Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Allochtonen redden Antwerpen van ontvolking

In Antwerpen hebben allochtonen de ontvolking kunnen keren. Tussen 1919 en 2000 is de bevolking in het district Antwerpen meer dan gehalveerd. Migratie is een zegen voor de stad. Allochtonen zijn alle inwoners van vreemde afkomst (uit alle landen), zowel vreemdelingen, Belg geworden vreemdelingen als hun nageslacht. In Brussel is overigens de helft van de bevolking op 45 jaar tijd van autochtoon naar allochtoon geëvolueerd: 70% is nu 'allochtoon'.
donderdag 20 september 2012

Bevolkingsevolutie Antwerpen, ruimte voor 135.000 nieuwe inwoners
 
De gemeente Antwerpen, die bij de fusie in 1983 het district Antwerpen zou worden, was tussen 1919 en 2000 een langzaam uitstervende stad die voortdurend inwoners verloor, in eerste instantie door verhuis, daarna ook door een groter sterfte- dan geboortecijfer. Men zou denken dat deze neergang van het Antwerpse bevolkingsaantal opgevangen werd door een bevolkingsstijging in de andere districten, maar dat is niet zo. Ook de nieuwe fusiegemeente Antwerpen kwam in een negatieve demografische ontwikkeling terecht die zich tussen 1983 en 2000, ondanks een zich doorzettende migratie, nog versterkte.

Zeggen dat het de 'migranten' waren die voor een stadsvlucht zorgden is dan ook de waarheid geweld aandoen. De bevolkingsafname en de overeenkomstige leegstand hebben daarentegen de migratie mogelijk gemaakt. De wet op de communicerende vaten is ook van toepassing op migratie. En maar goed ook, want daardoor heeft Antwerpen, na decennia van neergang, kunnen aanknopen met een positieve bevolkingsdynamiek en haar perspectieven voor de toekomst kunnen veiligstellen, al staat het huidige district Antwerpen nog ver van de 'gouden tijden' met meer dan 300.000 inwoners. Vergeleken met het hoogste bevolkingsaantal in Antwerpen-gemeente / district (322.000, in 1919) is er nog minstens ruimte voor een bevolkingsgroei van 135.000, voortgaande op het huidige bevolkingsaantal van 187.000.

De migranten van de laatste decennia en hun nakomelingen mogen zich echt wel de 'Redders van Antwerpen' voelen, steunpilaren waarmee Antwerpen opnieuw gouden tijden tegemoet gaat.

Te gek voor woorden

Zeggen dat migratie tot nu toe een negatief verhaal is dat men positief dient te maken, is te gek voor woorden. Dit duidt op een depressieve vertaling van het onvermogen om de eigen stadsgeschiedenis in de geesten toe te laten. Een dergelijke denkwijze laat ook een grondige onkunde zien om de (historische) werkelijkheden en ontwikkelingen op te sporen, te aanvaarden en om te zetten in een onderbouwde beleidsvisie. Het is nochtans eenvoudig: de eigen stadsdiensten en het in Antwerpen gevestigde statistische federale bureau van de ADSEI kunnen op eenvoudige vraag al het hieronder verwerkte materiaal leveren.

De N-VA-migratiebarometer van Antwerpen heeft dan ook hoge nood aan enige historische situering van de bevolkingsevolutie, die wij graag aanbieden, in eerste instantie met aandacht voor de periode tussen 1831 en 2012, daarna toegespitst op de periode tussen 1907 en 2012. Het meest leerrijke aspect, namelijk de loop van de bevolking onderscheiden voor vreemdelingen en Belgen tussen 1989 en 2010 (het laatste jaar met bekende gegevens) behandelen we in een volgende, nog te publiceren bijdrage.

Alle evoluties worden grafisch voorgesteld onder 3 vormen (die terug te vinden zijn op BuG 169 Bevolking Antwerpen):

1. Alle Antwerpse gemeenten / districten als een aparte lijn, zodat de verhouding en evolutie van het district Antwerpen ten aanzien van de andere gemeenten duidelijk blijken.
2. De gemeenten / districten zonder het district Antwerpen, zodat meer details zichtbaar worden.
3. De bevolking van de gemeenten / districten in elk van de onderzochte jaren op elkaar gelegd, zodat de bovenste lijn het totaalbeeld geeft van Antwerpen-stad.

Voor sommige (oorlogs)jaren waren de gegevens niet altijd beschikbaar, wat door extrapolatie is opgevangen. Tevens werd voor 1941 tot 1944 de stadsvlucht uit Antwerpen en de deportatie van de joden uit Antwerpen indicatief ingebracht, gezien hierover nog altijd onderzoek lopende is. Tot 1907 waren bevolkingsaantallen per gemeente aanwezig dankzij de volkstellingen, die om de 10 jaar gehouden werden. Door extrapolatie in de tussenliggende jaren komt het totaalbeeld tot stand.

1. 1831-2012 (District Antwerpen, Berendrecht, Zandvliet en Lillo worden in dit overzicht samen genomen)

In 1830, bij het ontstaan van België, was de oude gemeente Antwerpen een kleine enclave aan de Schelde. De globale evolutie laat reeds zien dat vooral de gemeente / district Antwerpen op het einde van de 19e eeuw gegroeid is, en in haar spoor andere gemeenten / districten. Vanaf 1966 is het bevolkingsaantal van het district Antwerpen ingestort, met een vertraging vanaf 1984 doordat migranten het leegkomend Antwerpen herbevolkten. Vanaf 2001 zorgden migranten voor een ommekeer in de bevolkingsevolutie.

   Grafiek 1 en 2 (zie boven)
 
In 1983, bij de fusie, werd een gedeelte van Ekeren bij Kapellen gevoegd. Na Antwerpen zijn Borgerhout en Berchem de oudste gemeenten, met relatief hoge bevolkingsaantallen in de 19e eeuw. De exponentiële groei van Deurne sinds 1920 tot de tweede grootste gemeente (na Antwerpen) valt meteen op, al ontkwam ook Deurne niet aan een bevolkingsafname na 1970.

Om de evolutie van wat later de stad Antwerpen zou worden in beeld te brengen, leggen we de bevolkingscijfers van alle gemeenten op elkaar: de bovenste lijn geeft dan een beeld van Antwerpen-stad, met het aandeel van elke andere gemeente als een laag in de grafiek.

   Grafiek 3 (zie boven)

De initiële groei, de terugval na 1970 en de herneming van de bevolkingsgroei in 2001 worden in een langetermijnbeeld op een kleurrijke wijze in beeld gebracht.

2. 1907-2012 (Bezali wordt hier apart genomen)

Inzoomen op de bevolkingsevolutie vanaf 1907 laat ons toe een gedetailleerder beeld te geven van de diverse Antwerpse gemeenten en districten. Sinds 1907 zijn ook gegevens beschikbaar over de in- en uitwijking (zowel uit andere gemeenten als uit het buitenland samen), alsmede over het natuurlijk saldo in elke gemeente / district. Deze gegevens zijn evenwel niet altijd consistent. Ze geven wel aan dat vooral de stadsvlucht, versterkt door een laag of negatief natuurlijk saldo, het district Antwerpen bijna een hele eeuw lang parten heeft gespeeld. Voor een verdere analyse van de loop van de bevolking in Antwerpen-stad verwijzen we naar een volgend artikel.

   Grafiek 4 (zie boven)

In 1919 telde het latere district Antwerpen 322.000 inwoners. In 2000 was dit inwonersaantal gedaald tot 155.317, minder dan de helft. Tussen 1919 en 1970 is een gedeelte van de stadsvlucht opgevangen, in eerste instantie door Borgerhout, daarna ook door de andere gemeenten / districten. Borgerhout volgt evenwel van 1931 tot 2000 de negatieve trend van Antwerpen (we constateren een daling van 56.570 inwoners in 1931 tot 39.298 in 2000, waarna het inwonersaantal weer stijgt). Dat de migratie vooral een plaats gevonden heeft in de zich ontvolkende gemeenten, wordt hiermee ook duidelijk. Een vergelijking met de Brusselse demografische evolutie is in dit verband leerrijk. In 1960 was in Brussel 7 procent van de inwoners van vreemde afkomst (allochtoon). In 2005 was dit 60 procent geworden en in 2012 70 procent. Het leert dat een grootstad op nog geen 50 jaar tijd een transformatie kan ondergaan van meer dan de helft van haar bevolking van autochtoon naar allochtoon, met inbegrip van de culturele, economische en sociale overdracht van het verleden in een groter wordende diversiteit en met een perspectiefvolle toekomst.

   Grafiek 5 (zie boven)

Na 1970 is het de beurt aan Deurne, Berchem en Wilrijk om een dalende trend in te zetten die, behalve voor Wilrijk, in 2000 gekeerd wordt. Enkel de bevolkingscijfers in Hoboken en Merksem blijven enigszins stabiel na 1970 en stijgen na 2001.

De alarmkreet van de uitstervende Vlaamse Antwerpenaar op Zwarte Zondag

Wat Zwarte Zondag genoemd wordt (1991), is in feite de alarmkreet van de uitstervende Antwerpse Vlaming. De leegstand in Antwerpen, manifest in het grootste district sinds 1919, nam na 1970 ook in enkele andere gemeenten toe. Drie vierde van Antwerpen-stad was na 1970 op de sukkel, wat ruimte gemaakt heeft voor migratie vanuit het buitenland en van vreemdelingen uit andere gemeenten van het land. Het is in deze context wel betekenisvol dat Zwarte Zondag, dé uiting van een anti-migratiestandpunt, volgde op het decennium met de laagste migratie na de Tweede Wereldoorlog: de jaren 80.

In 1991 werd geen werk gemaakt van een nieuw Antwerpen met plaats voor de migranten. Integendeel: het Vlaams Blok immobiliseerde (op nationalistische, racistische en op uitsluiting gerichte wijze) het politiek potentieel van meer dan 40 procent van de stemgerechtigde bevolking in het district Antwerpen en van meer dan een derde van de kiezers in Antwerpen-stad. Nergens in Europa heeft het (extreem)rechtse gedachtegoed zo om zich heen gebeten en zo'n draagvlak gekregen als in Antwerpen. En of dit gedachtegoed verdwenen (of 'verzacht') zou zijn bij de transgressie van Vlaams Blok / Belang naar N-VA, is nog maar de vraag.

Antwerpen en de Antwerpse autochtoon zijn blijkbaar nog lang niet klaar met hun eigen deficit. De exclusieven die gesteld worden aan de eigen (allochtone) bevolking en aan de migratie, net als de selectieve restrictiviteit die men politiek wil aanwenden om de 'eigen' samenleving te zuiveren van 'volksvreemde' of 'cultureel niet passende elementen', laten niet veel goeds voorspellen voor de komende verkiezingen.

Het onvermogen van politiek Antwerpen om de transformatie van haar eigen samenleving van 'autochtoon' naar 'allochtoon' te onderkennen, te valoriseren en aan te wenden, hangt als een zwaard van Damocles boven de stad. Waarschijnlijk zal pas een volgende generatie politici, na 2018, Antwerpen kunnen verzoenen met haar eigen ('autochtone' zowel als 'allochtone') identiteit.

Het is verwonderlijk dat geen enkele Antwerpenaar, Antwerpse dienst, vereniging of partij, maar ook geen enkele universiteit of onderzoeksinstituut, deze elementaire (demografische) vaststellingen heeft kunnen of willen maken.

De evolutie van Antwerpen-stad en haar verschillende gemeenten / districten

De bevolkingsevolutie van de verschillende gemeenten op elkaar gelegd geeft een interessant beeld, met in een tweede grafiek de evolutie van het bevolkingsaantal in de andere Antwerpse gemeenten / districten, zonder het district Antwerpen:

   Grafiek 6 en 7 (zie boven)

3. Extrapolatie van de evolutie van Antwerpen na 2000 zonder de migratie

Wat zou Antwerpen zonder migratie zijn? Een extrapolatie van de negatieve bevolkingstrend. Het aantal inwoners van Antwerpen-district zou niet terug richting 200.000 evolueren, maar onder de grens van de 150.000 gezakt zijn.

   Grafiek 8 en 9 (zie boven)

En Antwerpen-stad zou zonder migratie naar een aantal van 400.000 inwoners evolueren, terwijl zij nu de kaap van de 500.000 inwoners heeft gerond.
  
Uitsmijters

Nu Sarah Smeyers, Theo Francken en Filip Dewinter hun doctoraat in de migratie bijna behaald hebben, kunnen zij bovenstaand steuntje wel gebruiken. En ook Bob Pleysier kan ermee verder, als hij plannen in die richting zou hebben. Hier volgen om hen bij te staan nog enkele uitsmijters over het stof van Borgerhout, en over de allochtonen die het weer eens verkorven hebben, nu ook als 'begrip' - voor de redactie van De Morgen toch.

1. Stagiairs - Gaat het in Borgerhout misschien om de wat uit de hand gelopen stage van enkele van de honderd observatoren / informanten die recent, zoals aangekondigd door de heer Winants, door de Staatsveiligheid aangenomen zouden worden? De informanten van de Staatsveiligheid tegen de infiltranten van de federale politie, allemaal samen op de foto van de 'slaags geraakte partijen', is het dat wat de laatste dagen het stof (alweer) heeft doen opwaaien in Borgerhout?

2. 't Stad is niet van iedereen - Nog zo’n uitspraak en de N-VA mag het vergeten in Antwerpen. Of voorziet de partij nu al haar verlies en dekt ze zich uit koudwatervrees nog vóór de verkiezingen in? De puberale angst om uiteindelijk verantwoordelijkheid te moeten dragen is niet enkel eigen aan 'Marokkaantjes'.

3. Over de flutprognoses voor Antwerpen - Een journalist vroeg waarom de verschillende prognoses voor de Antwerpse verkiezingen zo van elkaar verschillen. 1. Er moet rekening gehouden worden met de grote foutmarges van elk van de onderzoeken. 2. Deze foutmarges zijn eigenlijk enkel van toepassing wanneer de verrichte steekproef representatief is, wat voor geen enkel onderzoek het geval is. Men werkt met 'panels', telefoononderzoek, enzovoort. 3. Deze fragmentaire en niet-representatieve resultaten worden 'gewogen' tegenover de 'realiteit' (hoeveel kiezers zijn van vreemde afkomst, zijn ouderen, enzovoort...). De commerciële ondernemingen die deze prognoses opstellen, kunnen deze factoren onmogelijk op betrouwbare wijze in rekening brengen.

4. Zwart Antwerpen of Antwerpen met de PVDA. Mij interesseert het hoeveel procent van de stemmen N-VA en Vlaams Belang samen behalen, zo probeerde ik de journalist duidelijk te maken, want dat zal erover beslissen of er een zwart Antwerpen komt of niet. Als N-VA en VB samen een meerderheid aan zetels halen, dan zal dat de coalitie zijn. Of omgekeerd, als de 'anderen' meer dan 50 procent van de zetels halen, bijvoorbeeld met inbegrip van 1 zetel van de PVDA, dan zal de PVDA deel uitmaken van de komende coalitie in Antwerpen. Voor een Antwerpenaar is dat blijkbaar onvoorstelbaar en onmogelijk. Maar misschien komt men toch tot een 'Belgische' oplossing.

5. De imaginaire multiculturaliteit van Bart Brinckman (DS) - Voortbordurend op de interessante analyse in De Standaard van 18/09/2012, een korte overweging over multiculturaliteit. Als alle mensen naar hetzelfde café, hetzelfde theehuis, dezelfde club zouden trekken, als er maar één gemengde vormingsbeweging was (voor mannen, vrouwen, katholieken, socialisten én moslims), als er maar één jeugdhuis bestond waar Marokkanen, autochtone Belgen en alle andere bevolkingsgroepen samen een pintje of een thee konden drinken, als nergens deelgroepen zich nog apart manifesteerden, als iedereen (rijk, arm, bruin, wit) in eenzelfde buurt zou wonen, zou dan het summum van multiculturaliteit, van pluricultuur bereikt zijn? Of krijg je dan net non-cultuur en aculturaliteit, en is het misschien zelfs onproductief om te denken dat dit soort fictie het samenleven op welke wijze dan ook vooruit zou helpen?

6. De "eerste barsten in de multiculturele samenleving" die Wouter Verschelden in zijn stuk van 19/09/2012 in De Morgen beschrijft, duiden er dan weer op dat er iets als een imaginaire multiculturaliteit bestond, die nu aangetast wordt door enkele heethoofden. Deze heethoofden worden blijkbaar ook niet ouder: zijn hun voorgangers uit vorige, gelijkaardige opstootjes definitief bij de veiligheidsdiensten ingelijfd? De instructie van De Morgen om het niet meer over 'allochtonen' te hebben is op een verkeerde denkwijze gebaseerd. Men doet alsof de schrapping van een woord de werkelijkheid zou kunnen beïnvloeden (en beter maken), wat fout is. Elk woord dat iets over de werkelijkheid kan verduidelijken en misvattingen kan corrigeren, is meegenomen en welgekomen. Tot nader order behoren ook 'autochtoon' en 'allochtoon' tot deze categorie. En dat er geen Frans- of Engelstalig equivalent voor het woord 'allochtoon' bestaat, duidt misschien net op de meerwaarde van deze term in de unieke, Belgische context.

Jan Hertogen, socioloog,
gespecialiseerd in allochtonen
 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

15 reacties

 • door sammir op vrijdag 21 september 2012

  de Antwerpse demografie, waar momenteel de helft van de schoolgaande jongeren, Moslims is, is sterk aan het veranderen, en toch houdt men geen rekening met deze belangrijke verrijking van Antwerpen,...

  Ik vind dat het hoogtijd is dat deze jongeren, hun Islamitische geschiedenis krijgen en niet alleen, maar het Byzantijns rijk, of het Romeins of Griekse rijk,....

  De Moslims, moeten in hun eindtermen, van het secundair onderwijs, meer de Islamitische cultuur kennen ,het is de toekomst, en dit uit respect voor de Moslimbevolking in vlaanderen.Wie zijn roots niet kent , kan moeilijk zich manifesteren in een open vlaamsche maatschappij.

  Men kent als vlaamse jongeren, de Romeinse geschiedenis, MAAR niet de zeer leerzame en educatieve Islamitische rijk, poezie, wetenschappers, schrijvers, kaliefen, astronomen, wiskundigen, enz...

  Volgens mij, leven deze vlaamse jongeren, toch met Moslims in hun regio, toch niet met romeinen, of byzantijen,...OF vergis ik mij???

  RMM; Reborn Muslim Movement

  the founder

  • door Jean Delaruelle op zondag 23 september 2012

   Beste RMM, het gaat hier om ONZE geschiedenis, niet die van de Islam. Trouwens een "geschiedenis" van een religie is eigenlijk een geloofsbelijdenis en geschiedkundig onverantwoord wegens het aanvaarden van dogma's. Godsdienst hoort niet meer thuis in de scholen, eerder een levensbeschouwelijke les waar de normen en waarden van het GASTland uitgediept worden. Dit volk, dat hier zijn oorsprong heeft, trok wel degelijk lessen van de Romeinse cultuur, waarop bvb de huidige wetgeving nog steeds gestoeld is. Als (en alleen als zeggen ze in de wiskunde) er Arabische of Muzelmaanse wetenschappers een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan de wereld, dan zal dit wel onderwezen worden, zonder connocatie naar een godsdienst. De Katholiek maar ook de Protestantse godsdiensten hebben doorheen de eeuwen een belangrijke invloed gehad op de cultuur, oorlogen en andere gruwels in deze regio, de islam weinig of niets. Waarom zou men dan een verdoken Islamles gaan geven ipv geschiedenis? Uw bedoelingen zijn duidelijk, maar ze zullen in een droge grond vallen.

  • door Polle1976 op maandag 24 september 2012

   Islamitische geschiedenis in Antwerpse scholen? Misschien kan die tijd beter gebruikt worden om extra lessen Nederlands in te lassen, aangezien 70 procent van de allochtone jongeren thuis die taal niet spreekt. Als je dan over een verrijking spreekt kan je het alleen over de cultuur hebben, aangezien het niveau van het onderwijs al jarenlang daalt.

 • door Félicien Manon op vrijdag 21 september 2012

  Zo komt het toch nog goed met Antwerpen, want als dan nog de dag komt dat de voltallige Antwerpse bevolking van vreemde afkomst is, dan zal er ook geen racisme meer zijn in Antwerpen.

 • door Bram op zaterdag 22 september 2012

  Omdat de stad in toenemende mate onleefbaar werd vanwege de verkeersdrukte, trok iedereen die kapitaalkrachtig genoeg was weg .Een verkrottende buurt achterlatend die dan kon worden gevuld met mensen met onvoldoende inkomsten . Dus een graduele verarming van de stad .Net zoals slechte , onderbetaalde jobs alleen worden uitgevoerd door mensen die geen keus hebben . Mij lijkt het beter om te opteren voor een leefbare , gezonde stad en volwaardige jobs !

 • door Jean Delaruelle op zondag 23 september 2012

  De Antwerpse kiezer zal beslissen, ook de "allochtone". Net zoals vele moslims zich distantiëren van de relletjes van verleden week, zo zijn er ook vele "nieuwe belgen" die rechts gaan stemmen, geloof het of niet. We zien wel hoe het uitdraait. Maar wat een fabel dat "de allochtonen de stad redden"! Kom nou, een groot deel is werkloos, vele zijn niet aangepast of willen zich niet aanpassen aan deze maatschappij, een deel is ronduit crimineel. Wanneer noemt u een stad "gered"? Als het linkse kamp gewonnen heeft waarschijnlijk. De overvloed aan migranten dreigt van Antwerpen een tweede Brussel te maken, en dat is onaanvaardbaar en onverantwoord. Koop maar vast een koran Mr. Hertogen, en buig u naar Mekka, want als de migranten, waarvan het overgrote deel moslim is, gaat participeren in het bestuur van deze stad dan is het einde nabij. Niet alleen van deze stad, maar van uw en ons volk, van de democratie, van de vrijheid. Tfoe zou ik zeggen.

 • door Félicien Manon op zondag 23 september 2012

  Allochtonen kunnen Antwerpen enkel redden als ze zich op de arbeidsmarkt goed weten te redden. Dit betekent dat zij aan de slag komen en blijven, een behoorlijk inkomen verdienen en niet meer dan gemiddeld zijn aangewezen op sociale inkomensafhankelijke regelingen. De ervaring met allochtonen uit niet-westerse landen wijst uit dat dit geen vanzelfsprekende zaak is. Dus aan de overname van 't stad door allochtonen, zijn er niet te verwaarlozen stadsbestuurlijke en collectieve voorziening financierings risico's verbonden. Vraag is wie zal de allochtonen redden nadat Antwerpen ontvolkt is van haar autochtone en rijke allochtone geldschieters? De hardwerkende Vlaming klaagt vandaag dat hij moet opdraaien voor Wallonië, hoe zal hij reageren als hij ook nog moet opdraaien voor steden overwegend bevolkt met een allochtone bevolking met financierings problemen van haar collectieve sector.

 • door Gert B op zondag 23 september 2012

  En daar gaan we weer, het is al lang niet meer voorspelbaar maar wordt stilaan behoorlijk afgezaagd hoe op deze site voortdurend een amalgaam wordt gemaakt van N-VA en VB (en soms nog erger). Vandaag is het blijkbaar de beurt aan socioloog Jan Hertogen, met dit linguïstisch pareltje: “En of dit gedachtegoed verdwenen (of 'verzacht') zou zijn bij de transgressie van Vlaams Blok / Belang naar N-VA, is nog maar de vraag.” WTF is “transgressie van Vlaams Blok / Belang naar N-VA”? We nemen de auteur nog steeds ernstig en zoeken even op wat “transgressie” betekent. Van Dale kent het woord niet, Wikipedia geeft “Transgressie is een term binnen de geologie om aan te geven dat de kustlijn landinwaarts verschuift, of te wel van bekkenwaarts naar meer continentaal.” Encyclo.nl geeft 12 aan elkaar gerelateerde betekenissen, allen eveneens binnen de geologie, plus “overtreding”. Huh??? M.a.w. hier wordt een flink eind uit de nek geluld, alles is blijkbaar goed als we N-VA nog maar eens aan het VB kunnen linken, ongetwijfeld Herr Goebbels in gedachten: „Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben.“

  Wat is eigenlijk de clou van dit artikel? Moeten we afgaande op stellingen als “De migranten van de laatste decennia en hun nakomelingen mogen zich echt wel de 'Redders van Antwerpen' voelen, steunpilaren waarmee Antwerpen opnieuw gouden tijden tegemoet gaat” (door de auteur zo geponeerd in – neem ik aan – alle ernst) en “Wat zou Antwerpen zonder migratie zijn? Een extrapolatie van de negatieve bevolkingstrend. Het aantal inwoners van Antwerpen-district zou niet terug richting 200.000 evolueren, maar onder de grens van de 150.000 gezakt zijn. En Antwerpen-stad zou zonder migratie naar een aantal van 400.000 inwoners evolueren, terwijl zij nu de kaap van de 500.000 inwoners heeft gerond” besluiten dat de auteur het maximaliseren van het bevolkingsaantal als een na te streven ideaalbeeld ziet? Caïro of Karachi aan de Schelde, is dat het Utopia?

  • door Hertogen Jan op zondag 23 september 2012

   Eerst nog even aangeven dat het 'reden' of 'overleven' van Antwerpen door een zich doorzettende migratie vanaf de tachtiger jaren een wiskundige vaststelling is. Zonder migratie zou de ontvolking verder gegaan zijn en Antwerpen een status van betekenisloze enclave aan de stroom gekregen hebben.

   Transgressie heb ik hier gebruikt in de betekenis van een overgang, over het onwezenlijke, vatbare, waarneembare, evidente, het reeds gekende heen, maar wel in continuïteit. Hierbij refereer ik naar de wijze waarop ik Georges Bataille langs enkele teksten heb leren kennen, ondermeer verslagen van z'n sociologische seminaries voor wo 2. Wat verder zoeken in Wikipedia geeft nog volgende statements:

   - Georges Batailles filosofie van transgressie, een innig verbond tussen Goed en Kwaad en continuïteit kan een model ter interpretatie bieden. Hier zal worden onderzocht wat Goed en Kwaad inhouden, hoe vorm gegeven kan worden aan transgressie en hoe de dood van God minder postmodern kan zijn dan ze lijkt. (http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2009-0917-200243/UUindex.html - En ook: De praktische filosofie wil een antwoord op de vraag hoe binnen de termen van het tijdperk van de transgressie het goede (samen)leven denkbaar en leefbaar is. Dat vraagt allereerst om een begrip van de grensoverschrijding zelf: wat is haar betekenis? (http://www.studiegids.science.ru.nl/2012/arts/prospectus/minorgids/contents/course/27670/)

   Het gaat hier dus niet om als Goebbels een massa te beïnvloeden door punctuele leugens, maar integendeel, door kennis van het eigen verleden voorkomen dat een massa gevoelig wordt voor onredelijkheid en collectieve leugens.

   Met dank voor je reacties,

   Jan Hertogen, socioloog (en ook een beetje filosoof)

   • door Gert B op maandag 24 september 2012

    Ik snap de wiskunde wel hoor, maar niet hoe u kunt poneren dat de massa-immigratie van overwegend kansarmen waarvan velen zich niet kunnen/willen/hoeven te integreren als een “redding” van de stad gezien moet of kan worden. In Brussel wordt de (over)bevolkingsdruk als een van de voornaamste oorzaken van veel maatschappelijke problemen gezien, m.i. volkomen terecht. Dit zijn veelal dezelfde problemen als in Antwerpen (alleen vaak een graadje erger), men zou dus net zo goed kunnen stellen dat de lagere immigratie (en kwalitatief betere/kansvollere – Brussel krijgt immers veel meer volkomen nieuwelingen binnen dan A.) Antwerpen behoed heeft voor het lot van Brussel, en misschien zou een aanzienlijk minder dichtbevolkt Antwerpen (door minder immigratie dan er nu geweest is) gewoon een aangenamere stad geweest zijn met minder verkeersdruk, minder druk op de woningmarkt, minder/geen semi-getto’s waar je ’s nachts niet meer op je gemak bent laat staan je kinderen alleen kunt laten en waar een voetbalmatch of een cartoon volstaat voor de zoveelste reeks rellen?

    Ik begrijp ook niet goed wat u bedoelt met dat Antwerpen een “betekenisloze enclave aan de stroom” zou zijn geworden? Wiki: “Een enclave is een gebied dat geheel wordt omsloten door grondgebied van één andere partij.” A. als enclave binnen wat? En ook: “Gebieden die aan slechts één ander land grenzen, maar wel een uitgang naar zee hebben, zijn geen enclaves”. Heb ik de totale verzanding van de Schelde gemist? Hangt de “betekenis” van een stad dan volgens u echt enkel of in hoofdzaak af van haar aantal inwoners? Dan toch liever een overbevolkt, verpauperd Karachi aan de Schelde als streefdoel dan een “betekenisloze” middelgrote Europese stad met niet alleen een rijk verleden maar ook een wereldhaven, een behoorlijk mooi patrimonium, talloze interessante culturele bezienswaardigheden en activiteiten, en toch ook nog zoveel meer?

    Ik ben geen filosoof (en vele lezers ook niet denk ik), maar ook in de door u aangehaalde filosofische betekenis snap ik niet wat u bedoelt met “de transgressie van Vlaams Blok / Belang naar N-VA” (wie of wat “transgresseert er?) en evenmin wat dit in deze tekst komt doen. Het is wel op DWM het zoveelste amalgaam waarin N-VA “besmet” wordt met de VB-associatie, vandaar de referentie naar de herhaalde leugens van Goebbels, al wil ik graag geloven dat dit niet intentioneel gebeurd is.

    Tenslotte, u schrijft: “Als N-VA en VB samen een meerderheid aan zetels halen, dan zal dat de coalitie zijn.” Als u dat echt gelooft: ik ben bereid hier zéér veel geld op te verwedden. U ook?

 • door sammir op maandag 24 september 2012

  vlaanderen, moet eens inzien, dat "allochtonen, deze agrarische regio hebben opgebouwd, toen de vlamingen, zich veel te goed voelden, om het vuile en ONGEZONDE WERK TE DOEN!!!

  Nu stank voor dank, geen DANKBAARHEID, alleen maar verwijten, en hun de oorzaak geven , van alles wat mis is in dit achterlijk bekrompen regio, waar rechts de plak zwaait,....

  Als je van een achterlijke cultuur mag spreken, dan zijn het de vlaamsche bekrompen, flaminganten, die denken dat ze met hun achterlijke filosofie en haat , de Moslims, kan wegjagen, onderdrukken, en als het kan vermoorden,...

  vlaanderen, is opgebouwd, door allochtonen, en is WELVAREND EN EEN ECONOMISCHE GOEDE REGIO GEWORDEN, dankzij de allochtonen,alleen hadden ze het NOOIT gekund, de bekrompen vlaamsche mensen. Dus, dankbaarheid, en RESPECT voor onze cultuur is het minste , als tegen prestaties, en niet zoals nu, de rechtse bekrompen, racistische filosofie,....

  Allochtonen, zijn een VERRIJKING, en deze moeten niet meer gezien worden als een "vreemdelingenprobleem" , maar als een aanwinst, die onbetaalbaar is aan rijke cultuur, en menselijk kapitaal. Meer respect voor de Islam, de Moslims, en hun zeker niet beknotten, in hun doen en laten, of anders zal deze gemeenschap, zich moeten bezinnen, over haar OVERLEVINGSKANSEN, in deze regio, en zal uiteindelijk, de grote verliezer de vlaamsche maatschappij, zijn, WANT, de middenklasse en elite tussen de Moslimgemeenschap, is het grondig beu, en wilt ,als het zo verder gaat , haar toekomst elders uitbouwen, waar nog respect is voor haar eigenheid, en prachtige Moslimcultuur, die veel boeiender is dan de bekrompen vlaamsche cultuur, ....

  Moslims, zijn de toekomst voor vlaanderen, ALLEEN als ze deze mensen, als volwaardig burger, opneemt in haar maatschappij, en dat de wetten, en decreten die tegen deze gemeenschap, nu gelden, en feitelijk, indruisen tegen de conventie van Genéve, en de VN, en waar het grondwettelijk strafhof in straatsburg, haar wenkbrauwen fronst, bij enkele van deze barbaarse wetten , en decreten.

  Het is zeer gevaarlijk, om jarenlang de Moslims, te vernederen, uitkafferen, onderdrukken, hun rechten te beknotten, en hun alleen als oorzaak zien, van JULLIE falende ASSIMILATIEPOLITIEK.

  De toekomst is zeer negatief, en niet rooskleurig, als een toekomstige burgemeester, al duidelijk zijn , filosofie en racistische mening verkondigde, nl ANTWERPEN IS NIET VAN IEDEREEN!!! Duidelijker kan men niet zijn,

  Ik vrees dat , dit is een voorbode van Parijse toestanden, en rassenrellen in spe, en nultolerantie en carte blanche voor de (racistische) uitvoerende macht.

  Wij vrezen dat, Antwerpen, een warme einde jaar ,zal krijgen en een woelige 6 jaren zal ondergaan , als deze extreemrechtse burgemeester, zich zal bezinnen, en IEDEREEN , van Antwerpen, als burger beschouwt en de Moslims als doelwit viseert (Guy Verhofstadt, vind de NVA, extreem rechts, groot gelijk trouwens, een zeer goede analyse van een neo-liberaal, die het Manifest, heeft geschreven, een eerste minister, die wel een grote fout heeft gedaan in zijn politieke carriere, door NIET de scheiding der machten te respecteren), zijn excuses, niet aan biedt aan , en zijn woorden terug neemt,...

  Als burgemeester, is deze uitspraak, van een zeer laag en bekrompen niveau, een burgemeestschap NIET WAARDIG!!! ALS je mensen uitsluit, moet je niet verschieten, dat deze groep zich manifesteert, en deze maatschappij, zal afkeuren, in strenge bewoording,...

  NIEMAND wordt graag uitgesloten, ...deze bedoelingen van deze rechtse burgemeester is duidelijk,....EEN INVOERING VAN DE APARTHEID, een systeem dat verderfelijk is en inhumaan, ....

  DAAROM, krijgt deze rechtse burgemeester, die van Antwerpen een proeftuin, wilt maken, van zijn , APARTHEIDSSYSTEEM, en zo de rechtse vlamingen, zogezegd, hun wilt bijtreden, in hun filosofie,...

  Antwerpen is van iedereen!!!!! vlaanderen is van iedereen!!!

  Antwerpen is NIET van de bekrompen rechtse vlaamsche achterlijke gevallen!!!

  Laten we hopen of bidden, dat Antwerpen, een verstandige burgemeester krijgt, die wel IEDEREEN ERBIJ LAAT HOREN, en waar de participatiegraad zeer laagdrempelig is en sociaal en humaan.

  Vlamingen, zullen hopelijk verstandig kiezen, en NIET van hun onderbuik of de waan van de dag stemmen, of toevallig juist wat slecht nieuws van Moslims, of in het algemeen, alles wat niet tot hun vlaamse cultuur behoort, veroordelen in het stemhokje,...

  Antwerpen, heeft een SOCIAAL bewogen, en HUMANE burgemeester nodig, als havenstad, als metropool, en dat zelfs Moslims, allochtonen, nog MOGEN zingen, dat ANTWAARPE GIJ ZIJT VAN MIJ!!!

  laten we hopen, dat vlamingen, en allochtonen, niet in een totale impasse komen en elkaar nog meer vermijden, en zo de kloof verergeren, tot een "gezonde maatschappij", waar IEDEREEN , zich mag ontplooien, naar haar talenten, en beperkingen, en dat de APARTHEID, nooit mag ingevoerd worden, ook niet officieus, want dan zijn we nog verder van huis,....

  Antwerpen= allochtonen+ sociaal bewogen Vlamingen = peace

  Rechtse burgemeester+ bekrompen rechtse Vlaamse kiezers+ haat+ apartheidsuitspraak rechtse burgemeester+ verdeel en heers politiek + assimilatiepolitiek = meer onrecht + onderdrukking van Moslims

  RMM; Reborn Muslim Movement

  the founder

  • door admin op maandag 24 september 2012

   Beste Sammir,

   Gebruik geen hoofdletters of opeenvolging van leestekens om uw argumenten kracht bij te zetten.

  • door Gert B op maandag 24 september 2012

   U schreeuwt “Antwerpen is van iedereen!!!!!” en “Antwerpen is NIET van de bekrompen rechtse vlaamsche achterlijke gevallen!!!” Bespeurt u zelf geen kleine contradictie?

   Verder, ben, ik, wel, acord, met, u steling “Het is zeer gevaarlijk, om jarenlang de Moslims, te vernederen”. Dat hoeft zelfs geen jarenlang vernederen te zijn, tegenwoordig volstaat het dat iemand aan het andere eind van de wereld een belachelijk filmpje of tekening maakt om weer een stel heethoofden op hol te doen slaan. En dan verontwaardigd “discriminatie!” staan kreten omdat een werkgever wel 2 keer nadenkt vooraleer een moslim die hij niet persoonlijk kent aan te werven? Mensen als u zijn de beste reclame voor al wie kritisch staat tegenover de islam en de grootste hinderpaal voor uw broeders en zusters die wél iets van hun leven hier willen maken.

   • door Polle1976 op dinsdag 25 september 2012

    En wat te denken over de uitspraak "de prachtige Moslimcultuur, die veel boeiender is dan de bekrompen vlaamsche cultuur" van onze grote pleiter voor de verdraagzaamheid en vredevolle samenleving? Laat iemand hier deze uitspraak omdraaien en je krijgt het CGKR op je nek en je reactie zal als aanstootgevend verwijderd worden van DWM, maar nu wordt alleen zijn gebruik van leestekens en hoofdletters aangeklaagd. Zoals ik hier al meermaals verkondigd heb zijn mensen als Sammir een loslopend reclamebord voor extreem-rechts, en een slag in het gezicht van iedereen die gemeend ijvert voor verdraagzaamheid en een vredevolle samenleving tussen de verschillende culturen. Maar hier zal na 14 oktober weer maar 1 conclusie te horen zijn: de domme en racistische Vlaming heeft gekozen...

    • door Gert B op dinsdag 25 september 2012

     En “Het is zeer gevaarlijk, om jarenlang de Moslims, te vernederen”, “Ik vrees dat , dit is een voorbode van Parijse toestanden, en rassenrellen in spe” en “Meer respect voor de Islam, de Moslims, en hun zeker niet beknotten, in hun doen en laten, of anders zal deze gemeenschap, zich moeten bezinnen, over haar OVERLEVINGSKANSEN” zouden in de omgekeerde richting ongetwijfeld als bedreigingen beschouwd zijn.

     Wat dit soort onverdraagzame lieden betreft kunnen we alleen maar hopen dat hij de daaropvolgende bedreiging (belofte?) houdt: “WANT, de middenklasse en elite tussen de Moslimgemeenschap, is het grondig beu, en wilt ,als het zo verder gaat , haar toekomst elders uitbouwen, waar nog respect is voor haar eigenheid, en prachtige Moslimcultuur”. Er is een zeer divers aanbod van landen waar nog respect is voor de eigenheid van de Moslimgemeenschap en de “prachtige Moslimcultuur”. Waar wacht je op om die stralende toekomst uit te bouwen?

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties