about
Toon menu

Wist je dat de eurocrisis als schoktherapie gebruikt wordt om de weerstand bij de bevolking te breken?

Het Westen besteedt veel aandacht aan de democratische façade, maar landen als Somalië, Libië en zelfs Turkije en India, tonen dat het vaak om een farce gaat. The Economist onthult waarom de eurocrisis aangewakkerd wordt en zo lang aansleept.
vrijdag 14 september 2012

Azië en Afrika

Ondanks de recente vertoning van democratische verkiezingen gaat het in Libië van kwaad naar erger. De recente moord op de VS-ambassadeur – het was geleden van 1979 dat zoiets nog eens was voorgevallen – is maar het topje van de ijsberg. Wist je dat het bewuste VS-consulaat in de afgelopen maanden al eens eerder was bestookt en dat ook de ambassadeur van Groot-Brittannië al onder vuur had gelegen? In Libië is het sinds de val van Khadaffi nooit rustig geweest. Bomauto’s, raketaanvallen tegen politiekantoren, executies en folteringen van Khadaffi-getrouwen waren schering en inslag. In mei was er ook al een aanslag tegen de premier en de minister van defensie. In augustus werd een gebouw van het Rode Kruis bestookt met granaten en raketten.

De talibanisering van Libië is volop aan de gang. Sinds de ‘bevrijding’ van Libië opereren er verschillende jihadi groeperingen die hetzij onderdeel zijn van Al Qaeda, hetzij de ideologie ervan delen. We berichtten vroeger al over het feit dat de militaire gouverneur van Tripoli, een voormalig kopstuk van Al Qaeda, mee verantwoordelijk was voor de bomaanslagen in Madrid. In de voorbije maanden zijn in het land verschillende religieuze heiligdommen verwoest en graven vernield. De talibanisering zet zich ook door in het noorden van Mali. Daar zijn onlangs van vijf dieven de rechtervoet en linkerhand afgehakt. Repetitie voor Syrië?

De Egyptische president Morsi zit dezer dagen in Europa. Maar wist je dat zijn eerste reis buiten het Midden-Oosten niet naar de traditionele bondgenoten Europa of de VS was, maar wel naar China en Iran? Eens te meer een indicatie van de kantelende wereldverhoudingen.

In België is veel te doen geweest over seksisme en seksuele intimidatie. Maar wist je dat 83 procent van de Egyptische vrouwen geconfronteerd wordt met ongewenste intimiteiten en dat 62 procent van de mannen toegeeft dit te doen? De helft van de vrouwen wordt daar dagelijks mee geconfronteerd, slechts 2,4 procent van de gevallen wordt aangegeven bij de autoriteiten. Er zullen wellicht nog wat lentes nodig zijn om dat probleem uit de wereld te helpen.

Turkije wordt vaak gezien als een model voor democratie voor de landen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Maar wist je dat er 84 journalisten achter de tralies zitten en dat sinds het begin van dit jaar 1800 studenten werden gearresteerd? In de afgelopen jaren werden zo’n 5000 websites geblokkeerd. 

Als het om het blokkeren van sites gaat, wordt China meestal met de vinger gewezen. Maar wist je dat in de maand augustus in India zo’n 250 websites werden stilgelegd en sms-berichten  werden geblokkeerd? Dat gebeurde naar aanleiding van bloedige confrontaties tussen bevolkingsgroepen in het noorden van het land, waarbij 80 mensen omkwamen en 400.000 mensen op de vlucht sloegen.

In Somalië werden onlangs ‘vrije verkiezingen’ gehouden. Dat klinkt goed, maar wist je dat de parlementszitjes verkocht werden aan de hoogste bieder, soms tot een prijs van 25.000 dollar? Leden van de verkiezingscommissie die probeerden om voormalige krijgsheren te weren van de verkiezingslijst, werden met de dood bedreigd. Wist je dat de nieuw verkozen regering praktisch in niets verschilt van de vorige. Deze regering heeft notabene zo’n 70 procent van alle buitenlandse hulp in eigen zakken gestoken.

Europa

Het is een vreemd fenomeen: zowel het overheidstekort als de schuldenlast van de VS is een stuk hoger dan die van de eurozone en toch staat de euro onder druk en niet de dollar. We stevenen af op de twintigste crisistop, een bank run of zelfs een totale ineenstorting is nog altijd niet uitgesloten, integendeel. Is de politieke wil er wel om deze crisis (snel) op te lossen of komt een doemscenario sommigen misschien goed uit? Het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek (DIW) heeft in elk geval berekend dat de crisis relatief eenvoudig kan opgelost worden. De nettovermogens van de particulieren overtreffen zes tot acht maal de overheidsschuld. Een belasting op de meest vermogenden (de rijken m.a.w.) kan de problemen in de eurozone gemakkelijk oplossen en zal bovendien bijdragen tot een vermindering van de grote ongelijkheid.

De Europese Centrale Bank zou ook ongelimiteerd kunnen tussenkomen, zoals zijn tegenhanger in de VS, de Federal Reserve (FED), dat doet. Maar dat wordt langs alle kanten geblokkeerd. The Economist geeft daarvoor twee redenen aan. Het zou ten eerste de druk vanwege de financiële markten wegnemen. Daardoor zouden de landen met een grote schuld hun hervormingen bijna zeker opschorten. Bye bye privatiseringen, besparingen, hogere pensioenleeftijd, lagere lonen, … Een tweede reden is dat zonder angst voor de ineenstorting van de euro, de druk wegvalt om een sterker, federaal Europa uit te bouwen. Tegen het verder uithollen van de nationale soevereiniteit bestaat veel weerstand, niet in het minst bij de bevolking zelf. Een dreigende eurocrash is een uitstekend middel om die weerstand te breken. Een mooi staaltje shockdoctrine.

Een recente uitspraak van Luc Coene is een perfecte illustratie van deze shockdoctrine. De gouverneur van de Belgische Nationale Bank deed de uitspraak naar aanleiding van de aankoop van Spaanse en Italiaanse obligaties: ‘De conclusie is duidelijk: als je de druk van de markt wegneemt, neem je ook de druk op politici weg om te handelen.’

De markt wordt m.a.w. ingezet om de politiek te gijzelen. Voor de niet verkozen Italiaanse premier Monti moet men in elk geval niet te veel rekening houden met de verkozenen des volks: ‘Als regeringen zich voor hun besluiten volledig afhankelijk maken van hun parlementen, zonder eigen bewegingsruimte voor onderhandelingen te handhaven, leidt dat eerder tot een breuk in Europa dan tot een nauwere integratie’.

Peter Bofinger, lid van de economische adviesraad van de Duitse regering, gaat nog een stap verder en vindt dat je met de kiezer best helemaal geen rekening houdt: ‘Het probleem in Duitsland is dat op de een of andere manier de publieke opinie zich gedraagt als een kind.’

Leestip:

Noami Klein, De shockdoctrine. De opkomst van rampenkapitalisme, Breda 2009.
In dit boek geeft Naomi Klein aan hoe het neoliberaal beleid wordt opgedrongen aan bevolkingen d.m.v. angst en 'shocks'. Ze beschrijft o.a. hoe de schuldencrisis in Latijns-Amerika als hefboom werd gebruikt om het neoliberaal offensief in te zetten. Er zijn heel wat parallellen met de actuele schuldencrisis in Europa.

In deze rubriek brengt veellezer Marc Vandepitte markante feiten, cijfers of quotes van over heel de wereld die in de andere media weinig of geen aandacht kregen, maar zeker het vermelden waard zijn om de chaotische wereld van vandaag te begrijpen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

30 reacties

 • door Le grand guignol op vrijdag 14 september 2012

  De uitspraken van Monti en Bofinger onderstrepen wederom wat Harvey heeft geschreven omtrent het ondemocratische - of zelfs antidemocratische - karakter van de neoliberale doctrine:

  "Neoliberal theorists are [...] profoundly suspicious of democracy. Governance by majority rule is seen as a potential threat to individual rights and constitutional liberties. Democracy is viewed as a luxury, only possible under conditions of relative affluence coupled with a strong middle-class presence to guarantee political stability. Neoliberals therefore tend to favour governance by experts and elites. A strong preference exists for government by executive order and by judicial decision rather than democratic and parliamentary decision making. Neoliberals prefer to insulate key institutions, such as the central bank, from democratic pressures. [...] conflict and opposition must be mediated through the courts" (Harvey, 2005: 66).

  Ik heb er zelf reeds enkele malen op gewezen dat neoliberalen de eigen voorwaarden voor een democratisch bestuur, i.e., relatieve welvaart gekoppeld aan een sterke middenklasse in functie van politieke stabiliteit, zelf onderuit halen en daardoor een situatie creëren waarin het aanstellen van een niet-democratisch-gekozen bestuur zich legitimeert. Het neoliberalisme zorgt met andere woorden zelf voor dualiteit binnen de samenleving en dat houdt in dat de middenklasse als sneeuw voor de zon verdwijnt waardoor neoliberalen stellen dat de financieel-economische situatie in combinatie met politieke instabiliteit een drastisch ingrijpen onder leiding van experten vereist - een 'self-fulfilling prophecy'. Onder het mom van politieke stabiliteit zullen neoliberalen er in bepaalde situaties alles aan doen om een zakenkabinet te installeren; de politieke instabiliteit is namelijk het gevolg van een duale samenleving waarbinnen de politieke machtsverhoudingen aanzienlijk kunnen verschuiven (bv. een versterking van de flanken). Een zakenkabinet bestaat immers niet uit politici die aan de kiezer verantwoording dienen af te leggen en evenmin ter verantwoording geroepen kunnen worden waardoor de leden van een zakenkabinet ongestraft drastische maatregelen kunnen nemen die tegen het algemeen belang ingaan; de democratie wordt als het ware buitenspel gezet vanwege de gewijzigde politieke machtsverhoudingen die door neoliberalen vertaald worden naar politieke instabiliteit - een bedreiging van het status quo en dus van de bestaande sociopolitieke orde. Dat is overigens een van de redenen waarom de Europese Commissie, in wezen een zakenkabinet, nog altijd niet democratisch verkozen kan worden.

  Echter, zo een zakenkabinet of hoger centraal bestuur is geen fenomeen van de laatste jaren. Mandel herinnert ons eraan dat eenzelfde mechanisme speelde gedurende de crisis van de jaren '30 en zelfs een belangrijk element was inzake de opkomst van het fascisme:

  "In de periode van het imperialisme, en wanneer de arbeidersbeweging een lange historische ontwikkeling heeft meegemaakt, oefent de burgerij haar politieke macht het voordeligst uit (d.w.z. met de laagste kosten) door de burgerlijke parlementaire democratie. Deze vorm van regeren heeft twee grote voordelen. Het bekomt een periodieke vermindering van de sociale antagonismen door het toestaan van zekere sociale hervormingen. En het laat aan een belangrijk deel van de burgerij toe rechtstreeks deel te nemen aan de uitoefening van de politieke macht door de burgerlijke partijen, de dagbladen, universiteiten, werkgeversverenigingen, gemeentelijke en regionale besturen, het centrale banksysteem, enz... Maar deze vorm van burgerlijke overheersing — welke geenszins de enige historische is — hangt af van het behoud van een hoogst onstabiel evenwicht van economische en sociale krachten. Wanneer objectieve ontwikkelingen dit evenwicht verstoren heeft de grootburgerij geen enkel ander alternatief dan te trachten een hogere vorm van centralisatie van de uitvoerende macht van het staatsapparaat in te stellen om haar historische belangen te realiseren, zelfs al heeft dit tot gevolg dat van de rechtstreekse uitvoering van de politieke macht moet worden afgezien. Historisch beschouwd is het fascisme zowel de realisatie als de negatie van de tendens van het monopoliekapitalisme — voor het eerst opgemerkt door Hilferding — het ganse sociale leven op een totalitaire wijze te ‘organiseren’ in functie van haar belangen. Fascisme is de realisatie van deze tendens omdat het in laatste analyse deze historische functie heeft vervuld. Het is de negatie van deze tendens, omdat, tegengesteld aan Hilferdings verwachting, het fascisme enkel tot het vervullen van deze functie in staat is geweest door de extensieve politieke onteigening van de burgerij" (Mandel, 1969).

  Ik zou neoliberalisme en fascisme niet rechtstreeks aan elkaar gelijk willen stellen. Wat echter wel belangrijk is is het gegeven dat er op dit ogenblik van diepgaande financieel-economische crisis krek dezelfde kapitalistische mechanismen, belangen en tegenstellingen spelen als gedurende de jaren '30:

  "De opgang van het fascisme is de uitdrukking van een zware sociale crisis van het laatkapitalisme, een structurele crisis die, zoals in de jaren 1929 tot 1933, kan samenvallen met een crisis van overproductie, maar die ver boven dergelijke conjuncturele fluctuaties gaat. Fundamenteel is het een crisis in de werkelijke voorwaarden van de productie en realisatie van de meerwaarde. Het is de onmogelijkheid de ‘natuurlijke’ accumulatie van kapitaal verder te zetten onder de gegeven concurrentievoorwaarden op de wereldmarkt (met een gegeven niveau van de werkelijke lonen, arbeidsproductiviteit, en toegang tot de ruwe grondstoffen en markten). De historische functie van de fascistische machtsovername is het plotseling en geweldadig (sic) veranderen van de voorwaarden van de productie en realisatie van de meerwaarde in het voordeel van de beslissende groepen van het monopoliekapitaal" (Mandel, 1969).

  Net zoals we fascisme en kapitalisme nooit los van elkaar kunnen duiden, kunnen we evenmin neoliberalisme en kapitalisme los van elkaar duiden. Nu blijkt dat het neoliberalisme op een gelijkaardige wijze op een kapitalistische crisis reageert en er op een gelijkaardige wijze mee om probeert te gaan als het fascisme, namelijk: het onttrekken van democratische bevoegdheid en beslissingsmacht aan de bevolking alsook aan haar volksvertegenwoordigers om op die manier, onder dwang (cf. 'shock doctrine'), de belangen van het monopoliekapitaal veilig te stellen en te garanderen. Het neoliberale beleid van de Europese Commissie - een hoger centraal bestuur - is in wezen op de voornoemde doelstelling gebaseerd: het verhogen van de concurrentie in functie van de winstmaximalisatie van de financiële en zakenwereld, zelfs indien dat ten koste gaat van het welzijn en de welvaart van de bevolking (zie bv. naar Griekenland, Portugal, Spanje). Het onderuit halen van de sociale welvaartsstaat in functie van arbeidsmarktflexibilisering, competitiviteit en winstmaximalisatie is in wezen niets minder dan een gewelddadige verandering van de productievoorwaarden ten voordele van de kapitaalaccumulatie (bv. de voorstellen van de trojka in verband met Griekenland: een 6-dagen-werkweek bestaande uit werkdagen van 13 uur, loonsverlaging,...).

  * Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. New York, US: Oxford University Press. * Mandel, E. (1969). Over het fascisme (transcriptie door Adrien Verlee). Marxistisch Internet Archief, maart 2007, s.f. Retrieved from http://www.marxists.org/nederlands/mandel/1969/1969fascisme.htm

  • door Marc Vandepitte op vrijdag 14 september 2012

   Bedankt, heel nuttige toelichting.

  • door Eric R. op zondag 16 september 2012

   "Neoliberal theorists" hebben het neoliberalisme niet als socio-economisch systeem ontworpen, maar bepaalde heroriëntaties van kapitaalsbeleggingen. U maakt hier geen onderscheid tussen het neoliberalisme als "reële economie" en het neoliberalisme als "politiek-filosofisch" discours. (Btw: een wantrouwen tegen de burgerlijke democratie is OOK altijd kenmerkend geweest voor zgn. "radicaal-links"; zelfs voor de osicaal-democraten van de IIde Internationale was het "algemeen stemrecht" maar een middel en geen doel). Fascisme en nazisme zijn niet zo maar realisaties van een "ideologie", veeleer andersom. ntisemitisme als praktijk bestond al lang voor men de "protocollen van Sion" heeft bedacht. Overigens is er ook geen consistent corpus van "neoliberalistische theorieën": er lopen daar standpunten door elkaar die op geen enkele wijze verzoenbaar zijn. Verwijzingen naar Harvey & Mandel zijn dan ook bedrieglijk. Noch Harvey noch Mandel hebben iets in de trant van het bovenstaande ooit geschreven en ze zouden dat ook nooit gedaan hebben.

 • door de winter joris op vrijdag 14 september 2012

  Bij al de genoemde "feiten" blijven de "reacties" NIET achterwege van de "geterroriseerde"bevolkingen én of dàt HUN europese doelstellingen gaat helpen,betwijfel ik. Ook mankeert het artikel aan enige verduidelijking: waarom zgz. wel in USA en niet in de E.U. alhoewel het dezelfde "markten" zijn, zoals rijken hier en daar dezelfden zijn. Die "van alle kanten" zijn ook dezelfden,hier of daar, dus...is het mij nog niet duidelijk waarom deze "therapie"heilzaam kan zijn.

 • door Constant op vrijdag 14 september 2012

  Why would any nation want to join the Eurozone? Posted on Thursday, September 13, 2012 by bill http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=20975

  The ECB plan will fail because it fails to address the problem Posted on Tuesday, September 11, 2012 by bill http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=20935

  verplicht leesvoer op dit blog om de crisissen te begrijpen en het verschil tussen de staatschuld van de VS en bijvoorbeeld Japan

  Een gemeenschappelijke munt heeft verregaande consequenties voor de aangesloten landen, ook via koppeling

  • door Marc Vandepitte op vrijdag 14 september 2012

   Bedankt voor je referenties. Er verschijnen inderdaad heel wat interessante analyses. Voor wie Duits leest, over de rol van Duitsland: http://www.jungewelt.de/2012/08-28/011.php John Mauldin publiceert ook heel goeie zaken over de kwestie: http://www.mauldineconomics.com/

   • door Constant op zondag 16 september 2012

    Where are the gold bugs, Austrians and deficit terrorists? Posted on Wednesday, July 28, 2010 by bill http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=10895 ... I know they will say – it is only a matter of time. Mauldin, for example, is claiming he has a deflationary-then-inflationary perspective. At least that is better than what he was last year when he was predicting hyperinflation and default. I guess it is better to become a “up-down” type because eventually you will proven correct. But what a pathetic lot they are! Me? I an a MMT person and I see weak aggregate demand being exacerbated by fiscal withdrawal and I see no inflation in sight that will come from demand pull factors.

    Bill Mitchell

    Er is iets meer fundamenteel aan de hand in verband met economische analyses en de manier waarop geld functioneert. Bill Mitchell legt dit geduldig uit!

    De tegenpartijen, rijken (banken etc.) profiteren van de misverstanden. Niet alleen de derde wereld wordt hierdoor tot slaaf gemaakt. Een natie met een eigen munt heeft niet de beperkingen van een huishouden. Toch wordt ons dit heel de tijd voorgehouden.

 • door t.aerts op vrijdag 14 september 2012

  JA. Ja, Marc Vandepitte ik wist het. Ja, grand guignol ik wist het.

  Bedankt voor jullie waardevolle toelichtingen.

  Waarom ik dit antwoord "...ja ik wist het..." perse wil posten?

  Omdat al 2 jaar lang die analogie (van wat zich in de Eurozone afspeelt) met de messcherpe analyse van Naomi Klein me door het hoofd spookt..., ...waardoor het voor mij bijna als een katharsis werkt als ik hier mag lezen hoe het wordt geëxpliciteerd.

  Nogmaals dank, heren, voor jullie duidingen.

  ______________________ DWM heeft de mogelijkheid afgeblokt om een link naar 'n url te voorzien (wat ik toepaste als hyperlink in m'n naam). Niet meer dan? God ja... Even aftoetsen wat kan, en die link als subscript noteren: http://users.skynet.be/tony.aerts/BoekenDemocratieTransitieKlimaat.html

  • door Marc Vandepitte op vrijdag 14 september 2012

   Je hebt inderdaad een uitgebreide en interessante lijst opgesteld. Zeer nuttig om verder te lezen.

 • door Thierry Peire op vrijdag 14 september 2012

  Kijk eens aan, we komen in de buurt van een verkiezing en wat zien we ? Alle mogelijke volkse beloften en ijver komen weer boven in de politiek. Armoede, loonkost, woonzekerheid, hogere minimumlonen, hogere lasten voor bedrijven of op zijn minst een belastinkje.... vermogensbelastingen enz... er werdt vandaag zelfs om betoogt. Ik vraag me af, waarom nog net op de valreep vandaag terwijl er maanden totale stilte was, behalve de toen nog indexbedreigende uitspraken van politici... NEEN heren , wij arbeiders worden zoet gehouden dat het een schande is. DENKT U DAT DE WITTE WOEDE VOORBIJ IS ? Iemand hier die het academisch of niet kan uitleggen waarom de vakbonden daarover uitgepraat lijken ? Denken jullie dat de situatie in de zorg iets verbeterd is ? HET IS EEN SCHANDE voor personeel en voor patienten. Ik vindt des te meer dat vakbonden de werkende mens aan het lijntje houden. In de jaren tachtig kon ik er op rekenen; Vandaag is het niet meer dan schijn. Als u het probleem "zorg" niet eens aanpakt tot op het bot, dan zijn we allemaal de klos, en zo het er nu uit ziet zijn we dat ! De dag dat dit echt boven water komt.... kan u enkel uitstellen !

  • door Le grand guignol op vrijdag 14 september 2012

   Thierry, ik begrijp uw bezorgdheid omtrent de zorg - in wezen de non-profit in het algemeen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat de vakbonden daarover uitgepraat zijn, al lijkt het misschien voor u op dit ogenblik wel zo te zijn. Om binnen de thematiek van het artikel te blijven zou ik durven zeggen dat er binnen de non-profit een soort van mini shock doctrine aan de gang is. De Europese Commissie verwacht immers van de Europese lidstaten de ze de non-profit liberaliseren en vermarkten. In Nederland is die liberalisering reeds zeer ver doorgevoerd met desastreuze gevolgen voor zowel het personeel (bv. onredelijk hoge werkdruk, lage verloning) alsook voor de patiënten (bv. onpersoonlijke begeleiding en behandeling, het ontstaan van een zorgfabriek). Hulpverlenend en verzorgend personeel beschrijft de situatie als volgt: "De vermarkting haalt de ziel uit onze stiel". Door de situatie in Vlaanderen op zijn beloop te laten, wat in de praktijk neerkomt op een soort van 'verrottingsstrategie' vanwege de overheid, hoopt diezelfde overheid een situatie te creëren waarin de voornoemde liberalisering nog de enige oplossing lijkt.

   • door Thierry Peire op zaterdag 15 september 2012

    Ik weet het, dit heeft veel van een samenzweringstheorie. Het neoliberalisme is ook niets anders dan dat.

    1 / De strategie van de afleiding.

    Sociale controle heeft de hoogste prioriteit, de strategie van verstrooing gebruiken om de publieke aandacht af te leiden van belangrijke kwesties en veranderingen bepaald door politieke en economische elites, met een voortdurende stroom van afleiding en onbeduidende informatie. De strategie van afleiding is ook essentieel, teneinde interesse in de essentiële kennis op het gebied van wetenschap, economie, psychologie, neurobiologie, en cybernetica tegen te houden. De publieke aandacht uit de buurt van de echte maatschappelijke problemen houden, en het publiek in de ban houden van zaken die niet echt belangrijk zijn. Houd het publiek druk, druk, bezig, geef geen tijd om na te denken, terug naar de boerderij met de andere dieren.

    2 / Creëer problemen, biedt dan oplossingen

    Deze methode wordt ook wel genoemd"probleem-reactie-oplossing." Eerst créert men een probleem, die op zich een situatie en een reactie van het publiek uitlokt, zodat het zelf de vraag naar de te nemen maatregelen vraagt en aanvaardt.. Bijvoorbeeld: het ontstaan van stedelijk geweld, of bloedige aanslagen, zodat de openbare veiligheid wetten kan maken ten koste van de vrijheid. Of: dwing een economische crisis te accepteren af als een noodzakelijk kwaad, de achteruitgang van de sociale rechten en de ontmanteling van de openbare diensten.

    3 / Degradatiestrategie.

    Om een onaanvaardbare maatregel te laten accepteren, volstaat het om er geleidelijk en progressief naar toe te degraderen over een periode van 10 jaar. Het is op deze manier dat de sociaal-economische omstandigheden van het radicaal nieuwe (neoliberalisme) werden opgelegd tijdens de jaren 1980 tot 1990. Massale werkloosheid, onzekerheid, flexibiliteit, verhuizingen, lonen zorgen niet langer voor een fatsoenlijk inkomen, zo veel veranderingen die tot een revolutie zouden hebben geleid als ze abrupt waren toegepast.

    4 / De strategie van het uitgestelde.

    Een andere manier om een impopulaire beslissing te laten aanvaarden is om het te presenteren als "pijnlijk, maar noodzakelijk", aanvaarding door het publiek van deze toepassing in een uitgestelde tijdspanne. Het is altijd makkelijker om een inspanning te vragen met tijdelijk uitstel, t.o.v. een onmiddellijke inspanning. Ten eerste omdat de inspanning niet meteen moet gedaan worden. Ten tweede, omdat het publiek altijd de neiging heeft om naïef af te wachten, en denkt dat "alles morgen beterzal zijn" en dat een onmiddelijke opoffering vermeden is. Ten slotte heeft het publiek tijd om te wennen aan het idee van verandering en men accepteert die eenvoudig als de tijd aanbreekt.

    5 / Het publiek behandelen als kinderen.

    De meeste reclame die gericht is op het algemeen publiek gebruikt, spraak, argumenten, karakters, en vooral uw infantilizering, vaak dicht aan het slopende, alsof de kijker een peuter-leeftijd heeft of een verstandelijk gehandicapte is. Hoe meer je probeert om de kijker te misleiden, des te meer bekomen we een neerbuigende toon. Waarom? "Als je een persoon aanspreekt alsof de persoon 12 jaar is, zal als gevolg van suggestibiliteit, met enige zekerheid het antwoord of reactie ook verstoken zijn met de kritische zin als van een persoon van 12 jaar.

    6 / Emotionele reaktie's uitlokken in plaats van reflectie.

    Beroep doen op emoties is een standaard techniek voor kortsluiting van rationele analyse bij kritische individuen. Daarnaast is het gebruik van het emotionele register net dat, die de deur opent naar het onbewust kunnen implanteren van ideeën, verlangens, angsten, impulsen of gedrag ...

    7 / Het publiek onwetendheid en dom houden.

    Zorg ervoor dat het publiek niet in staat is de technieken en methoden voor de controle en slavernij te begrijpen . "De kwaliteit van het onderwijs aan de lagere klassen moet de onwetendheid van de lagere klassen isoleren , zodat de kloof in stand wordt gehouden met de inferieure rangen van de hogere klassen en onbegrijpelijk blijft voor de lagere klasse.

    8 / Moedig het publiek aan zich te wentelen in middelmatigheid.

    Moedig het publiek aan om zichzelf "cool" te vinden dom, vulgair en ongeschoold ...

    9 / Opstand vervangen door schuld.

    Het individu zich zelf verantwoordelijk te laten voelen voor zijn ongeluk, vanwege het gebrek aan intelligentie, talent of hun inspanningen. Dus in plaats van rebellie tegen het economische systeem, voelt het individu zich schuldig aan zelf-devaluatie, dat zorgt voor depressie, waarvan een van de effecten het onderdrukken is van actie. Geen actie, geen revolutie! ...

    10 / De mensen beter kennen dan ze zichzelf kennen.

    De afgelopen 50 jaar, is door de snelle vooruitgang van de wetenschap een groeiende kloof ontstaan tussen publieke kennisinstellingen, die op zichzelf eigendom zijn geworden en worden gebruikt door de heersende elites. Dankzij biologie, neurobiologie en toegepaste psychologie, heeft het "systeem" een vergevorderde kennis van de mens, zowel fysiek als psychisch. Het systeem kwam tot beter inzicht in de gemiddelde persoon dan de persoon zelfbewust is. Dit betekent dat in de meeste gevallen het systeem controle en meer macht op personen kan uitoefenen dan de individuen zichzelf kunnen voorstellen.

    DIT IS EEN VOORBEELD VAN EEN SAMENZWERINGSTHEORIE.... TOT OP VANDAAG BEN IK ZEER KRITISCH TENOPZICHTE VAN ZEVER IN PAKSKES. WAT IK HIER HEB GEPLAATST BEVAT MEER WAARHEDEN DAN IK ZOU WILLEN. IK WENS NERGENS AANSTOOT TOE TE GEVEN. WAARSCHIJNLIJK BEN IK NIET DOM GENOEG OM DE PAPFLES TE BLIJVEN AANVAARDEN.

 • door erick uijpers op zaterdag 15 september 2012

  Wist u dat journalisten in Nederland in de gevangenis zitten,(Mischa Kat) en dat onschuldige klokkenluiders in Nederland d.m.v. repressie worden vernietigd en voor gek verlkaard. http://www.telegraaf.nl/dft/12928290/__Klokkenluider_vangt_104_miljoen_dollar__.html

 • door Bart Potters op zaterdag 15 september 2012

  Er is helemaal geen spanning tussen democratie en Neo-Liberalisme. De volgelingen van de chicago school geloven niet in een overheid en installeerden overal in de wereld modelstaten met een overheid die volgens hun recept zodanig uitgedund was dat er niets overbleef om democratisch over te beslissen.

  De Decker, De Wever, Valkerniers, Van Quick, ... ze hebben het allemaal over minimale overheid, slanke overheid,... hoe minder overheid hoe minder democratie. Klaar als klont.

  • door Thierry Peire op zaterdag 15 september 2012

   zijn GEEN volgelingen van de chicago school ! Men kan ons niet wijsmaken dat dit voor ieders toekomst noodzakelijk is. Er mag op zijn minst meer werk gemaakt worden van het sensibiliseren van de onderdrukking. Het neoliberalisme gaat steeds vooruit, langzaam maar zeker. Democratie verdwijnt . Het te duiden met aandrang is een noodzaak, het onrecht aanvechten nog veel meer.

  • door Le grand guignol op zondag 16 september 2012

   Ik vind het enigszins grappig dat u uw korte betoog begint met te stellen dat "er helemaal geen spanning is tussen democratie en neoliberalisme", om vervolgens te bevestigen dat er wel degelijk sprake is van een spanning.

 • door AuForm op zondag 16 september 2012

  Correct me if I'm wrong...

  Maar de euro word gecreëert uit inflatie en met Amerikaanse kasbons als onderpand. Daardoor is de euro altijd minder sterk dan de dollar omdat euros tegen interest uit dollars (en inflatie) worden gecreëert. Oftewel: de schuld vd Europeanen aan de Amerikanen (via ECB via Fed - privé geld-drukkers) is mathematisch altijd groter dan de schuld vd Amerikanen aan hun centrale bank.

  En de hefboom van dit systeem is het olie monopoly waar men meteen ook de reden voor de oorlogen en destabilisiatie van het midden oosten in kan vinden. Anders ligt de onmiddelijke oplossing voor de hand: een publieke (of coöperatieve) centrale bank. Volledig binnen de logica vd vrije markt en de democratie - in tegenstelling tot onze nazi-financierende (creëerdende) centrale banken (zie het Fed+BIS). Maar de fysische afhankelijkheid van olie in combinatie met de megalomanie vd heren vd markt maakt deze stap in de nabije toekomst onmogelijk.

  De crisis is een olie crisis - recentelijk versterkt door de werkkamp fabrieken in neoVictoriaans China en de schuldverschuiving plus petrochemische verkwisting die dit teweeg heeft gebracht. We hebben een economie die bijna volledig op olie draait waarvan 60-70% naar transport gaat (door een achterlijke persoonlijke winst gedreven infrastructuur). De reden voor de verarming vd bevolking - met de medewerking van onze "democratische" leiders - is het stabiliseren vd olie prijs door het verminderen van olie consumptie door het verarmen vd meerderheid door het creëeren van schuld en inflatie.

  De reden voor de olie crisis is de dwang tot een theoritisch oneindige economische groei door het leen systeem (interest en inflatie), de achterlijke winstgedreven petrochemische concurrentie-vervalsende wegwerp economische infrastructuur en de ongecontroleerde bevolkingstoename door egocentrische driften en debiele dogmas.

  De eindoplossing is onafhankelijkheid vh centrale banken/olie beurzen kartel door een publieke (coöperatieve) munteenheid, een logische effeciente niet-petrochemische economische infrastructuur en een drastische afname van het aantal homoniden op de planeet.

  Deze oplossing kan in onze handen gebeuren of we zullen ertoe gedwongen worden door fysische nood. De eerste optie is de comfortabelste, de slimste en goedkoopste maar er word gekozen voor de tweede door de samenzwering van narcisten die zich neoliberalen en managers en bankiers etcetera... noemen die hun macht verkrijgen uit de egoïstische en moedwillige dommigheid van de democratische meerderheid. Dan heb ik het over het fetishistische consumptie gedrag, intellectuele luiheid, religië-neoliberalisme-nationalisme-... en ander soort onderwerping aan dogma (woord vd dag) en vooral het toegeven aan onverantwoordelijke voortplantings driften (niet geslachtsgemeenschap maar het eigenlijke voortplanten). Als ik ter illustratie en beeldvorming onze globale maatschappij verpersoonlijk in één enkel individu dan zou mijn benadering vallen op: Crazy Cat Lady.

 • door Ministerie van Waarheid 1984 op zondag 16 september 2012

  EU's Prodi Admits Leaders Knew Euro Would Cause Ruin but Hoped Political Union Would Follow Monday, February 20, 2012 – by Staff Report

  Romano Pradi

  The Flowers that Launched the Euro ... To mark the anniversary of the arrival of the euro in the form of notes and coins, euronews spoke with Romano Prodi, who in 2002 was President of the European Commission .... Prodi: "Well, the difficult moments were predictable. When we created the euro, my objection, as an economist (and I talked about it with Kohl and with all the heads of government) was: how can we have a common currency without shared financial, economical and political pillars? The wise answer was: for the moment we've made this leap forward. The rest will follow ... Then instead came the Europe of fear: fear of China, fear of immigrants, fear of globalisation. So it was clear that this crisis would arrive. But the euro is so important, it's so convenient for everyone — especially Germany — that I've no doubt that the euro won't just survive, but it will be one of the landmarks for the world economy." – euronews

  Lees verder: http://thedailybell.com/3629/EUs-Prodi-Admits-Euroleaders-Knew-Euro-Would-Cause-Difficult-Moments-The-Rest-Will-Follow

 • door Ministerie van Waarheid 1984 op zondag 16 september 2012

  De lidstaten van Europa hebben al meer dan 4.500.000.000.000 euro's belastinggeld in de Europese banken gepompt. (= 36,7% van het Europees BNP) Je leest er weinig over in de media, maar de cijfers zijn publiek. Je kan ze vinden op de website van de Europese Commissie. Links naar de EC documenten vind je onder deze opsommende Video: http://youtu.be/gR18JJbUYnc

  • door Thierry Peire op zondag 16 september 2012

   Armoede en miserie bij velen, de afbraak van sociale zekerheden en het protest daarom wordt systematisch geminimaliseerd in de pers. Het percentage Belgen alleen al dat zich ongelukkiger voelt sinds het begin van de crisis is gestegen. Die cijfers kregen we wel te horen op radio 1 maar deze werden meteen gerelativeerd in het zelfde nieuwsbulletin door een woordvoerster van de CM. "Dat mensen zich ongelukkiger voelen door de crisis heeft in de eerste plaats te maken met hun persoonlijkheid en persoonlijke leefwereld." Als boodschap (eigen schuld dikke bult) kan dat wel tellen, t'geeft onze sociale belangstelling mooi weer en het is zeer lelijk.

   Betogingen en protesten ten gevolge van verarming en sociale dumping zijn er bij de vleet. Je kan deze informatie online met wat moeite online verzamelen.Met wat moeite echter want de pers maakt werk van de opgelegde regel "opstanden en betogingen uit de pers te houden of dit op zijn minst te minimaliseren".

   De laatste gebeurtenissen wat de reaktie betreft op de ophefmakende film die spot met de profeet Mohammed en de wereldwijde massale reaktie van vele moslims wordt dan "wel" in geuren, kleuren en cijfers gedetailleerd in de pers weergegeven. Wat mij betreft vat ik dit enkel op als " verdeeldheid en haat zaaien teneinde elke vatbaarheid van op de werkelijk problemen ten gevolge van het neoliberalisme (voor het volk althans) af te leiden". Dit alles is intussen zeer duidelijk, het is bijna een bewezen wetenschap.

   Dat youtube deze film niet ofline wil halen op vraag van de Amerikaanse regering is een farçe in twee richtingen en een verdoken samenspel .

 • door cobaco op zondag 16 september 2012

  Als je de cijfers op belgostat nakijkt dan zie je dat we in België al 40+ jaar (cijfers gaan terug tot 1970) financieel wanbestuur kennen. Op 42 jaar tijd zijn de Belgische overheden als geheel er slechts 2x in geslaagd om geen tekort te draaien.

  En de cijfers van Eurostat (teruggaand tot 1995) maken duidelijk dat diezelfde evolutie een feit is in gans Europa met uitzondering van Noorwegen (olievelden), en Bulgarije (waarom?). De cijfers voor Amerika idem.

  Dat financieel wanbestuur is de oorzaak van de schuldencrisis, dit is een crisis die al minimaal 40 jaar lang aan het groeien is. Dat de politiek vervolgens op dit zelf veroorzaakt probleem met dezelfde ineptie reageert is niet verbazingwekkend, en vereist ook geen conspiracy. Dit is simpelweg meer van hetzelfde.

  De manier waarop we de overheid financieren MOET veranderen. De historische gegevens zowel in Europa als in Amerika maken de conclusie onbetwistbaar: Een tekort op het budget is de regel niet de uitzondering voor een representatieve democratie.

  De macht van het budget, de macht van 'wij hebben recht op x% van all je inkomen omdat wij dat zeggen' moet weg van de politiek. We moeten de macht van het budget overdragen aan de bevolking, de dwang moet eruit:

  Rechtstreekse democratische controle van het budget is perfect mogelijk met behulp van moderne communicatietechnologie. Dit heet crowdfunding, kickstarter en aanverwanten bewijzen dat het kan. Wat niet voldoende budget krijgt, heeft niet voldoende draagvlak, dat is democratie in actie.

  • door Thierry Peire op zondag 16 september 2012

   Uw samenvatting geeft een redelijke samenvatting van wat zich tot nu afspeelde. Uw oplossing "crowdfunding " is een zeer mooi alternatief en een mogelijke rechtzetting. Laat me toch even duidelijk maken dat het niet enkel om wanbestuur van meer dan 40 jaar gaat. Alle opgebouwde en verworven sociale zekerheden, die in te tijd zijn opgebouwd en verworven op een hardwerkende en democratische manier werden binnen enkele jaren weggeblazen!!!!! HALOOOO! ZIET U7 DAT NIET ? of wil u dit niet zien ? Neen geen samenzwering... wel een systematische afbouw van de democratie ten voordele van vrije markt economie... U maakt zich mogelijk onbewust schuldig aan afgelegde verklaringen en suggestie's die historische feiten en hun waarde afvlakken. Heb een beetje respect aub, wees op de hoogte en vertel geen onvolledigheden. Het zorgt voor verwarring en het is afleidend.

   • door cobaco op zondag 16 september 2012

    Welke vrije markt economie? Om te beginnen hebben we nooit een vrije markt gehad. En voor zover we die ooit gehad hebben is dit steeds minder waar. Overheidsinmenging van alle vormen neemt steeds meer toe.

    Er zijn voor steeds meer dingen vergunningen nodig. Er zijn steeds meer beroepen en praktijken die je enkel mag uitoefenen als je eerst door de juiste bureaucratische hoepeltjes springt.

    Die hoepeltjes worden bovendien steeds ingewikkelder en ondoorzichtiger. Met als gevolg dat ze in toenemende mate vatbaar zijn voor de willekeur van de bureaucraat die het juiste stempeltje moet zetten om die vergunningen te verlenen.

    Vrije markt? Ja graag, maar dan wel een echte vrije markt zonder overheidsmonopolies (copyright en patenten, veeg die weg en de langdurige marktmonopolies verdwijnen ook), en zonder steeds toenemende lasten op met name de gewone burger en de kleine bedrijven (de multinationals kunnen wat mij betreft oprotten, opbreken te groot en machtig)

    Wat de sociale zekerheden betreft, om te beginnen 2 punten: 1) ik wil die helemaal niet afbouwen, ik vraag me af hoe u dat uit men betoog haalt (zie onder voor mijn redenering). 2) is een compleet orthogonale discussie. Mijn voorstel (naar directe democratische controle over het overheidsbudget) beslaat het wie en hoe van budgettaire beslissingen. Dat staat compleet los van wat die beslissingen zelf moeten zijn.

    DE CIJFERS VAN BELGOSTAT GEVEN OVERIGENS DUIDELIJK AAN DAT BESPAREN OP HET SOCIALE VANGNET NIET NODIG IS...

    Om te beginnen 2 datapunten (cijfers van belgostat): 2011, het laaste jaar met cijfers, en 2007 het jaar voor het doorbreken van de crisis:

    - Totale ontvangsten van de belgische overheden in 2011 waren 182 miljard, totale uitgaven aan de varia sociale uitkeringen (handig genoeg uitgesplitst in de cijfers van Belgostat) waren slechts 92 miljard.

    - In 2007, was het totale overheidsinkomen 161 miljard, en de uitgaven aan de sociale uitkeringen 74 miljard.

    Conclusies: 1) het overheidsinkomen groeit sneller dan de sociale uitgaven, besparen op de sociale uitkeringen is dus NIET aan de orde (inkomen gestegen met 21 miljard, sociale uitkeringen met 18 miljard) 2) er is met ~50%, meer dan voldoende ruimte om te besparen op andere dingen dan de sociale uitkeringen.

    Van die veelbesproken besparingen zie ik overigens niks terug in de cijfers. van 1970 zijn de overheidsinkomsten in een constant stijgende lijn (uitzondering 2009, toen daling van 5 miljard, om in 2010 weer met 10 miljard te stijgen).

    • door Thierry Peire op zondag 16 september 2012

     U zou eens van achter uw boekhouder bureau moeten komen en de feiten aanschouwen op de arbeidsmarkt. Mijn directe concurrent is iemand uit een oostblok land komt en die aan het halve loon werk van het mijne. U weet niet waarover u praat als u het heeft over vrije markteconomie. U bent al een even schitterend becijferaar als de regeringen van de laatste 40 jaar.

 • door HadewijchV op maandag 17 september 2012

  Klinkt allemaal erg rampzalig: maar wat gaan we eraan doen? Of valt er niet s aan te doen?

  Is het niet wat erg zwart voorgesteld? De banken worden nu toch meer aan regels onderworpen?

  En wat met de positieve trends van "De kindersterfte wereldwijd gehalveerd"? "Aids erg teruggedrongen in Afrika" "Mensen zonder toegang aan drinkbaar water wereldwijd gehalveerd?" Dat wil zeggen dat er meer en meer mensen toegang hebben aan drinkbaar water! T"ransitiebeweging groeit elke dag." ?Hoe rijm je deze positieve trends aan dit inktzwarte nieuws? Waarmee ik niet in twijfel wil trekken dat de neo-liberale lobby schoktherapie wil gebruiken om machtiger te worden; Nog machtiger dan dat ze al zijn. Goed dat u het seksisme in Egypte en andere landen aankaart. Het helpt geen fluit of je een sluier of een boerka draagt, als mannen willen seksueel initimideren, dan doen ze dat, ongeacht hoe de vrouw is gekleed. Wist u trouwens dat 97 procent van de Egyptische vrouw besneden is? En dat dat de laatste jaren stijgt? Dit weet ik van een gynecologe die 8 jaar in Egypte woonde.

  • door Thierry Peire op maandag 17 september 2012

   Geachte, Ik zie dat uw vragen zich richten op de brontekst en niet op een reaktie. Staat u me toch even toe om uw positieve blik op veel wereldproblemen te trachten bij te stellen. Het Klinkt niet allen rampzalig, het is ook rampzalig. Vergeet niet dat de persmededelingen vandaag onder heel andere invloed staan dan pakweg 20jaar geleden. De vuistregel is tegenwoordig POSITIVISME ! Waarom? Dat verkoopt beter.

   De banken worden nu toch meer aan regels onderworpen? Ja... er zijn regels bijgekomen. Spijtig genoeg zijn de noodzakelijke regels om speculatie te voorkomen nog steeds niet genomen.Geldwoeker is de wereld nog niet uit. Er zijn nog steeds hele naties die bedreigd worden door speculatie wegens het gebrek aan die regels , die zogenaamd in de maak zijn. Kindersterfte ... Toegang tot drinkbaar water... Wel, U vergeet dat het dweilen met de kraan open is. De gevolgen van klimaatverandering zijn ook vandaag een probleem in die zin dat enorm veel oogsten mislukken. Dorst lessen is niet genoeg. U zou op het internet statistieken moeten vinden zoals ik, die positieve verandering weergeven , en andere statistiek die volgens de berekenaars reeler en meer doorgerekend zijn. Dit is ook te vinden wat de toekomst van de fossiele brandstoffen betreft. Daar zijn vaak de mensen in de transitiesteden beter van op de hoogte dan wie dan ook. De olielobby's vertellen u trouwens vandaag noch morgen , wat hun volgende week rest. Integendeel... u wordt via de pers op de hoogte gehouden dat het enkel met subjectieve omstandigheden te maken heeft. De pers deelt u en mij de laatste maanden hoe langer hoe meer mede waar en wanneer oliebronnen ontdekt worden... Let dan een keer goed op de cijfers. Men geeft ze steeds mee omdat het positief klinkt. Als je weet dat er dagelijks 90.000.000.000 vaten wereldwijd verbruikt worden... dan gaat u mogelijk de bui zien hangen om nog maar te zwijgen over de enorm dure processen om schalieolie te intginnen. De weergave van de wereldproblemen bestaat eigenlijk niet. Er wordt wel moeite gedaan met statistiek om het gemoed van de massa te meten... en vooral... te optimaliseren ten goede van consumptie. Welkom in de nieuwe wereld meneer Verhenne.

  • door Marc Vandepitte op maandag 17 september 2012

   Beste Hadewijch, Bedankt voor je commentaar. Het is zeker niet mijn bedoeling om zwartgallig te zijn en je hebt overschot van gelijk dat er heel wat positieve evoluties zijn. Je verwijst terecht naar enkele van die positieve evoluties. Ik verwijs er in mijn tekst ook naar een, namelijk de kantelende wereldverhoudingen: de tanende hegemonie van het Noorden t.o.v. het Zuiden. Dat schat ik bijzonder hoopvol in en dat zal wellicht nog heel wat positiefs met zich meebrengen (niet dat er ook geen donkere kanten aan verbonden zijn). Wereldwijd is er ook ontzettend veel strijd en het is waar dat is soms moeilijk in weetjes te gieten. Je hebt in elk geval een punt van me te wijzen op een te negatieve kijk en ik wil daar zeker mee proberen rekening houden in het vervolg. Vriendelijke groeten Marc

   • door Thierry Peire op maandag 17 september 2012

    Men oprechte excuzes. Ik wou ook niet zwartgallig zijn.

 • door danny Gijselings op dinsdag 18 september 2012

  Hoi Thiery en Marc, Ik blijf toch wel zwartgallig hoor, De verschuiving van de machtsverhoudingen van Noord naar Zuid zie ik toch somber tegemoet hoor. Een dier in het nauw maakt rare bokkesprongen hoor. Ik zie het kapitalistische westen hun alfapositie echt niet zonder slag of stoot opgeven. Met als gevolg dat we mogelijks nog rare dingen zullen zien gebeuren. Brengen we de klimaatsverandering dan ook nog in rekening is het hek helemaal van de dam. Ondanks al onze 'wetenschap', al onze kennis en al onze inzichten blijven we , als 'beschaving', nog altijd doof voor de alarmkreten van natuur, fauna en flora. Hoe kan ik niet zwartgallig zijn??????

  • door Thierry Peire op dinsdag 18 september 2012

   Door zolang het niet verboden is, te doen alsof Beste Danny ; )

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties