principe de zuiverste vorm van communisme of katholicisme dit natuurlijk theoretisch filosofisch gezien, het in praktijk brengen van één van beide systemen is een andere zaak. · Democratie is niet iets dat je in een bazaar kan kopen, het heeft minimum 100 jaar positieve evolutie en goede wil nodig om een klein beetje te evolueren. · Een land bombarderen om te democratiseren is altijd een misleidende daad van agressie en heeft niets met democratie op zich te maken, het gaat meestal over diefstal van grondstoffen of wapenhandel. · Democratie kan je niet in een land installeren, hoe dan ook, het is een evolutieproces. · Democratie komt uit het menselijk bewustzijn en wordt via cultuur en onderwijs generaties lang overgedragen, het is de weg naar een volwaardige beschaving. · Democratie kan niet enkel opgebouwd worden, het kan ook afgebouwd worden! · De huidige VS is voorstander van de eerste vorm van democratie, “neoliberalisme” deze werd enkel voor een kleine elite gecreëerd, dit om geen onderscheid of interne strijd te veroorzaken binnen deze 1% elitekring die grotendeels uit neoliberale bestaat. · De 1% dominante geprivilegieerde economische elite kan de levens van de 99% burgers niet blijven bepalen, dit is geen democratie en ook geen vrijheid. · Een transparante democratische staat moet de collectieve interesses en belangen van alle burgers (de 99%) voorop stellen, deze hebben uiteraard voorrang op de interesses van enkele geprivilegieerde individuen (de 1% elite) die vooral eigenbelang, eigeninteresses en winst nastreven. · Een democratisch sociaal-economisch beleid kan onmogelijk bepaald worden door grote bedrijven en financiële instellingen, in een gezonde en degelijke democratische samenleving zijn de noden van alle burgers de eerste prioriteit. · Corporatiehebzucht dood de democratie, democratie is altijd gestoeld op economische rechtvaardigheid voor alle burgers van de samenleving. · Democratie is de preventie voor een minimum aantal gevangenen, het is de maatstaf voor een goed werkende “transparante democratische samenleving”. · Hoe meer democratie hoe minder misdaad en criminaliteit, dus minder gevangenen. Hoe meer democratie hoe meer vrijheid en tevredenheid voor alle burgers.

 • door Corse op vrijdag 18 januari 2013

  Gini-coefficient: (is een maat voor loonongelijkheid of loondifferentiatie)

  Deze basisprincipes zijn het hart van de transparante democratie: (Gini-coëfficiënt) De democratisering van de inkomensongelijkheid in de publieke en privé-sector voor iedere burger. (privaatinkomen)

  Definitie van de wereld Gini-coëfficiënt:

  1. De Gini-coëfficiënt wordt meestal gebruikt om de inkomensongelijkheid te meten. 2. Het gebruik hiervan vereist dat niemand een ‘negatieve netto welvaart’ heeft. 3. De Gini-coëfficiënt wordt tevens gebruikt voor een welvaart compensatiebeleid van inkomstenbelasting, een uitgebreide sociale zekerheid en de maatschappelijke voordelen in natura en de filosofie daarachter.

  Voorbeeld:

  Gini-coëfficiënt: (verschil tussen minimum (1) en maximum (4) netto inkomen)

  Dit betekent:

  · De inkomensongelijkheid tussen de minst verdienende en de meest verdienende is (4) · De meest verdienende kan maximum 4 keer meer verdienen met zijn privaatinkomen dan de minst verdienende, de meest verdienende trekken dan de mistverdienende automatisch vooruit vermits de inkomensongelijkheid maximum 4 mag bedragen, dit versnelt de transparante democratische evolutie. · Ook deze inkomensongelijkheid is nog steeds niet rechtvaardig: Wat één individu op 1 jaar verdiend, daar moet een ander individu 4 jaar voor werken. Dit is uiteraard nog niet democratisch maar het is een begin voor meer democratie. · Het extreme inkomsten verschil momentheel in Europa is 1 op 3.000, dit betekent: wat (individu A) op één jaar verdiend daar moet (individu B) 3.000 jaar voor werken, wat ridicuul en totaal ondemocratisch is uiteraard. · Door automatisering en meer democratisering kan het verschil van (1 op 4) kleiner worden, wat voor de mensenrechten en de transparante democratie ideaal is! · Een uniforme loonvorming dit betekent: (gelijk werk = gelijk loon) dit is het einddoel van iedere transparante democratische samenleving waar ieder individu dezelfde democratische rechten en plichten heeft. · De verschillen tussen rijk en arm op onze planeet kunnen enkel opgelost worden door de privaatloondifferentiatie te verminderen en de rechten van ieder individu te respecteren.

  Indien we voor het privaatinkomen van iedere burger een ander soort geld zouden creëren, vb:

  · De privaateuro: · Hier is het Gini-coëfficiënt 100% controleerbaar voor iedere burger. Er moest geen enkele vorm van personenbelasting of bedrijfsbelasting bestaan. De inkomensongelijkheid kan maximum 1 op 4 zijn.

  · De business Euro: · Deze dient enkel om handel te drijven en kan niet gecumuleerd worden met de (privaat Euro)

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties