Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Over het misbruik van de term antisemitisme

Verdedigers van Israël hebben de gewoonte om de termen antisemitisme en antizionisme door elkaar te gebruiken, alsof het om één en het zelfde zou gaan. Een verduidelijking door Lucas Catherine.
donderdag 29 december 2011

Antisemitisme is een irrationele haat tegen alle joden, gewoon omdat ze jood zijn. Zelf kunnen ze niets doen dat deze haat kan verhelpen. Dit soort jodenhaat bestaat al sedert het ontstaan van het christendom en evolueerde van een op godsdienst gestoelde haat naar een vorm van racisme die we nu antisemitisme noemen.

Antizionisme is een reactie op het zionisme. Dit laatste is een politieke beweging die nog maar een eeuw bestaat, meer bepaald sinds het eerste Zionistische Wereldcongres van 1897, genoemd naar Zion, het mythische beloofde land van alle joden. Het is de beweging die daar ontstond die aan de basis ligt van de kolonisatie van het Arabische Palestina en de daaropvolgende oprichting van de staat Israël. Vandaag is het zionisme de leidende ideologie van de staat Israël.

Dat Belgische verdedigers van Israël de twee begrippen verwarren, al dan niet gewild, heeft een verklaring. De joodse gemeenschap in België heeft immers een identiteitsprobleem.

Op een minderheid van hassidim (streng orthodoxen) in Antwerpen na praat niemand nog Jiddisch. Niemand gaat nog naar de sjoel (synagoge), tenzij op grote feestdagen. Kasjroet-regels worden niet meer letterlijk toegepast, de sabbatrust heeft zijn striktheid verloren en een groot deel van de huwelijken is gemengd. Wie terug wil naar zijn roots om een nieuwe identiteit op te bouwen moet terug naar Polen, Roemenië of andere notoir antisemitische landen in Oost-Europa die ooit deel uitmaakten van het Jiddisch Land. Niet echt een optie.

De twee overblijvende opties zijn: opgaan in de bredere Belgische gemeenschap - iets wat vaker gebeurt dan buitenstaanders denken - of zich identificeren met de Joodse staat in Israel en zo het jood zijn bevestigen. Voor deze laatste groep is deel uitmaken van of opkomen voor de staat Israël gelijk aan 'jood zijn'.

Vanuit die opstelling is iedere persoon die tegen de huidige politieke structuur van de staat Israël is, logischerwijs ook tegen hen als 'jood' in België. Dit maakt het zeer moeilijk om met Belgische joden die zich met Israel identificeren een rationeel gesprek te voeren over de kwestie Palestina.

In die context moet een recente uitspraak als die van Karel De Gucht begrepen worden: “Het is dus niet gemakkelijk om zelfs met een gematigde jood een gesprek te hebben over wat zich in het Midden-Oosten afspeelt.”

Zionisme, kritiek op een politieke stroming

Het zionisme, de basisideologie van Israël, is om volgende redenen een te bestrijden politieke stroming.

 1. Het geeft een foute oplossing voor de problemen van de joden in Europa.

Oost-Europa beleefde in de 19de eeuw een zeer gewelddadige opstoot van antisemitisme, met tussen 1881 en 1884 de vervolgingen (pogroms) in Kiev, Warschau en Odessa. Deze golf van antisemitisme verspreidde zich naar West-Europa.

Het zionisme, het idee van een beloofde land ver weg van de onderdrukking in Europa was hier een reactie op. Jammer genoeg gaf het zionisme met die keuze nog meer munitie aan de antisemieten, die immers beweerden dat Joden niet thuis hoorden in Europa en er een ‘onnatuurlijke’ natie waren. Zionistische joden vertrokken om Palestina te koloniseren, wat hun oplossing voor het probleem van de vervolgingen in Europa was.

De negentiende eeuw was ook de eeuw waarin het nationalisme als ideologie werd geboren. In die tijdsgeest beslisten de zionisten toen om zich niet louter als een religieus godsvolk te beschouwen, maar als een aparte nationaliteit, die tweeduizend jaar geleden verloren zou zijn gegaan en nu moest worden heropgebouwd. Ook vanuit die optiek was de oplossing de kolonisatie van Palestina.

 1. Het zionisme creëerde een menselijk drama voor het Palestijnse volk.

Het beloofde Zion was echter geen fictief land maar een reëel bestaande provincie van het Ottomaanse Rijk (en na het ineenstorten van dat imperium een door de Volkenbond – de voorloper van de Verenigde Naties - aangeduid Brits mandaatgebied) met een bestaande bevolking. Voor die bevolking was de komst van de zionisten dus een tragedie:

 1. door de massale landonteigening van de autochtone Palestijnen: binnen de grenzen van 1948 controleert Israel nu 78 procent van historisch Palestina. Daarbij komt nog dat iets meer dan de helft van de Westelijke Jordaanoever in handen is van joodse koloniale nederzettingen. Dit maakt dat er vandaag voor de Palestijnen nog slechts 10 procent van hun oorspronkelijk land overblijft;

 2. door de herleiding van de meerderheid der Palestijnen tot vluchtelingen door hen de nationaliteit van hun land te ontnemen. Er zijn nu 7,6 miljoen Palestijnse vluchtelingen, waarvan 4,6 miljoen geregistreerd door de Verenigde Naties (VN).

 1. Het vernietigde grotendeels de eigen identiteit van grote groepen niet-Europese joden.

Die werden na de verdrijving van de Palestijnen in 1948 (in de aanloop naar de oprichting van de staat Israel een jaar later) binnengehaald als 'a source of cheap labor that could replace the dispossessed Palestinian fellahin' (een bron van goedkope arbeid die de onteigende Palestijnse 'kleine boeren' kan vervangen – 'fellahin' is hier negatief pejoratief bedoeld) is, zoals de auteur Ella Shohat schrijft in haar essay 'Taboo Memories, Diasporic visions'. Ella Habiba Shohat is een joodse met dubbele Iraakse en Israëlische nationaliteit die nu doceert in New York.

Toen werd een dilemma gecreëerd. Ik citeer opnieuw Shohat: “Sedert het begin van het Europese zionisme werden de joden in moslimlanden verplicht te kiezen, en dat voor de eerste maal in hun lange bestaan, tussen jood zijn of Arabier zijn, omdat de geopolitieke context nu maakte dat je ofwel Arabier, Oriëntaal en moslim was aan de ene kant of Jood, Europeaan en Westerling aan de andere kant.(citaat uit: 'Sephardim in Israel: Zionism from the standpoint of its Jewish victims'). “Het was cruciaal voor het zionisme om het Arabisch karakter van de Sefardi en Mizrahim joden uit te wissen.”

(Sefardi waren joden afkomstig uit Al Andalus - het huidige Spanje - die na hun verdrijving vooral verspreid leefden in het Ottomaanse Rijk, een klein deel ook in West-Europa. Mizrahim waren Oosterse, vooral Arabische, Berberse, Koerdische, Perzische en andere joden uit moslimlanden)

DeWereldMorgen.be

De in de VS verblijvende Arabisch-joodse artiest Meir Gal, geeft daar in zijn werk 'Nine out of Four Hundred' een mooi voorbeeld van. De titel van zijn boek slaat op de slechts negen pagina’s in een Israelitisch schoolhandboek van vierhonderd pagina's die over de geschiedenis van de Arabische joden handelen.

 1. Een laatste, kwalijk gevolg was de gelijkschakeling "Israël" met "jood":

De joodse identiteit verschrompelt tot een identificatie met een staat. Niet met de burgers van die staat (twintig procent is Arabisch), maar met het ‘joodse’, etnische karakter van die staat. Alles moet wijken voor de belangen van die staat. Dit element zat van bij het begin in het zionisme ingebakken:

Net na de Kristallnacht verklaarde Ben Goerion, de toekomstige premier van Israël: ‘Als men mij voor de keuze plaatst en zegt dat ik alle kinderen in Duitsland kan redden door ze naar Engeland te laten vertrekken, of dat ik maar de helft kan redden door ze naar Eretz Israël te laten komen, dan kies ik voor de tweede mogelijkheid.’

De toenmalige leider van de Zionistische Wereldorganisatie, Haim Weizman, later president van Israël formuleerde het nog cynischer: ‘Zionisme is het eeuwig leven, en in vergelijking daarmee is het redden van enkele duizenden Joden slechts een uitstel van executie dat niets oplost.’

Daarom dat de zionistische beweging vanaf 1933, toen de Nazi’s in Duitsland aan de macht kwamen, met hen ging samenwerken. Ze zagen daarin een mogelijkheid tot ‘staatsopbouw’. Het zijn de beruchte Ha’avara-akkoorden, waartegen Hannah Arendt zo van leer trekt in haar boek Eichmann in Jerusalem, over kapitaalinvesteringen en immigratie van Joden uit nazi-Duitsland. Door die Ha’avara of Transfert-akkoorden, kon de basis gelegd worden voor de Israëlische industrie: 16.000 joods-Duitse kapitalisten mochten van de Nazi’s naar Palestina vertrekken en daarbij 31,6 miljoen Britse pond, dat is nu 1,16 miljard Euro mee exporteren. Daarnaast was er nog samenwerking met de Nazi’s voor gewone emigratie: in 1936 beheerden de zionisten zo’n veertig Umschülungslager, trainingskampen voor jonge emigranten.

De minderheidsbeweging binnen het zionisme, de zogenaamde Revisionisten (nu Likud en Kadima) schurkten dan weer aan bij het Italiaanse fascisme, nog zo’n ideologie waarbij het staatsbelang boven dat van de burgers gaat.

De Amerikaans-joodse auteur Lenni Brenner heeft hier grondig onderzoek naar gedaan. Maar ook David Yisraeli van de Bar Ilan Universiteit (Israël). Zelfs de Israëlische propaganda was tot in de jaren 1970 fier op deze samenwerking. Ze stond ondermeer uitgebreid te lezen in The Israël Pocket Library-reeks die door Israëlische ambassades gratis werden verspreid, geïllustreerd met foto’s

DeWereldMorgen.be

Nu is dit veranderd, nu verwijt men juist mensen die fundamentele kritiek hebben op het etnische staatsbestel in Israël om met nazi-argumenten te werken en verwijt men ze antisemitisme.

Een frappant voorbeeld.

Andre Gantman schreef zo pas een pamflet ter verdediging van Israël, onder het mom het antisemitisme te bestrijden. Hij trekt daarbij van leer tegen god en klein pierke. En alle verdraaiingen zijn daarbij toegelaten. Het is een beetje het karakter van de man. Voor wie hem niet kent: een sjoemelende advocaat die een celstraf heeft uitgezeten voor fraude en misbruik van vertrouwen. Iets wat hij blijkbaar nog niet heeft afgeleerd.

Hij valt ondermeer GAL aan. Die heeft indertijd, in 1980 een cover gemaakt voor mijn eerste boek over de Israëllobby, en ook een tekening op de achterflap. In Joods Actueel (november) zegt hij daarover: “Dat is één van de meest rabiate antisemitische prenten van de afgelopen dertig jaar. Daar is geen twijfel over mogelijk…je ziet het spinnenweb in de vorm van een davidster, Joodser kan het echt niet, met een Arabier gevangen in dat ‘Joodse’ web…Dat is je reinste regelrechte antisemitische inspiratie uit de jaren dertig, Der Stürmer, het lijfblad van Hitler, waardig…Dit zegt alles over de ingesteldheid van de tekenaar en de auteur…”

Ging GAL zijn inspiratie zoeken bij 'Der Stürmer'? Neen, hij laat zich leiden door pagina vijftien van het boek waarin de kolonisatiemethode van de zionisten wordt beschreven, door een van de toen bekendste zionistenleiders, Franz Oppenheimer; Citaat : “We zullen een net van kolonies over het land spannen. Eerst pinnen we haken en sterke draden aan de randen vast en daarna weven we er sterke nerven doorheen om tenslotte het geheel ragfijn op te vullen.”

Niet 'Der Stürmer' dus, maar een toespraak op het zesde Zionisten Congres in Bazel (1903) door zionistenleider Oppenheimer met als titel: 'Een eerste programma voor de Zionistische kolonisatie'.

Maar Israëlverdedigers als Gantman lezen niet wat er staat, luisteren niet naar argumenten want critici van de etnisch-religieuze staat Israël zullen en moeten volgens hen nazisympathieën hebben, want antizionisme is voor hen gelijk aan antisemitisme. Quod non!

Als Gantman zijn eigen lijstje van al wie volgens hem antisemitische Israëlhaters zijn eens zou doornemen moet er toch een belletje bij hem gaan rinkelen: Intal, 11-11-11, Broederlijk Delen, Pax Christi, Vrede vzw, Oxfam, KifKif, het ABVV, Jozef Dewitte van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, Eva Brems van Groen!, Dirk Vandermaelen van de Sp.a… allemaal antisemieten.

Kortom, al wie zich in België inzet tegen racisme en discriminatie, zijn volgens hem antisemieten. Hoe blind is die man? Of is het kwaadwillige domheid?

Lucas Catherine

 Sefardi : joden afkomstig uit Al Andalus en na hun verdrijving vooral verspreid in het Ottomaanse Rijk, een klein deel ook in West-Europa.

Mizrahim: Oosterlingen, term die slaat op Arabische, Berber, Kurdische, Perzische e.a. joden uit moslim landen.

 Het Gespleten Geweten, anti-antisemitisch pamflet.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

138 reacties

 • door dwars bekeken op donderdag 29 december 2011

  wat het democratische karakter van de staat Israël een twijfelachtig tintje geeft. rond een partij als Likud of Kadima vormden wij indertijd - met succes - een cordon sanitaire. maar ook BDW zit in hetzelfde ideologische schuifje.

 • door J. Blommaert op donderdag 29 december 2011

  Je kan er nog het lijstje VN-resoluties aan toevoegen die de staat Israël al zo lang aan z'n laars lapt omdat het zich niet gebonden acht door internationaal recht of de uitspraken van de internationale gemeenschap. Ook dat is een erfenis van het radicale Zionisme: de idee dat Israël op geen enkele wijze moreel of politiek beoordeelbaar is door buitenstaanders. Dit is het meest radicale etnisch nationalisme. 'Eichmann in Jerusalem' van Arendt is ook in dat opzicht het lezen waard.

  Ik vermoed dat je hiervoor weeral aan het kruis zal genageld worden, maar de waarheid heeft ook zijn rechten. Blijf dit dus vooral zeggen en schrijven Lucas.

 • door Helene P op donderdag 29 december 2011

  Sorry, maar ik vind toch dat je met dit stuk het reëel bestaande antisemitisme wel even onder het tapijt veegt. En ook de reële, existentiële angsten van de Israëli ten gevolge van het eeuwenlange antisemitisme dat uitgemond is in zoiets monsterachtigs als de Shoah. Ook is het feit dat bepaalde zionisten het - net als Chamberlain en Stalin oa. - het in een eerste stadium op een akkoordje hebben gegooid met de Nazis en Mussolini al evenmin een argument als hetzelfde het Britse liberalisme of het Soviet socialisme verwijten pro-Nazi te zijn en blijven. Je hebt gelijk dat het op één lijn stellen van kritiek op Israël's beleid en antisemitisme door bepaalde (lang niet alle) Joodse organisaties dialoog bemoeilijkt zoniet onmogelijk maakt. En dit vooral voor mensen die het antisemitisme willen bestrijden en met name het antisemitisme dat wel degelijk schuilt onder de argumenten van sommige critici van Israël. Ook in het linkse kamp (zie bijv bepaalde recvente 'debatten' aan de ULB of ook Dieudonné) wordt dat - bewuste of onbewuste - antisemitisme bestrijden heel moeilijk omdat je dan meteen 'verdacht' wordt van vóór Israël's beleid te zijn oftewel de zaken evenzeer te verwarren als die Joodse organisaties.

  Ook het zionisme kende en kent verschillende stromingen. Ik vind het niet slim om kritiek op het Israeli beleid tov de Palestijnen antizionisme te noemen. Uiteindelijk lijkt dat 'n beetje op de mensen die alle socialisten of communisten 'stalinisten' noemen. En zelfs al zou je gelijk hebben (hoewel ik dus denk dat er meer nuances nodig zijn), dan nog is de term zionisme bij vele hedendaagse Israëli of andere Joden blijkbaar emotioneel sterk verbonden met de geschiedenis van het antisemitisme en vooral de Shoah. (En is dat niet begrijpelijk?) Alleen om die reden al lijkt het mij sterk af te raden om kritiek en/of verzet tegen beleid van Israël zonder meer antizionisme te noemen. Je maakt de doveman's dialoog daarmee alleen maar erger en waar dient dat toe? Juist... om het échte antisemitisme een mooie schuilplaats te geven.

  • door Jos Pier op vrijdag 30 december 2011
   • door Helene P op zondag 1 januari 2012

    @ Lucas en Jos en allemaal, Misschien had ik in dit commentaar bondiger en duidelijker moeten zeggen dat dit voor mij een tactische zaak is (en ook niet een paar zaken vermengen). Ook het recente 'Russell Tribunal on Palestine' in Kaapstad vermijdt de term zionisme in de bevindingen. Maar vergelijkt wel de politiek en repressie van Israël met de apartheid! Dat lijkt mij ook duidelijker. http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/south-africa-session-%E2%80%94-full-findings/cape-town-session-summary-of-findings

    Mijn eigen 'tactische' ervaring komt uit de bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika. De Afrikaners onderhielden ook de mythe dat Zuid-Afrika hun beloofde land is/was en die speelde ook een belangrijke rol in de ideologie van de apartheid. Hoewel misschien toch niet op dezelfde manier als het Zionisme in Israël. In ieder geval hebben de Zuid-Afrikaanse bevrijdingsbewegingen daar nooit erg veel op gehamerd. Ze hebben die mythe met rust gelaten maar de politiek zelf ontmaskerd en aangevallen. Zelfs nu staat het Voortrekkermonument (met z'n fascistische architectuur) nog steeds op een heuvel buiten Pretoria en wordt gerespecteerd als een culturele zaak die alleen de Afrikaners aangaat. De Afrikaner nationalisten van de harde lijn stonden ook volmondig aan de kant van Hitler en het Nazisme (en hun leiders hebben daarom gedurende de 2de Wereldoorlog gevangen gezeten want Zuid-Afrika vocht met de geällieerden). Maar ook daar wordt en werd in Zuid-Afrika weinig zaaks van gemaakt ten gunste van directe kritiek van de apartheid en de gevolgen voor de zwarte meerderheid. Ook hoef je niet te vergeten dat Israël samen met het Chili van Generaal Pinochet de belangrijkste partners van de apartheid was, maar dat toch geen argument maken voor de hedendaagse kritiek op Israël hetgeen de Zuid-Afrikaanse bondgenoten van de Palestijnen ook niet doen. Dus denk ik persoonlijk dat het beter is om de tactiek van het Russell Tribunal te volgen. En dat het voor de meeste mensen hier ook duidelijker is als we op Israël's politiek en criminele repressie rechtstreeks reageren en de ideologische achtergrond en de geschiedenis daarvan op de achtergrond laten. Dan kun je mijns inziens ook gemakkelijker zien wanneer het echte antisemitisme zich verschuilt achter antizionisme.

    Hier een spraakmakend artikel van de bekende Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder en Jood, Ronnie Kasrils, die het euvel van het zionisme gemakkelijker uitlegt dan Jos Pier's verwijzing. mg.co.za/article/2006-01-27-myths-of-zionism Kasrils vergelijkte ook als eerste, geloof ik, in 2007 de politiek van Israël met de apartheid en de apartheid kennende heeft hij gelijk. http://mg.co.za/article/2007-05-21-israel-2007-worse-than-apartheid

    • door Helene P op maandag 2 januari 2012

     Voor wie het niet weet: in het Voortrekkermonument in Pretoria is het centrale punt het zgn Verbond met God waarbij Hij de Afrikaners (in de tijd van de Voortrekkers en de veldslag bij Bloedrivier tegen de Zulu) Zuid-Afrika gegeven zou hebben als hun beloofde land. Ook de Afrikaner kerken onderhielden die mythe. Plus dat God in de Bijbel alle niet-blanke rassen ondergeschikt maakt aan het blanke ras. Die Kerken uiteindelijk in de jaren 1990 verklaard dat het een dwaling was. En ja, Zuid-Afrika is natuurlijk nog steeds het land van de Afrikaners, de "enige blanke stam van Afrika", maar toch niet van hen alleen...

    • door J. Blommaert op zaterdag 7 januari 2012

     het spreekt vanzelf dat het Russell-Tribunaal door de ultra-zionisten van de hand wordt gewezen als 'vijand van Israel', want het maakt constant 'ongefundeerde aantijgingen' aan het adres van die staat. Zie commentaren op Joods Actueel voor details.

 • door Dhr. Urbain op donderdag 29 december 2011

  Lucas Catherine heeft blijkbaar de essentie van Gantmans boek niet begrepen (en waarschijnlijk het werk niet eens gelezen, naar mijn aanvoelen). De essentie is net dat zij die pretenderen op te komen tegen racisme en discriminatie (linkse bewegingen en partijen) een dubbele moraal gebruiken en wel antisemitisme (o.a. onder groepen moslims) toelaten. Het is dit politiek correcte cultuurrelativisme waartegen Gantman reageert. Zijn boek overtuigt mij alvast veel meer dan dit stukje hier. Catherine voelt zich blijkbaar aangesproken c.q. ontmaskerd door het boek van Andre Gantman. Een kat in het donker maakt rare sprongen...

  • door J. Blommaert op donderdag 29 december 2011

   Meneer Urbain,

   Ik wijs er U graag op dat Israël in de eerste decennia na z'n stichting bijzonder populair was bij links. Het kibbutzisme werd gezien als een socialistische proeftuin, Ben Gurion als een waar socialist, en zeer vele Westerse commies hebben zomers in Israël doorgebracht. Het feit dat aan dit socialisme een periode van bloedig zionistisch terrorisme voorafging (waarbij o.a. Begin zich onderscheidde) stond die populariteit niet in de weg. Zolang Israël met enige geloofwaardigheid het argument van zelfverdediging tegen Arabische agressie kon gebruiken, droegen zelfs mensen zoals Golda Meir en Moshe Dayan de goedkeuring weg van zeer grote delen van links in het Westen.

   Er is dus misschien wel iets in Israël veranderd, eerder dan bij links.

   Ik overloop een paar mogelijkheden: de nederzettingenpolitiek, de staatsterroristische en op totale vernietiging gerichte acties tegen de Palestijnen (ik gebruik hier een synoniem van wat elders als 'genocidair' zou kunnen worden bestempeld; in het geval van Israël zijn dergelijke eufemismen blijkbaar van levensbelang) waarbij bombardementen op Tunis en een invasie in Libanon werden uitgevoerd, allemaal schendingen van het internationale recht en het oorlogsrecht (en denk aan Sabra en Chatila), de voortdurend voortschrijdende uitbouw van een militaristische politiestaat die journalisten het recht op nieuwsgaring verbiedt en bezoekers met een visum zonder enige reden en zonder kans op wederwoord toegang tot het land weigert, de blokkade van Gaza, de illegale aanleg van nucleaire wapens, en zo meer.

   Als links thans kritisch is ten overstaan van deze staat, dan getuigt dat van een geweten bij links. Als Gantman van oordeel is dat deze kritiek op Israël (via, zoals Lucas aantoont, kritiek op eender welke Jood of Joodse activiteit) hand in hand gaat met een onmetelijke tolerantie tegenover Arabische regimes en Islamfundamentalisme, dan leeft hij duidelijk ook niet echt op deze planeet. Rechts is historisch de grote steun en toeverlaat van dictaturen en militaire regimes; links is daar van oudsher en principieel tegen. Of de dictator in kwestie Mobutu, Pinochet, Khadaffi, Mubarak, Ahmadinejad of Khomeini heet maakt weinig uit. Zoek voor deze figuren linkse supporters. U zal er geen vinden, wel hopen rechtse supporters, incluis - naar ik vermoed - rechtse Israeli.

   Het gat waar links zich NIET voor laat vangen is precies datgene wat Gantman links toeschrijft: het goedkeuren van het ene kwaad om het andere te bestrijden. Ik weet dat men links heel ongaarne dit soort van integriteit toeschrijft; toch hebben de feiten zo hun rechten. Er is niemand die terreur goedkeurt ter linkerzijde, en niemand die antisemitisme of elke andere vorm van racisme discriminatie goedkeurt.

   Er leeft in Antwerpen een gevoel bij het autochtone volk dat twee categorieën van bewoners 'alles mogen' en overal mee weg raken: allochtonen en Joden (interessant dat die laatste categorie nooit bij de eerste wordt gevoegd, is het niet?). Mensen kunnen U op straat van allebei een eindeloze stroom anekdoten bieden, over politiemensen die niet komen opdagen wanneer een groepje Turken op straat mensen lastig valt, tot politiemensen die autochtonen wegsturen wanneer die met een klacht tegen overlast vanwege Joden komen aanlopen. Er zal van die anekdoten wel iets waar zijn zeker? Maar dat betekent geenszins dat het ene wordt getolereerd en het andere niet. Voor links zijn beide zaken instanties van een ruimer probleem van politiewerk en veiligheidsbeleid in de Stad. Ik wil U daar bij gelegenheid uitvoerig over onderhouden. Als Gantman dus zegt wat hij zegt, dan zwamt hij uit zijn nek en neemt hij zijn droom voor waarheid. Ach, het leven zou toch zo schoon zijn als links écht de schuld was van alles wat fout gaat! de tegenpartij zou dan meteen van zijn eigen verantwoordelijkheid ontslagen zijn. In termen van waarheid is dit zever; in politieke termen is dit poujadisme. En voor alle duidelijkheid: het is niet zo dat telkens wanneer Gantman of andere medewerkers van Joods Actueel hun gelijk niet halen, er sprake is van discriminatie en antisemitisme. We leven niet in het rijk der kinderen.

   Wie in dit debat niet de redelijkheid, de volledige waarheid en de nuance opzoekt of ze niet toelaat, die heeft als enig streefdoel de andere het zwijgen op te leggen, alle kritiek te smoren uit hoofde van een niet nader geïdentificeerd hoger doel. Wie zoiets beoogt doet z'n samenleving een zeer slechte zaak. Ik zal het woord democratie hier best niet vermelden zeker?

   • door Helene P op vrijdag 30 december 2011

    [title]Beste J. Blommaert, Zondigt u[/title]Beste J. Blommaert, Zondigt u in deze reactie nu niet tegen wat u predikt: gebrek aan nuances, redelijkheid en 'de volledige waarheid'? En vooral aan idealisering van 'links'? Welk links? Er zijn wel degelijk 'linkse' mensen en organisaties die terrorisme (bijv. van Hamas) en dictaturen (N.Korea, Stalin, Kadhafi en ik zal andere maar niet noemen) goedkeuren of goedgekeurd hebben en steunen of gesteund hebben of vergoelijken of vergoelijkt hebben. Heel veel 'linksen' vonden zich ook prima in het kolonialisme en neokolonialisme en verspreiden nog steeds een walgelijk paternalisme, een vorm 'lite' van het racisme en blijkbaar onuitroeibaar in de Westerse mentaliteit/identiteit (U kent academici als Etienne Balibur en Emmanuel Wallerstein zeker wel; die hebben de gedaanteveranderingen van het racisme al jaren geleden ontmaskerd, maar wie luistert en stelt zich in vraag?) Dat alles ontkennen is waanzin en dient onze zaak absoluut niet. En ik zie wel degelijk een ontluikend antisemitisme (of minstens gevaar voor...) bij bijv. de zeer 'linkse' professor Jean Bricmont als die zogezegd de 'taboes' rond het 'Shoah debat' wil breken. Of op z'n minst een vorm van negationnisme door minimalisering (vergelijkbaar met waarvan Pierre Mertens Bart De Wever beschuldigde). Er was ook het enthousiasme voor een Dieudonné. Enzovoorts. Het lijkt mij dat een deel van links tegenwoordig op een gevaarlijk hellend vlak zit en dat in vele opzichten.

    Links zijn zou op de eerste plaats integriteit moeten zijn en dat houdt in voor de eigen deur vegen, dagelijks. Schreeuwen tegen 'rechts' kan iedereen en helaas blijft het daar meestal bij. Met catastrofale gevolgen voor het linkse gedachtengoed en vooral de verwezenlijking daarvan in de huidige maatschappij (dat is bijv. wat ik en anderen de andersmondialisten verwijten). U weet dat net zo goed als ik, daarom begrijp ik deze hartstochtelijk defensieve reactie van U niet. En ben die ook niet van u gewoon. Bovendien moet u die Meneer Urbain wel goed kennen om hem indirect(?) te betichten van 'anekdotisch' racisme in Antwerpen... Anders is het nogal 'onder de riem', nietwaar? Sorry!

    Balibar, Etienne & Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités ambiguës. La Découverte, Paris. 1988

    • door J. Blommaert op vrijdag 30 december 2011

     Hélène, ten eerste: de Antwerpse anekdoten hadden op geen enkele wijze betrekking op Dhr Urbain die ik niet ken. Ik gaf aan hoe men in Antwerpse volksbuurten zoals degene die ik bewoon de zaken ziet, en hoe zo'n diagnose ons moet dwingen tot een ernstige diagnose die niet in de val trapt van 'zij alles-wij niks'.

     Wat links betreft: ik denk dat ik over 'links' de grootse duidelijkheid heb geschapen, zie pagina's 23-35 van 'De Heruitvinding van de Samenleving' (EPO 2011). Als je die leest zal je zien dat ik op geen enkele manier defensief ben. Integendeel, mijn houding is: wil je zeuren over links, zeur dan tegen mij want ik heb een uiterst precies beeld van links, en gebruik het begrip nooit als de paraplu die het voor de meesten is.

     Wat dat andere 'links' betreft, datgene wat U aanwijst en wat destijds te laf was om voor Uw vrijlating te vechten, evenmin als voor de gelijkberechtiging van alle mensen in onze samenleving via een kordate strijd tegen racisme en discriminatie - dat links heb ik beschreven in Jan Blommaert & Jef Verschueren, 'Antiracisme' (Antwerpen: Hadewijch 2004), een boek dat trouwens in grote mate op Balibar en Wallerstein gebaseerd is. Ook p57 en volgende van 'De heruitvinding van de Samenleving' behandelt dit links. En de dfiagnose die ik daar maak is dat dit 'links' in verband met racisme in de jaren 90 zwaar in de fout is gegaan omdat het zijn eigen beginselen verzaakte en mee liep met de rechtse recepten. Je zal ook hier echo's van met name Balibar herkennen.

     • door Helene P op zondag 1 januari 2012

      OK, nu zijn we het eens. Van die paraplu hou ik ook niet, zijn er geen betere namen voor de verschillende 'linksen'? Maar als je die ik aanduid er allemaal uit haalt, kom je inderdaad aan bij uw definitie in het commentaar Urbain. Bedankt voor uw boekreferenties, ik ga ze lezen zodra ik half door de stapels nog te lezen boeken hier in huis ben... ayay. Maar voor wanneer een boek specifiek over het paternalisme? Met dat woord groot op de kaft, bedoel ik? En helaas woedt dat toch wel in veel 'links'. Zucht... Ik word daar heel triest van want de communicatiestoornis is wanhopig als je probeert erover te spreken en velen zijn zulke goedhartige goeddoeners, dat ik het heb opgegeven. Als IK dat probeer, bedoel ik, U lukt het misschien wel... (De referentie naar Balibar/Wallerstein was uiteraard bedoeld voor andere lezers, natuurlijk wist ik dat u het zelfs beter kent dan ik.) Hartelijke groet, Hélène

 • door peter calluy op vrijdag 30 december 2011

  Is Professor Blommaert niet zelf in staat mij van gedegen repliek te bedienen ?

  Misschien moet ik toch eens solliciteren voor een leerstoel in de unief.

  30 jaar heeft zulke bevoogding mij 'klein' gehouden én noeste werkkracht voor 'de partaie'.

  Maar dank zij 'echte intellectuelen' die bereid zijn geweest uit hun ivoren toren te komen en dit beestje te woord te staan en aan te zetten kritisch te leren denken en analyseren over ook zichzelf heeft een vorm van 'verheffingsevolutie' in gang gezet. Ik ben hen dankbaar voor de 'tools' en het studiewerk dat ze me hebben geboden om dit mogelijk te maken.

  Ik kan voor mezelf opkomen en behoef geen 'beschermengelen' die op grond van dogmatiek bepalen hoe de 'kleine man' moet worden bejegend. Mijn sarcasme is een vorm van zelfbeheersing die mijn kwaadheid onder controle houdt. Zij wordt gedragen door argumenten die men dan kan goed of afkeuren.

  Maar in vele gevallen gebeurt dat wél met gratuite, argumentloze scheldpartijen met erg grove benamingen als nazi, fascist, racist, extreem rechts, etc....

  Is dat omdat deze 'kleine man' iets gezien heeft én dermate goed geanalyseerd dat er tot op vandaag bijna enkel bevestigende tendensen zijn opgedoken die de analyse bevestigen ? Is het omdat deze luis in de pels vanwege zijn koppigheid een parcours heeft doorlopen langs 'de grote liberale en linkse lichten' die eerder kozen voor laf vluchten van hun verantwoordelijkheid die hun goed betaalde job inhoud ? En is het vooral omdat ik tot vandaag aan den lijve ondervind hoe bereidwillig ze gaan stampen met de hun verleende macht op die 'kleine man0? Die 'ambtenaar' ' die 1008 euro per maand verdiende en een gevaarlijke opdracht vervulde omdat, zoals is gebleken, niemand bereid was de resultaten van 'de verkenningsopdracht' ,wat die ook mochten zijn, te aanvaarden en verstandig te gebruiken voor 'een betere wereld van morgen ?

  Want 'die kleine man' heeft natuurlijk wel de 'intellectuele eerlijkheid' nadat hij jaaaren onder het applaus van deze 'hooggeplaatste schurken' zich op het terrein heeft verzet tegen de verwerpelijke ideeën van een vlaams blok, dat ook te doen tegen gelijkaardige ideeën die onder een andere naam dezelfde ellende van totalitarisme en ongelijkheid prediken.

  En het is dezelfde ambivalentie in het bestuderen en beoordelen die ik elke keer ook bij Professor Blommaert vaststel. Als dat niet zo is, dan kan hij dat zelf ontkrachten en heeft hij daar de belemmering van de vrije meningsuiting niet voor nodig. Hij is ten andere ook zelf niet vies van sarcasme, en erger over mensen die zich in het eigenlijke topic nog niet hebben gemengd.

  Ik hoop henm ooit eens in levende lijve te ontmoeten. Dat bedoel ik niet sarcastisch want ik ben ervan overtuigd dat ik zeker ook veel van Prof. Blommaert kan leren. Het zou maar erg zijn moest dat niet zo zijn.

  Groeten aan de Prof. en de redactie.

  Peter Calluy.

  • door Helene P op vrijdag 30 december 2011

   [title]Beste Peter Calluy, Ik voel[/title]Beste Peter Calluy, Ik voel wel mee met uw kritiek op intellectuelen in ivoren torens, maar vrees dat we niet goed begrijpen waarover u het hier heeft en wat u J Blommaert nu verwijt?

   • door han op vrijdag 30 december 2011

    Peter Calluy veinst een beetje. Google even op zijn naam,... en je weet hoe laat het is.

    • door Helene P op zondag 1 januari 2012

     Ek sien...

 • door dre op vrijdag 30 december 2011

  3 vragen - de duizenden arabische manifestanten die "dood aan de joden" scanderen, is dit antisemitisme of antizionisme? - de "protocollen van zion" , een bestseller in de arabische landen, is dit antisemitisme of antizionisme ? -de Vlaamse syndicalist die dreigt het (volgens hem) gesjoemel van de ortodose joodse scholen te onthullen als Israel verder gaat met nederzettingen te bouwen, wat is dit? antizionisme is geen antisemitisme maar veel antisemieten stellen zich voor als antizionisten omdat het meer politiek correct is.

  • door LVE op vrijdag 30 december 2011

   Veralgemeningen waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen joden en zionisten zijn inderdaad wijd verspreid. Dat houdt ook in dat het dikwijls niet duidelijk is of het om antisemitisme of om antizionisme gaat. Daarom denk ik dat het goed is dat daar aandacht aan besteed wordt zoals in het artikel gebeurt.

 • door Bert Babber op vrijdag 30 december 2011

  Catherine schrijft "Het beloofde Zion was echter geen fictie land maar een reëel bestaande provincie van het Ottomaanse Rijk (en na het ineenstorten van dat imperium een door de Volkenbond – de voorloper van de Verenigde Naties) aangeduid Brits mandaatgebied" en wat verder zegt hij dat "Israel 78 procent van historisch Palestina controleert "

  Echter, als je een historische kaart bekijkt van het grondgebied van het Britse Mandaat, is daar ook wat tegenwoordig Jordanië heet, eveneens inbegrepen. Hoe Catherine dan aan 78% komt dat de Joden in bezit hebben, begrijp ik niet. Heeft hij misschien een kleine rekenfout gemaakt of zie ik dat verkeerd?

 • door tamso op vrijdag 30 december 2011

  Goed verhaal en blij dat dit eens openlijk gezegd word.Toch 1 kanttekening aan het verhaal.Het woord nazi is pas ontstaan na de samenwerking met het zionisme.Ervoor waren het de nsdap wat de macht wilde grijpen.Het woord nazi staat voor Nationale alliantie ZIonisme.En europese socall jews wat zich jood noemt,maar atheistisch is,kan natuurlijk ook niet.Jood zijn ben je alleen als je gelooft in de talmoed&thora.De talmoed heeft weer het joodse volk gecreert ergens in de 2de en 5de eeuw nC.Daarvoor je het volk van judea had en de isralieten wat het land Israel in 2en had gedeeld.Daarvoor had je het volk van israel met hun Thora wat de orginele leer was van de hebreeeuwers.Het huidige israel is atheistisch met joodse inwoners en israliers.De claim klopte ook niet destijds dat het zou gaan om joodse mensen wat af zou stammen van semieten,omdat de vele israliers niet eens semitisach bloed in zich heeft.Het waren oost europeanen,wat weer uit het oude kazharia kwam en daarvoor uit azie.

 • door J. Blommaert op zaterdag 31 december 2011

  Kent iemand de organisatie 'Masada 2000'? Zo niet, surf eens naar die website, en in het bijzonder http://www.masada2000.org/shit-list.html

  In die pagina krijg je de meest onvoorstelbare haat-uitingen tegenover Joden, alle grenzen overstijgend. Naast de meest uitzinnige beledigingen aan het adres van deze kritische Joden wordt in vele gevallen het email adres van de slachtoffers verschaft, zodat men hen persoonlijk met hate mail kan bestoken. Pure terreur.

  Deze uitingen komen echter van andere Joden. Laten we hen Zionisten noemen, want zo noemen ze zich zelf. Indien een niet-Jood ooit dergelijke zaken over een Jood zou zeggen of schrijven, is het kot te klein.

  Dat soort fenomenen zijn nuttig voor het aanbrengen van cruciale nuances in dit debat: antizionisme staat niet gelijk aan algemene Jodenhaat, want kijk eens hoe Zionisten omgaan met Joden die hun visie op Israêl niet delen. Ik heb de grootste bewondering voor deze kritische Joden, al was het maar omdat ik besef dat zij zich in uiterst precaire posities bevinden. Ik steun hen ook actief in hun verzet tegen het soort ideologie die Masada 2000 aandrijft.

  Misschien zouden Gantman en Joods Actueel hun pijlen ook op Masada 2000 en aanverwanten kunnen richten? Als je ziet hoe Joden daar worden aangepakt?

 • door jos martens op zaterdag 31 december 2011

  en nu had ik graag hierbij de recensie gelezen van Gie van den Berghe, Kijken zonder zien, die ik een tijd geleden opzond en die perfect bij een aantal van de andere b oeken past. Of toch minstens een reactie waarom de bespreking niet geplaatst wordt.

  • door han op zaterdag 31 december 2011

   Ik zocht nog eens in mijn mail en die van de redactie door maar vond geen recensie van dat boek. Kreeg U van iemand van de redactie een reactie? redactie@DeWereldMorgen.be Groeten

   han

 • door dwars bekeken op zondag 1 januari 2012

  het komt natuurlijk sommigen goed uit, die spraakverwarring. het is opvallend dat Freilich cs. er alles aan doen om ze in stand te houden: telkens als iemand kritiek uit op het beleid van Israel - let wel: dat is geen kritiek op Israel als dusdanig - kruipen die in hun pen om hem (m/v) te beschuldigen van antisemitisme. het is dus geen kwestie van antisemitisme onder de mat te vegen, maar wel het antisemitisme dat wordt ondergesneeuwd onder loze beschuldigingen en bewuste begripsverwarring, met als enig doel elk helder debat onmogelijk te maken. antisemitisme is altijd verkeerd, maar er is wel degelijk een verschil tussen dat van de nazi's en dat van veel moslimjongeren. jongeren zijn zelden genuanceerd in hun oordeel en uitingen ervan, en gooien een boel dingen op een hoop die niet bij elkaar horen. wat sommige islampredikers - die beter zouden moeten weten - komen vertellen stelt hen wél op één lijn met de fascisten. de houding en het beleid van de Israelische machthebbers werkt wel de ongenuanceerde uitingen van de jongeren in de hand - zonder ze te verrechtvaardigen, vanzelfsprekend. bij gebrek aan iets anders identificeren deze jongeren zich met de Islam, en als zij zien dat hun geloofs- en deels volksgenoten in Israel behandeld worden als tweederangsburgers, alleen omdat ze niet-Jood zijn... je zou er haast begrip voor kunnen opbrengen (nadruk op "haast" notabene)

  • door Guido Joris op maandag 2 januari 2012

   Kan u één voorbeeld geven waar Freilich iemand van antisemitisme beschuldigde? Voor de rest kan ik op de onzin niet ingaan wegens geen tijd.

   • door J. Blommaert op maandag 2 januari 2012
    • door Polri op maandag 2 januari 2012

     @ Jan Blommaert Fijn dat u dit voorbeeld aanhaalt. Het ging hier dan ook gewoon over antisemitisme (de man bedreigde Antwerpse joodse scholen).

     Overigens is het interessant de volledige context mee te geven, waaronder de reactie van Joods Actueel op de verontschuldigingen van Hugo Deckers. http://joodsactueel.be/2011/11/03/hugo-deckers-biedt-welgemeende-excuses-aan/ Ik citeer daaruit één zin. Redactie JA aan Hugo Deckers: "En schuwt u beslist de kritiek op Israël niet! Dat land kan daartegen en heeft, zoals alle democratische regimes, kritiek nodig."

     Zoals ik al zei (maar de redactie van deze website censureert dit aldoor) : als u zelf niet het onderscheid kunt maken tussen kritiek op Israel en antisemitisme, klinkt het nogal hol wanneer u anderen daartoe oproept.

     • door J. Blommaert op maandag 2 januari 2012

      Men vroeg één voorbeeld, U hebt er één gekregen. Er zijn er nog meer hoor. Wat Joods Actueel zeer vaak doet is het volgende: protesteren tegen allerhande zaken en in het volgende zinnetje iets zeggen als : "En dit past in het steeds toenemende antisemitisme in Vlaanderen" of "We mogen dit niet los zien van het wereldwijd oprukkende antisemitisme". Zal ik hiervan een bloemlezing geven? U mag dan van mij telkens het 'échte' antisemitisme scheiden van de kritiek op Israel of op zionisme.

      • door Polri op maandag 2 januari 2012

       @ Jan Blommaert Mijn punt is: u beweert dat Joods Actueel een amalgaam maakt tussen kritiek op Israel en antisemitisme. Toon dit dan eens aan met minstens één voorbeeld. U komt in plaats daarvan opdraven met een voorbeeld waarin Joods Actueeel iemand terecht van antisemitisme beschuldigt (de man beschouwt alle joden als één pot nat), en er voor de volledigheid zelfs aan toevoegt dat ze er geen probleem mee hebben als hij kritiek heeft op Israel.

       Zoals ik al meermaals zei: u zou hierin veel geloofwaardiger overkomen als u niet zélf aldoor de amalgamen maakte waarvan u anderen oproept ermee op te houden.

       • door J. Blommaert op maandag 2 januari 2012

        Allez dan, omdat je het zo mooi vraagt. Hier is een item uit het laatste nummer: http://joodsactueel.be/2011/12/23/ongerustheid-over-nieuwe-anti-israelbetoging-in-brussel-komende-dinsdag/

        In dit verslag gaat het over een aangekondigde anti-Israel betoging in Brussel, en wordt een brief van een Brussels Gemeenteraadslid integraal overgenomen. Elders op de site vind je een verslag van die betoging (die kennelijk niet 'uit de hand gelopen is', al was ze door het Stadsbestuur verboden).

        Als je het stuk leest zal je merken dat anti-Israel standpunten worden vermengd met 'een gevaar voor escalatie' (bij een vorige gelegenheid werden passanten in de Nieuwstraat onderworpen aan een namaak-Israelische identiteitscontrole, iets wat Joods Actueel als 'gijzelneming' bestempelt) en met het antisemitisme van één van de organisatoren. Dat amalgaam wordt hier gemaakt door het gemeenteraadslid, maar als je het artikel leest draagt het duidelijk de goedkeuring weg van de redactie. Het stukje over de betoging zelf, verder op de site, spreekt ook voor zich.

        Die redactie had even goed haar ongerustheid kunnen uiten over een mogelijke schending van het recht op vrije meningsuiting, want een betoging tegen het beleid van Israel is op zich niet iets dat de autoriteiten in dit land proactief zouden moeten verbieden, nietwaar? En de politieke/filosofische/eender welke denkbeelden van individuele leden van een organisatie mogen op zich geen voorwerp zijn bij het beoordelen van een betoging, niet? Temeer aangezien het hier één vermelde persoon betreft, in een collectief van organisatoren. Ik neem aan dat er bij de Witte Mars ook mensen waren wiens denkbeelden niet helemaal kosjer waren.

        Zucht. Zijn we er nu uit? kan U dat soort amalgameringen nu even signaleren als zéér ongepast, maar ditkeer aan Joods Actueel?

        • door J. Blommaert op maandag 2 januari 2012

         En dan nog eentje om het af te leren (ik begin hier plezier in te krijgen). U laat weten dat Joods Actueel van oordeel is dat kritiek op Israel moet kunnen. Zie het artikel waarnaar ik hierboven verwees: een anti-Israel betoging is zeer onwenselijk. Maar kijk eens ook eens hier: http://joodsactueel.be/2011/09/05/achthondderdduizend-euro-belgische-staatssteun-voor-anti-israel-projecten/

         Dit gaat over Belgische steun aan ISRAELISCHE organisaties (o.a. het Peres Ceter for Peace) die kritisch staan tegenover het beleid van Israel in verband met de Palestijnen. Hier is weeral een geval zoals dat van 'Masada 2000', elders vermeld in een reactie: de kritiek op Israel, zelfs van israeli zelf, moet ophouden - dat is wat Netanyahu aan Leterme en andere regeringsleiders meedeelde. Acties tegen Israel zijn 'contraproductief' volgens wel ingelichte bronnen, hetgeen weinig verrassend is als men de bronnen bekijkt. Vermits men de leden van deze kritische organisaties - volbloed Joodse Israeli - niet kan beschuldigen van antisemitisme worden ze maar als 'links' bestempeld. Da's even erg.

         In de democratie die Israel beweert te zijn moet men kennelijk zeer voorzichtig zijn wanneer men het over Israel zelf heeft - of lees ik dit verkeerd? - en de israelische regering zal aan de Belgische (ook een democratie zeker?) even komen zeggen welke gedachten en opvattingen de Belgische staat en haar bevolking mag steunen in Israel. Het zal aan mij liggen ongetwijfeld, maar ik voel me wreed ongemakkelijk bij zoveel democratische openheid.

         Kijk ook eens naar de gigantische tolerantie die vertolkt wordt in het item http://joodsactueel.be/2008/12/31/frank-schlomer-in-de-morgen-neemt-opnieuw-loopje-met-de-waarheid/. Frank Schlömer wordt hier aan het kruis genageld als een 'vooringenomen journalist' en een 'oneerlijke reporter' omdat hij over het hoofd heeft gezien dat de acties van Israel niet slechts door EEN Eu-lidstaat worden gesteund, maar-stel je voor!! - door een volle honderd procent méér, te weten TWEE!! Die leugenaar van een Schlömer toch. Zo hard liegen dat hij zelfs Tsjechië niet wil vermelden!!

         Ik weet niet of hier nog meer voorbeelden horen; neem zelf rustig een kijkje op de site van Joods Actueel en oordeel zelf. Men probeert Joods Actueel hier voor te stellen als een journalistiek hoogtepunt in de westerse cultuur, volmaakt gebalanceerd in haar oordelen en volkomen evenwichtig in haar feitenweergaven. Objectiviteit en niks anders - en al degenen die het daarmee niet eens zijn, zijn dom, dwaas, vooringenomen, leugenachtig en ga zo maar door.

         Het is eigenlijk een blad dat overloopt van de haat en het misprijzen tegen eender wie kritiek heeft op Israël (incluis Israeli, zoals we hier zien), en van liefde voor eender wie Israël aan de boezem drukt (lees bijvoorbeeld ook de goedkeurende uitroeptekens bij de uitspraken van gasten zoals Jan Jambon over de Gaza-blokkade). Voor het overige loopt het over van de Islam-bashing - waarin feitelijkheid en objectiviteit kennelijk niet de grootste kwaliteitseisen zijn - en van een grenzeloze verachting van de Palestijnen. Het is eigenlijk best te vergelijken met di andere 'respectabele' krant, de Amsterdam Post.

         • door J. Blommaert op maandag 2 januari 2012

          Nog één voorbeeld en dan zwijg ik erover. Polri zegt ergens dat mensen zoals ik vergeten te wijzen op het antisemitisme van Moslims, en dat het mij zou sieren indien ik ook dat aanwees. Hij kent me niet goed genoeg, anders zou hij weten dat ik dat al zeer vaak gedaan heb, op deze site zowel als elders. Ik heb in 1994 een boekje geschreven getiteld 'Antiracisme' en wie dat kent zal daarin wellicht de meest inclusieve en dus minst negotieerbare definitie van racisme vinden: elke vorm van uitsluiting en derogatie op basis van persoonseigenschappen is racisme. In mijn activisme heb ik nooit een andere definitie gehanteerd. Alles is te controleren, dus doe maar.

          Het zou goed zijn indien iedereen diezelfde niet-selectieve en onvoorwaardelijke blik op racisme hanteren, ook Joods Actueel. Kritiek op het CGKR zou geloofwaardiger kinken indien ze niet eenzijdig was maar uitging precies van een algemene strijd tegen discriminatie, haatdragende uitspraken en zo meer, en indien de klager zich zelf volledig kan vrij pleiten van vergelijkbare handelingen. Gaan zeuren over de gebrekkige strijd tegen racisme indien je zelf openlijk een 'anti-Jihadisme' aanhangt, dat is zoals een inbreker die advies geeft over een veiligheidsslot.

          Sam Van Rooy, de zoon van een belezen vader, zelf niet onverdienstelijk wielrenner, werd in juli 2011 door de PVV van Wilders op non-actief gezet. Sam was door de PVV aangeworven als medewerker gespecialiseerd in Islam-zaken. Hij bakte het zelfs naar de toch wel zeer elastische normen van Wilders te bruin, stel je voor. Welnu, op 6 november laatsleden gaf Sam een toespraak voor een grote Joodse vereniging in Antwerpen, en Joods Actueel drukte de hele tekst ervan af, 'ten behoeve van zij die er niet bij konden zijn'. Zie http://joodsactueel.be/2011/11/09/toespraak-sam-van-rooy-bij-de-herdenking-van-mala-zimetbaum/

          Ik geef enkele citaten uit de ellenlange tekst van Sam Van Rooy. Men kan zelf even oordelen wie hier amalgameert, wie deze amalgamering zelfs als een theorie gebruikt (zoals bij dhr Joris, die standpunten over 'antizionisme' ziet als verdoken 'antisemitisme' - het is eigenlijk ALTIJD antisemitisme, is het niet, meneer Joris?), en of het hier gaat om nuchtere, weloverwogen waarnemingen.

          "Het ontstaan van de staat Israël, het enige land ter wereld waar ‘vuile Jood’ slechts betekent dat je je moet gaan wassen, heeft jammer genoeg niet alleen een duidelijke toename van antisemitisme als gevolg, maar heeft ook als gevolg dat zowel antizionisme als anti-Israëlisme worden gebruikt om antisemitisme te maskeren. Vaak ook overlappen ze elkaar of komt het één voort uit het ander, waarbij men de ene term, bijvoorbeeld antizionisme, gebruikt om zijn antisemitisme mee te verbergen of goed te praten. Dat maakt het extra moeilijk te bestrijden."

          "En het ergste is, dames en heren, en dat weet ik ook uit eigen ondervinding: steeds meer jonge niet-moslims die door de media en in de academische wereld worden geïndoctrineerd met Israëlhaat en antizionisme, beginnen deze antisemitische leugens te geloven. Toen ik laatst op mijn Facebookpagina zonder meer schreef dat we Israël nu meer dan ooit moeten steunen, verloor ik een vriendin die tegen mij zei, en ik citeer: “Shit man, gij zijt echt gestoord!”. Zij zou nooit zo hebben gereageerd mocht ik hebben geschreven dat we de Palestijnen, Cuba, China of Iran moeten steunen."

          "U begrijpt het, dames en heren: antisemitisme wordt in essentie gedreven door een afkeer van creativiteit en uitmuntendheid, en door jaloezie op succes. Het Joodse volk heeft immers een cultuur die, meer dan welke andere cultuur ook, zeer grote successen oplevert en op vele domeinen excelleert. Alleen al het enorme aantal Joodse Nobelprijswinnaars is daarvan een bewijs, maar ook, niet te vergeten, dat kleine lichtpunt in de duisternis van het Midden-Oosten: de Joodse staat Israël."

          "Het hedendaagse antisemitisme van met de antisemitische islam collaborerende westerlingen, zoals de giftige slang Lucas Catherine, alsook het hedendaagse antisemitisme van zowel links als rechts, van jong en oud, progressief en conservatief, laagopgeleid en hoogopgeleid, en gelovig en ongelovig, moeten in het licht van de analyse van George Gilder worden bekeken: men is jaloers op het Joodse volk."

          Tot zover Van Rooy junior. Commentaar is allicht overbodig. Zijn er nu voldoende voorbeelden gegeven? En kan iemand uit de vriendenkring aan Joods Actueel even signaleren dat ze op deze manier stilaan de risée van de goegemeente aan het worden zijn, en gênant voor de zaak die ze denken te dienen? Eventueel met verwijzing naar de - weliswaar Christelijke - Bijbelse spreuk over 'de balk in het eigen oog'?

          • door Polri op dinsdag 3 januari 2012

           Allereerst dit: bedankt voor de uitgebreide reactie.

           Het is verrijkend te weten dat u plezier hebt in het zoeken naar voorbeelden op de website van Joods Actueel. Dat doet me vermoeden dat u dit niet eerder hebt gedaan en dat uw bewering dat Joods Actueel amalgamen maakt tussen kritiek op Israel en antisemitisme gebaseerd was op een vooroordeel en op 'horen zeggen'. Pas nu bent u gaan nakijken of uw beschuldiging ook effectief klopte.

           Voor ik inga op uw voorbeelden, even een paar puntjes op de i zetten: 1. Joods Actueel is geen 'objectief' medium, er is ook niemand die dat beweert. Net als de Wereld Morgen is het overduidelijk partijdig. Joods Actueel is duidelijk pro-Israelisch, net als de Wereld Morgen duidelijk pro-Palestijns is. Dat mag allebei in een vrij land. 2. Er is niets verkeerds wanneer je iemand beschuldigt van antisemitisme ... als die persoon daadwerkelijk antisemitisch is. Ook een pro-Israelisch maandblad mag reëel antisemtisme benoemen wanneer het zich voordoet. 3. Pro-Israelisch zijn is niet verboden. Het is ook niet verboden om kritisch te zijn tegenover mensen met een andere kijk op de zaken. Ook pro-Palestijnse mensen spenderen veel tijd aan het bekritiseren van hun pro-Israelische landgenoten, kijk maar naar Lucas Catherine die net een heel boek heeft gepubliceerd over... "De Zionistische lobby in België". 4. Het probleem stelt zich wanneer "pro-Israelische" activisten iemand die enkel kritiek uit op Israel afschilderen als antisemiet. Dus bijvoorbeeld: Ludo de Brabander schrijft een kritisch opiniestuk over de bouw van een nieuwe nederzetting op de westelijke Jordaanoever en Michael Freilich noemt hem louter en alleen om die reden een antisemiet.

           Nu even kijken naar de voorbeelden die u aanhaalt: is er één van die voldoet aan (4) ?

           - Hugo Deckers? Nee, die valt onder (2): wat die man deed was flagrant antisemitisch (alle joden beschouwen als één pot nat) en Joods Actueel heeft hem dààrover aangepakt. - betoging in de Nieuwstraat? Ik lees hier harde kritiek op Pro-Palestijnse activisten (3), maar het woord antisemitisme wordt enkel gebruikt om de achtergrond van één van de organisatoren te duiden. Het hangt er dus vanaf of de bewering klopt dat hij uit het MRAX werd ontslagen wegens antisemtische uitspraken. Indien wel, dan valt dit gewoon onder (2) en is er geen probleem. Indien niet, dan hebt u uw 'smoking gun' gevonden. Aangezien u duidelijk plezier beleeft aan het maken van dergelijke opzoekingen, laat ik u de eer dit verder uit te spitten. - Sponsoring van kritische organisaties in Israel: hier wordt niemand van antisemitisme beschuldigt en het artikel zelf is ook nauwelijks opiniërend, dus ik zie het verand met deze discussie niet? - Frank Schlomer: ook hier wordt niemand van antisemitisme beschuldigt, dus ik begrijp de relevantie van het voorbeeld niet? - Opiniestuk Sam van Rooy (uw uitsmijter): Ja,dit is duidelijk wél een goed voorbeeld: Sam van Rooy maakt hier wel degelijk een amalgaam tussen kritiek op Israel en antisemisme (4). Het is uiteraard géén opiniestuk van Joods Actueel zelf (slechts de overname van een toespraak) maar niettemin: Sam van Rooy schrijft sporadisch voor Joods Actueel, dus er is hier wel degelijk een probleem.

           (mijn) conclusie: amalgamen tussen 'kritiek op Israel' en antisemitisme komen sporadisch voor op Joods Actueel, maar zelfs dan enkel in artikels geschreven door derden. Dat lijkt me helemaal niet te stroken met de bewering dat Freilich e.d. constant critici van Israel de mond snoeren door de term 'antisemitisme' te misbruiken.

           Uitsmijter: u zegt dat u wel degelijk antisemitsme veroordeelt, ook wanneer de daders moslims zijn. Ik zal eerlijk zijn: ik heb uw boeken niet gelezen. Zoals u uit mijn tekst kunt opmaken, was dat vooral kritiek op de reactie van Frank Roels, Koen Calliauw, Jan Hertogen en uzelf n.a.v. een aantal incidenten (in uw geval vooral de zaak Hugo Deckers). Het kan zijn dat u op andere momenten wél in staat was reëel antisemtisme te herkennen. U geeft geen bronverwijzing (enkel een zeer algemene 'ik veroordeel alle vormen van racisme') dus ik kan me er niet verder over uitspreken.

           • door J. Blommaert op dinsdag 3 januari 2012

            Beste Polfri, de bronverwijzing staat elders in de reacties. Wat Joods Actueel (JA) betreft moet ik U ontgoochelen: ik volg het al een hele tijd, want ik ben al lang sterk geïnteresseerd in het hele propaganda netwerk van Wilders.

            U schrijft: "maar zelfs dan enkel in artikels geschreven door derden. Dat lijkt me helemaal niet te stroken met de bewering dat Freilich e.d. constant critici van Israel de mond snoeren door de term 'antisemitisme' te misbruiken."

            Die techniek staat in de volksmond bekend als 'jezuïtisme', en JA gebruikt die techniek constant: gevoelige of gechargeerde zaken laten zeggen door derden. Wanneer er dan protest tegen komt zegt de redactie dat het hier om standpunten van derden gaat, dus niet van hen. Het feit dat zij verantwoordelijk zijn en blijven voor alles wat op JA verschijnt lijkt hen niet echt een punt. Enkele voorbeelden. Uitspraken van Koçak worden aangevallen, en JA meldt dat aangesproken juristen hierin revisionisme en antisemitisme bespeuren. Koçak protesteert en Leilicht zegt dan: oh, maar dat zijn juristen die dat zeggen, niet wij. Of nog: een volkomen foutieve weergave van woorden van Dirk Van der Maelen tijdens een debat. Dirk protesteert en Leilicht zegt: oei, dat was een verslag van een niet-Joodse correspondent die we doorgaans vertrouwen. Of nog: een ex-juf uit een Joodse school die zich kritisch uitlaat over die school, en door middel van een volledig afgedrukte 'lezersbrief' van twee leerlingen van van alles en nog wat wordt beschuldigd - pure karaktermoord met antisemitisme aantijgingen en de hele reutemeteut erbij. Hierbij zet Leilich dan dat 'dit wel voor zich spreekt'. Er wordt ook op veel plaatsen gebruik gemaakt van 'anonieme bronnen', 'mensen die de redactie heeft opgebeld', 'een korte rondvraag binnen de gemeenschap' en zo voort.

            Dat het werkt blijkt uit jouw zeer zorgvuldige analyse: want ook jij zegt, ah, maar wacht even, da's Van Rooy en niet Leilich hé'. Even het volgende aangeven dan. Van Rooy werd in juli ontslagen door Wilders omdat zijn Islam-bashing toch wel al te ruig werd. Die gast wordt enkele maanden later door een grote Joodse organisatie gevraagd om een prestigieuze lezing te houden - zo wordt ze een aantal keren aangekondigd op JA - waarna de redactie 'voor zij die er niet bij konden zijn' (dus: om het zéker niét te missen) de integrale tekst afdrukt van zijn toespraak. Sammeke treedt trouwens ook elders op JA herhaaldelijk op; hij is wat men elders als een 'losse medewerker' zou bestempelen. Ik zou dus heel graag eens horen met welke punten van zijn toespraak (en uit andere van zijn stukjes) de JA redactie het NIET eens is.

            Het blijkt uit nog véél meer: ook Wilders hanteert dit systeem ten volle. Laat het vuile werk door derden doen. Zo kan je zelf steeds pretenderen dat je nog maagd ben, terwijl je toch je lusten kan botvieren en de gewenste boodschappen hoe dan ook in circulatie krijgt.

            Het doet het medium geen goed. Ooit was Joods Actueel een alom gerespecteerd blad; nu glijdt het snal af naar de riooljournalistiek, het wordt gewoon een zoveelste heel erg rechts bladje dat zich, stevig in de slipstream van Wilders en zijn tuig (zoals Sam Van Rooy, de term 'tuig' komt uit de Nederlandse media) bedient van alle mogelijke trucs om toch vooral het 'anti-Jihadisme' vooruit te helpen. De geloofwaardigheid van het blad, zowel moreel, politiek als journalistiek, gaat ermee naar de haaien.

            Wat de morele geloofwaardigheid betreft: JA is zelf de eerste om rechtzettingen en excuses te eisen van 'de Vlaamse pers die systematisch desinformeert' (want de journalisten zijn door de band genomen te links), of van eenieder die een foute uitspraak doet. Naar excuses bij uitschuivers is het hard zoeken op JA. Jezuïtisme zoals boven beschreven krijgt men ten overvloede.

            Wat politieke geloofwaardigheid betreft: JA associeert zich met de Wilders-strekking, en Leilicht heeft soms moeite om dat enthousiasme onder controle te houden (zie wat hij schrijft over VB-lid Tanguy feys, die zich nu volledig op Wilders en z'n PVV modelleert). Links wordt constant verkerrerd, want zoals we al zagen zijn critici van Israël hetzij antisemieten, ofwel (als die beschuldiging niet pakt) zijn ze links. Het blad vaart een uitdrukkelijke en expliciete zéér rechtse koers, en ik kan bezwaarlijk aannemen dat de hele Joodse gemeenschap daar achter staat. In de samenleving plaatst ze zich daarmee ook in een duidelijke politieke hoek, en ook over de vraag of dat een goede zaak is voor de gemeenschap kan men debatteren.

            Wat journalistieke geloofwaardigheid betreft: als JA aan anderen de allerstrengste normen inzake feitelijkheid en journalistieke integriteit oplegt (zie hun reactie op Schlömer), dan moet ze zelf de eerste zijn om die normen aan te hangen. Zoniet zijn ze volkomen ongeloofwaardig en belanden ze zeer snel in een straatje waarin alles wat uit hun richting komt als - jawel - bevooroordeelde desinformatie wordt gezien, net het verwijt dat ze constant aan anderen sturen.

            Als U goede contacten hebt bij JA, zeg hen dan eens door dat ze wreed slecht bezig zijn.

            • door Polri op dinsdag 3 januari 2012

             @ Jan Blommaert

             Om te beginnen: ik ken niemand bij Joods Actueel en ik werk er ook niet, dus ik kan geen 'boodschappen naar hen overbrengen'. (wie is trouwens Leilich? :) ) Ik merk dat u de discussie hebt opgeschoven van 'Freilich beschuldigt iedereen die kritiek heeft op Israel van antisemitisme' (wat niet strookte met de feiten) naar 'Joods Actueel is een uiterst-rechts weekblad dat discutabele journalistieke methodes gebruikt.' (bestaat er voor een dergelijke discussietechniek ook een intelligente term zoals 'jezuïtisme', of kunnen we het houden op 'van onderwerp veranderen'?)

             Ik ben het zelf ook niet altijd eens met Joods Actueel, en al zeker niet met opiniestukken van mensen als Sam van Rooy. Ik ben het dus gedeeltelijk eens met uw kritiek.

             Maar het artikel van Lucas Catherine ging over 'misbruik van de term antisemtisme' en ik denk dat ik hierbij heb aangetoond dat dit misbruik ook in Joods Actueel veel minder vaak voorkomt dan sommigen doen uitschijnen. Ik denk dat de voorbeelden in mijn eerste repliek ook duidelijk maken dat het spiegelbeeld van dit misbruik 'reëel antisemitisme vergoeilijken als antizionisme' zeker niet minder voorkomt - ook u hebt zich hieraan schuldig gemaakt n.a.v. de affaire Hugo Deckers.

             • door J. Blommaert op dinsdag 3 januari 2012

              Polri, ik zie dat U opgeschoven bent van 'geef eens één voorbeeld' naar 'dat het veel minder voorkomt dan gedacht'. Ik heb nu meer dan genoeg tijd aan Uw jezuïtisme gespendeerd. U denkt er het uwe van, ik het mijne, de lezers het hunne. Ik loop U wel weer tegen het lijf wanneer er op deze site discussies zijn over Israël. Tot dan.

              • door Polri op dinsdag 3 januari 2012

               @ Jan Blommaert Die eerste vraag naar een voorbeeld kwam niet van mij, maar van Guido Joris. En nee, ik ben niet aan 'jezuïtisme' aan het doen: ik ken die persoon écht niet ;) In mijn eerste, lange reactie op dit artikel was mijn stelling al dat 'misbruik van de term antisemtisme' veel minder voorkomt dan sommigen beweren. Ik zie dat die reactie (u weet wel, die tekst waarop u had gerepliceerd dat u wel degelijk antisemtisme veroordeelt, ook wanneer de daders moslims zijn) ondertussen weer is weggecensureerd door de redactie van deze website :( Door dat constante censureren is een ernstige discussie voeren niet zo simpel.

               Soit, ik denk dat we inderdaad voorlopig zijn uitgepraat.

         • door guidojoris op zaterdag 28 januari 2012

          Waar zit het antisemitisme in dit artikel? Geneuzel er is nog steeds geen enkele beschuldiging van antisemitisme

 • door Eric Rosseel op zondag 1 januari 2012

  In de Bijbel zijn de Semieten, de zonen van Sem. Dat is gans het gebied waar nu Joden en Arabieren wonen. Antisemitisme is: anti-mensen-uit-het-Midden-Oosten. Historisch: vreemde gandelaars en geldwisselaars. Dat weet Lucas Catherine heel goed. Zo valt eigenlijk ook het anit-zigeuner-isme onder het antisemitisme. De eerste zigenuers kwamen in West-Europa als "Egyptenaren", een soort kopten, dus christenen (vandaar "gypsies" en Frans "gitanes"). Eerst werden ze in voorspoedige tijden goed ontvangen in onze contreieien, maar zodra het in de 16 of 17de eeuw "crisis" was, waren ze net als de joden de zondebok. Enfin: ik simplifieer. Maar Lucas Catherine is een erudiet mens, en ik heb veel van hem geleerd. Maar het wordt tijd dat hij zijn VOLLEDIGE kennis gebruikt, en minder selectief doet.

 • door Guido Joris op maandag 2 januari 2012

  Dewereldmorgen.be heeft mijn reactie over de MOORDENAAR VAN MORGEN zoals Lucas Catherine in een respectabel Nederlandse krant werd bestempeld met stalinistische snelheid verwijderd. Soms gebruiken ze na een opmerking als deze een oude post om te tonen dat ze niet censureren, sukkelaars.

  • door J. Blommaert op maandag 2 januari 2012

   Het artikel over Lucas Catherine is te vinden op Amsterdam Post, zie http://www.amsterdampost.nl/lucas-catherine-en-de-palestijnse-muur-van-leugens/. De Heer Joris noemt dat "een respectabele Nederlandse krant". Amsterdam Post is een bij Wilders aanleunende extreem-rechtse website. De auteur van het bewuste artikel over Catherine is Martien Pennings, die in Nederland bekend staat als extreem-rechts en als uiterst radicale Islam-basher, die geregeld bijdragen schrijft voor de eveneens aan Wilders gelieerde website 'Artikel 7'.

   Tot zover deze zeer gerespecteerde bron van de Heer Joris, die zelf medewerker is van Joods Actueel, als ik me niet vergis?

   • door Jan Bel op maandag 2 januari 2012

    Jan Blommaert heeft hier natuurlijk overschot van gelijk. Ter aanvulling ...

    De hierboven aangehaalde Martien Pennings is de auteur van een volledig bij mekaar gefantaseerde anekdotische geschiedenis van Israël (een land dat niemands bezit was en dat onbewoond werd aangetroffen door de Joodse kolonisten die er vanaf 1880 terug naartoe trokken; een natie die uiteindelijk volkomen geweldloos is ontstaan doordat Joden het voor meer dan rechtvaardige prijzen hadden gekocht … (Van wie, dat is niet duidelijk aangezien niemand dat land in eigendom had)) . Na talloze pogingen om zijn versie nog karikaturaler te maken dan ze al was, publiceerde hij onlangs in die ene respectabele krant, ‘De Amsterdam Post’, een wanhopige oproep aan medestanders om ook een ernstige bijdrage te leveren (http://www.amsterdampost.nl/help-mij-een-korte-geschiedenis-van-israel-te-schrijven/). De historiografen die zich voor deze opdracht aanmeldden, hebben intussen al een berg fictieve bewijsstukken bij mekaar geharkt, waar Zeev Sternhell, Ilan Pappé, Avi Shlaim, Tom Segev, Shlomo Sand … en zelfs de ‘zionist’ Benny Morris verschrikt voor zullen terugdeinzen. Ook Newt Gingrich kan hier nog een puntje aan zuigen.

    Diezelfde Martien Pennings staat trouwens bekend om het uiten van fysieke bedreigingen aan het adres van mensen die er een andere mening op na houden. Nadat hij een van zijn opponenten al “de kanker” had toegewenst en hem had beloofd bij de eerstvolgende fysieke confrontatie eigenhandig te verbouwen twitterde hij zijn toekomstig slachtoffer volgend prozastukje: “Ik betrap mezelf tegenwoordig op gewelds-fantasieën, waarin een heel zootje linkse iconen ter executie tegen de muur wordt gezet of met de blote handen gewurgd. Ik luister met gekweld genoegen naar mijn vriend Roelf wiens favoriete fantasie is dat de pittbulls van de Haagse getatoueerde klasse hen op hun eigen Binnenhof verscheuren! Samen stellen we ons voor hoe de poorten worden geramd: “Ça ira! Ça ira! Ça ira!”

    Dat op dergelijke bronnen wordt teruggegrepen zegt veel over de geprefereerde onderzoeksmethode en de betrouwbaarheid van de feiten die worden aangehaald om het ongelijk van Lucas Catherine aan te tonen, maar misschien nog meer over de integriteit van de commentators die daarmee een plaats in het publieke debat willen veroveren.

    • door Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten op vrijdag 6 januari 2012

     U weet kennelijk de Donald Duck nog niet van de werken van Shakespeare te scheiden. Wat een intense intellectuele droefenis alhier. Mag ik u dringend verzoeken eens te gaan le-zen en iets over stijlfiguren op te steken als het u blieft? Het zou zomaar kunnen dat u er iets van opsteekt en uw ongefundeerde geraaskal betreurt achteraf. De eerste door Pennings doodgeslagen vlieg moet zich nog melden. U zit zonder argumenten en kletst maar een eind voor de vuist weg.

     • door Jan Bel op vrijdag 6 januari 2012

      Ik voel me niet geïntimideerd! Dat u beter bent in scheldproza dan ik, hebt u hieronder en op andere fora uitvoerig bewezen. U wilt mij een lesje geven in stijl, maar daar bedank ik feestelijk voor. De verbale agressie en het geschimp op mensen die intelligent genoeg zijn om uw frauduleuze verhaaltjes te doorzien, het onsamenhangend gewauwel en het zelfvoldane geklets dat u graag voor hoogstaande literatuur wil laten doorgaan … dat is geen stijl. Tot dat basale niveau wil ik dan ook niet afdalen.

      Ik probeer inzicht te krijgen in de harde realiteit van vandaag, in de schimmige werkelijkheid waar u zich in verschuilt ben ik niet geïnteresseerd. Daarom lees ik geregeld gerespecteerde historici – overigens allen met een Joodse identiteit: Zeev Sternhell, Ilan Pappé, Avi Shlaim, Tom Segev, Shlomo Sand, Tony Judt – die de geschiedenis van Israël aan de hand van echte feiten reconstrueren. Inspirerend vind ik ook de opiniestukjes van Gideon Levy over wat zich daar op het terrein zelf afspeelt (http://www.haaretz.com/print-edition/news/the-stench-of-occupation-hovers-over-the-palestinian-bereaved-1.400884).

      Qua gebruik van deugdelijke argumenten heb ik evenmin lesjes van u te krijgen. Op welke van uw geweldige argumenten hierboven had u anders een repliek gewenst? In het besef dat dit verspilde tijd is wil ik u er toch even op wijzen dat de geldigheid van argumenten doorgaans wordt afgewogen aan correct woordgebruik, een duidelijke verhaallijn en een coherente, logische en voor iedereen te vatten beschrijving van de toestand. Van mij zal u bijvoorbeeld nooit vernemen “dat een doodgeslagen vlieg zich achteraf moet komen melden”. Maar in uw fictieve wereld waar agressors slachtoffers zijn en uzelf een intellectueel die stijlvol proza aflevert, kan dat wellicht allemaal.

      • door Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten op vrijdag 6 januari 2012

       Ik zal mijn naam nog even in hoofdletters tiepen zodat blinden en slechtzienden ook niks missen. Ik zie niet in waarom u zich geïntimideerd door mij zou moeten voelen. Waar haalt u dat soort onzin vandaan? Het "zelfvoldane geklets" wat u meent te contastateren ziet u als "dat basale niveau"? Veel gekker moet het niet gaan worden, zeg!

   • door Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten op vrijdag 6 januari 2012

    Geachte meneer Blommaert, Wat u hier stelt is volslagen rancuneus gedweep. Nota bene ikzelf, als hoofdredacteur, schreef op de AP vanavond nog over die Wilders: http://www.amsterdampost.nl/wilders-eist-verontschuldiging-voor-deportatie-van-joden/#comment-53466 Bovendien is de heer Pennings een uiterst respectabel man, die weliswaar heftig van pen is, maar met een feitenkennis waar u zich niet aan meten kan. U moest zich schamen door zoiets te stellen op deze site.

    • door J. Blommaert op vrijdag 6 januari 2012

     Meneer Van Frikschoten: U bent Van Frikschoten niet en bovendien helemaal geen 'prof. drs.' maar wel Jaap Mollema, ondernemer. Over U noteer ik het volgende interessante bericht: http://barracudanls.blogspot.com/2011/12/bedelbericht.html. Laat dit volstaan als repliek. Ik hoop dat U het geld inmiddels hebt gevonden, want Amsterdam Post brengt mensen zoals mij telkens weer uitmuntende munitie voor onze argumenten. Doe dus vooral voort. Wat Pennings betreft: blij dat U 'm respectabel vindt. Wij niet.

   • door Martien Pennings op vrijdag 6 januari 2012

    Net zoals Guido Joris op deze site onder de kop "Sukkelaars" zegt, is een onderscheidend kenmerk van "de wereldmorgen.be" de botte censuur. Nou ja, onderscheidend: al die "anti-zionistische" sites hebben dat ouderwets Stalinistische trekje. De in Nederlands bekendste islamofiele Israëlhaat-site, die van mevrouw Anja Meulenbelt, heeft zelfs een nieuwe term voor censuur opgeleverd: "Meulenbelten". Elke Nederlander die enigszins bekend is met het internet, kent die term. Maar wat ik wilde zeggen: hier staat op AmsterdamPost wat er allemaal niet mocht op "demorgen.be", namelijk argumenteren: http://bit.ly/rNF43n . Sukkelaars, ja dat is wel de term, zoals al die kleine krabbelaars met foute ideeën, maar desondanks levensgevaarlijk. En ook dit commentaar zal wel weer grijnzend in het Zwarte Gat van het Totalitair Universum geslingerd worden door een mini-apparatsjik. Oh ja: die Blommaert kletst uit zijn nek, met zijn "extreem-rechts", maar dat is niet zo verwonderlijk voor iemand die denkt dat-ie "links" is, maar alleen maar de weg kwijt is, net zoals de hele "linkse" beweging de laatste 40 jaar het noorden kwijt raakte.

    • door svdl op vrijdag 6 januari 2012

     Niveau wordt beantwoord door niveau: Wat een sujet als Guido Joris ("ten persoonlijke titel" - of zoiets- betreft ): een woord: "internet-troll"! Genoeg om te verwijderen dus :-)

    • door J. Blommaert op vrijdag 6 januari 2012

     "foute ideeën maar desondanks levengevaarlijk". Is de naam Breivik U bekend? Zoniet citeer ik even uit zijn manifest, p39: "The current cultural Marxist/multiculturalist elites, the New Totalitarians, are the most dangerous generation in Western history." De rest van het verhaal hebt U misschien in de media vernomen.

     Wat U blijkbaar onvoldoende weet is dat dit type debat in België al woedt sinds de vroege jaren 90. We zijn dus gewend aan dat soort van rotzooi en slinkse dreigementen, en het heeft op ons niet het intimiderende effect dat het in Nederland op vele mensen nog heeft, omdat het daar nog zo nieuw is. U raakt in België met veel minder weg, want U knokt hier met fors ervaren partizanen.

     • door Martien Pennings op vrijdag 6 januari 2012

      Jij denkt niet na over Breivik, Blommaert, want jij denkt nergens over na. Het enige wat jij doet is wild je verbale diarhee in het rond spuiten. Hier heb je een paar stukjes soul-searching van mij over Breivik: http://bit.ly/q0Cf3P en http://bit.ly/rfpRjb. En wat is er toch aan de hand met die universiteit van Tilburg, waar jij professort Blommaert? Eerst had je die collega-"anti-fascist" van jou, die halve gare Rob Riemen, die allerlei citaten van Plato uit zijn duim had gezogen. Toen die Diederik Stapel die zo'n beetje alles verzonnen had wat-ie had opgeschreven en nu is er te Tilburg weer een anti-Wilders-scriptie met een 10 beloond die aantoonbaar door een idioot geschreven is: http://bit.ly/ngCzq1.

      • door svdl op zaterdag 7 januari 2012

       Yep de PVV internet-trollen hebben hun weg naar Belgiê gevonden meer bepaald op de site van DWM. Betreurenswaardige evolutie in het licht van intellectuele eerlijkheid en niveau van debat.

      • door J. Blommaert op zaterdag 7 januari 2012

       Pennings, koning der feitelijkheid, je schrijft "een anti-Wilders-scriptie met een 10 beloond die aantoonbaar door een idioot geschreven is". merkwaardig, dat 'aantoonbaar'. de scriptie komt immers pas volgende week online. U kan ze niet gezien hebben. En ja, helemaal juist, in Tilburg hebben we nog enkele mensen die niet gestopt zijn met denken - want niet vergeten dat WIJ Stapel hebben ontmaskerd en weggestuurd, niet de publieke opinie (waarvan hij een lieverdje was, zoals U weet).

       Jullie trappen echt in elke mogelijke val hoor. Ik heb daar gisteren enorm veel pret aan gehad. Je hebt werkelijk iets nodig om mensen zoals jou te doen schuimbekken en brallen. Als we jouw reacties bijeen plaatsen krijgen iets wat sterk op een uitzending van 'Oh Oh Cherso' begint te lijken.

 • door guido joris op maandag 2 januari 2012

  "ntisemitisme is een irrationele haat tegen alle joden, gewoon omdat ze jood zijn. Zelf kunnen ze niets doen dat deze haat kan verhelpen. Dit soort jodenhaat bestaat al sedert het ontstaan van het christendom en evolueerde van een op godsdienst gestoelde haat naar een vorm van racisme die we nu antisemitisme noemen" aldus Lucas Catherine oftwel Lucien Vereertbruggen. En natuurlijk weet Catherine ook ,vooral sinds zijn boek de Zonen van Godfried VB" dat hij voorzichtiger moet zijn omdat ezr al te veel Vlaamse en Nederlandse intellectuelen hem als een ordinaire Jodenhater bestempelen. Vandaar zijn betoog over het antizionisme waarmee sommigen (niet allen) hun antisemitisch bloed kunnen laten kruipen waar het niet kan (of mag) gaan. Nietwaar Vereertbruggen?

  • door J. Blommaert op maandag 2 januari 2012

   meneer Joris, hebt U soms nog enkele feiten die u ter discussie kan voorleggen?

   • door Martien Pennings op vrijdag 6 januari 2012

    Man, je zwelgt zelf in lege retoriek en uitgerekend jij vraagt om feiten?

    • door J. Blommaert op vrijdag 6 januari 2012

     Kijk eens welke coryfeeën we hier krijgen: Martien Pennings voorwaar! Meneer Pennings, in alle ernst denk ik dat U qua liefde voor feiten niet de ideale persoon bent om anderen op hun plaats te zetten.

  • door svdl op vrijdag 6 januari 2012

   Sorry Blommaert, maar intellectuele weloverwogen en oprechte antwoorden aan sujets als Guido Joris, kan ik zelfs niet langer voor de spiegel verantwoorden. Dat is een gekke vorm van bezigheidtherapie, waaraan ik me dan bezondig. Vandaar dat ik "gezwam van hem" telkens vanaf heden afdoe als "troll-alert". We weten ondertussen toch allebei dat hij dezelfde argumenten ,die reeds veelvuldig, herhaaldelijk en diepagaand zijn tegenbeargumenteerd ('in den beginne'), gewoon herhaald alsof het betrof een oude platenspeler met verroeste naald en gekraste vinyl-plaat, ware het niet dat we allebei beter weten en beseffen dat GJ. helemaal niet zo naief en onschuldig is.

   ik besef anderzijds dat "een vorm van intellectuele vermoeiing" door zulke energie-uitzuigers, en als trollen beschouwd, een gevaarlijke tendens is die men als symptoom van het "Goebbels effect" zou kunnen toeschrijven "herhalen, herhalen, herhalen... Er blijft altijd wel wat van hangen" in die zin is het negeren en categoriseren tot louter 'troll' niet echt constructief of eerder helpend naar nieuwe subjectief argeloze bezoekers van deze site en threads. Ik besef dus wel de pro's en contra's (gevaren in deze "beu" ervaring)

   Desalniettemin...pffff zucht! Amai, kan de spam filter niet meer "AI" hebben om "troll" fenomen te weren? (retorisch)

   • door J. Blommaert op vrijdag 6 januari 2012

    Svdl, :-) Ik vind het interessant dat we hier de zware artillerie van de Wilders-stoottroepen aangevoerd krijgen. Men ziet welke boeiende figuren het zijn: een prof. drs. Van Frikschoten waarvan geen enkel deel van z'n naam klopt en die met schimmige zaakjes bezig is (zie de link boven); Pennings de Verschrikkelijke-die-d'r-op-klopt-als-het-moet (zie de reactie van Jan Bel boven); en als 'bloemekee' ons aller anti-Islamitische Vlaamse exportproduct - wat we zelf doen, doen we beter! - Sam Van Rooy, die zelfs te rechts is voor Wilders. Het moet zijn dat we op gevoelige tenen trappen.

 • door Eric Rosseel op maandag 2 januari 2012

  Dit stuk verschijnt onder "Nieuws - Politiek"- "Wereld". Het hoort m.i. thuis onder "Opinie" of "Column", zoals blijkt uit de voorspelbare reacties die elkaar overtreffen in eenzijdigheid en fanatisme. Antisemitisme en anti/zionisme zijn zo'n complexe en tegelijk bij velen zo'n emotioneel beladen begrippen begrippen dat ze zich alleen lenen tot heen en weer-geraas, welles of nietes, etc. Het zionisme had in den beginne niet de optie om in Palestina een Staat op te richten. Theodor Herzl zelf (bekend om zijn joodse zelfhaat, zoals zovelen in Wenen, bv. Sigmund Freud) heeft in de eerste plaats gereageerd omdat hij in de jaren 1890 de burgerlijk-liberale samenleving politiek zag veranderen tot een laat ons zeggen "populistische" christen-sociaal gedoe (met de antisemiet Karl Lueger, burgemeester van Wenen 1897-1900 en leider van de Christen-Sociale Unie sinds 1887). De joden waren voor hun welzijn zeer afhankelijk van dit economisc-cultureel burgerlijk liberalisme (zoals na de Franse Revolutie de joden meteen Franse burgers werden zoals iedere Fransman). Herzl (die ook een paar jaar journalist geweest was in Parijs) wou dit liberalisme redden. Anderen hadden meer socialistische ideeën op het oog, en nog anderen meer protofascistische (à la Max Nordau). Bij het idee om een eigen land en Staat te stichten (op zichzelf al een groot twistpunt binnen het Zionisme) werd niet meteen aan Palestina gedacht. Churchill stelde begin de jaren 1920 zelfs voor om de joden de Britse kolonie Oeganda ("the pearl of Africa") te geven. De oplossing van het Israël-Palestijnse conflict geeft ook niets meer met het antisemitisme en zionisme van de eerste helft van de 20ste eeuw te maken. De wortel is uiteindelijk de complete teloorgang van het Britse Imperium na WO II, Palestina was immers Brits. De Britten moesten zich echter laten aflossen door de US om de Westerse wereldhegemonie te bestendigen en zo werd Israël plots onder zionisten vrij algemeen het nieuwe Zion. Al gold dit ook voor niet-zionisten als de kibboetz-beweging die oorspronkelijk eerder buiten dan binnen het Zionisme stond (toch dat van 1945). Enfin. In de geopolitieke problematiek van het Midden-Oosten zijn Israël en Palestina overigens niet langer de hoofdrolspelers. Misschien is dit nog best zo voor het vinden van een regeling voor Israël-Palestina.

  Maar van die discoursen van de tijd van Arafats PLO en George Habasj heb ik (met al mijn respect voor hun guerrilla verzet) en Golda Meir of Menachim Begin en Moshe Dayan: bespaar ons daarvan.

  • door Martien Pennings op vrijdag 6 januari 2012

   Ach, mijnheer Rosseel, u ben geïnteresseerd in de geschiedenis? Hier: http://bit.ly/rIBhy1: 15 A-4tjes feitelijke geschiedenis van Israël.

   • door J. Blommaert op vrijdag 6 januari 2012

    meneer Pennings, we zijn denk ik allemaal geïnteresseerd in geschiedenis, maar niet in fictie.

 • door Sam van Rooy op donderdag 5 januari 2012

  Ik schreef voor dat andere 'rechtse magazine', Knack, ook nog dit stuk: http://www.knack.be/opinie/vrije-tribunes/one-day-we-shall-kill-all-the-jews/opinie-4000023367993.htm

  “One day we shall kill all the Jews” dinsdag 27 december 2011 om 06u26

  Er zijn zo van die momenten dat men elke westerse journalist en ‘Midden-Oostenexpert’ een kosteloos abonnement zou willen bezorgen op het Middle East Media Research Institute oftewel MEMRI (www.memri.org).

  Ze zouden dan kunnen leren dat het antisemitisme uit alle poriën van de islamitische wereld druipt, en dat - tegen al hun politiek correcte waanideeën in - de oorzaak daarvan niet de eenzijdige mainstream anti-Israëlische mediapropaganda van de laatste decennia is.

  Het conflict tussen Israël en de islamitische wereld heeft het latent aanwezige antisemitisme slechts opnieuw zichtbaar gemaakt. Bij moslims, maar ook bij islamofiel links. Elke rechtgeaarde, niet door olielanden of door cultureel marxistische instellingen gesponsorde arabist of historicus, moet erkennen dat antisemitisme ook een heel sterke theologische basis heeft in de islam. Om die reden zitten bij heel wat moslims een of meerdere antisemitische gevoelens cultureel ingebakken.

  Het Midden-Oostenconflict is dus geenszins, zoals de Amerikaanse ambassadeur Howard Gutman beweerde, de oorzaak van islamitische Jodenhaat en moslimgeweld tegen Joden. Hoe komt het immers toch dat men in Europa nooit eens hoort van Joodse jongeren die - door ‘spanningen’ in het Midden-Oosten - moslims of Arabieren bedreigen of in elkaar slaan, maar gebeurt dat wel andersom? (Malmö in Zweden is een triest voorbeeld). Omdat de islam(itische cultuur) doordrongen is van het (latente) antisemitisme, en het Midden-Oostenconflict slechts als vuur voor deze lont wordt gebruikt.

  De conclusie van de socioloog Mark Elchardus, die een onderzoek deed waaruit bleek dat de helft van de Brusselse moslimjongeren antisemitisch is, is dan ook even helder als vanzelfsprekend: “Het antisemitisme bij die moslimleerlingen is theologisch geïnspireerd en er is een rechtstreeks verband tussen moslim-zijn en antisemitische gevoelens koesteren”. Elchardus heeft het latent aanwezige antisemitisme middels een duidelijke vragenlijst zichtbaar gemaakt. Vervolgens heeft de marxistische socioloog Jan Hertogen alle moeite van de wereld gedaan om middels allerhande sofismen en wat sociologengewauwel (dixit Benno Barnard) Elchardus’ onderzoek te diskwalificeren. Hertogen noemde Elchardus nog net geen Mossad-spion, en schreef zelfs: “In feite zou tegen Elchardus een aanklacht tegen (sic) racisme kunnen worden ingediend”. Daarmee legde hij de basis voor een aanklacht van een moslimvereniging tegen Elchardus.

  Conclusie één: de juridische jihad (om islamcritici de mond te snoeren) wordt voltrokken met behulp van het Monsterverbond tussen Groen (de islam) en Rood (Links). Datzelfde Monsterverbond bezet wel eens Europese straten om Joden aan het gas te wensen of om de nazistische slogan ‘Kauft nicht bei Juden’, verpakt in een postmodern ‘Boycot Israël’-jasje, in de praktijk te brengen. Conclusie twee: islamofiele ‘antizionisten’ met een diploma zijn het gevaarlijkst, want zij zijn zeer bekwaam in het als antizionisme verpakken van hun antisemitische sentimenten. De Franse filosoof Vladimir Jankélévitch schreef in 1986 al: “Het antizionisme is voor heel wat mensen een buitenkans, want het geeft hen toestemming en zelfs het recht en de plicht om in naam van de democratie antisemitisch te zijn. Antizionisme is gerechtvaardigd antisemitisme dat eindelijk binnen ieders bereik ligt. Het is een vrijbrief om democratisch antisemitisch te zijn.”

  Wat het Midden-Oosten betreft hebben we echter geen moedige socioloog zoals Elchardus nodig om een en ander helder aan het licht te brengen. De laatste vrijdag van november hield de Moslimbroederschap een demonstratie met een centrale leuze die niets aan de verbeelding overlaat: “One day we’ll kill all Jews”. Hallo, Jan Hertogen, bent u daar? Niet ‘alle Israëliërs’. Niet ‘alle zionisten’. En ook niet ‘alle bezetters’ of ‘alle kolonisten’. Maar ‘alle Joden’. De demonstratie vond plaats bij een van de belangrijkste moskeeën van Caïro. Ahmed al-Tayeb, een spiritueel leider, gaf een antisemitische speech waarin hij onder andere stelde dat “Joden overal ter wereld islamitische en Egyptische eenheid proberen te voorkomen”. Er werd opgeroepen om “jihad te voeren om heel Palestina [dus inclusief Israël] te bevrijden”. Tussendoor werd de leuze “One day we shall kill all the Jews” een aantal keer herhaald, kwestie van de essentie zeker niet verloren te laten gaan: de wereld moet Judenrein worden gemaakt.

  Passeerden ook nog de revue: “Tel Aviv, Tel Aviv, judgment day has come” en “Faith in Allah is the basis for everything”. Waarlijk geruststellend allemaal. Een Egyptische leraar, Ala al-Din, vertelde aan een journalist van Ynetnews dat “alle Egyptische moslims jihad willen voeren voor Palestina”. Deze man deed ook de essentie van de clash tussen het Westen en de islamitische wereld uit de doeken: “Waarom verliest de VS in Afghanistan? Omdat de andere kant bereid is om te sterven, ja, zelfs wil sterven. Wij hebben een andere mentaliteit dan de Amerikanen en de Joden.” Ook bij Hamas, de Palestijnse tak van de Moslimbroederschap, vindt men dezelfde kerngedachte terug: “We desire death like you desire life”, zegt Hamasleider Fathi Hammad. Oftewel: de islam in een notendop.

  Als moslim vereenzelvigt deze Egyptische man zich dus niet alleen met de Taliban, maar ook met diens doodscultus. Deze Egyptenaar staat niet alleen met zulke gedachten: de Moslimbroederschap en de salafisten zullen bij de verkiezingen tezamen allicht rond de 70 procent halen - in de rurale gebieden zullen de salafisten misschien nog aan invloed winnen ten nadele van de Moslimbroeders. Het ziet er dus naar uit dat een meerderheid van de Egyptenaren stemt voor groeperingen die in feite alle Joden ter wereld dood willen.

  Een dergelijk gegeven mag in feite niet verbazen, daar een recent grootschalig onderzoek (Pew Research Center) uitwees dat 84 procent (!) van de Egyptenaren vindt dat afvalligen mogen worden gedood. En al die ‘jonge Facebook-Egyptenaren’ die het wél goed menen? Die maken een absolute minderheid uit en trekken - zoals dat gaat wanneer er een fascistoïde systeem zoals de islam in het spel is - aan het kortste eind. Egypte is, zoals veel islamcritici lang van tevoren hadden voorspeld, op weg om een gevaarlijk islamofascistisch land te worden. Kustaw Bessems, een Nederlands journalist, concludeert na een pakkend verhaal over de gevangengenomen en in hongerstaking zijnde Maikel Nabil, een Egyptenaar die zichzelf “liberaal, seculier, kapitalist, feminist, pro-westers, materialist, realist, ‘pro-globalist’, pacifist, én pro-Israël” noemt: “Het nieuwe Egypte faalt”.

  In verband met de vrouw die recent zwaar werd mishandeld door Egyptische militairen, schreef Arthur Van Amerongen treffend: “Fijn, die Egyptische Lente: of de weerzinwekkende zwijnen van het leger of de weerzinwekkende zwijnen van de Moslimbroederschap”. Inderdaad: waar de islam preponderant is, bestaat in essentie slechts de keuze tussen de pest en de cholera. Erg typerend was het dat een van de Egyptische soldaten (van Allah) het wel belangrijk vond dat de uitgetelde vrouw ‘bedekt’ bleef, en de tijd nam om haar onthulde bh met een kledingstuk te bedekken. Het leger bood na een wereldwijde golf van verontwaardiging zogenaamd zijn excuses aan, maar tegelijkertijd zegt een Egyptische kolonel over de mishandelde vrouw: “Wat had ze dan verwacht?” Die verontschuldigingen zijn, zoals zo vaak in het Midden-Oosten, niet meer dan een façade om het Westen te paaien. En wat te denken van al die vrouwen die op het Tahrirplein slachtoffer werden van een groepsverkrachting, waaronder CBS-journaliste Lara Logan? Tijdens de verkrachting, te midden van de feestelijkheden, werd ze uitgescholden met ‘Jood! Jood!’, in het Midden-Oosten een standaard scheldwoord.

  In het licht van deze feiten is het niet te geloven dat in Vlaanderen ‘experts’ worden opgevoerd die op geruststellende toon beweren dat de Moslimbroederschap een soort CD&V van het Midden-Oosten is, of dat alleszins aan het worden is (Prof. Rik Coolsaet in Ter Zake, enkele maanden geleden, allicht misleid door ‘taqiyya’). Of dat een gerespecteerd journalist tijdens de eerste maanden van wat hij noemde “de grootste democratiseringsgolf sinds de val van de Berlijnse Muur” (die moet zich nu wel flink belachelijk voelen), op treiterige toon schrijft: “Waar zitten ze [de islamcritici]?” (Tom Naegels in De Standaard op 1/1/2011). Nu, als ombudsman van De Standaard!, antwoordt hij me “Fuck off!” wanneer ik hem confronteer met het slechte nieuws. “Gaat u maar rustig slapen,” wil menig hedonistische westerling koste wat het kost kunnen blijven zeggen.

  Ayatollah Khamenei, de Hoogste Leider van Iran, heeft pas beslist dat een antisemitische film met als titel ‘The Sabbath Hunter’ op elke Iraanse universiteit moet worden vertoond. De film is gebaseerd op de Protocollen van de Wijzen van Zion, en werd gelijktijdig uitgebracht met een antisemitisch boek getiteld ‘How Israel should be destroyed’. Daarin wordt niet alleen beschreven hoe Israël moet worden vernietigd, maar ook hoe alle Joden ter wereld moeten worden gedood. Er wordt geciteerd uit de Protocollen en uit de Koran, en er wordt uitgelegd dat de eeuwigdurende Jodenvervolging, inclusief de Holocaust, een straf voor hun misdaden was. Khamenei gaf opdracht voor deze antisemitisme-campagne, en het boek kreeg onmiddellijk een Iraanse ‘beste boek’-prijs.

  Ik vraag mij af: kan Israël met zulke vijanden om zich heen, met welke grenzen ook, op lange termijn blijven bestaan? Dat de wereld geobsedeerd is door het tot op de komma naleven van internationale verdragen en wetteksten door Israël, terwijl de oceaan van islamitische achterlijkheid en barbarij rondom dat petieterige vrije landje alleen maar toeneemt, maakt me zeer pessimistisch.

  • door J. Blommaert op vrijdag 6 januari 2012

   Kijk eens aan, we worden hier verwend met een interventie van Sam Van Rooy! Met zulke prominente stemmen op ons forum moet deze discussie nu wel echt belangrijk zijn. Nu, Sam, jouw standpunten zij welbekend hoor; die van Wilders eveneens. Het is 'der ewige Jude' maar in spiegelbeeld, en de 'Jood' uit de jaren 30 wordt gewoon vervangen door 'Moslim'. We hebben jouw visie in eerdere reacties al besproken, en als weerlegging ervan is jouw tekst niet echt effectief: je bevestigt alles wat eerder werd gezegd: een hysterische amalgamering van anekdotes en uitvergrote aantijgingen, aangedreven door haat. Van die haat heb jij je beroep gemaakt, het verzorgt je inkomen. Weerlegging ervan heeft op mijn inkomen niet het geringste effect - alhoewel, ik zal niet snel worden uitgenodigd voor vorstelijk betaalde anti-Islamitische lezingen.

   Lees misschien eens het stuk over de escalatie van oorlogsdreiging tegen Iran op deze site, en begeef je daar in het debat. Het kan je enkel verrijken.

   • door Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten op vrijdag 6 januari 2012

    Wat een zeldzaam kwaadaardige arrogantie legt u aan de dag. U zeurt over details zoals pseudoniemen, werpt mensen de meest vreselijke beschuldigingen voor de voeten en durft uzelf daarna voldaan op de borst te kloppen. U moet wel over een walgelijke persoonlijkheid beschikken. Ik ga er geen letter meer aan spenderen. Bah!

    • door svdl op vrijdag 6 januari 2012

     ...uw reactie aan het adres van...?

     • door svdl op vrijdag 6 januari 2012

      Beste "Prof"... aheuum... Laat maar ik kan het reeds afleiden. Heb u even gegoogeld en verder gegraven. Het is duidelijk uit welke "STAL" u komt. ik heb uw reacties op andere fora reeds gelezen. U bent zo iemand die Grieken -onterecht- "Lamzakken" noemt, Hoofdredacteur van het rechtse "Amsterdam Post" (met Israëlische vlag!) en verder nog van PVV signatuur. Het zuur van 'uw bange blanke haat' en de ranzige geur van uw "lik-op-stuk-visie" druipen van mijn scherm bij het vinden van uw sporen....

      Ik heb trouwens uw "taal" beschouwd en ik moet zeggen als "Zuid Nederlander" (Belg dus) dat ik nu wel even plaatsvervangende schaamte heb dat u zich "Prof" benoemd. Het inhoudelijk niveau van al uw reacties die ik gelezen heb, laat meer dan te wensen over. Ik kan uw bovenstaande reactie dus nu beter kaderen. Overigens: u heeft uw diploma en titel gekocht op de zwarte markt?

      • door Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten op vrijdag 6 januari 2012

       Dus als de schrijver schrijft dat ' ie achterstevoren op een ezel Maria bij de borsten grijpt dan gelooft u dat ook zeker. U gelooft kennelijk alles indien het maar antisemitisch is. Want daar gaat het om: u haat Joden. U vind ze net zo erg als nazi's. Omdat iemand dat ooit eens heeft verzonnen. Maar het facisme, meneer, grijpt inderdaad om zich heen: vanuit de islam omdat de bronnen er mee doordrenkt zijn. En als u dat dan weer selectief niet kunt geloven dan komt u maar eens langs bij die J. Mollema aan de Fagelstraat 22-1hoog te Amsterdam. Dan zal ik het u persoonlijk voor gaan dragen. De koffie staat klaar.

    • door J. Blommaert op vrijdag 6 januari 2012

     Ik heb U gewaarschuwd, meneer Mollema: in België raakt U niet weg met wat simpel geschimp. Maar doet U vooral voort met Amsterdam Post, het is me een genoegen U daar te lezen. Ik wens U ook zakelijk nog veel succes.

     • door Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten op vrijdag 6 januari 2012

      Welk "simpel geschimp"? Waar heeft u het over? Ik riep u tot de orde omdat u aantoonbaar mensen valselijk beschuldigd. Bovendien weet u het hier klaar te spelen om op een misselijk makende zure toon ad hominems uit te delen, zaken uit hun verband te rukken, irrelevante details uit de kast te trekken en gewoon zich botweg als een hork op te stellen om uw gebrek aan argumenten te maskeren. U moest zich schamen, meneer! Op welke kermis heeft u uw academische titels dan gewonnen? Die van Tilburg zeker. "Chez nous", volgens u.

      • door J. Blommaert op zaterdag 7 januari 2012

       Ik heb aan de bedrieger Prof Drs Van Frikschoten, aan Vechtjas Pennings en de ex-wielrenner wiens naam me even ontgaat nu echt wel genoeg tijd besteed. Gisteren was het intens leuk, ik heb me ziek gelachen met de manier waarop ze zichzelf constant voor de voeten liepen en in knopen lieten leggen. Vandaag is het weekend, en dat doe ik andere dingen.

   • door J. Blommaert op vrijdag 6 januari 2012

    Een kleine voetnoot bij het stuk van onze ex-verdienstelijke wielrenner Van Rooy. Hij schrijft "de juridische jihad (om islamcritici de mond te snoeren) wordt voltrokken met behulp van het Monsterverbond tussen Groen (de islam) en Rood (Links)." Over dat 'monsterverbond' heb ik het hier niet - het is te belachelijk voor woorden.

    Dat 'juridische' is daarentegen toch zo interessant. Sammeke Van Rooy weet ongetwijfeld dat vergelijkingen van Joden met Nazi's onder de wet op negationisme en antizionisme vallen omdat ze worden gezien als 'minimalisering' van de Holocaust. De bende van Wilders en die van dewinter zullen dat wel al lang geleden netjes ergens hebben opgeschreven. Het is bij wet verboden Joodse acties, bijvoorbeeld tegenover de ¨Palestijnen, te vergelijken met die van het Nazi-regime tegen de Joden; vandaar dat Joods Actueel zo zwaar in de aanval ging tegen Selahaddin Koçak toen die suggereerde dat hij weinig verschil zag tussen de anti-Jodenwetten in Duitsland en de blokkade van Gaza. Joodse acties kunnen juridisch dus nooit en nimmer voorgesteld worden in vergelijking met de acties van de Nazi's.

    Dat mag wel met Islam, en de hele Wilders-machine maakt uitgebreid en eindeloos gebruik van dit middel. Zie de lezing die Sam Van Rooy in het najaar van vorig jaar gaf voor een Joodse organisatie, vermeld in eerdere reacties: het Wilders-motief (en dat van de ultra-zionisten in het algemeen) is dat Islam de hedendaagse vorm is van Nazisme. Van Rooy junior vertolkt uiteraard 'His master's Voice' in deze. In zijn speech van november, elders op deze pagina geciteerd, legt Van Rooy bijvoorbeeld (met verwijzing naar een zonder twijfel zeer gerespecteerde bron in die milieus) de Koran en Mein Kampf tegen mekaar, om te concluderen aan de hand van cijfers dat er meer 'antisemitische uitspraken' in de Koran te vinden zijn dan in Mein Kampf.

    Weerwerk hiertegen - bijvoorbeeld door het argument om te keren naar degenen die het gebruiken - is bij wet verboden, en men legt in deze op alle slakken zout.

    Hoe gaan we dat dan noemen? Juridisch anti-Jihadisme? Juridische Islamofobie? En welk 'monsterverbond' staat daar dan achter? En hoeveel blijft er over van die zogenaamde 'juridische Jihad 'om islamcritici de mond te snoeren)'?

    Het is allemaal goed geprobeerd en het zit als propaganda technisch wreed goed in mekaar. Maar het berust nergens op. Integendeel, het zet de realiteit simpelweg op z'n kop. Intussen produceren knapen zoals kleine Van Rooy een lawine aan stukken die best wel eens naar een rechtbank zouden mogen gebracht worden in het licht van de wetgeving op racisme en discriminatie. Ik citeer even uit de betreffende wet (wellicht ervaren als deel van de 'juridische Jihad' door Van Rooy c.s.):

    Art. 6. § 1. Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig EUR tot duizend EUR of met een van die straffen alleen wordt gestraft : - hij die in een van de omstandigheden genoemd in artikel 444 van het Strafwetboek aanzet tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het geslacht, de seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap;

    Een ietwat degelijke advocaat moet hiermee wel uit de voeten kunnen.

    • door Sam van Rooy op vrijdag 6 januari 2012

     Jantje voelt zich machteloos en heeft geen argumenten. Dus is de rechtbank de laatste strohalm van laffe culturele marxisten zoals Jantje. Nu, Jantjes dreigementen maken natuurlijk geen enkele indruk op mij, daar we gelukkig nog niet in zijn utopische communistische dictatuur leven. Maar als Jantje een grote jongen is, moet hij gewoon de daad bij het woord voegen: dien een klacht tegen mij in, Jantje! Jij kent zéker wel een 'degelijke advocaat'!

     • door J. Blommaert op vrijdag 6 januari 2012

      Ik wist wel dat dit je kwaad zou krijgen, Sammeke. Vervelend hé, wanneer je techniek en strategie open en bloot worden gelegd en wanneer blijkt dat je propaganda voert eerder dan informeert?

      Heb je nog iets te zeggen over jouw 'juridische Jihad' of over dat 'monsterverbond'? Leg ons dat eens uit jongen, we zijn zo benieuwd om hierover wat stevige feiten te horen.

      Pas op, want de volgende citaten die ik zal gebruiken zullen van Edward Said zijn. Een Palestijns wetenschapper van wereldniveau die jij allicht haat. Of van Eric Hobsbawm - de grootste historicus van zijn generatie, wiens oordeel over het hedendaagse Israel vernietigend is. Of van Zeev Sternhell - wereld-autoriteit inzake fascisme, wiens oordeel daarover eveneens vernietigend is - en Noam Chomsky, U eveneens welbekend, met welbekende vernietigende stanputen. Deze drie Joodse mensen staan vanzelfsprekend op de Joodse 'Masada 2000 Shit List'; ik voel me bij hen in uitmuntend gezelschap.

      • door J. Blommaert op vrijdag 6 januari 2012

       "Cultureel Marxist": interessant woordgebruik. Waar heb ik dat nog gehoord? Is de naam Breivik U bekend? Zoniet citeer ik even uit zijn manifest, p39: "The current cultural Marxist/multiculturalist elites, the New Totalitarians, are the most dangerous generation in Western history." De rest van het verhaal heb je misschien in de media vernomen.

       Je connecties zijn zonneklaar Van Rooy.

      • door Sam van Rooy op vrijdag 6 januari 2012

       Ons boek staat vol met voorbeelden van juridische jihad (alsook over academische en culture jihad), en wat het precies inhoudt. Overigens, Jantje: die termen heb ik niet uitgevonden hoor, die worden rechtstreeks opgetekend uit de mond van menig gezaghebbend moefti of ayatollah, maar misschien moet je eens beginnen met de Arabische media te volgen, dan leer je nog eens iets. Of kijk eens op www.jihadwatch.org of op www.memri.org ofzo, maar de feiten die daar worden geponeerd zal je wel allemaal 'racisme' en 'islamofobie' vinden. Nog in ons boek: een heel essay (van Carel Brendel) over het 'Monsterverbond van Groen en Rood'. Aan jou om het te lezen en met argumenten te weerleggen.

       :-) Maar kwaad? Geenszins. Ik zeg slechts: als je zo stoer dreigt met een rechtszaak, wees dan een grote jongen en voeg de daad bij het woord. Stop met je tijd hier te verspillen en stap naar een goede advocaat (of lees een goed boek ofzo).

       Ik ga nu verder werken aan ons volgende boek: een kritische boek over de EU, met een aantal pittige feiten over hoe de juridische jihad binnen de EU wordt gefaciliteerd.

       • door J. Blommaert op vrijdag 6 januari 2012

        Ah, ik kijk daar al naar uit! En ik zal ook daar wel één en ander op te zeggen hebben. Ook ik heb namelijk kritiek op Europa, zij het wellicht vanuit een iets andere hoek.

        Wat jullie dikke boek betreft: ik ben één van de weinige mensen die het gelezen heeft. Ik doe zo'n dingen nu eenmaal. Dat is de reden waarom ik jouw propaganda aanval. Het is een simpel herschrijven van de Protocollen van Zion en Der Ewige Jude, maar dan - volgens het eerder aangegeven mechanisme - met Moslims in plaats van Joden als schietschijf. Boeken zoals de jouwe zijn voor mij dus onderzoeksgegevens. Zeer interessante en nuttige gegevens, absoluut, dus oprecht bedankt voor het vele werk dat jij en je papa daar in geïnvesteerd hebben. Ik ben dus één van de weinige mensen die het echt au sérieux neemt, zij het dan voor ietwat vreemde redenen. Maar om me écht te informeren lees ik andere boeken, boeken die aan de hand van een betrouwbare methode geschreven zijn en die de test van de kritiek doorstaan.

        Ook jij moet net als die Nederlandse figuren die hier even kwamen brullen leren dat je in Nederland allerhande dingen kan doen die hier niet lukken. Je hele debat-techniek is volkomen gericht op een Nederlands publiek, en het heeft daar succes. Chez nous moet je helaas wel met wat beters afkomen. We hebben hier wat meer ervaring en bekijken die dingen iets helderder dan onze Nederlandse vrienden.

        En wat Breivik betreft: die gast heeft toch veel vergald voor jullie, hé? Zomaar jullie geliefkoosde terminologie en argumenten gebruiken en dan, hoe ergerlijk!, de daad bij het woord voegen en dat 'levensgevaarlijke' linkse gespuis van culturele Marxisten afknallen. Die 'giftige slang' van een Breivik toch, nietwaar? De verbanden tussen wat jij schrijft en wat Breivik schreef zijn - spijtig toch, nietwaar - een 'feit'.

        • door Sam van Rooy op vrijdag 6 januari 2012

         Ik zou daarop kunnen antwoorden: de verbanden tussen wat jij schrijft en wat Hitler, de übersocialist, schreef, zijn ook groot.

         Stop nu toch eens, Jantje, met dat zielige 'guilt by association'-gedoe. Eerst wil je me voor de rechtbank slepen, en nu ben je ook nog overgestapt op het 'guilt by association'-principe. Triestig niveau. Duidelijk een gebrek aan feitenkennis en argumenten. Feit: Ibn Warraq (ex-moslim, wordt bedreigd door jouw vriendjes) toont in ons boek aan dat de islam een fascistisch systeem is. Feit: dat is tot nog toe door niemand feitelijk weerlegd.

         Maar je hebt natuurlijk duidelijk ons boek niet gelezen, want het boek handelt niet over 'de moslim', maar wel over 'de islam'. Net zoals er ook boeken bestaan over 'het communisme', 'het liberalisme', 'het katholicisme' en 'het nazisme'. Ik begrijp dat jij het onderscheid niet wilt of kunt maken tussen ideologie- of religiekritiek en 'racisme' (toch niet als het over de islam gaat), maar John Locke (1632-1704) - die wordt trouwens ook door Breivik genoemd in zijn manifest, oei! - maakte in zijn teksten over de tolerantie al onderscheid tussen het katholicisme en de katholieken. Misschien moet je je daar eens in verdiepen.

         Maar mijn (ham)vraag is natuurlijk: als ons boek, 'De islam. Kritische essays over een politieke religie' (nog steeds te vinden in de betere boekhandel), inderdaad de tegenhanger is van de 'Protocollen van de Wijzen van Zion', waarom worden mijn vader en ik dan door niemand aangeklaagd? Waarom heeft nog nooit iemand al die passages uit ons boek geciteerd waaruit zou blijken dat het een racistisch en totaal verzonnen verhaal is over 'de moslim'? Vertel me dat eens, Jantje. Of ga jij het alsnog doen? Ik wacht in spanning.

         • door J. Blommaert op vrijdag 6 januari 2012

          Ach juist ja, het onderscheid tussen Moslims en Islam - je bent door Wilders eruit getrapt omdat je die twee niet goed uit mekaar kon houden, is het niet? Die dames in Burka, dat 'tuig' zoals je het op Facebook noemde? En ook die lompe Breivik bleek niet in staat het verschil tussen ideologie en concrete personen te maken, hetgeen hem eveneens het odium van Wilders opleverde. Ach ja, associatie - Sammeke jongen, het is toch zo moeilijk soms hé, zeker als jonge heetgeblakerde snaak in deze wereld vol gevaarlijke wezens, die nog drager zijn van een ideologie op de koop toe.

          Ga nu rustig voort schrijven. Ik zal je boekje met uitzonderlijke aandacht lezen. Wat een gerechtelijke procedure betreft: je zal op een bepaald moment wel eens tegen de lamp lopen, en dat is geen dreigement maar een voorspelling.

          • door Sam van Rooy op vrijdag 6 januari 2012

           Nu klampt Jantje zich natuurlijk hartstochtelijk vast aan die ene uitschuiver van mij, omdat hij toch niets 'strafbaars' kan vinden in ons 784 pagina's tellend islamboek of in die vele andere geschriften van mij :-) Zelfs op door mij in de vorige post aangehaalde feiten i.v.m. de Pakistaanse ex-moslim Ibn Warraq gaat Jantje niet in wegens geen tegenargumenten :-)

           Ik herhaal dan ook rustig mijn (ham)vraag: "Als ons boek, 'De islam. Kritische essays over een politieke religie' (nog steeds te vinden in de betere boekhandel), inderdaad de tegenhanger is van de 'Protocollen van de Wijzen van Zion', waarom worden mijn vader en ik dan door niemand aangeklaagd? Waarom heeft nog nooit iemand al die passages uit ons boek geciteerd waaruit zou blijken dat het een racistisch en totaal verzonnen verhaal is over 'de moslim'? Vertel me dat eens, Jantje. Of ga jij het alsnog doen? Ik wacht in spanning."

           • door J. Blommaert op vrijdag 6 januari 2012

            Mijn jongen, laat me je wat vaderlijk advies geven en je daarna de wijde wereld insturen. Je moet wat zorg besteden aan je reputatie, want die is zorgwekkend slecht. Jullie boek is de risée van de kenners, en de vergelijkingen met de Protocollen van Zion circuleren in die wereld vergezeld van veelbetekenende wenkbrauw-bewegingen en vingergebaren naar het voorhoofd. Het is gênant voor je vader, die ooit een creatief zeer links journalist was (met de meest uitgesproken sympathie voor onder andere mijn werk) en die nu langs alle kanten als een mislukkeling wordt aanzien, behalve misschien bij Joods Actueel.

            Het is ook niet goed voor jou. Je hebt je temperament niet onder controle, begaat de ene blunder na de andere, en maakt ruzie met mensen met wie je geen ruzie wil; intellectueel ben je middelmatig, en jij zal dus moeten leven van de ideeën van anderen die je dan met je vlotte pen vertolkt. Met die kaarten op tafel is het wel duidelijk dat je nog veel, heel erg veel te leren hebt. Jullie boek is zo onbenullig dat niemand de moeite doet om het ernstig te nemen - het is propaganda en geen wetenschap, een hutsepot van anekdoten en selectieve lezingen die dan in een 'groot verhaal' worden geplaatst dat kant noch wal raakt.

            Dat groot verhaal draait hierom (je zegt dit in je eerdere stuk ook nog eens). Jullie zeggen dat antisemitisme in de 'theologische fundamenten' van de Islam zit, waardoor het meteen ook op een fundamenteel niveau 'in de cultuur' van elke Moslim zit. Vandaar dat geen enkele uitspraak van eender welke Moslim door jullie als tegenargument geldt: ze liegen allemaal stiekem om ons om de tuin te leiden, en ze moeten dat om theologische redenen. Tot zover het onderscheid tussen islam en Moslims (dat overigens in de Belgische wet op racisme niet geldt - opgelet wanneer je Nederlandse argumenten denkt te moeten hanteren), maar dat is niet het punt. Het punt is dat je de vergissing maakt die Maxime Rodinson lang geleden al heeft beschreven en die ook Said aangaf: de stelling dat alles wat elke Moslim doet ingegeven is door de Koran. Die stelling, zoals gezegd, haalt meteen het schot tussen Islam en individuele Moslims weg en is daarenboven volkomen absurd. Pas ze toe op de zogeheten 'Christelijke cultuur', ze komt er dan op neer dat elke Christen in alles wat hij/zij doet het Nieuwe Testament volgt; dat zou dan ook gelden voor atheïsten en zo meer. Culturen en de daarvan afgeleide gedragingen zijn statisch en fundamenteel volgens jullie.

            Die stelling is uiteraard totaal essentialistisch, statisch en determinerend, en dus wetenschappelijk volkomen onnozel. Ze is ook historisch interessant omdat het precies die stelling was die aan de basis lag van de Jodenvervolging uit vroeger tijden, de Inquisitie, en Der Ewige Jude: een Jood baseert zich op de superioriteitsidee en het machtsstreven uit de Joodse teksten - ELKE Jood, en ALTIJD (dus ook Woody Allen, Zeev Sternhell of Noam Chomsky, iedereen op de Shitlist dus). Bij jullie (en bij Wilders en anderen) geldt die stelling absoluut, en rond die stelling wordt dan een uitgesproken selectieve journalistiek verpakt waarin elk individueel feit meteen niet enkel illustratie, maar BEWIJS wordt van de kreupele theorie.

            Er is hier al weken een discussie bezig op DWM over pseudowetenschap. Ik heb hierboven een bekend recept van pseudowetenschap gegeven: neem een absurde stelling als leidraad, en vul ze in met alle mogelijke occasionele gegevens die in de richting van de stelling wijzen. Op grond van dergelijke recepten hebben mensen even dikke boeken geschreven als jullie, over thema's zoals de kolonisatie van de aarde door buitenaardse wezens, het creationisme, het feit dat de maanlanding een leugen is geweest, dat 9/11 door een geheim Joods genootschap in de VN is georganiseerd, enfin - noem maar op. Daar hou jij je mee bezig.

            'Propaganda' is een woord dat je duidelijk niet goed begrijpt - zoek het eens op en je zal zien waarom er zo'n stilte is gevolgd op jullie titanenwerk: het is even feitelijk als de reclame van Carlsberg die zegt 'probably the best beer in the world'. Ik heb dan ook, samen met de meeste anderen, geen boodschap aan jullie 'feiten', want die hebben slechts waarde in zoverre ik jullie basisgedachte en uitgangspunten zou aanvaarden. En die zijn complete onzin. Lees eens wat goeie antropologie en overtuig jezelf hiervan.

            Werk dus hard aan je volgende boekje, mijn jongen, en zorg ervoor dat het steek houdt. Dat zal niet makkelijk zijn want je werkt te slordig en te snel. En je reputatie is al rotslecht, dus het zal echt wel iets fameus moeten zijn.

            Zo, ga nu maar aan het werk. Ik hoop dat je mijn advies ter harte neemt.

            • door Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten op vrijdag 6 januari 2012

             Wat een dédain. Wat een hoogdravendheid en minabel gepook. U bent geen zuiver wetenschapper maar een politiek propagandist en een ordinaire leugenaar! Hoe durft u mensen zo aan te spreken? En u geeft colleges aan jongeren? U bent een gevaarlijke gek, meneer!

             • door svdl op zaterdag 7 januari 2012

              hopla, toll-alert opnieuw... Persoonlijk verwijt zonder inhoud, tegenargumenten --> quote: "gevaarljike gek" Yep --> Klaar voor de "unpublish" button :-)

              • door Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten op zaterdag 7 januari 2012

               Vertel eens schat. Wat is jouw echte naam? En wat is je adres? Of blijf je zelf als "svdl" liever buiten schot omdat je nog te laf bent om voor de duvel te schijten?

            • door Sam van Rooy op vrijdag 6 januari 2012

             Bouw rustig verder aan die stropoppen, Jantje, en ga gewoon voort met de gratuite beweringen die al je reacties kenmerken. Ondertussen hou ik me verder bezig met de feiten: de Organization of Islamic Cooperation, die er binnen de VN steeds meer in slaagt de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Maar 'vrijheid', daar geef jij niet zo om, dat weet ik.

             Om af te sluiten heb ik, speciaal voor jou, mijn jongen, nog een mooi artikel dat werd gepubliceerd in de Nederlandse krant Trouw, van de Arabiste Anne-Marie Delcambre:

             "De gematigde islam bestaat niet" door Anne-Marie Delcambre − 18/08/06, 17:53

             Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre is dit een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: ,,Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei."

             ,,Er is geen goede en slechte islam, zoals er ook geen gematigde islam bestaat. Gematigde moslims bestaan wel:, dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen.’’

             Om de islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term ’islamisme’ bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie die niets te maken zou hebben met de ware islam. Voor hen zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden. De tweede islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke islam die de broeder is van het christendom en het jodendom, en die door zijn hoge graad van spiritualiteit vele niet-moslims aanzet tot bekering.

             De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran, opgevat als het Woord van God dat zich openbaarde in Mohammed, die voor alle moslims, niemand uitgezonderd, het grote voorbeeld is.

             Wie de Koran leest, moet wel erkennen dat de geboden van God alleen dan tot vrede oproepen wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat. In soera 47, vers 35 staat: ‘Zo versaagt niet / en roept niet op tot de vrede / daar gij toch de overhand hebt / en God met u is.’

             Wie zich hier niet aan houdt, maakt zich schuldig aan heiligschennis. De goddelijke boodschap houdt de gelovige gevangen, en deze denkt er geen moment aan te ontsnappen. Zoals de islamoloog en Turkoloog Jean-Paul Roux schrijft in zijn boek Les ordres d’Allah ’(De geboden van Allah’): ,,In de loop der eeuwen zijn er commentaren geschreven over deze teksten, ze zijn uitgelegd, men heeft geprobeerd ze te ontdoen van onduidelijkheden, maar ze zijn nooit in twijfel getrokken. Alle pogingen tot een liberale interpretatie waren gedoemd te mislukken, of het nou gaat om de Moetazilieten in de 9de eeuw, die betoogden dat de Koran niet van boven maar van beneden kwam, of die van de Ismaëlische sjiieten, die de Koran opvatten als een esoterisch geschrift. Iedereen die zijn intelligentie, zijn eigen vermogen tot oordelen gebruikte, moest wel falen, ook al waren zijn conclusies juist, want het is niet mogelijk het beter te weten dan Allah. Dit betekent dat elke historische en epistemologische studie, zoals die in het Westen is gedaan naar de Bijbel en de Evangeliën, ondenkbaar is en inderdaad ook nooit heeft plaatsgevonden.’

             Dit is een ernstige kwestie, omdat ze gaat om de vraag of moslims tot in de eeuwigheid opgesloten zitten in hun heilige teksten. Jean-Paul Roux brengt Allahs geboden in kaart: ,,Moet de moslim in sommige gevallen zijn vrouw slaan, van haar scheiden en haar verstoten, vrouwen verbieden ongelovigen te huwen, het drinken van alcohol en kansspelen veroordelen, joden haten, zich inspannen om op alle mogelijk manieren zijn godsdienst op te leggen, ongelovigen doden? Zoals hij ook bescheiden moet zijn, geduldig en nederig, eerlijk, liefdadig, toegewijd aan zijn ouders? Je zou zeggen van wel, omdat elke innovatie laakbaar is en neerkomt op ketterij.’’

             Als Jean-Paul Roux, die streeft naar wederzijds begrip en beslist niet wil provoceren, er al zo over denkt, dan hebben we alle reden ons zorgen te maken. Omdat Roux heeft geschreven over het Mongoolse rijk, Iran en Turkije, weet hij dat wat hij zegt van toepassing is op de gehele islamitische wereld. Het gevaar van de islam zit in het totale karakter ervan: het slokt het hele leven van de gelovige op, van de wieg tot het graf, en beheerst alle aspecten van het leven. Daarom is er geen scheiding tussen publiek en privé of politiek en religie. In de islam is er voor alles een regel, of het nou gaat om juridische, politieke of intieme kwesties.

             We worden voorgelogen als wordt beweerd dat de islam een geloof is dat wordt gepraktiseerd in de privé-sfeer, zoals het christendom. De islam is tegelijk geloof, wet en recht. De sjaria schrijft voor de ongelovigen te bestrijden of klein te houden, en kent voor moslims vaste straffen voor precies omschreven misdaden (overspel, geloofsafval, blasfemie, diefstal, struikroverij, moord en natuurlijk het drinken van alcohol).

             Mohammed is in alles een voorbeeld voor de gelovigen, maar zou dat dan niet gelden voor de passages uit zijn biografie waarin hij bloed laat vergieten, krijgsgevangenen maakt en de buit verdeelt? Martine Gozlan schrijft in haar boek Pour comprendre l’intégrisme islamiste (’Het begrijpen van de radicale islam’) over de twee gezichten van Mohammed; de een gefascineerd door het voorbeeld van Jezus, aangetrokken tot tederheid en gebed, en de Mohammed van Medina, de veroveraar die zich zo nu en dan van zijn wrede, rancuneuze kant laat zien. ,,Deze dualiteit van de islam kan niemand verdonkeremanen’’, schrijft zij. Maar juist op dit punt is haar analyse misleidend: de profeet met twee gezichten, de twee Korans, de islam en het islamisme. We moeten kennelijk concluderen dat de islam dubbel is, omdat we een verontrustend deel van deze religie niet willen zien. Daarom is ervoor gekozen het slechte deel ’fundamentalisme’, ’islamisme’, ’salafisme’, ’wahabisme’ te noemen. Eigenlijk weten we niet wat deze termen betekenen, maar we zijn tot alles in staat om woorden te vinden die kunnen dienen als zondebok om deze mooie godsdienst te ontlasten, de godsdienst die ten onrechte wordt aangevallen, besmeurd en geminacht.

             Het islamisme verantwoordelijk houden voor het geweld van de islam, is praktisch en erg makkelijk. Maar wat nu te doen met de Koran en de Profeet? Gaan we alle geboden die niet in overeenstemming zijn met de Rechten van de Mens schrappen? En de Profeet met zijn twee gezichten, moet dat een nieuwe Januskop worden met twee gezichten, die elk een andere kant opkijken?

             Om aanslagen te verklaren, is een blik op het leven van de Profeet voldoende. Hij rechtvaardigde de politieke moord voor het heil van de islam. En mensen bang maken, terreur uitoefenen, werd voorgeschreven als een nobele methode om paniek te zaaien onder de vijanden van het geloof.

             Het klopt dus eenvoudig niet om te zeggen dat het islamisme niets te maken heeft met de islam. Voor de moslim van gisteren en die van vandaag, is er maar één Koran zoals er ook maar één Profeet is. De islamist is net zo goed moslim als de mysticus, omdat beiden zich beroepen op deze twee fundamenten. En beide fundamenten, Koran en Profeet, roepen op tot strijd.

             Hier op aarde moet de strijd voor de overwinning van de islam doorgaan zolang het pleit nog niet beslecht is. Vrede is alleen een optie wanneer de overwinning onmogelijk of twijfelachtig lijkt. Maar veel meer nog is vrede de beloning van het paradijs, wanneer de hele wereld gepacificeerd is. Natuurlijk is er een onmiskenbaar ideaal van vrede, maar dat is in feite een pacificatie-ideaal. Vandaar dat er geschreven staat, over vijanden: ’En indien zij neigen naar de vrede/ neigt gij dan ook daartoe’ (soera 8, 61-63). Maar lees ook het vers dat hieraan voorafgaat (verzen 60-62): ’En maakt voorbereiding tegen hen/ met wat gij kunt aan weerstandskracht/ En uitrusting van paardenvolk/ om daarmede te verschrikken/ Gods vijand en uw vijand.’

             Tussen islam en islamisme bestaat geen wezenlijk, maar slechts een gradueel verschil. Het islamisme is aanwezig in de islam als het kuiken in het ei. Er is geen goede of slechte islam, net zoals er ook geen gematigde islam is. Daarentegen zijn er wel gematigde moslims: dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen.

             En daar zit nu het probleem. Wat is een goede moslim? Degene die de ongelovigen, de godslasteraars en de atheïsten stigmatiseert en doodt? Of degene die ervoor kiest de Koran op een westerse, verchristelijkte manier te lezen en die wordt beschouwd als een ketter omdat hij afwijkt van de traditionele islamitische interpretatie?

             De struisvogels in het Westen hebben ervoor gekozen deze vraag niet te beantwoorden, en iedereen die durft te beweren dat de islam geen geloof van liefde, vrede en tolerantie is, wegens haatzaaien te veroordelen. Zij voelen zich gesteund door de islamitische struisvogels die het goed uitkomt de islam voor te stellen als een geïdealiseerde godsdienst, terwijl de echte moslims toch wel beter weten. En wat de anderen betreft: een snelle herislamisering zal hen spoedig weer op het rechte pad brengen. Bovendien moeten we niet vergeten dat de taqiyah, het veinzen, een integraal onderdeel van de sjiitische islam is (’Wie niet de taqiyah betracht is geen gelovige.’) De taqiyah is opmerkelijk genoeg ook door de soennieten overgenomen, wat hen in staat stelt ons een islam-light voor te schotelen, om de ware aard van hun religie beter te verbergen. Zij liegen niet werkelijk – zij verhelen en versluieren om de islam terreinwinst te laten boeken. Het aanzienlijke voordeel hiervan is dat niet-moslims zo nog worden aangetrokken tot deze Abrahamitische religie, die wordt voorgesteld als verwant aan het jodendom en het christendom.

             Nu begrijpen we dus beter de consensus rond het handhaven of versterken van het onderscheid tussen islam en islamisme. Het ongelukkige is dat deze onwetende of oneerlijke struisvogels geen onbetekenende mensen zijn. Sommigen bekleden hoge posten in de religieuze hiërarchie. Rabbijnen, dominees, pastoors, Witte Paters en jezuïeten zijn het erover eens geworden dat er een dialoog moet komen tussen de religies. Dus wordt alles wat tot verdeeldheid kan leiden, wordt zorgvuldig weggewerkt.

             Laten we die geïdealiseerde islam eens goed bekijken. Dat zou een islam zijn van filosofen en mystici. Maar het is gewoon niet waar dat dit niet óók een ’islam van verboden’ is. Geen enkele filosoof of mysticus heeft ooit de Profeet of de Koran ter discussie gesteld. Wie praat over een islam van de Verlichting als tegenpool van de juridische islam, heeft het over een islam die nog geboren moet worden.

             Om de islam te accepteren, heeft Europa de mythe van Andalusië geschapen, een gouden tijdperk van de drie religies. Alle gevechten, de vernederende status van de niet-moslims – dat alles is zorgvuldig weggelaten; zozeer zelfs dat we gerust kunnen spreken van geschiedvervalsing. Hoe moeten we anders het commentaar van de joodse filosoof Maimo-nides uit 1204 verklaren over de Almohaden die Spanje veroverden: ,,Nooit eerder heeft iemand ons zo vernederd, getreiterd, naar beneden gehaald en gehaat zoals zij.’’

             Je kunt je afvragen waarom de filosoof Avicenna in de 10de eeuw vanwege zijn ideeën gedwongen werd te vluchten voor Turkse soennieten. En waarom de grote mysticus Mansoer Al-Hallaj, geboren in 858, die alleen de liefde voor God tot in extase aanprees, ter dood werd veroordeeld in 922. De beulen hakten zijn voeten en handen af, en gaven hem 500 zweepslagen. Vervolgens werd hij gekruisigd. Zijn onthoofde lichaam werd verbrand, zijn as uitgestrooid. Het hoofd werd, gespietst op een lans, twee dagen aan de oevers van de Tigris tentoongesteld. In 1131 werd Ayn Al-Quzat Hamadani, Perzisch mysticus, van ketterij beschuldigd en levend gevild, opgehangen en in het vuur gegooid.

             Het is hoog tijd dat we ons niet langer laten behandelen als idioten die niets weten over de bijdragen van de islam aan de Verlichting. Men vertelt ons nooit dat de Griekse teksten vertaald zijn door christenen in het Westen, vanuit het Oudsyrisch of direct uit het Grieks, en dat noch Averroës, noch Avicenna Grieks kende. Men moet ophouden ons te vertellen dat er een filosofische, mystieke islam is, die werd geaccepteerd door de meerderheid van de moslims. Het is precies andersom. De moslims zullen nooit accepteren dat men zich verwijdert van de letterlijke schriftlezing.

             Ik wil de leugens die bedoeld zijn om ons in slaap te sussen niet meer horen. Moslims willen een verklede islam aanvaard krijgen, ontdaan van schokkende elementen. Zoals de islamologe Marie-Thérèse Urvoy opmerkt, ’weten zij aan te sluiten bij de thema’s die de Europeanen bezighouden en het bijpassende vocabulaire te gebruiken: de vrijheid van de vrouw, haar vrije keuze, haar rechten. De westerlingen doen er tegenover al dat moois en al die spirituele waardigheid beleefd het zwijgen toe. Waarom? Omdat we het slachtoffer zijn van onze schuldcultuur, zegt Urvoy. Wij geven onszelf van alles de schuld en koesteren een pathologische zelfhaat. Daardoor minachten we onszelf en prefereren we de ander boven onszelf. En de islam in Europa heeft snel begrepen dat hij de perfecte incarnatie is van die ander.

             Maar ook de handigste islamitische strategen kijken wel uit om te spreken over afschaffende verzen en afgeschafte verzen. De afschaffende verzen, de meest harde en chronologisch gesproken de laatst geopenbaarde, stellen de zachtere buiten werking. Bovendien hebben de verzen die het meest zachtmoedig en barmhartig zijn, alleen betrekking op de gelovigen, dat wil zeggen de moslims. De moslim is de broeder van de gelovige moslim. Hij voelt zich absoluut niet de broeder van de jood of de christen. En nog minder van de atheïst of de goddeloze. Als het verboden is om te doden (soera 5, vers 32) gaat het over gelovige moslims. Het volgende vers (33) bevestigt dit duidelijk: ‘Doch de vergelding van hen / die God en Zijn boodschapper bestrijden / en zich beijveren / verderf te brengen in het land / is dat zij ter dood gebracht worden / of gekruisigd / of dat hun handen en voeten / worden afgekapt van weerszijden / of dat zij uit het land verbannen worden.’

             En de liefde voor de joden komt naar voren in dezelfde soera 5, vers 64: ‘En de joden zeggen: / Gods hand is dichtgeknepen. / Mogen hun de handen / dichtgeknepen worden / en mogen zij vervloekt worden / om wat zij zeggen. / Neen / Zijn beide handen zijn wijd geopend / Hij schenkt gaven zoals Hij wil. / En wat tot u is nedergezonden / vanwege uw Heer / zal velen hunner nog doen toenemen / in overmoed en ongeloof / maar Wij hebben tussen hen / vijandschap en haat geworpen / tot de Dag der Opstanding. / Telkens wanneer zij een vuur / ontsteken tot de oorlog / dooft God het uit / terwijl zij pogen / in het land verderf te stichten. / Maar God bemint niet de verdervers.’

             Verre van afgeschaft, is dit vers onlangs nog geciteerd, ter ondersteuning van een fatwa van de UOIF (een grote moslimorganisatie in Frankrijk), die relschoppende jongeren in de voorsteden eind vorig jaar tot kalmte moest manen. De regels over de joden waren geschrapt.

             Soera 5 is trouwens de laatst geopenbaarde. Net zoals soera 9 is deze soera niet af te schaffen. Dit is precies tegengesteld aan wat men ons wil doen geloven, in een totale minachting van de traditionele islamitische literatuur (vanaf het commentaar van Tabani in de 9de eeuw tot het werk van Said Qutb, het grote voorbeeld voor de Moslim Broederschap, die werd opgehangen door Nasser in 1966. De commentaren herhalen zich eindeloos en gaan nooit in een milde richting.)

             Maar wij luisteren liever naar de kalmerende woorden van onze struisvogels omdat we bang zijn voor wat we voorvoelen: als de islam gewelddadig is, moeten wij hem bestrijden, en daar hebben wij geen zin in.

             Maar geheel gerust gesteld worden is moeilijk als we weten, zegt Marie-Thérèse Urvoy, dat in de laatste versie van het handvest van de Musulmans de France (een islamitische organisatie), het recht om van religie te veranderen is geschrapt, zonder dat dit tot grote protesten heeft geleid.

             Jean-Paul Roux schrijft: ,,Door het prijzenswaardige streven van het humanisme of eenvoudig door de angst voor racist te worden uitgemaakt, worden netelige kwestie uit de weg gegaan. Of de waarheid wordt verdraaid, alsof het mogelijk is iets op te bouwen op grond van leugens, ook al zijn ze goed bedoeld.’ De waarheid is dat er maar één islam is, en dat in die islam het beeld van de jood, de atheïst en de christen verbroedering tussen hen en moslims onmogelijk maakt. Het probleem is niet het islamisme, maar de Profeet en de Koran.

             Vertaling: Paul Kleis Jager.

             • door J. Blommaert op vrijdag 6 januari 2012

              Quod erat demonstrandum, zowel inzake Sam Van Rooy als inzake onze Prof Drs. Zoveel schuim op de lippen, dat kan niet gezond zijn. Ik heb me goed geamuseerd, ook met het beantwoorden van berichtjes zoals het onderstaande die deze namiddag, na de dialoog met onze Prof Drs en de zijnen m'n email begonnen te bestoken. De vrijheidsstrijders in actie, neem ik aan :-)))

              (afzender van onderstaand bericht: Rick Zeeland uit Zoetermeer)

              Zo kanker linkse tyfuslijer

              Mensen zoals jij verpesten dit land!!!

              Prof. Kankerlijer

              Breek ik je hoofd in 10 stukken Kijken wat ik voor cijfer krijg!!

              Goed om te weten welke kankerkop Er bij die naam hoord

              Linkse tyfus lijer

              Hopen dat ik je tegen kom!!!!

              Tot snel en kijken

              Pvv komt je halen!!!!!

              Sent from my iPhone.

              • door Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten op vrijdag 6 januari 2012

               Ik heb u geen enkele e-mai gezonden. Dat weet u dondersgoed. Noch heb ik mensen verzocht dat te doen. Ik voel daartoe niet eens de behoefte. En de idioot die u deze bagger heeft toegezonden moet zich ook rotschamen.

               • door Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten op vrijdag 6 januari 2012

                Dan zal ik die lelijke kwast Rick Zeeland uit Zoetermeer nog maar even uitleggen dat mijn bloedeigen vader door kanker is gesloopt. En daar associeer jij Blommaert mee? Of wens je hem dat toe? Wat voor onmens ben je dan? Waarom is het in Godsnaam niet mogelijk serieus over serieuze zaken te spreken en daar bovendien tot op de millimeter nauwkeurig de historisch bewezen feiten bij te respecteren? Wat is dit voor valselijke en verderfelijke egotripperij?

                • door Jan Bel op zaterdag 7 januari 2012

                 Niet dat ik echt onder de indruk was van de wijze raad die Jaap Mollema me had gegeven, maar ik ben beginnen lezen. En voorwaar, ik heb veel opgestoken van de ‘stijlfiguren’ die hier worden gebruikt.

                 Het heeft me helaas alleen maar bevestigd in mijn mening: het bekrompen wereldje van dwangmatige rechtse fantasten en zionistische fanatici handelt zoals het spreekt.

                 Daarom vind ik dit wel een van de meest lachwekkende reacties die ik in deze stijlloze scheldpartijtjes van mijnheer Mollema onder ogen heb gekregen. Na zich te hebben uitgeput in het meest dwaze gekakel, zonder ook maar een ei te leggen moeten we plotseling ‘serieus over serieuze zaken’ spreken.

                 Welnu, uw beurt is om. U hebt de kans gehad en meer dan wat we hier kunnen lezen is er niet uitgekomen. Wie zit er nu zonder argumenten, Mollema?

                 • door Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten op zaterdag 7 januari 2012

                  Mijn hoofdargument naar u toe op dit moment n.a.v. uw sneer aan mij is dat u geestesziek bent, meneer. En onbehandelbaar.

              • door Sam van Rooy op vrijdag 6 januari 2012

               Ik heb met geen enkele van die mails iets te maken. En dat weet Jantje maar al te goed. Maar toch, hij probeert het weer toe te passen: 'guilt by association'. Droevig. Overigens, zal ik dan mijn mailbox dan ook eens tonen?

               De crux is natuurlijk: wie de islam te fel bekritiseert, heeft vaak persoonsbeveiliging nodig. Toch nog nét van een iets andere orde. Dat geldt niet voor wie in onze contreien vandaag het boeddhisme bekritiseert, of de Getuige van Jehova, of het jaïnisme, of het liberalisme, of het katholicisme, of het fascisme. Jantje, kom eens uit je toren, stap eens in de échte wereld, en vraag het aan al die (afvallige) islamcritici die de islamwereld (moeten) ontvluchten en zelfs in Europa nog moeten worden beveiligd omdat de 'religie van de vrede' hen achtervolgt. Afshin Ellian, bijvoorbeeld. Zij staan overigens volledig achter ons islamboek. Meer zelfs: ze werkten er aan mee, en schreven vele boeken en artikels die nog kritischer zijn t.o.v. de islam dan wat wij schrijven. Lees die mensen eens, zou ik zeggen. Allicht allemaal racisten en fascisten! Sleep ze allen voor de rechtbank! Nu ik dat schrijf: de Organization of Islamic Cooperation is inderdaad goed op weg binnen de VN de freedom of speech aan banden te leggen, zodat mensen à la Blommaert inderdaad nog meer middelen in handen zullen krijgen om islamcritici de mond te snoeren. Op naar het nieuwe EU-totalitarisme met Jan Blommaert!

        • door Danny Vermeyen op vrijdag 6 januari 2012

         Heer J. Blommaert, u bent ongetwijfeld de meest arrogante figuur die ik op DWM al ben tegengekomen. Het dikke boek waarover u het heeft (de islam, kritische essays over een politieke religie) is al door duizenden mensen aangekocht en gelezen. Het is voor velen (onder wie mezelf) een echte eye opener wat de echte islam betreft, degeen die door domme politiek correct denkenden en media nog altijd wordt doodgezwegen. Goed dat er oa. in België nog sterke intellectuele individuen bestaan met een dosis lef (en kennis van zaken) zoals Sam Van Rooy en zijn vader Wim Van Rooy, die ondanks enorme tegenwerkingen er toch in geslaagd zijn om dat dikke boek (dat u beweert gelezen te hebben) uit te brengen, tot spijt van wie het benijd. Na het lezen van uw "comments" op het artikel hier (over het misbruik van de term antisemitisme) van islam appeaser Lucas Catherine, en uw platvloerse persoonlijke aanvallen op iedereen die het niet eens is met uw mening, voel ik niets dan minachting voor uw persoontje !

         • door J. Blommaert op zaterdag 7 januari 2012

          Ik citeer even Dhr Vermeyen uit een eerdere discussie, over Rob Riemen en Wilders.

          "Geert Wilders zegt wat velen denken over de islam, hetgeen domme politiek correct denkende politici niet durven te doen, omdat hun kiesvee bestaat uit multi-criminelen, en ze schrik hebben om hun postje kwijt te spelen bij enige vorm van kritiek ! En wat DWM betreft, doe eens echt aan journalistiek en stop ermee een man blijvend te stigmatiseren die onlangs nog vrijgesproken werd door een democratische Nederlandse rechtbank voor alles wat men hem te lasten legde !"

          Nu gaan we dat even van voetnoten voorzien:

          'Wilders zegt wat velen denken': uitgangspunt, onbewezen 'domme politiek correct denkende politici': wie precies? aaneenschakeling van lege betekenaars niet 'durven' te doen: het element van 'durf', centraal in de extreem-rechtse propaganda. je bent 'moedig' als fascist vandaag de dag 'en ze schrik hebben om hun postje': mind-reading, en ook alweer een rechts cliché. Misschien zijn ze het simpelweg niet eens met Wilders? bij 'enige vorm van kritiek': welke precies? scheldproza? 'blijvend te stigmatiseren' versus 'echte journalistiek': echte journalistiek is journalistiek die ons gelijk geeft; anders is ze 'stigmatiserend' en wel 'blijvend' 'een democratische rechtbank': wat doet het woord 'democratisch' daar? Een rechtbank volgt wetten, ze definieert geen democratie.

          Voilà, dat noemt men dan een 'argument' neem ik aan?

          Als we aan mensen zoals Vermeyen (maar even goed "Van Frikschoten", Pennings, Van Rooy enz) zouden vragen elk woord dat ze uitspreken eens uit te leggen en te motiveren, zouden we in een bijzonder kort gesprek zitten :-))

      • door Martien Pennings op vrijdag 6 januari 2012

       Een antisemiet, Blommaert, is iemand die irrationele redeneringen volgt om de Joden in een kwaad daglicht te stellen en die redeneringen ook WIL volgen. Wat denk je, zelf? Zou jij een antisemiet zijn? En Lucas Catharine?

       • door Jan Bel op vrijdag 6 januari 2012

        En een dwangmatig fantast, meneer Pennings, is iemand die de werkelijkheid niet aankan en zich er daarom hardnekkig blijft vasthouden aan een gefingeerde geschiedenis, waarin hij heer en meester is van de feiten. Daarvoor zijn er al gevallen langdurig opgesloten.

        Het is ongetwijfeld teveel gevraagd om eens een echt boek ter hand te nemen, zoals - ik zeg maar iets - Noam Chomsky & Ilan Pappé, 'Gaza in Crisis: Reflections on Israel's War Against the Palestinians' (2010). Of als u meer van filmpjes houdt, omdat u de intellectuele arbeid niet kan opbrengen, dan moet u maar eens rondkijken op Youtube.com, over de terreurdaden van Israëlische soldaten bij de grensovergangen met Gaza..

        • door Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten op vrijdag 6 januari 2012

         Ik weet hoeveel uren Pennings steekt in de verantwoording van zijn betogen. Ik adviseer u, Bel, bij nader inzien toch maar om niet bij mij aan te bellen. Ik ben een erg emotionele man van natuur.

         • door Jan Bel op zaterdag 7 januari 2012

          U mocht dat hopen, meneer Molleman. Maar bij u aanbellen - ik kom ook haast niet meer bij van het lachen, zo geweldig zijn uw grapjes - is wel ongeveer het laatste wat bij me opkomt, nadat andere alternatieven als zelfmoord zijn uitgesloten. Als meneer Pennings trouwens urenlang bezig is met zijn betogen en hij komt met zo'n pover resultaat op de proppen, dat is de toestand nog schrijnender dan ik dacht.

          • door svdl op zaterdag 7 januari 2012

           "Major troll-alert" oproep aan de redactie van DWM: " De redactie heeft het recht reacties niet te plaatsen, met vertraging te plaatsen of te verwijderen. De redactie heeft het recht een deelnemer tijdelijk of definitief de mogelijkheid om te reageren te ontzeggen.

           Onder meer volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar. Ze zijn dus ook niet toegestaan op DeWereldMorgen.be:

           Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie Laster, eerroof, beledigingen Misbruik van andermans naam Schending van intellectuele eigendomsrechten "

           We zitten hier met Sujets als Sam Van Rooy, Guido Joris (Ten persoonlijken titel), Jaap Molleman en Martien Pennings.... EN de gerbuiksvoorwaarden bij deze heren zijn mijn insziens zwaar geschonden

           • door Jan Bel op zaterdag 7 januari 2012

            Geen nood SVDL. Ze zijn wat men gewoonlijk in België 'quantité négligeable' noemt. En dat verstaan ze toch niet!

           • door D. G. Neree op zaterdag 7 januari 2012

            Ik meen dat als het om Laster, eerroof en beledigingen gaat, dat J. Blommaert hier toch echt iedereen de loef afsteekt. Wat een diarree van stropoppen en arrogante, uit de lucht gegrepen kwalificaties. Op argumenten wordt hier blijkbaar niet gediscussieerd het lijkt meer op een middeleeuws dorpsplein waar men 'Melaats! Melaats!' schreeuwt en al uitkijkt naar stenen die kunnen worden gesmeten naar deze fascisten. Wat een intellectuele armoe zeg!

            • door J. Blommaert op zaterdag 7 januari 2012

             We zitten in een uitzending van Oh Oh Cherso :-)). Een minibusje met losers, meer precies medewerkers van Amsterdam Post aangevuld met de temperamentvolle loser, Van Rooy fils, komt hier z'n versie van 'publiek debat' illustreren. En ze doen dat zééééér goed, ze lopen echt in elke mogelijke val. lees het artikel van Lucas Catherine nog eens en je ziet dat ze gewoonweg alles bewezen hebben wat er staat. Dank U Cherso-jongens.

             Aan iedereen verder nog prettig weekend toegewenst. Die schuimbekkende groep scheldkanonnen mag rustig voortdoen, ze zijn inderdaad quantité négligeable en ze geven ons gewoonweg alle mogelijke bewijzen voor wat we willen aantonen. Maar Cherso-jongens, zet er vaart achter, want deze 'thread' wordt heel binnenkort gesloten; hij staat al helemaal onderaan de lijst.

             Is het U overigens ook niet opgevallen dat nagenoeg niets van jullie gebral en gescheld is weg-gecensureerd? Dat heeft ons in de mogelijkheid gesteld van jullie datgene gedaan te krijgen wat jullie met klem ontkennen te doen. Met open ogen zijn jullie erin gelopen. Dat is wat haat doet met mensen.

             • door Alicia op zaterdag 7 januari 2012

              Wat haat doet men mensen heb ik vooral bij u kunnen lezen, Mr. Blommaert (Catherine heb ik al lang vertikaal geclasseerd). Wat geeft u overigens het recht om te schrijven dat u wellicht één van de enigen bent die het islamboek, kritische essays ivm een politieke religie, hebt gelezen? kan u dan spreken namens de honderden die het wél lazen, en vinden dat religie-kritiek moet kunnen (zie ook het zwartboek Catholicisme), idem dat kritiek op om het even welke ideologie moet kunnen? Als u meent dat u de enige bent die het boek las (wat een hubris), dan hoeft u zich ook niet druk te maken om dergelijk boek toch. En vooral: laat uw mening dan maar eens horen over de diverse bijdragen in het boek, dat kan pas interessant zijn. Niemand heeft u verbod opgelegd om alles te bekritiseren of te weerleggen. Integendeel.

              • door J. Blommaert op zaterdag 7 januari 2012

               "Honderden" lezers? Op een vroegere reactie was het nog "duizenden" :-)

               Mijn commentaren daarop heb ik eerder al gegeven. Lees eens de reacties die ik heb geschreven. U zal er verbijsterend veel inhoud vinden. Voor het gemak geef ik nog eens weer wat ik eerder al heb aangegeven en waar geen van de Helden van de Vrijheid tegenargumenten voor heeft gegeven. Hier komt het; het is een volstrekt inhoudelijk argument - in tegenstelling tot anderen geef ik uitgebreid aan waarom ik een boek 'onbenullig' vind:

               "Jullie boek is zo onbenullig dat niemand de moeite doet om het ernstig te nemen - het is propaganda en geen wetenschap, een hutsepot van anekdoten en selectieve lezingen die dan in een 'groot verhaal' worden geplaatst dat kant noch wal raakt.

               Dat groot verhaal draait hierom (je zegt dit in je eerdere stuk ook nog eens). Jullie zeggen dat antisemitisme in de 'theologische fundamenten' van de Islam zit, waardoor het meteen ook op een fundamenteel niveau 'in de cultuur' van elke Moslim zit. Vandaar dat geen enkele uitspraak van eender welke Moslim door jullie als tegenargument geldt: ze liegen allemaal stiekem om ons om de tuin te leiden, en ze moeten dat om theologische redenen. Tot zover het onderscheid tussen islam en Moslims (dat overigens in de Belgische wet op racisme niet geldt - opgelet wanneer je Nederlandse argumenten denkt te moeten hanteren), maar dat is niet het punt. Het punt is dat je de vergissing maakt die Maxime Rodinson lang geleden al heeft beschreven en die ook Said aangaf: de stelling dat alles wat elke Moslim doet ingegeven is door de Koran. Die stelling, zoals gezegd, haalt meteen het schot tussen Islam en individuele Moslims weg en is daarenboven volkomen absurd. Pas ze toe op de zogeheten 'Christelijke cultuur', ze komt er dan op neer dat elke Christen in alles wat hij/zij doet het Nieuwe Testament volgt; dat zou dan ook gelden voor atheïsten en zo meer. Culturen en de daarvan afgeleide gedragingen zijn statisch en fundamenteel volgens jullie.

               Die stelling is uiteraard totaal essentialistisch, statisch en determinerend, en dus wetenschappelijk volkomen onnozel. Ze is ook historisch interessant omdat het precies die stelling was die aan de basis lag van de Jodenvervolging uit vroeger tijden, de Inquisitie, en Der Ewige Jude: een Jood baseert zich op de superioriteitsidee en het machtsstreven uit de Joodse teksten - ELKE Jood, en ALTIJD (dus ook Woody Allen, Zeev Sternhell of Noam Chomsky, iedereen op de Shitlist dus). Bij jullie (en bij Wilders en anderen) geldt die stelling absoluut, en rond die stelling wordt dan een uitgesproken selectieve journalistiek verpakt waarin elk individueel feit meteen niet enkel illustratie, maar BEWIJS wordt van de kreupele theorie."

               Kan ik hier nu een steekhoudend antwoord over krijgen?

               • door J. Blommaert op zaterdag 7 januari 2012

                Ook U, mevrouw Alicia, loopt met open ogen in de val. Alle kwetsbaarheden van Uw standpunten en die van Uw mede-fans zijn zo klaar als een klontje. U zegt dat anderen geen argumenten geven, en U vergeet de argumenten die gegeven zijn op te merken en af te wegen aan de Uwe. Daardoor bent U uiterst makkelijk ondertuit te halen, en maakt U zich volkomen belachelijk als discussiant. U GELOOFT dingen, U KENT ze niet, en het onderscheid tussen weten en geloven zou, me dunkt, evident moeten zijn, zelfs voor U, Van Rooy en anderen. En wat U gelooft doorstaat geen enkele eenvoudige kritiek. Kent U de auteurs die Jan Bel in andere reacties aangeeft? hebt U ze gelezen en zorgvuldig afgewogen tegen hetgene U al denkt te weten? En kan U mij een reden geven waarom ik het boek van de kameraden Van Rooy geloofwaardig zou moeten vinden en dat van Catherine meteen als ongeloofwaardig van de hand zou moeten wijzen (Catherine met 'e' meneer Pennings, niet met 'a')? In Joods Actueel wordt dat laatste boek afgedaan als 'niet waard om te lezen'. Tot zover de openheid aan Uw kant: vermijd vooral dingen die U mogelijkerwijze op een ander gedacht kunnen brengen, bestudeer ze vooral niet en doe ze a priori af als nonsens.

                Intellectueel raakt U daarmee nergens, en als zoektocht naar de waarheid (die zoals zoveel auteurs uit de Verlichting aangaven, de bron van Vrijheid is) is het ronduit ridicuul. U zoekt geen waarheid, U zoekt bevestiging voor Uw geloof, en zoals bij elk geloof behoort daarbij een ruim genomen definitie van 'ketterij'. Als wetenschapper heb ik van zo'n complexen geen last: ik lees alles en concludeer naderhand of ik het als standpunt kan aanvaarden of niet.

                Tot zover dit lesje.

       • door J. Blommaert op zaterdag 7 januari 2012

        Ik heb hier al een paar keer verwezen naar de 'Shit List' van de organisatie Masada 2000, http://www.masada2000.org/shit-list.html. Men heeft geprobeerd om dat element zorgvuldig te vermijden in deze discussie.

        Ik zal eens een directe vraag stellen: zijn de heren Van Rooy, "Van Frikschoten", Pennings en anderen die hun leer aanhangen het eens met deze 'Shit List'? Staan zij achter de dingen die daarin over Joodse mensen gezegd worden (door andere Joden)?

        • door Sam van Rooy op zaterdag 7 januari 2012

         Als ik hier zou moeten opschrijven welke feiten, argumenten en 'directe vragen' Jantje allemaal zorgvuldig heeft genegeerd :-) Ondertussen, in de wondere wereld van de multicul waar Jantje zulke orgasmes van krijgt:

         "Zweedse blondines verven haar donker uit angst voor verkrachting"

         Blonde Zweedse meisjes in buitenwijken van steden als Stockholm verven hun haar steeds vaker donker, uit angst om verkracht te worden. Dat stelt onderzoekster Maria Bäckman in haar studie 'Whiteness and gender'. De meisjes worden in vraag gesteld als ze bijvoorbeeld ongehuwd samenwonen met een man. Dit kan tot het vooroordeel leiden dat ze seksueel provoceren Onderzoekster Maria Bäckman De reden waarom Scandinavische blondines in grootsteden voor een donkerder kleurtje opteren, heeft niks te maken met modetrends, maar alles met zelfbescherming. Bäckman, verbonden aan het Departement Etnologie van de Universiteit van Stockholm, concludeert dat op basis van haar onderzoek waarvoor ze in Rinkeby, een wijk van de Zweedse hoofdstad, jonge meisjes sprak en volgde.

         Risico De reden is dat de blondines vinden dat ze te veel opvallen in een aantal buurten waar mensen van Zweedse origine nog maar zo'n 20 procent van de totale bevolking uitmaken. Een 'te Scandinavisch' uiterlijk zou het risico op aanrandingen vergroten. De meisjes hopen door neutrale kledij en donkerder haar aan de aandacht van potentiële verkrachters te ontsnappen. Vaak gaat het om moslimjongeren die blonde lokken of losse kledij als een provocatie zien.

         Vooroordelen "Mijn informanten zijn tienermeisjes die in de buitenwijken wonen", licht de onderzoekster haar werkwijze toe. "Zij zien zichzelf als Zweeds, ook anderen zien hen als dusdanig. Maar het zijn Zweden in wat we als een migrantenwijk kunnen omschrijven. Dus worden ze als 'anders' gezien, met andere opvattingen over seksualiteit en intimiteit. Deze meisjes worden in vraag gesteld of vallen buiten de norm door bijvoorbeeld met een man samen te wonen zonder getrouwd te zijn. Dit kan tot vooroordelen leiden dat Zweedse meisjes zich seksueel provocatief gedragen. Ook kledij doet het misverstand ontstaan dat ze 'makkelijk' te krijgen zijn."

         Kwalijke reputatie Zweden geniet een bijzonder kwalijke reputatie op het vlak van zedendelicten. Het aantal aangegeven verkrachtingen verviervoudigde de voorbije 20 jaar. In 2008 werden er meer dan 4.000 verkrachtingen aangegeven bij personen ouder dan 15 jaar - voornamelijk meisjes en vrouwen. Daarmee is het Scandinavisch land relatief gezien een trieste koploper in Europa.

         Amnesty International haalde in het rapport 'Case Closed' al zwaar uit naar het beleid dat Zweden voert inzake verkrachtingen: veel zaken zouden niet aangegeven worden, en vaak komt het niet tot vervolging van de daders. (tw)

         • door J. Blommaert op zaterdag 7 januari 2012

          Zie boven Van Rooy. Breng dit nu eens naar een ernstig intellectueel niveau. We gaan er plezier aan beleven. Een cataloog van krantenknipsels maakt als verklaring geen enkele indruk. Het toont grote werkkracht aan, maar weinig verstand.

          • door J. Blommaert op zaterdag 7 januari 2012

           ... begin ik aan mijn weekend. Jij en je vrienden zijn in elke mogelijke valstrik getrapt die voor jullie gespannen werd. Alles wat Catherine beweert is door jullie uitvoerig bevestigd: de constante vermenging van antizionisme en antisemitisme op kop. Vandaar jullie zorgvuldige ontwijking van de kwestie Masada2000-Shitlist. Wat hier geschreven is over het gebruik van 'stropoppen' zoals 'antisemitisch' en 'links' als standaard-argument om dingen te 'weerleggen' is eveneens via jullie interventies uitvoerig aangetoond. Het gebruik van scheldproza (Oh Oh Cherso !) eveneens. De intellectueel ridicule kern van jullie boodschap is blootgelegd en onbeantwoord gebleven. Jullie enige reactie daarop - en zoals gezegd, prima bewijs voor onze stelling - is "jij bent links!!", met alle mogelijke ridiculiteiten uit de Wilders-keuken daaraan gekoppeld, en die grabbelton aan kindertaal is hier ook propoertjes blootgelegd. Je methodologie van het 'verpakken' van een volslagen stupide theorie met tonnen krantenknipsels, wiens belang als bewijs volledig afhangt van de flut-theorie waarin ze worden geplaatst, is eveneens te kakken gezet en zonder weerwoord gebleven.

           Wat jullie gebazel over vrijheid en dergelijke betreft: al het voorgaande bewijst dat jullie daarvan geen enkel begrip hebben. Wat grote waarden uit de Verlichting betreft: jullie roepen die bestendig in terwijl je er volledig het tegengestelde rond beweert. (Her)lees Locke over tolerantie nog eens, maar deze keer met een open geest - zoals Locke zelf aanbeveelt, nietwaar? Jullie beroepen je op een Vrijheid die je te allen prijze aan een grote categorie mensen wenst te ontzeggen - Moslims (en niet 'Islam', ook dat onderscheid is hier definitief onderuit gehaald), en Links. De heer Rick Zeeland die mij trakteerde op het scheld-gedicht dat boven is afgedrukt geeft goed weer hoe men onder jullie type 'Vrijheidstrijders' over Vrijheid denkt. Ik blijf dus liever de Vrijheid van de Verlichting beklemtonen, als antwoord op wat jullie daarvan allemaal maken. Idem met democratie: herlees Locke en Mill nog eens. Jullie weten er niks van, en jullie democratie is gebaseerd op de uitsluiting van dezelfde categorie mensen als degenen die jullie Vrijheid niet mogen genieten. Jullie zijn eenvoudigweg anti-vrijheid, en anti-democratie. Een slaafs geloof in wat de Geblondeerde Zeus daarover zegt is niet meteen de beste gids voor een goed begrip van deze noties.

           Inmiddels hebben we ook alle mogelijke gegevens van jullie bij gekregen. Jouw proza staat hier nu te pronken en men zal daarover wel zijn oordeel vellen. Het scheldproza van je mede-Vrijheidstrijders eveneens. Het hoofdpunt is volstrekt klaar: jullie kunnen niet debatteren, jullie roepen er maar op los, en als peper-en-zout proberen jullie wanhopig wat 'feiten' aan te bieden, die zoals gezegd compleet omver vallen wanneer jullie uitgangspunten aangevallen worden. Van Rooy, je was misschien niet onverdienstelijk als coureur, maar als debater ben je gewoon een waterdrager.

           Ik dank jullie dus zeer hartelijk voor de generositeit waarmee jullie ons gelijk hebben gegeven. Als je nog eens de degens wil kruisen, kom dan beter voorbereid.

           • door Sam van Rooy op zaterdag 7 januari 2012

            Met 'beter voorbereid' bedoelt Jantje: "Niet dermate veel zinnige argumenten en onaangename waarheden opschrijven, want die kan ik niet weerleggen". Want ondertussen blijf het natuurlijk een feit dat hier (zie onder) geen speld tussen te krijgen is, zeker niet door Jantje. Als waterdrager van de Linkse Kerk in verval, blijft hij alle 'inconvenient truths' graag negeren, natuurlijk:

            "De gematigde islam bestaat niet" door Anne-Marie Delcambre − 18/08/06, 17:53

            Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre is dit een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: ,,Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei."

            ,,Er is geen goede en slechte islam, zoals er ook geen gematigde islam bestaat. Gematigde moslims bestaan wel:, dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen.’’

            Om de islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term ’islamisme’ bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie die niets te maken zou hebben met de ware islam. Voor hen zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden. De tweede islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke islam die de broeder is van het christendom en het jodendom, en die door zijn hoge graad van spiritualiteit vele niet-moslims aanzet tot bekering.

            De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran, opgevat als het Woord van God dat zich openbaarde in Mohammed, die voor alle moslims, niemand uitgezonderd, het grote voorbeeld is.

            Wie de Koran leest, moet wel erkennen dat de geboden van God alleen dan tot vrede oproepen wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat. In soera 47, vers 35 staat: ‘Zo versaagt niet / en roept niet op tot de vrede / daar gij toch de overhand hebt / en God met u is.’

            Wie zich hier niet aan houdt, maakt zich schuldig aan heiligschennis. De goddelijke boodschap houdt de gelovige gevangen, en deze denkt er geen moment aan te ontsnappen. Zoals de islamoloog en Turkoloog Jean-Paul Roux schrijft in zijn boek Les ordres d’Allah ’(De geboden van Allah’): ,,In de loop der eeuwen zijn er commentaren geschreven over deze teksten, ze zijn uitgelegd, men heeft geprobeerd ze te ontdoen van onduidelijkheden, maar ze zijn nooit in twijfel getrokken. Alle pogingen tot een liberale interpretatie waren gedoemd te mislukken, of het nou gaat om de Moetazilieten in de 9de eeuw, die betoogden dat de Koran niet van boven maar van beneden kwam, of die van de Ismaëlische sjiieten, die de Koran opvatten als een esoterisch geschrift. Iedereen die zijn intelligentie, zijn eigen vermogen tot oordelen gebruikte, moest wel falen, ook al waren zijn conclusies juist, want het is niet mogelijk het beter te weten dan Allah. Dit betekent dat elke historische en epistemologische studie, zoals die in het Westen is gedaan naar de Bijbel en de Evangeliën, ondenkbaar is en inderdaad ook nooit heeft plaatsgevonden.’

            Dit is een ernstige kwestie, omdat ze gaat om de vraag of moslims tot in de eeuwigheid opgesloten zitten in hun heilige teksten. Jean-Paul Roux brengt Allahs geboden in kaart: ,,Moet de moslim in sommige gevallen zijn vrouw slaan, van haar scheiden en haar verstoten, vrouwen verbieden ongelovigen te huwen, het drinken van alcohol en kansspelen veroordelen, joden haten, zich inspannen om op alle mogelijk manieren zijn godsdienst op te leggen, ongelovigen doden? Zoals hij ook bescheiden moet zijn, geduldig en nederig, eerlijk, liefdadig, toegewijd aan zijn ouders? Je zou zeggen van wel, omdat elke innovatie laakbaar is en neerkomt op ketterij.’’

            Als Jean-Paul Roux, die streeft naar wederzijds begrip en beslist niet wil provoceren, er al zo over denkt, dan hebben we alle reden ons zorgen te maken. Omdat Roux heeft geschreven over het Mongoolse rijk, Iran en Turkije, weet hij dat wat hij zegt van toepassing is op de gehele islamitische wereld. Het gevaar van de islam zit in het totale karakter ervan: het slokt het hele leven van de gelovige op, van de wieg tot het graf, en beheerst alle aspecten van het leven. Daarom is er geen scheiding tussen publiek en privé of politiek en religie. In de islam is er voor alles een regel, of het nou gaat om juridische, politieke of intieme kwesties.

            We worden voorgelogen als wordt beweerd dat de islam een geloof is dat wordt gepraktiseerd in de privé-sfeer, zoals het christendom. De islam is tegelijk geloof, wet en recht. De sjaria schrijft voor de ongelovigen te bestrijden of klein te houden, en kent voor moslims vaste straffen voor precies omschreven misdaden (overspel, geloofsafval, blasfemie, diefstal, struikroverij, moord en natuurlijk het drinken van alcohol).

            Mohammed is in alles een voorbeeld voor de gelovigen, maar zou dat dan niet gelden voor de passages uit zijn biografie waarin hij bloed laat vergieten, krijgsgevangenen maakt en de buit verdeelt? Martine Gozlan schrijft in haar boek Pour comprendre l’intégrisme islamiste (’Het begrijpen van de radicale islam’) over de twee gezichten van Mohammed; de een gefascineerd door het voorbeeld van Jezus, aangetrokken tot tederheid en gebed, en de Mohammed van Medina, de veroveraar die zich zo nu en dan van zijn wrede, rancuneuze kant laat zien. ,,Deze dualiteit van de islam kan niemand verdonkeremanen’’, schrijft zij. Maar juist op dit punt is haar analyse misleidend: de profeet met twee gezichten, de twee Korans, de islam en het islamisme. We moeten kennelijk concluderen dat de islam dubbel is, omdat we een verontrustend deel van deze religie niet willen zien. Daarom is ervoor gekozen het slechte deel ’fundamentalisme’, ’islamisme’, ’salafisme’, ’wahabisme’ te noemen. Eigenlijk weten we niet wat deze termen betekenen, maar we zijn tot alles in staat om woorden te vinden die kunnen dienen als zondebok om deze mooie godsdienst te ontlasten, de godsdienst die ten onrechte wordt aangevallen, besmeurd en geminacht.

            Het islamisme verantwoordelijk houden voor het geweld van de islam, is praktisch en erg makkelijk. Maar wat nu te doen met de Koran en de Profeet? Gaan we alle geboden die niet in overeenstemming zijn met de Rechten van de Mens schrappen? En de Profeet met zijn twee gezichten, moet dat een nieuwe Januskop worden met twee gezichten, die elk een andere kant opkijken?

            Om aanslagen te verklaren, is een blik op het leven van de Profeet voldoende. Hij rechtvaardigde de politieke moord voor het heil van de islam. En mensen bang maken, terreur uitoefenen, werd voorgeschreven als een nobele methode om paniek te zaaien onder de vijanden van het geloof.

            Het klopt dus eenvoudig niet om te zeggen dat het islamisme niets te maken heeft met de islam. Voor de moslim van gisteren en die van vandaag, is er maar één Koran zoals er ook maar één Profeet is. De islamist is net zo goed moslim als de mysticus, omdat beiden zich beroepen op deze twee fundamenten. En beide fundamenten, Koran en Profeet, roepen op tot strijd.

            Hier op aarde moet de strijd voor de overwinning van de islam doorgaan zolang het pleit nog niet beslecht is. Vrede is alleen een optie wanneer de overwinning onmogelijk of twijfelachtig lijkt. Maar veel meer nog is vrede de beloning van het paradijs, wanneer de hele wereld gepacificeerd is. Natuurlijk is er een onmiskenbaar ideaal van vrede, maar dat is in feite een pacificatie-ideaal. Vandaar dat er geschreven staat, over vijanden: ’En indien zij neigen naar de vrede/ neigt gij dan ook daartoe’ (soera 8, 61-63). Maar lees ook het vers dat hieraan voorafgaat (verzen 60-62): ’En maakt voorbereiding tegen hen/ met wat gij kunt aan weerstandskracht/ En uitrusting van paardenvolk/ om daarmede te verschrikken/ Gods vijand en uw vijand.’

            Tussen islam en islamisme bestaat geen wezenlijk, maar slechts een gradueel verschil. Het islamisme is aanwezig in de islam als het kuiken in het ei. Er is geen goede of slechte islam, net zoals er ook geen gematigde islam is. Daarentegen zijn er wel gematigde moslims: dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen.

            En daar zit nu het probleem. Wat is een goede moslim? Degene die de ongelovigen, de godslasteraars en de atheïsten stigmatiseert en doodt? Of degene die ervoor kiest de Koran op een westerse, verchristelijkte manier te lezen en die wordt beschouwd als een ketter omdat hij afwijkt van de traditionele islamitische interpretatie?

            De struisvogels in het Westen hebben ervoor gekozen deze vraag niet te beantwoorden, en iedereen die durft te beweren dat de islam geen geloof van liefde, vrede en tolerantie is, wegens haatzaaien te veroordelen. Zij voelen zich gesteund door de islamitische struisvogels die het goed uitkomt de islam voor te stellen als een geïdealiseerde godsdienst, terwijl de echte moslims toch wel beter weten. En wat de anderen betreft: een snelle herislamisering zal hen spoedig weer op het rechte pad brengen. Bovendien moeten we niet vergeten dat de taqiyah, het veinzen, een integraal onderdeel van de sjiitische islam is (’Wie niet de taqiyah betracht is geen gelovige.’) De taqiyah is opmerkelijk genoeg ook door de soennieten overgenomen, wat hen in staat stelt ons een islam-light voor te schotelen, om de ware aard van hun religie beter te verbergen. Zij liegen niet werkelijk – zij verhelen en versluieren om de islam terreinwinst te laten boeken. Het aanzienlijke voordeel hiervan is dat niet-moslims zo nog worden aangetrokken tot deze Abrahamitische religie, die wordt voorgesteld als verwant aan het jodendom en het christendom.

            Nu begrijpen we dus beter de consensus rond het handhaven of versterken van het onderscheid tussen islam en islamisme. Het ongelukkige is dat deze onwetende of oneerlijke struisvogels geen onbetekenende mensen zijn. Sommigen bekleden hoge posten in de religieuze hiërarchie. Rabbijnen, dominees, pastoors, Witte Paters en jezuïeten zijn het erover eens geworden dat er een dialoog moet komen tussen de religies. Dus wordt alles wat tot verdeeldheid kan leiden, wordt zorgvuldig weggewerkt.

            Laten we die geïdealiseerde islam eens goed bekijken. Dat zou een islam zijn van filosofen en mystici. Maar het is gewoon niet waar dat dit niet óók een ’islam van verboden’ is. Geen enkele filosoof of mysticus heeft ooit de Profeet of de Koran ter discussie gesteld. Wie praat over een islam van de Verlichting als tegenpool van de juridische islam, heeft het over een islam die nog geboren moet worden.

            Om de islam te accepteren, heeft Europa de mythe van Andalusië geschapen, een gouden tijdperk van de drie religies. Alle gevechten, de vernederende status van de niet-moslims – dat alles is zorgvuldig weggelaten; zozeer zelfs dat we gerust kunnen spreken van geschiedvervalsing. Hoe moeten we anders het commentaar van de joodse filosoof Maimo-nides uit 1204 verklaren over de Almohaden die Spanje veroverden: ,,Nooit eerder heeft iemand ons zo vernederd, getreiterd, naar beneden gehaald en gehaat zoals zij.’’

            Je kunt je afvragen waarom de filosoof Avicenna in de 10de eeuw vanwege zijn ideeën gedwongen werd te vluchten voor Turkse soennieten. En waarom de grote mysticus Mansoer Al-Hallaj, geboren in 858, die alleen de liefde voor God tot in extase aanprees, ter dood werd veroordeeld in 922. De beulen hakten zijn voeten en handen af, en gaven hem 500 zweepslagen. Vervolgens werd hij gekruisigd. Zijn onthoofde lichaam werd verbrand, zijn as uitgestrooid. Het hoofd werd, gespietst op een lans, twee dagen aan de oevers van de Tigris tentoongesteld. In 1131 werd Ayn Al-Quzat Hamadani, Perzisch mysticus, van ketterij beschuldigd en levend gevild, opgehangen en in het vuur gegooid.

            Het is hoog tijd dat we ons niet langer laten behandelen als idioten die niets weten over de bijdragen van de islam aan de Verlichting. Men vertelt ons nooit dat de Griekse teksten vertaald zijn door christenen in het Westen, vanuit het Oudsyrisch of direct uit het Grieks, en dat noch Averroës, noch Avicenna Grieks kende. Men moet ophouden ons te vertellen dat er een filosofische, mystieke islam is, die werd geaccepteerd door de meerderheid van de moslims. Het is precies andersom. De moslims zullen nooit accepteren dat men zich verwijdert van de letterlijke schriftlezing.

            Ik wil de leugens die bedoeld zijn om ons in slaap te sussen niet meer horen. Moslims willen een verklede islam aanvaard krijgen, ontdaan van schokkende elementen. Zoals de islamologe Marie-Thérèse Urvoy opmerkt, ’weten zij aan te sluiten bij de thema’s die de Europeanen bezighouden en het bijpassende vocabulaire te gebruiken: de vrijheid van de vrouw, haar vrije keuze, haar rechten. De westerlingen doen er tegenover al dat moois en al die spirituele waardigheid beleefd het zwijgen toe. Waarom? Omdat we het slachtoffer zijn van onze schuldcultuur, zegt Urvoy. Wij geven onszelf van alles de schuld en koesteren een pathologische zelfhaat. Daardoor minachten we onszelf en prefereren we de ander boven onszelf. En de islam in Europa heeft snel begrepen dat hij de perfecte incarnatie is van die ander.

            Maar ook de handigste islamitische strategen kijken wel uit om te spreken over afschaffende verzen en afgeschafte verzen. De afschaffende verzen, de meest harde en chronologisch gesproken de laatst geopenbaarde, stellen de zachtere buiten werking. Bovendien hebben de verzen die het meest zachtmoedig en barmhartig zijn, alleen betrekking op de gelovigen, dat wil zeggen de moslims. De moslim is de broeder van de gelovige moslim. Hij voelt zich absoluut niet de broeder van de jood of de christen. En nog minder van de atheïst of de goddeloze. Als het verboden is om te doden (soera 5, vers 32) gaat het over gelovige moslims. Het volgende vers (33) bevestigt dit duidelijk: ‘Doch de vergelding van hen / die God en Zijn boodschapper bestrijden / en zich beijveren / verderf te brengen in het land / is dat zij ter dood gebracht worden / of gekruisigd / of dat hun handen en voeten / worden afgekapt van weerszijden / of dat zij uit het land verbannen worden.’

            En de liefde voor de joden komt naar voren in dezelfde soera 5, vers 64: ‘En de joden zeggen: / Gods hand is dichtgeknepen. / Mogen hun de handen / dichtgeknepen worden / en mogen zij vervloekt worden / om wat zij zeggen. / Neen / Zijn beide handen zijn wijd geopend / Hij schenkt gaven zoals Hij wil. / En wat tot u is nedergezonden / vanwege uw Heer / zal velen hunner nog doen toenemen / in overmoed en ongeloof / maar Wij hebben tussen hen / vijandschap en haat geworpen / tot de Dag der Opstanding. / Telkens wanneer zij een vuur / ontsteken tot de oorlog / dooft God het uit / terwijl zij pogen / in het land verderf te stichten. / Maar God bemint niet de verdervers.’

            Verre van afgeschaft, is dit vers onlangs nog geciteerd, ter ondersteuning van een fatwa van de UOIF (een grote moslimorganisatie in Frankrijk), die relschoppende jongeren in de voorsteden eind vorig jaar tot kalmte moest manen. De regels over de joden waren geschrapt.

            Soera 5 is trouwens de laatst geopenbaarde. Net zoals soera 9 is deze soera niet af te schaffen. Dit is precies tegengesteld aan wat men ons wil doen geloven, in een totale minachting van de traditionele islamitische literatuur (vanaf het commentaar van Tabani in de 9de eeuw tot het werk van Said Qutb, het grote voorbeeld voor de Moslim Broederschap, die werd opgehangen door Nasser in 1966. De commentaren herhalen zich eindeloos en gaan nooit in een milde richting.)

            Maar wij luisteren liever naar de kalmerende woorden van onze struisvogels omdat we bang zijn voor wat we voorvoelen: als de islam gewelddadig is, moeten wij hem bestrijden, en daar hebben wij geen zin in.

            Maar geheel gerust gesteld worden is moeilijk als we weten, zegt Marie-Thérèse Urvoy, dat in de laatste versie van het handvest van de Musulmans de France (een islamitische organisatie), het recht om van religie te veranderen is geschrapt, zonder dat dit tot grote protesten heeft geleid.

            Jean-Paul Roux schrijft: ,,Door het prijzenswaardige streven van het humanisme of eenvoudig door de angst voor racist te worden uitgemaakt, worden netelige kwestie uit de weg gegaan. Of de waarheid wordt verdraaid, alsof het mogelijk is iets op te bouwen op grond van leugens, ook al zijn ze goed bedoeld.’ De waarheid is dat er maar één islam is, en dat in die islam het beeld van de jood, de atheïst en de christen verbroedering tussen hen en moslims onmogelijk maakt. Het probleem is niet het islamisme, maar de Profeet en de Koran.

            Vertaling: Paul Kleis Jager.

            • door svdl op zaterdag 7 januari 2012

             Yep yep, beeld is duidelijk. Georganiseerde aanval op Blommaert ... Holala, de Ip adressen zouden veel duidelijk maken :-)

             Langs de andere kan, elk minuut dat deze "cherso" -contradictie- pseudo intellectuelen hier spenderen, kunnen ze een minuut minder de Nederlandse Samenleving (alsook de Belgische) verder verzieken. Blijven geven jongens!

            • door Kif Kif op zaterdag 7 januari 2012

             Beste Van Rooy en vriendjes,

             Vrienden wezen me op jullie schandalige tussenkomsten. En hoewel ik jullie al van zeer nabij heb mogen meemaken, moet ik zeggen dat jullie het hier wel echt bont maken. Het niveau dat jullie hier tentoonspreiden tart elke verbeelding. Lezen jullie jullie eigen teksten wel eens?

             Je haalt Locke aan, ik veronderstel dat je zijn letter on tolerance bedoeld. Mooie tekst inderdaad en compleet tegenstrijdig aan alles waar jij en je collega islambashers voor staan. Locke stond voor tolerantie voor religies, niet om mensen met een religie zwart te maken en aan te zetten tot haat. Het was locke er om te doen om godsdienstoorlogen te stoppen, niet om ze op gang te trekken zoals jij en je vader nu al een aantal jaar trachten te doen. Je verwart roepen, constant met argumenten. Het is niet omdat je luid roept, dat je gelijk hebt.. integendeel. Je bent op nog geen enkel, maar dan ook geen enkel argument ingegaan. Jij en je vader verdraaien nu al enkel jaren de erfenis van de verlichting in haar tegendeel: de strijd voor intolerantie, racisme en islamofobie. Dat je de verlichtingswaarden ondertussen de nek omdraait, het zijn blijkbaar jullie zorgen niet.

             Ik raad je ten stelligste aan om eens wat over de verlichting te lezen (de werken van Jonatan Israel bv. of mss het laatste werk van Sternhell: the Anti-Enlightenment tradition, al dat ik vrees dat jij je vooral in die antiverlichtingsstandpunten zal erkennen...) maar toch... eens wetenschappelijke boeken lezen ipv je dagelijks te laten indoctrineren door memri en co, het zou het debat ten goede komen...

             En als je wat wil bij lezen over Israel kan je beginnen met The palestine-israeli conflict, a beginners guide van dan cohn sherbok en dawoud el alami. Geen fantastisch boek, maar in vergelijking met jouw huidige bronnen zal het overdonderend zijn. Mocht je toch direct met het echte werk willen beginnen is The founding myths of Israël van Zeev Sternhell onvermijdelijk. of zegt Amira Hass je niets: Drinkend uit de zee van Gaza zal een echte oogopener zijn.

             misschien slaag je er na deze leessessie in om de gruwel van de bezetting te erkennen? Mss kan je dan eindelijk eens distantiëren van de Israëlische aanval op de verlichting: de bezetting en onderdrukking van de Palestijnen.

             veel leesplezier.

             met interculturele groet,

             Ico

             PS. een cursus diplomatie en beleefdheid kan ook al wonderen doen. Via de VDAB moet je dat wel kunnen regelen denk ik, nu Wilders je ontslaan heeft... die cultureel marxisten toch :)

             • door J. Blommaert op zaterdag 7 januari 2012

              ... bedank ik Van Rooy en co voor de prachtige illustraties die ze ons hier hebben geboden van de dingen die Lucas Catherine over hen heeft geschreven. Deze illustratie in de praktijk is stukken beter dan eender welke recensie. En ik heb me scheef gelachen, vooral toen Van Rooy nog eens zijn stukje zever postte om toch maar ab-so-lùùt het laatste woord te hebben. Zijn temperament doet hem echt wel de das om en het applaus dat hij van zijn kliekje ontvangt doet hem nog denken dat hij gelijk heeft ook. Zelf op dat punt illustreerde hij magistraal wat ik over hem en zijn werk schreef. Wel, wel, wel. Ik kon het me geen beter scenario gedroomd hebben. Schaakmat, vrijheidsstrijders.

              • door J. Blommaert op zaterdag 7 januari 2012

               ... zit Van Rooy te plotten met zijn mede-hysterici over hoe ze via lobbywerk bij de Minister de subsidies aan De Wereld Morgen kunnen droogleggen.

               Ziedaar alweer onze voorvechters van de Vrijheid, vooral de Vrijheid van Meningsuiting, in volle actie. Als je zonder argumenten valt, dan probeer je brute macht te gebruiken om de stem van de rede tot zwijgen te brengen. Ik herinner me dat zo'n dingen in de jaren 30 ook in Duitsland werden beoefend. Het waren de fascisten die dat uitvoerden, als mijn geheugen klopt. En hun slachtoffers waren Joden en linkse intellectuelen. Tot zover de geloofwaardigheid, de waarheidsliefde en de integriteit van deze kliek politieke en intellectuele kwakzalvers die enkel hun eigen versie van Politieke Correctheid verdraagt. Ziedaar ook hoe deze Grote Democraten het maatschappelijke debat liefst zouden zien: zonder tegenstrevers, zonder kritiek en zonder enig risico op ongelijk. Ze zien het simpelweg als een ruimte voor propaganda.

               Wie aan deze informatie twijfelt kan van mij de feiten zwart op wit krijgen.

               • door Sam van Rooy op zaterdag 7 januari 2012

                Nu zet Blommaert al spionnen in, die stiekem aan hem moeten berichten wat ik allemaal op mijn Facebookpagina schrijf. Alsof ik iets te verbergen zou hebben en 'stiekem' bepaalde zaken op Facebook schrijf, naïeve Blommaert toch. Maar ik ben blij: geef me nog wat meer aandacht en laat die print screens maar komen. Immers, ik wil uiteraard inderdaad niet dat met mijn belastinggeld bepaalde antiwesterse weg-met-ons-initiatieven worden gefinancierd. Het is tegelijkertijd ook droevig: eerst wil Blommaert mij voor de rechtbank (maar daar is hij te laf voor), en nu gaat hij mij wat bespioneren. De EUSSR is inderdaad niet ver meer weg: stof genoeg voor ons nieuwe boek. Echt bizar hoe geobsedeerd je door mij bent, Blommaert. Maar ik begrijp het wel: je wordt niet serieus genomen door échte intellectuelen, en dus hou je je wat met een kleine garnaal zoals ik bezig. Ik begin mij toch een beetje gestalkt te voelen door deze vieze oude man.

                • door J. Blommaert op zaterdag 7 januari 2012

                 "ik wil uiteraard inderdaad niet dat met mijn belastinggeld bepaalde antiwesterse weg-met-ons-initiatieven worden gefinancierd.". Da's het laatste beetje bewijs dat ik nodig had. Nogmaals, quod erat demonstrandum. Dat is het verschil tussen jou en mij. Jij haat me, ik U niet. Ik respecteer U als mens en zal me tot het einde mijner dagen blijven inzetten voor jouw recht op spreken. Ik heb dus ook het recht met jou van mening te verschillen, en zal ook dat allicht tot het einde mijner dagen doen. Dat is nu eenmaal waar ik voor sta: vrijheid en democratie, allebei in hun oorspronkelijke betekenis. Voor jou is dat niet toegestaan, jij zoekt de eliminatie en de repressie. Ik heb die ingesteldheid van jou en jouw mede-intellectuelen boven al beschreven. Bedankt Sammeke, voor de zoveelste keer, voor dit overtuigende bewijs.

                 • door Polri op zaterdag 7 januari 2012

                  @ Jan Blommaert (ja, daar ben ik weer).

                  U zegt dat de reacties hierboven het gelijk van Lucas Catherine aantonen. Ik ben het hier niet mee eens: wat ik vooral zie is wat ik niet anders zou kunnen omschrijven als een 'zootje ongeregeld' die, op Sam Van Rooy na, zelfs amper in staat zijn op een heldere manier te schrijven. Hun werkelijke invloed in Vlaanderen (buiten de Vlaams Belang kringen): nul komma nul.

                  Ja, deze 'Eurabië-mensen' bestaan, maar ze opereren op de rand van de maatschappij, zoals u zelf al zei, op het niveau van de maanlanding-ontkenners, de aliens-believers en de 9/11-truthers. Het zou mijn koude kleren niet raken moest "professor van Brikschoten" of één van zijn vrienden me onterecht van antisemitisme beschuldigen.

                  Ik denk dus dat Lucas Catherine schromelijk overdrijft wanneer hij doet alsof pro-Palestijnse activisten zich constant moeten verdedigen tegenover mensen die hen onterecht van antisemitisme beschuldigen. In sommige landen is dat misschien het geval, maar in Vlaanderen zeker niet. Tegenover de goed georganiseerde pro-Palestijnse lobby (sterk verankerd in de vakbonden en derdewereldbewegingen, met als spreekbuizen o.a. deze website) staan maar een handvol actieve pro-Israelische stemmen, waarvan de bekendsten zelden of nooit een amalgaam maken tussen kritiek op Israel en antisemitisme. Onze discussie van enkele dagen geleden toonde dit duidelijk aan: u vond na uitvoerig zoekwerk op Joods Actueel (the usual suspect) slechts één artikel dat een dergelijk amalgaam maakte: een letterlijke overname van een speech van... Sam van Rooy.

                  Ik vind dus dat Lucas Catherine onterecht een underdog-positie inneemt in deze kwestie. Want laten we niet vergeten dat het omgekeerde probleem - échte antisemitische uitspraken die onterecht worden 'goedgepraat' als 'ach, het is gewoon wat kritiek op Israel' - minstens even groot is in Vlaanderen en uitgaat van personen die meer invloed hebben dan Sam van Rooy (Alex Agnew, enkele jaren geleden zelfs Bart de Wever...).

                  En wat uw "Massada shit list betref"t: ik zie de relevantie met de discussie niet. Uiteraard is zo'n lijst opmaken verwerpelijk, maar zulke praktijken komen wel vaker voor bij extremisten, ik denk bijvoorbeeld aan onze eigenste PVDA die enkele jaren geleden een fietstocht organiseerde langs villa's van rijke mensen.

                  • door svdl op zondag 8 januari 2012

                   Miljonairsroute --> .. en nog steeds organiseert, elk jaar opnieuw; En terecht! :-) EN blijven organiseren .... EN hopelijk meer en meer fietsers. Super initiatief! Waarbij de straatkant publiek terein en dus ook MIJN terein is :-) é voila: "komt dat zien! Superrijk en medeeigenaar van bedrijven die reëelhaast geen venootschapsbelasting betalen en nog ontslaan ook!"

                   By the way, uw zin over de handvol Pro-Israelische stemmen "waarvan de bekendsten zelden of nooit een amalgaam maken tussen kritiek op Israel en antisemitisme"... Hebt ge wel eens gelezen met uw ogen open? Dat helpt echt! Steevast ben je een antesemiet wanneer je de houding van Israel tov Palestijnen misdadig vindt. Constant wordt je door de Pro-Israelische lobby getalogiseerd als: tegen Israel=> tegen Joden => antisemiet. En dat is vals, vuil, onder de gordel en verwerpelijk. Hoe kom je er toch bij het zonlicht te ontkennen? Holala!

                   • door Polri op zondag 8 januari 2012

                    @ Svdl

                    U zegt: "Steevast ben je een antisemiet wanneer je de houding van Israel tov Palestijnen misdadig vindt. Constant wordt je door de Pro-Israelische lobby getalogiseerd als: tegen Israel=> tegen Joden => antisemiet."

                    Het woord 'steevast' schrijven is makkelijk, maar als je even naar pagina 1 van deze thread surft, zal je kunnen zien dat het niet zo eenvoudig is om hier voorbeelden van de te vinden, dus zo vaak zal dat blijkbaar niet gebeuren.

                    Jan Blommaert heeft redelijk veel moeite gedaan om voorbeelden van dergelijke amalgamen te zoeken op de website van Joods Actueel (zo ongeveer het uithangbord van wat doorgaans de 'pro-Israelische lobby' wordt genoemd) en hij heeft welgeteld één voorbeeld kunnen vinden: de letterlijke overname van een speech van Sam van Rooy.

                    Nu, misschien kent u nog andere pro-Israelische lobby's in Vlaanderen die wél dergelijke amalgamen maken, maar dan ligt de 'bewijslast' voor een dergelijke beschuldiging bij u: toon voorbeelden in plaats van u te verstoppen achter een gemakkelijke one-liner als "Hoe kom je er toch bij het zonlicht te ontkennen?".

                    Voor alle duidelijkheid: zoals ik al van in het begin zei: als je maar hard genoeg zoekt, zul je marginale websites vinden die zo obsessief pro-Israelisch zijn dat ze voldoen aan al uw clichés. Ik zal zelfs een voorbeeld geven: http://brabosh.com/ (een eenmansinitiatief van ene Hugo van Minebruggen die Joods Actueel en de Israelische ambassade te soft vindt, en dus zelf een website is begonnen). En zo kun je waarschijnlijk nog wel een paar sites vinden, onder andere die "professor Frikschoten" die hier eerder aan bod was, zal wel zo'n website hebben.

                    Maar wees eerlijk: je kan toch moeilijk beweren dat dit soort marginale figuren meespelen in het publieke debat? Ik had in ieder geval tot gisteren nog nooit van die Frikschoten gehoord en het zou me echt verbazen moest iemand in de pro-Palestijnse lobby een trauma oplopen omdat Frikschoten hem op één of andere schimmige PVV-website een antisemiet heeft genoemd ;)

                    • door svdl op maandag 9 januari 2012

                     Je onderschat de invloed van wat jij typeert als marginale Pro-Israëlische lobby. Bovendien zijn het telkens reacties van zulke "marginalen" die we hier zien "trollen" op dwm. Je onderschat duidelijk deze ideologie en tendens van "anti-israel = antisemiet" in de beleidsmakers in Israel zelf en de Pro-israelische organisaties "abroad". Ook in de VS is deze teneur aanwezig, meer bepaald zeer sterk bij de Conservatieven, herinner je je nog Gingrich onlangs?

                     • door W.Veder op maandag 9 januari 2012

                      Grappig ware het niet zo pijnlijk om hier de zich als historicus afficherende Martien Pennings te zien spartelen @ 06.01.2012 - 22:25. Histericus Pennings vezint ze waar je bij staat. Plato vewarren met Menno ter Braak, hoe goed heb je dan de feiten op een rijtje?

                     • door Polri op maandag 9 januari 2012

                      @ svdl Ok, dus als ik het goed begrijp, geeft u impliciet toe dat er in Vlaanderen geen invloedrijke pro-Israelische lobby is die elke criticus van Israel antisemiet noemt. Wat u pro-Israelische lobby noemt, zijn gewoon de 'prof Frikschoten' figuren die in de marge van de maatschappij opereren en wiens invloed niet verder rijkt dan het posten op internetforums.

                      Zet dat eens af tegenover de pro-Palestijnse lobby, die sterk verankerd is in de vakbonden, de derdewereldbeweging en de linkse partijen (pvda, groen!,...) en uitvoerig aan bod komt in de 'bevriende media' als de Wereld Morgen, MO Magazine, Uitpers.be etc... Wil je echt beweren dat Lucas Catherine of Birgit Herremans slapeloze nachten hebben omdat 'prof Frikschoten' hen in de lezersreacties op HLN.be een antisemiet heeft genoemd? En zoals ik al zei: de meer mainstream verdedigers van Israel maken zich niet schuldig aan dergelijke amalgamen. Daar hebben we het op de eerste bladzijde van deze thread reeds uitvoerig over gehad.

                      U verwijst nu naar het buitenland.Ik heb het altijd over Vlaanderen gehad, omdat de artikels en het boek van Lucas Catherine ook over de "zionistische lobby" in Vlaanderen gaan. In sommige landen is de situatie misschien anders. U verwijst naar de VS en heel vaag naar Gingrich. Vermoedelijk verwijst u naar het incident met de Amerikaanse ambassadeur die zei dat het antisemtisme van moslimjongeren in Europa verschilt van het klassieke antisemitisme, omdat het vermengd is met een terechte bekommernis voor het lot van de Palestijnen. Gingrich had hier scherpe kritiek op en heeft dit electoraal proberen te misbruiken. Maar heeft hij iemand van antisemitisme beschuldigt wegens het uiten van kritiek op Israel? Ik denk het niet.

                      Merk trouwens op dat in Vlaanderen Joods Actueel de Amerikaanse amabassadeur toen heeft verdedigd: http://joodsactueel.be/2011/12/04/ambassadeur-gutman-onder-vuur-voor-uitspraken-over-antisemitisme/

                      • door svdl op maandag 9 januari 2012

                       Gingrich --> Nope. de uitspraak "Alle Palestijnen zijn terroristen" ring a bell?

                       • door Polri op maandag 9 januari 2012

                        Dat is uiteraard een verwerpelijke uitspraak, maar als voorbeeld doet het hier niet terzake, want het is geen voorbeeld van 'misbruik van de term antisemitisme'. Vreemd toch, hoe moeilijk het is om concrete voorbeelden te vinden van een iets dat - volgens u toch - 'steevast' gebeurt ;)

                 • door R. Verhoeven op dinsdag 10 januari 2012

                  10

                  Nou ik heb je hier een beetje gevolgd Blommaert, en ik ben tot de conclusie gekomen dat Henk Bovekerk maar niet teveel waarde moet hechten aan die 10 van je!

 • door alicia op maandag 9 januari 2012

  [title]@svdl: 1/ "Miljonairsroute[/title]@svdl: 1/ "Miljonairsroute --> .. en nog steeds organiseert, elk jaar opnieuw; En terecht! :-) EN blijven organiseren .... EN hopelijk meer en meer fietsers. Super initiatief! Waarbij de straatkant publiek terein en dus ook MIJN terein is :-) é voila: "komt dat zien! Superrijk en medeeigenaar van bedrijven die reëelhaast geen venootschapsbelasting betalen en nog ontslaan ook!"" (Svdl) 2/" de Ip-adressen zouden veel duidelijk maken" (Svdl) Veelzeggend over wie u bent, Svld. Gaat u een klopjacht' organiseren op mensen met een andere mening, een andere status...???

  • door svdl op maandag 9 januari 2012

   "ontmskering" zou de juiste term zijn :-) Opheldering in een web van perfiditeit en georganisseerd ge-troll. Kent u de betekenis van het woord "Klopjacht"? Het staat echt niet intelligent om woorden te gebruiken waarvan u de betekenis niet onder de knie hebt. Uw vraag in "2" is dus betekenisloos evenmin als de zin "als er droog water uit de kraan vloeide, zou u dan... etc"

   • door alicia op maandag 9 januari 2012

    Ontmaskering ? Perfiditeit? En vervolgens, kameraad svld, criminaliseren, verbannen, opsluiten, ter dood brengen? Omdat men een mening heeft die de uwe niet is? Dit soort denken en reflexen is eigen aan mensen die totalitair denken namelijk.

    • door svdl op maandag 9 januari 2012

     1) Ik ben uw kameraad niet. 2) "criminaliseren, verbannen, opsluiten, ter dood brengen" Nog woorden die U gebruikt (niet ik)en die u niet kent blijkbaar. ik zou beginnen met het groene boekje en zo naar een verklaarend woordenboek... 3) U moet blij zijn dat er nog zoiets is al geestelijk gezondheidszorg. Er is nog hoop. Ik wens u veel strekte met uw herstel.

     "Ceterum Censeo..." ...Troll (!)

 • door tipo op dinsdag 10 januari 2012

  Blommeart verwijst in de discussie telkens als het woord ‘cultureel-marxisme’ valt naar Breivik, alsof hij die term heeft bedacht (en begrepen). In werkelijkheid staat er in het Breivik-manifest een geplagieerde bewerking van de volgende essays van zeer respectabele conservatieve Amerikaanse denkers die die term doordacht hebben: http://www.lifesitenews.com/ldn/2005_docs/PC1.pdf http://www.lifesitenews.com/ldn/2005_docs/PC2.pdf http://www.lifesitenews.com/ldn/2005_docs/PC3.pdf http://www.lifesitenews.com/ldn/2005_docs/PC4.pdf http://www.lifesitenews.com/ldn/2005_docs/PC5.pdf http://www.lifesitenews.com/ldn/2005_docs/PC6.pdf Zij hebben niets met Breivik te maken, want niets met moordpartijen tegen kinderen en tevens niets met de PVV, want de vrouw- en homovriendelijke kritiek op de Islam van de PVV is in wezen cultureel-marxisitische kritiek, met de enige afwijking, dat die kritiek niet al het excotische denk- en geloofswerk direct omarmt, wat cultureel-marxisme normaliter wel doet (en waarmee het dus met zichzelf in conflict komt). Als je het verschil tussen de PVV, de Amerikaanse conservatieven en Breivik wilt begrijpen, dan zijn die werkelijke bronnen een must.

  In het stuk “De wereld volgens Breivik en Bosma” van Jan Jaap De Ruiter (de andere begeleider van de student die Wilders een fascist noemt), denkt Jan Jaap dat hij Breivik citeert als er iets over Wilders wordt gezegd, terwijl Breivik in werkelijkheid Fjordman citeert.

  Zo Schrijft Jan Jaap De Ruiter bijvoorbeeld: “Geert Wilders blijkt ook niet te geloven in het bestaan van een gematigde islam…. net als Oriana Fallaci, Filip Dewinter en ikzelf (= Anders Breivik).” Het werkelijke citaat is: “guess Fallaci was a Fascist, too, just like Dewinter, myself and everybody else who doesn’t believe in the myth of a moderate Islam. Dutch politician Geert Wilders does not appear to believe in the existence of a moderate Islam, either. When will LGF declare him a Fascist?” en het is geschreven door Fjordman September23 2008. bron: http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2008/09/atlas-exclusi-1.html De gelauwerde student die Wilders een fascist noemt, heeft dus 2 universitaire begeleiders gehad die zelf niet weten wie ze citeren, terwijl ze denken dat ze Breivik citeren. Dat is belangrijk, omdat de begeleiders van de gelauwerde student op die wijze het geschrevene in diskrediet willen brengen door het onterecht toe te schrijven aan een massamoordenaar.

 • door D. G. Neree op dinsdag 10 januari 2012

  Het is wel duidelijk dat Blommaert cs op geen enkel argument ingaan, maar zich hebben ingekapseld in "wie het niet met ons eens is is een fascist" 'redeneringen' en niet anders kunnen dan moddergooien naar wat zij als 'jullie' en 'jullie vriendjes' benoemen. Als dit de manier is waarop mensen behandeld worden door de intelligentsia, dan is het droeviger gesteld met Nederland dan ik dacht. Het druipt hier van de kwaadaardige arrogantie en er schijnt gen normale zin gevormd te kunnen worden zonder negatieve kwalificaties aan het adres van degenen die er anders over denken. Sorry hoor, maar je zet alleen jezelf te kijk.

  Een tien voor een krakkemikkige en onvolledige scriptie die kant noch wal raakt, die de belangrijkste elementen van Fascisme buiten de argumentatie houdt en de andere elementen verdraaid eenzijdig weergeeft is nog niet eens en voldoende waard. Ik vraag me af of de mensen wel de analyse van Victor vd Sterren hebben gelezen, die met een gedegen analyse gehakt maakt van deze scriptie.

  http://victorvandersterren.blogspot.com/2012/01/de-eeuwige-terugkeer-van-de-valse.html

  Een vraagje: zijn er buiten de beoordelaars en de schrijver zelf nog andere mensen die de scriptie onderschrijven? Ik denk dat je er met een lantaarntje naar moet zoeken...

  Misschien zouden de dames en heren van de UT eens buiten het ons-kent-ons kringetje moeten kijken, misschien dat deze universiteit dan weer een echte universiteit wordt in plaats van een broedplaats van postmodernistische en zoals hier uit de reacties blijkt, bijzonder mensvijandige lariekoek

 • door froels op zaterdag 14 januari 2012

  Wat een lof voor Lucas Catherine, dat hij deze eindeloze rij kommentaren genereert en zoveel emoties kan zichtbaar maken! Tot in het hoge Noorden, boven de Moerdijk, wordt hij gelezen. Ik zou daar fier op zijn. Doet me denken aan de uitspraak van keizer Claudius, de magistrale semihistorische serie van de BBC: "Let all the dirt that lurks in the mud hatch out!". Hij bedoelde de complotten, de grenzeloze haat en jaloersheid tussen familieleden, vergiftigingen, sluipmoorden...(er waren toen nog geen drones en precizieraketten). Claudius schreef het allemaal op, voor het nageslacht en voor ons; wist dat ook hij zou vermoord worden, en verborg een dubbel van zijn manuscript, want het origineel zou men na zijn dood vernietigen, dat voorspelde hij. Nog even over Joods Actueel: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/06/joods-actueel-wel-betrokken-bij-israel Lezend al die citaten uit de Koran die Sam Vanrooy geeft, denk ik: wie riep alweer om de 'terechtstelling' van Jezus van Nazareth? Volgens de Evangeliën; maar die zijn niet zeer betrouwbaar.

 • door alicia op maandag 16 januari 2012

  http://brabosh.com/2012/01/16/pqpct-ft3/#comments Leven sommigen onder jullie op een andere planeet? Of hebben jullie de deuren al wijd opengezet en de dhimmitude (joden en christenen) omarmd, de sharia, de middeleeuwen..???

 • door Max 13 op zaterdag 21 januari 2012

  Islam is niet een op zichzelf staande religie maar een militair systeem dat een religie van de angst toepast om een kadaverdiscipline af te dwingen. Het belangrijkste doel van de islam zou de onderwerping van alle ongelovigen en uiteindelijk de oprichting van een islamitische wereldheerschappij zijn, de globale ‘dar-al-islam’.De meeste wereldbewoners en met name de Europeanen negeren doelbewust de ernst waarmee de oproep in de Koran om iedere Jood te doden, waar deze ook maar te vinden is, opgevolgd wordt. Met name in het Westen worden de ogen gesloten voor de religieuze dimensie, die echter al duizenden jaren het hart vormt van het conflict tussen de Arabieren en de Joden. Zolang dit niet wordt ingezien zullen de meeste Europeanen de leugens van de anti-Israëlische media blijven slikken, en blind en zonder enig inzicht blijven denken dat als de Palestijnen nu maar hun eigen staat krijgen, alle problemen zullen zijn opgelost.De overleden Palestijnse leider Jasser Arafat beweerde met regelmaat dat de Oslo-akkoorden een nieuwe manier was om uiteindelijk Israël te vernietigen. De Palestijnen zouden met het gefaseerde plan van de PLO overal waar ze maar konden voet aan de grond proberen te krijgen in het heilige land. En als ze sterk genoeg waren zouden ze de rest erbij pakken..Hamas en Fatah zeggen in hun charters en regeringsstructuur dat Israël geen recht heeft om te bestaan naast hen en vraagt om de dood van de Joden en de vernietiging van Israël. Zelfs met deze vicieuze, anti semitische en ongelijke speelveld, als VN, met de internationale gemeenschap, vragen Hillary en Obama om een Palestijnse staat. Dit is als een stelletje 13-jarige slachtoffers van verkrachting die een vreedzame regeling uitwerken met de seriemoordenaar Ted Bundy.Israel is het beste wat er is in Arabië. Het is het enigste beschaafde, moderne, hi-tech, democratische land in heel Arabië! De rest bestaat uit middeleeuwse zandbak vol met terroristen.ISLAMITISCH ANTISEMITISME IS DE WORTEL VAN HET MIDDE OOSTEN!Ik geloof niet dat vrede mogelijk is tussen islam en democratie.

  • door froels op zaterdag 21 januari 2012

   "de religieuze dimensie, die echter al duizenden jaren het hart vormt van het conflict tussen de Arabieren en de Joden" Van wanneer dateert de islam dacht u? U beweert de koran te lezen, en weet niet dat de profeet Mohammad pas rond 610 zijn eerste revelatie kreeg.

 • door Max 13 op zaterdag 21 januari 2012

  @ Frank Roels:Wat moet eerst gebeuren: Palestina bevrijden[van terroristische Hamas en andere groeperingen],of Israel islamiseren? In het heilige boek van de islam, de Koran, wordt op diverse plaatsen opgeroepen tot geweld tegen Joden. Daar komt iets bij. Grond die eenmaal in handen van de islam is geweest mag, volgens wat vandaag de ‘politieke islam’ heet, nooit meer uit handen worden gegeven. Wat het moderne antisemitisme betreft lijkt het dat een deel van de mensheid terugkeert naar de zwartste perioden in de Middeleeuwen. Alleen speelt de jodenhaat zich nu niet af in een christelijke, maar in een islamitische arena.Moslims in het Midden-Oosten willen nu hetzelfde bereiken als Europese christenen in de afgelopen eeuwen: joden beroven van hun recht om te bestaan. Het draait om rassenhaat gepleegd door een ideologie dat niks anders brengt dan haat en kinderen leert dat ontploffen het hoogste is dat je kan bereiken in het leven.@ Frank Roels:Vertel mij eens , wil jij een volk verdedigen dat zijn eigen kinderen zegt dat ploffen het grootste goed is?

 • door Max 13 op zondag 22 januari 2012

  Het probleem is dat de meeste Europeanen en hun leiders het grootste deel van wat Joden "antisemitisme" noemen, slechts als kritiek op Israël beschouwen, die moet worden toegestaan. Anderen erkennen dat echt antisemitisme nog steeds bestaat, maar beschouwen het niet als wijdverbreid probleem, dat zou kunnen leiden tot een nieuwe holocaust.

 • door Joske op woensdag 25 juli 2012

  antisemisme of jodenhaat zit anders diep ingebakken bij de Arabieren. Bekijkt u dit staaltje eens op de Egyptische televisie

  http://www.demorgen.be/dm/nl/1008/Showbizz/article/detail/1475308/2012/07/25/Egyptische-acteur-slaat-presentratrice.dhtml

  • door froels op woensdag 25 juli 2012

   Opnieuw de vermenging: deze mensen maken zich kwaad omdat ze er zijn ingeluisd (wordt hun wijsgemaakt) door de Israëlische TV, terwijl ze in Egypte zijn. Het opzet vind ik misselijkmakend, Israël of niet. Zou ook gaarne weten wie de vertaling uit het Arabisch heeft verzorgd en rondgestuurd. Vast met de bedoeling ons in te lichten over de kultuur ginder?

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties