Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

De (on)zin van een publieke klimaatdiscussie

Het plaatsen van de discussie over de klimaatverandering van het wetenschappelijke naar het publieke forum leidt tot een absurde en gevaarlijke situatie. Heel wat kostbare tijd gaat verloren.
dinsdag 8 november 2011

Met betrekking tot de klimaatwetenschap gebeurt iets dat nauwelijks een precedent kent in de geschiedenis: het wetenschappelijk debat omtrent klimaatverandering is tot een conclusie gekomen, maar deze conclusie lijkt niet aanvaard te worden door de bevolking. Dit heeft tot gevolg dat het wetenschappelijk debat is vervangen door een publiek debat. Deze situatie is absurd, zonder precedent en ronduit gevaarlijk omdat heel wat kostbare tijd wordt verloren.

Een persoonlijke voorgeschiedenis ...

Persoonlijk ben ik reeds lang vertrouwd met het begrip “klimaatverandering”.  Ik las het woord voor het eerst in het boek “Fatale Wereldrampen” van Isaac Asimov (Amerikaans schrijver en biochemicus, nvdr). Het was in de jaren 80, ik was een jaar of 12 (ik was een kind dat dat soort boeken las). Asimov besprak op nuchtere toon alle mogelijke manieren waarop de wereld aan haar einde zou kunnen komen, maar vreemd genoeg was het geen pessimistisch boek. Eigenlijk klonk het zelfs ronduit optimistisch. Asimov geloofde stellig in de rationaliteit van de mens. Als de aarde zou opwarmen door broeikasgassen – een theorie die trouwens al dateert van 1896, lang voordat er van enige meetbare opwarming sprake was – dan zou de mensheid, met alle wetenschappelijke kennis en technologieën die tot onze beschikking staan, dat probleem toch gewoon oplossen?

Ik heb niet meer stilgestaan bij het fenomeen klimaatverandering tot enkele jaren geleden, omstreeks 2007. Ik volgde toevallig een discussie op een of ander forum over de klimaatverandering. De meeste mensen dachten dat het wel zou loslopen met die klimaatverandering. En ik dacht bij mezelf “... maar wacht eens? Waar zijn wij eigenlijk mee bezig? We beschikken niet over de nodige achtergrondkennis om hier ook maar iets zinnigs over te zeggen.” En dat heb ik ook te berde gebracht: “Als het nu zou gaan over quantummechanica of de relativiteitstheorie, dan zou je er toch niet aan denken om er een publieke discussie over te voeren? Maar betreffende de klimaatverandering denkt iedereen zich een mening te kunnen permitteren.”

Ik kreeg natuurlijk het hele forum over me heen. Mensen waren beledigd, natuurlijk wisten ze wel wat er gaande was, enzovoort. Maar sindsdien ben ik beginnen lezen, geen krantenartikelen of roddelpers, maar besprekingen van peer-reviewed artikelen, en soms ook de gepubliceerde artikelen zelf, als ze op het internet vrij beschikbaar waren. 

Vanaf het moment dat je je met de wetenschappelijke bewijzen bezighoudt, wordt het beeld heel duidelijk. De klimaatverandering is niet langer enkel een voorspelling, ze is een feit. We worden nu reeds dagelijks met de gevolgen geconfronteerd. En omdat je zelf overtuigd bent, heb je het gevoel dat het voor de wereld nu onderhand ook wel duidelijk is, dat bepaalde feiten nu toch moeten beginnen doordringen tot het publieke bewustzijn. Dit blijkt niet het geval te zijn.

De stand van de klimaatwetenschap en de publieke perceptie

Veel mensen schijnen te denken dat er nog steeds een wetenschappelijk debat aan de gang is over de vraag of het klimaat al dan niet opwarmt. Uit de BBC climate change poll in februari 2010 bleek bijvoorbeeld dat slechts 34 procent van de ondervraagden gelooft dat Antropogenic Global Warming (AGW; opwarming van de aarde veroorzaakt door de mens, nvdr) wetenschappelijk bewezen is. 50 procent van de ondervraagden denkt dat er wel aanwijzingen zijn voor AGW, maar dat er nog onvoldoende bewijzen zijn. Deze perceptie is onjuist.

Ook betreffende de stand van de klimaatconsensus heeft de bevolking een verkeerd beeld: uit een poll van het Pew Research Center in de VS, in oktober 2010, blijkt dat 44 procent van de Amerikanen gelooft dat er een consensus is onder de wetenschappers, eveneens 44 procent gelooft dat de wetenschap nog geen consensus bereikt heeft over de klimaatverandering.

Tot een 20-tal jaren geleden was er een wetenschappelijk debat over de vraag of de aarde opwarmt en of deze opwarming door de mens veroorzaakt wordt. Klimaatwetenschappers konden worden opgedeeld in twee groepen. Er was een groep die overtuigd was van AGW. Een tweede groep kunnen we omschrijven als wetenschappelijke klimaatsceptici, wier voornaamste argument was dat het aardse klimaat zeer langzaam verandert, over een periode van duizenden jaren, en dat we daardoor simpelweg onvoldoende gegevens hebben om een conclusie te trekken. (De wetenschappelijke standpunten ten aanzien van de klimaatverandering zijn trouwens nooit “ja” vs.”nee” geweest, maar altijd “ja” vs.“weet niet”!)

De meeste van de toenmalige skeptici zijn ondertussen van gedacht veranderd door de overweldigende hoeveelheid bewijzen die zich blijven opstapelen. Uit een recente poll (Doran 2009, Anderegg et al 2010) blijkt dat 97 procent van de klimaatwetenschappers ervan overtuigd is dat de aarde opwarmt en dat dit grotendeels te wijten is aan menselijke activiteiten.

Zijn er dan onder de wetenschappers geen klimaatsceptici meer? Natuurlijk zijn die er, zoals er in elke wetenschappelijke discipline experts met dissidente meningen zijn. Maar er zijn er veel minder dan een aantal jaren geleden. En zelfs wetenschappelijke skeptici ontkennen het verband tussen CO2 en temperatuur niet langer, ze proberen enkel om aan te tonen dat de klimaatgevoeligheid van de aarde misschien kleiner is dan het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) beweert, en dat bijgevolg de opwarming wel mee zal vallen.

Conclusie: het gewone publiek heeft een totaal verkeerd beeld, zowel wat betreft de mate van zekerheid die er bestaat over de klimaatverandering, als wat betreft de bestaande wetenschappelijke consensus.

Als de wetenschappelijke wereld een feitelijke consensus bereikt over een theorie, is het de normale gang van zaken dat die theorie deel gaat uitmaken van de gevestigde wetenschap. Deze kennis is dan ook beschikbaar voor o.a. beleidsmakers en voor de industrie. Als een researchteam bijvoorbeeld een middel ontwikkelt tegen AIDS of kanker, dan voelen weinig mensen zich geneigd  om hierover een publieke discussie op te starten met de vraag of de onderzoekers wel gelijk hebben.

Wat is er echter nu aan het gebeuren? Het wetenschappelijke debat over de geldigheid van AGW op zich is ten einde. Je zal geen recente wetenschappelijke artikelen meer vinden over de vraag of de aarde opwarmt. De reden hiervoor is simpel: in wetenschappelijke kringen beschouwt iedereen dit als een bewezen. De artikels gaan nu onder andere over de relatieve grootte van de verschillende feedbacks die de opwarming positief of negatief kunnen beïnvloeden, de gevolgen van de klimaatverandering en wat we eraan kunnen doen.

Maar in plaats van rekening te houden met de bevindingen van de wetenschap – wat in elke andere tak van de wetenschap vanzelfsprekend gebeurt - is er nu een verhit publiek debat, op blogs, in reacties op krantenartikels, in cafés en op straat.
 

Van een wetenschappelijke discussie... naar een publieke discussie

Er is dus een omschakeling gebeurd van een wetenschappelijke discussie, met experts die jarenlang in een bepaald vakgebied hebben gestudeerd en onderzoek hebben verricht, die veel belang hechten aan hun wetenschappelijke reputatie en enkel beweringen doen die onderbouwd zijn met argumenten en empirische gegevens...

...naar een publieke discussie met mensen die vaak van toeten of blazen weten, die ook veelal niet de moeite doen om zich degelijk te informeren, die niets geven om hun reputatie, temeer omdat ze toch meestal anoniem op een forum reageren, en dit soort discussies vaak als een soort sport beschouwen – als alternatief voor discussies over verkeersproblemen, politiek of migranten.

Ik ben aan het veralgemenen, en zeker zijn er ook leken die zich wel terdege informeren (ik beschouw mezelf ook als een behoorlijk goed geïnformeerde leek), maar wees eerlijk: er kan toch niets nuttigs voortkomen uit zo’n publieke discussie? Een wetenschappelijke discussie heeft regels en kent een opbouw. Argumenten die weerlegd worden, komen niet meer ter sprake. Skepticisme binnen een wetenschappelijke discussie heeft een cruciale rol: skeptische vragen leiden tot meer inzicht, tot een verfijning en verbetering van de bestaande theorieën. In een publieke discussie daarentegen gebeurt niets van dit alles.

Ik tracht dit te verduidelijken met behulp van een voorbeeld van een publieke discussie. Op een klimaatdiscussieforum dat ik regelmatig volg (www.skepticalscience.com) is een forumbezoeker die altijd op de proppen komt met de bewering “De klimaatopwarming komt door urban heat”. Ik wil hier niet uitwijden over de wetenschappelijke details, het is louter een voorbeeld.

Een andere forumbezoeker antwoordt hierop. Hij maakt een berekening, rekening houdend met het albedo (weerkaatsingsvermogen, nvdr) van een landelijk gebied ten opzichte van een stedelijk gebied en het percentage van de aarde dat bedekt is door steden. Het resultaat van zijn berekening is dat maximaal 1% van de geobserveerde opwarming door urban heat te verklaren zou kunnen zijn.

De urban heat persoon reageert hier niet meer op. Hij verdwijnt gewoon uit de discussie. Een paar dagen of een paar weken later kom je hem terug tegen in een discussie over een ander onderwerp met exact dezelfde bewering: “Het is urban heat”.
Merk op: ik heb het hier niet over wie er gelijk heeft. Ik heb het erover dat er regels zijn voor het houden van een wetenschappelijke discussie: Als iemand met tegenargumenten afkomt, moet je ofwel die tegenargumenten weerleggen, ofwel je ongelijk toegeven. Een wetenschappelijke discussie leidt tot vooruitgang en meer inzicht, omdat iedereen zich aan bepaalde regels houdt. Een publieke discussie blijft in kringetjes draaien omdat er geen regels zijn.

Hoe moet het verder ?

Hoewel ik er persoonlijk van overtuigd ben dat de AGW-theorie tenminste in grote lijnen correct is, is dit niet het punt dat ik hier wil verdedigen of benadrukken. Wat ik hier wil signaleren is: we zijn in een deadlock situatie terechtgekomen. Hoe moet het verder? Hoe geraken we hieruit? Deze vraag is evenzeer gericht aan klimaatskeptici als aan voorstanders van de AGW- theorie, omdat het iedereen aanbelangt – of althans iedereen die oprecht geïnteresseerd is in het vaststellen van de waarheid omtrent het klimaat.

We leven in een hoogtechnologische wereld, een wereld die gebaseerd is op verregaande specialisatie en institutionalisatie. De wetenschap kan enkel vooruitgang boeken doordat elke wetenschappelijke expert zich met een specifieke discipline bezighoudt. De tijd van Leonardo Da Vinci, een tijd waarin het voor één mens mogelijk was om alle kennis van de gehele mensheid in zijn hoofd te steken, is definitief voorbij. De hoeveelheid kennis is te groot en moet daarom worden opgesplitst. Een rigoureus wetenschappelijk proces zorgt ervoor dat individuele onderzoeksresultaten uit verschillende disciplines worden bijeengebracht en geconsolideerd.

Hoewel dit proces niet perfect is, werkt het wel. Dat kunnen we dagelijks vaststellen: nieuwe medicijnen worden ontwikkeld, nieuwe technologieën en nieuwe inzichten komen ter beschikking van de mensheid. Individuele experts kunnen individuele fouten maken, en onjuiste theorieën geraken misschien zelfs wel eens tot in een peer-reviewed journal, maar op termijn zorgt het wetenschappelijk proces voor de noodzakelijke correcties. Maar dit systeem veronderstelt wel dat de maatschappij in het algemeen vertrouwen heeft in zijn experts.

Het systeem laat toe dat men aan één expert twijfelt. Bijvoorbeeld: indien een patient van een arts te horen krijgt dat hij een ernstige ziekte heeft, kan de patient weigeren hem te geloven en een andere arts raadplegen voor een second opinion. En als de second opinion hem ook niet bevalt kan hij nog een derde of vierde arts raadplegen ... Maar wat te doen als men geen vertrouwen meer zou hebben in de hele medische wereld? Tot wie moet men zich dan richten? Moet men dan zelf doktertje spelen?

Maar dit is precies wat er gebeurt in de klimaatwetenschap. Het gaat niet over individuele experts wiens autoriteit in twijfel wordt getrokken. De hele klimaatwetenschap wordt in twijfel getrokken. Het IPCC is opgericht, niet om onderzoek te doen naar het klimaat, maar om de bestaande wetenschappelijke inzichten omtrent het klimaat en de klimaatverandering vast te leggen. Als het gewone publiek de IPCC- consensus niet aanvaardt (of gewoon negeert), dan verwerpt men bijgevolg een volledige wetenschappelijke discipline. De volgende vraag is dan: en wat nu?

Het antwoord is niet om te wachten tot de wetenschap “eruit” is. De wetenschappelijke wereld heeft zijn bevindingen al meermaals overgemaakt aan de beleidsmakers en de bevolking, in steeds krachtiger wordende bewoordingen. Elk nieuw onderzoek (zoals o.a. het BEST onderzoek dat onlangs een onafhankelijke temperatuuranalyse heeft uitgevoerd) bevestigt enkel de conclusies van eerdere rapporten, en wordt daarom door klimaatskeptici meteen als “onbetrouwbaar” geklasseerd.
Moet de hele wereldbevolking dan maar worden omgeschoold tot klimaatwetenschapper om zich persoonlijk te kunnen overtuigen? Of moet ieder individu zelf beoordelen welke expert hij verkiest te geloven? Op basis van welke criteria denkt men dat te gaan doen? Moet de waarheid misschien via publieke stemming beslist worden?

De wetenschappelijke wereld bekommert zich nauwelijks over dit fenomeen, omdat de onderzoekers zich vooral willen bezighouden met de wetenschap, dus de nog bestaande hiaten in de kennis over het klimaat. De parallelle publieke discussie wordt door de wetenschappelijke wereld min of meer als irrelevant beschouwd. Aangezien er geen precedent is voor deze situatie, weet men ook niet goed hoe hierop te reageren.

Anderzijds kan de politiek enkel een krachtig klimaatbeleid voeren als ze hiervoor ook een duidelijk mandaat van de bevolking krijgt. Maar door de sfeer van onzekerheid die gecreëerd wordt, doordat mensen verkeerdelijk de indruk krijgen dat het klimaatdebat nog niet beslist is, komt dit mandaat er niet, en verspillen we kostbare tijd.

Referenties:

Examining the Scientific Consensus on Climate Change, Doran 2009
http://tigger.uic.edu/~pdoran/012009_Doran_final.pdf
Expert credibility in climate change, Anderegg et al 2010
http://www.pnas.org/content/early/2010/06/04/1003187107.abstract
BBC climate change poll, February 2010
http://news.bbc.co.uk/nol/shared/bsp/hi/pdfs/05_02_10climatechange.pdf
Pew Research Center, Oktober 2010
http://www.people-press.org/2010/10/27/little-change-in-opinions-about-global-warming/

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

35 reacties

 • door TDW op dinsdag 8 november 2011

  Het IPCC is dan ook niet geloofwaardig. Als je vervalste studies gebruikt en bepaalde elementen weert die niet de theorie steunen Tja, dan is het wel normaal dat men er geen geloof aanhecht Er is een klimaatsverandering bezig, dat is een feit. Het probleem is dat het geen probleem is. Het klimaat is geen stabiel gegeven, het verandert continu. Net zoals de continenten bewegen en geen vast gegeven zijn. Wat betreft CO2, De invloed van de mens op het C02-gehalte is echt minimaal. Bovendien is CO2 niet eens de voornaamste broeikasgas. Als het echt de voornaamste reden was voor de "opwarming" dan vraag ik me af of de mens dan ook verantwoordelijk is voor de opwarming van de andere planeten? Dat kan men niet verklaren maar de laatste tijd heeft men wel vastgesteld dat de zon meer invloed op ons klimaat uitoefent dan we dachten. Professor Ján Veizer heeft dit bewezen. En men kan van hem niet zeggen dat het een onbekende peseudo-geleerde is.

  • door jelle louis op dinsdag 8 november 2011
  • door svdl op dinsdag 8 november 2011

   Over "de platte aarde" http://nl.wikipedia.org/wiki/Platte_Aarde Misschien "hebt ge hem niet" hé?

   • door TDW op dinsdag 8 november 2011

    Als dit uw manier van het debat aangaan is dan ben je toch echt laag bezig.

    • door svdl op woensdag 9 november 2011

     nee, ik denk dat ge eens moet beseffen wanneer het tijdvak optreed dat een bepaalde mening eerder een soort geloof of religie wordt tegen beter weten in. Naar analogie met de renaissance tov de donkere middeleeuwen. Blijkbaar moest ik het dan toch nog even uitleggen. Triestig. En by the way "de aarde is dus rond hé..."rond"...)

     Oooh ja almost forgot --> In dezelfde categorie "klimaatopwarming door menselijke activiteit" eveneens.

  • door Wouter Vanhove op woensdag 9 november 2011

   van wat de auteur tracht aan te tonen...! Hebt u het stuk eigenlijk gelezen?

  • door Fvd op woensdag 9 november 2011

   @TDW Als u een goede analyse wilt lezen die een overzicht geven over de wetenschappelijke studies en klimaatscepticisme zou ik u aanraden om de boeken van Peter Tom Jones te lezen (Terra incognita en Terra reversa). Een gerenommeerd wetenschapper die als geen ander een overzicht op de situatie geeft. Er zijn duizenden redenen om aan transitiemanagement te beginnen. Elke blokkering van duurzame evolutie moet en zal overbrugd worden.

  • door Wim Vandewijngaerde op woensdag 9 november 2011

   [title]Beste, die ondervindingen die[/title]Beste,

   die ondervindingen die men laatst publiek heeft gemaakt en blijkbaar populair zijn bij mensen die twijfelen aan de menselijke factor in de hedendaagse klimaatswijzigingen omtrent de invloed van de zon in het aardse klimaat kloppen wel, maar velen van jullie die op zich weinig of niets van klimaatswetenschappen kennen vergeten dat men het hier heeft over zonnecycli die een periodiciteit kennen van slechts 11 jaar en dus op de zeer korte termijn invloed heeft op het aardse klimaat. Als je naar de temperatuur van de laatste 100 jaar kijkt zie je deze variatie ook mooi in de stijgende lijn van de hockeystick. Soms zijn er eens 2 à 3 jaar die warm zijn, gevolgd door jaren die koud zijn een jaar of 3, 4 daarna.

   De uitspraak van u dat CO2 er niet veel toe doet en dat er andere belangrijke broeikasgassen zijn klopt voor een groot deel niet. Als men naar de lange termijnscycli gaat kijken (en ik spreek dan over cycli van meerdere miljoenen jaren), dan merken klimaatwetenschappers op dat CO2 hierin de belangrijkste factor is die deze cycli drijft. Het aantal ppm CO2 in de atmosfeer is gestegen van nog geen 280 ppm in 1800 naar bijna 400 ppm nu. Een spectaculaire stijging in slechts 200 jaar als je de CO2-concentraties over gans het Holoceen bekijkt. Dit is zelfs een stijging die de stijgingen overschaduwt in ppm CO2 tussen de ijstijden en interglacialen gedurende het Pleistoceen. Dat de menselijke invloed op het gehalte aan koolzuurgas in de atmosfeer verwaarloosbaar is dus zeer twijfelachtig. Het zou zeer toevallig zijn dat we zo'n spectaculaire zien sinds de industriële revolutie en dat deze hier niets mee te maken heeft...

  • door ReturnToReason op maandag 14 november 2011

   _

  • door ReturnToReason op maandag 14 november 2011

   U illustreert het belangrijkste punt dat ik naar voren heb willen brengen: er zijn mensen die menen hun redenen te hebben om het IPCC niet vertrouwen. Maar u moet begrijpen dat u daarmee de hele klimaatwetenschap verwerpt, en dat er geen alternatieve autoriteit is om ons op te beroepen. Ik snap alleen niet dat mensen niet inzien wat een gigantisch probleem dat is. Want u vervangt de kennis van een hele wetenschappelijke discipline door wat u toevallig op het internet hebt gelezen, en daar heeft u dan wel een rotsvast geloof in.

   Het is als iemand die de hele medische wetenschap verwerpt, maar op het internet gaat zoeken welke ziektes hij zou kunnen hebben en alles wat hij leest – of alles wat hij leest en wat hem BEVALT – beslist om dan maar te geloven.

   Om in te gaan op uw reactie zelf (hoewel ik eigenlijk niet van plan was om in te gaan op details over de klimaatwetenschap, want dat is niet de kern van mijn betoog): - “als je vervalste studies gebruikt en bepaalde elementen weert die de theorie steunen”: Op vage beschuldigingen kan ik absoluut niets zinnigs antwoorden. - “Het klimaat verandert continu”: Dat is ook een meme die rondvliegt in de klimaatskeptische wereld. In het verleden zijn er natuurlijke klimaatveranderingen geweest, dus de huidige klimaatverandering zal ook wel natuurlijk zijn. Dat is hetzelfde als zeggen: bosbranden komen van nature voor, daaruit kan ik concluderen dat geen enkele bosbrand ooit is aangestoken. - “De invloed van de mens op het CO2 gehalte is echt minimaal”: dit is een onwaarheid, en geen enkele klimaatwetenschapper – klimaatskepticus of niet - zal dit beweren. Het CO2 gehalte is hoger dan het in de laatste 800000 jaar geweest is, waarschijnlijk zelfs in de laatste 3 miljoen jaar. Het CO2 gehalte is 40% hoger dan in pre-industriële tijden. Men kan ook perfect te weten komen welk deel van die CO2 afkomstig is van de mens. CO2 van fossiele brandstoffen hebben een lagere C13/C12 verhouding dan planten (C12 en C13 zijn isotopen van koolstof) en hiermee kan men de toename van CO2 meten die afkomstig is van fossiele brandstoffen. Daaruit blijkt dat het wel degelijk de mens is die deze stijging in de CO2 concentratie veroorzaakt. - “CO2 is niet het voornaamste broeikasgas”: Dat heeft u volkomen juist ! Waterdamp is een sterker broeikasgas dan CO2, maar de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer is ruwweg een functie van de temperatuur, en kan daarom niet de oorzaak zijn van de huidige klimaatopwarming. Om dat duidelijker te maken: als ik een gigantische hoeveelheid CO2 in de lucht uitstoot, dan blijft die vele jaren in de atmosfeer hangen. Als ik een gigantische hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer uitstoot ... dan regent het wat meer tot de concentratie aan waterdamp weer op het normale peil is. Waterdamp is een positieve feedback (een gevolg van de opwarming die de opwarming zelf nog versterkt), maar het kan geen oorzaak van de opwarming zijn. - Opwarming van andere planeten : Ik weet niet naar welke planeet u refereert, maar de theorie dat Mars opwarmt is gebaseerd op 2 meetpunten, 22 jaar uit elkaar. Skeptici die duizenden weerstations op aarde nog onvoldoende vinden om de globale temperatuur betrouwbaar te meten kunnen dus Mars beter niet als argument gebruiken. Jupiter: de opwarming van Jupiter wordt door modellen voorspeld maar is niet vastgesteld. De buitenste planeten hebben een omwentelingsperiode van meer dan 100 aardejaren, we weten zelfs niet wat de normale temperaturen zijn voor die planeten over deze cyclus. Hier een conclusie uit trekken is vergelijkbaar met 3 weken lang de temperatuur op aarde observeren en daaruit proberen te concluderen of het klimaat opwarmt. - Invloed van de zon: “Celestial driver of Phanerozoic climate?”, het artikel waar u naar verwijst, onderzoekt de invloed van kosmische straling op het aardse klimaat. Men kan 2 fenomenen onderscheiden: 1. het zonnestelsel passeert soms door een gebied met hogere kosmische straling, dat is echter een fenomeen dat een periodiciteit heeft van meerdere miljoenen jaren, dus het kan niet verantwoordelijk zijn voor de huidige opwarming die plaatsvindt in een periode van tientallen jaren. Het tweede fenomeen is dat in tijden van grotere zonneactiviteit de kosmische straling meer wordt afgebogen, en dat dus minder kosmische straling de aarde bereikt. Hieraan koppelt men dan de hypothese dat daardoor ook minder wolken zouden ontstaan, en de aarde meer zou opwarmen dan enkel door die verhoogde zonneactiviteit zou kunnen worden verklaard – maw de kosmische straling is volgens die hypothese een positieve feedback specifiek gekoppeld aan zonneactiviteit als forcing. Problemen met die hypothese zijn 1. Dat ze niet bewezen is, het is nooit aangetoond of geobserveerd dat kosmische straling wolken zou veroorzaken. 2. Als de zon (+ kosmische straling) de voornaamste oorzaak is van de huidige klimaatopwarming, dan impliceert dat dat de zonneactiviteit de laatste tientallen jaren HOGER moet zijn geweest dan normaal. En dit is simpelweg niet het geval. Tot begin jaren 70 stelde men een goede correlatie vast tussen zonneactiviteit en globale temperatuur, vanaf toen is de zonneactiviteit ongeveer konstant gebleven – zelfs iets gedaald, de globale temperaturen zijn blijven stijgen. Daardoor (en er zijn nog andere redenen, maar het gaat te ver om daar hier op in te gaan) kan je de zon uitsluiten als oorzaak van de huidige opwarming.

   Als u bovenstaande argumenten zou gebruiken in een wetenschappelijke discussie, dan zouden die binnen de vijf minuten ontkracht worden – of zelfs, uw discussiepartners zouden onmiddellijk verwijzen naar de betreffende literatuur, en daarmee is de kous af. Alleen in het laatste argument kan mogelijkerwijze enige waarheid zitten, maar dat moet nog wel bewezen worden. Zelfs indien deze theorie klopt zal ze geen gevolgen hebben voor de theorie dat CO2 de belangrijkste forcing is in de huidige klimaatopwarming.

 • door Stijn op dinsdag 8 november 2011

  "Er is een klimaatsverandering bezig, dat is een feit. Het probleem is dat het geen probleem is."

  Drought threatening the lives of millions will spread across half the land surface of the Earth in the coming century because of global warming, according to new predictions from Britain's leading climate scientists.

  Extreme drought, in which agriculture is in effect impossible, will affect about a third of the planet, according to the study from the Met Office's Hadley Centre for Climate Prediction and Research.

  http://www.independent.co.uk/environment/the-century-of-drought-418623.html

  The latest study, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, found that global average sea levels are likely to rise by between 75cm and 190cm by the end of the century, due to the thermal expansion of the warmer oceans and the melting of mountain glaciers and polar ice sheets.

  http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/sea-levels-may-rise-three-times-more-than-first-thought-1836036.html

  If global warming continues as expected, it is estimated that almost a third of all flora and fauna species worldwide could become extinct.

  http://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110824091146.htm

  "Het klimaat is geen stabiel gegeven, het verandert continu."

  While it is undoubtably true that there are some cycles and natural variations in global climate, anyone who wishes to insist that the current warming is purely natural or even just mostly natural has two challenges. Firstly, they need to identify just what the mechanism is behind this alleged natural cycle, because absent a forcing of some sort, there will be no change in global energy balance. So natural or otherwise, we should be able to find this mysterious cause. Secondly, a "natural cause" proponent needs to come up with some explanation for how a 35% increase in the second most important greenhouse gas does not itself affect the global temperature. Theory predicts that the temperature will rise given an enhanced greenhouse effect, how is it possible this is not happening?

  http://scienceblogs.com/illconsidered/2006/02/this-is-just-natural-cycle.php

  "Wat betreft CO2, De invloed van de mens op het C02-gehalte is echt minimaal."

  Ice cores show that carbon dioxide levels in the atmosphere have remained between 180 and 300 parts per million for the past half-a-million years. In recent centuries, however, CO2 levels have risen sharply, to at least 380 ppm

  http://www.newscientist.com/article/dn11638-climate-myths-human-co2-emissions-are-too-tiny-to-matter.html

  "Als het echt de voornaamste reden was voor de "opwarming" dan vraag ik me af of de mens dan ook verantwoordelijk is voor de opwarming van de andere planeten?"

  The basis of this argument is that the sun must be causing global warming and in fact, warming throughout the solar system. There are several flaws in this line of thought. Firstly, the characterisation that the whole solar system is warming is erroneous. Around 6 planets or moons out of the more than 100 bodies in the solar system have been observed to be warming. On the other hand, Uranus is cooling (Young 2001).

  Secondly, the theory that a brightening sun is causing global warming falls apart when you consider the sun has shown little to no trend since the 1950s. A variety of independent measurements of solar activity including satellite data, sunspot numbers, UV levels and solar magnetograms all paint a consistent picture. Over the last 35 years of global warming, sun and climate have been moving in opposite directions.

  http://www.skepticalscience.com/global-warming-other-planets-solar-system-intermediate.htm

  "Dat kan men niet verklaren maar de laatste tijd heeft men wel vastgesteld dat de zon meer invloed op ons klimaat uitoefent dan we dachten. Professor Ján Veizer heeft dit bewezen. En men kan van hem niet zeggen dat het een onbekende peseudo-geleerde is."

  But there is no indication that solar cycle variations could explain the ongoing warming trend. There is simply no significant trend in this (or any other) solar indicator since 1940. Veizer fails to discuss the key issue (namely, whether the data support the idea that the warming trend, rather than just the temporary dip, could be explained by solar cycle variations).

  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2005/05/on-veizers-celestial-climate-driver/

  • door TDW op dinsdag 8 november 2011

   Sorry, ik lees geen copy paste van obscure pseudo-wetenschappelijke websites.

   Hier kan je de wetenschappelijke bijdrage van Jan Veizer lezen.

   http://www.geosociety.org/gsatoday/archive/13/7/pdf/i1052-5173-13-7-4.pdf

   Dat u niet verder op jan Veizer ingaat vind ik raar. Het is geen wetenschapper die obscure websites verfraait maar een vrij succesvolle wetenschapper die tal van prijzen heeft ontvangen voor zijn wetenschappelijk werk. Het ander dillema dat ik met u heb is dat u een vaststaande feit dat door elke wetenschapper de evidentie zelve is zelfs probeert te weerleggen. Namelijk dat het klimaat niet stabiel is maar hevig is aan schommelingen. Anders zouden we geen ijstijden hebben gehad. Hockey stick van Michael Mann, gaat leuk worden nadat al bewezen is dat ie bepaalde proxy data manipuleerde. Eerst was er geen middeleeuwse ijstijd, daarna verving die een antal proxy's die zijn theorie niet staafde met andere proxy's die dat wel deden. Zijn voorspelling dat de zeespiegel gaat stijgen is gebaseerd op 2 meetpunten, heel wetenschappelijk.

   Mann wilt geen onderzoek naar zijn theorie.

   http://www.atinstitute.org/%E2%80%98hockey-stick%E2%80%99-creator-michael-mann-seeks-courts-help-to-ensure-no-inquiry-no-exoneration/

   • door svdl op woensdag 9 november 2011

    Amai een nieuwe revelatie voor de lobby spandiensten van de olie-industrie. Doet ge da nu express of wilt ge de wetenschappelijke bewijzen mbt tot de oorzaak en de intensiteit van de klimaatopwarming en shift niet zien? Kan alletwee zijn natuurlijk in causaal verband, al weet ik niet welk op 1 komt welk op 2... Enfin, een schertvertoning dessalnietemin.

    • door TDW op woensdag 9 november 2011

     En kan je inhoudelijk reageren? Uw reactie is voor mij toch een bewijs dat sommigen kritisch denken niet aanvaarden en hierdoor andersdenkende zwart maken enkel omdat een bepaalde standpunt niet de zogenaamde juiste dogma is.

     Ik ben zeer kritisch over het de politiek-correcte wetenschappelijke klimaatsverandering. Als men bepaalde gegevens niet gebruikt en voor sommige onderzoeken slechts enkele gegevens gebruikt dan stel ik me daar vragen bij. Dan is men meer een rapport aan het schrijven waarvan de uitkomst vaststaat in plaats van echt wetenschappelijk onderzoek. De film an incovenient truth is een perfecte voorbeeld daarvan. Cijfers en data manipuleren om een bepaalde "correcte" beeld te hebben Nee, de ijsbeertjes zijn niet verdronken omwille van te weinig ijs maar vanwege een storm.

     • door svdl op woensdag 9 november 2011

      Inhoudelijk reageren: Dat is u reeds aangeboden door Stijn op 8/11... Maar u zei dat u geen "pseudo-wetenschappelijk materiaal" wil lezen. Dus zonder "het" te lezen, heeft u het al ge-etiketeerd... Over dogmatisch denken gesproken... Ja wadde! Goe bezig.

   • door Gerd op woensdag 9 november 2011

    De verwijzingen die Stijn geeft en de argumenten die hij citeert zijn de juiste antwoorden van echte klimaatwetenschappers op de door klimaatontkenners telkens opnieuw aangehaalde nepvragen.

    Het ontkennertje van dienst zou beter die antwoorden eens goed bestuderen alvorens zich verder belachelijk of verdacht - zelf kiezen - te maken.

 • door radiobyrdman op woensdag 9 november 2011

  erst das Fressen und dann die Moral

  de kiescampagnes draaien blijkbaar toch meestal op negatieve gevoelens, en de belangen van de grootste economische machten het klimaatdebat is daar net als de andere dringende problemen slechts een zoveelste punt waarrond gescoord kan worden met oneliners Of je nu wel of niet 'geloof' hecht aan de wetenschappelijke bevindingen van specialisten, een mens moet wel stekeblind zijn om niet te beseffen dat er iets grondig mis is met de planeet na de catastrofes in de Golf van Mexico en Japan, de invloed van de menselijke activiteit op onze planeet is klaar en duidelijk, zeker als je dan weet dat deze rampen gevolgen waren van besparingen op veiligheidsvoorschriften Gisteren zag ik via een link op Facebook nog een compilatiefilmpje over de algemene kennis van de gemiddelde burger in de USA; ronduit beangstigend hoe ongeletterd deze mensen zijn Was dit filmpje werkelijk representatief?, Ik hoop uit de grond van mijn hart van niet, maar ik heb (terechte?) twijfels; de berichten over ons onderwijs die ik zo links en rechts opvang doen mij vrezen dat wij de USA ook op dit punt achterna gaan, welke boodschap hebben ongeletterden aan de bevindingen van wetenschappers? Het is november 2011, alles gaat goed blijf consumeren, blijf consumeren, straks nieuwe solden!!!

  • door svdl op woensdag 9 november 2011

   ... en "het volk" mag zeker niet te machtig worden... zeker niet.

 • door Jorre Van Damme op woensdag 9 november 2011

  Ik ben het voledig eens met de analyse van Brigitte Van Gerven, maar ze ze stopt te vroeg. Klimaatsceptici kan je m.i. indelen in drie groepen: (1)mensen die beter weten, maar goed betaald worden om te liegen en desinformatie te verspreiden op vraag van politiek-economische spelers, (2) mensen beter weten, maar die puur uit kortzichitg eigenbelang/egoïsme het mantra van de sceptici afdreunen om dat ze dan bevestigd worden in wat ze willen horen, en (3) mensen die wel te overtuigen zijn van de wetenschappelijke consensus, maar bij gebrek aan perspectief of een bedat over wat dan moet gebeuren blijven steken in een pseudo-wetenschappelijke argumentatie. De eerste 2 groepen kunnen we best straal negeren of bestrijden met democratische middelen. Maar de 3e gorep moet je een antwoord kunnen geven op hun onderliggende vraag. Het volstaat niet om als intellectueel doemscenario's te verspreiden en iedereen met een schuldgevoel op te zadelen. Zeker niet als dat meer en meer op het induvidu wordt gericht, eerder dan op systemische fouten in ons sociaal-economisch model. Je moet de mensen een positief alternatief bieden, een toekomstvisie, en hen duidelijk maken dat mits een collectieve inspanning en de nodige veranderingen, aan het einde van de rit een leven wacht dat ook een behoorlijk niveau van welvaart kan bieden voor iedereen. Je zal versteld staan hoe snel deze groep van sceptici dan het debat verleggen van de bijna autistische ontkenning van wetenschappelijk feiten, naar een debat over HOE we de dingen willen veranderen. De klimaatwetenschappers hebben hun werk gedaan, maar de rest volgt tergend traag. En een beleid is totaal afwezig, op wat gerommel in de marge na. Aangezien een dictator aanstellen optie is, zullen we dus zo snel mogelijk de debatten over die postieve toekomstalternatieven, die nu volop worden gevoerd in het middenveld en de academische wereld, als debatonderwerp voor een breder publiek naar voor moeten schuiven, zodat het pseudo-wetenschappelijke debat kan afgesloten worden.

  • door TDW op woensdag 9 november 2011

   Dus mensen die kritiek hebben en met wetenschappelijke argumenten moeten doodgezwegen of zelf bestreden worden met alle middelen. Een mens zou denken dat zoiets tegen de principes van democratie en de vrijheid van meningsuiting zijn. Blijkbaar zijn bepaalde rechten enkel voor degene dioe een bepaald beleid volgen. Vanwaar kennen we die gedachtegang?

   Er is geen consensus over de klimaatsverandering. Alleen is het politiek-correct om het te steunen omdat men zo meer subisides kan ontvangen. het is al schandalig dat kritische wetenschappers gedemoniseerd worden en ontslagen worden omdat ze juist kritisch zijn en bepaalde dogma's niet volgen.

   Hier een link van wetenschappers die bedenkingen hebben over het IPCC-rapport. Voor alle duidelijkheid, deze wetenschappers hebben deelgenomen aan het IPCC-onderzoek.

   http://environmentalresearchweb.org/cws/article/opinion/35820

   • door KrisM op woensdag 9 november 2011

    Aan bovenstaande welles-nietes discussie leidt ik af dat deze nog wel even zal doorgaan. Waarom niet wat extra gewicht in de schaal pro uitstap van fossiele verbranding : Kunnen ook aub eens even andere bijproducten/effecten van de (fossiele) verbranding mee in het (kosten-baten) debat betrekken? Namelijk o.a. fijn stof en allerhande chemische cocktails die al dan niet zeer schadelijk zijn voor mens en milieu (kanker, hormonaal...).

    Punt is dus dat, los van de CO2 als bijproduct, het nogal absurd is om al die andere bijproducten van fossiele brandstof in onze eigen lucht en longen te gooien. Transport is goed voor +- 90% van het oliegebruik, de energiebehoefte van industrie en huishoudens wordt daarnaast ook door oa steenkool & klein gedeelte biomassa gedekt. Louter om (korte) termijn bekommernis voor gezondheid is het misschien een gezond idee om deze schadelijke uitstoot dus snel terug te dringen. Niet via meer filters, efficiëntere en zuinigere verbanding etc, maar gewoon door af te stappen van inefficiente verbranding ("well to wheel" rendement van minder dan 30%). De winsten voor maatschappij qua o.a. gezondheid, levenskwaliteit (50% van wereldbevolking zou dan leven in steden zonder uitlaatgassen) komen dan bovenop de al dan niet vermeden kosten van klimaatsverandering.

    Vooraleer naar kernenergie te grijpen als wonderoplossing, die eveneens eindig is en momenteel enkele % van ons totale energiegebruik wereld wijd dekt, graag ook hier wat economische orthodoxie. Als men de werkelijke kosten (incl ontmanteling en eeuwen opslag van afval) en operationele risico's van kernenergie zou opnemen in de balans, dan zou dit de minst rendabele optie zijn. Het risico wordt immers gedragen door de gemeenschap, wegens onverzekerbaar qua "cost of faillure".

    Volgens mijn bescheiden mening zal EN reductie van vraag en diversificatie en decentralisatie van energieopwekking uit hernieuwbare bron de enige optie op lange termijn zijn. Vraag is, willen we als intelligente "ontwikkelde / geindustrialiseerde" samenleving de gezonheids- klimaat- en veiligheidsrisico's blijven dragen van gedateerde technologiën - inzichten. Dat dergelijke ommekeer niet goedkoop is, is evident, maar de huidige weg blijven bewandelen evenmin. Een consistente roadmap op MT en LT naar een 100% hernieuwbare energieopwekking incl decentrale opslag en distributie zal veel zoden aan de dijk zetten. Maar vergt een stabiel politiek en economisch klimaat om de nodige gigantische investeringscycli (die sowiso al plaatsvinden in huidige energiemarkt) in de juiste richting te sturen.

    Wie neemt de handschoen op? Mvg

   • door svdl op woensdag 9 november 2011

    Jorre stelde voor om categorie 1 en 2 te negeren of te bestrijden met democratische middelen. Dat is wat anders als wat jij ervan maakt, namelijk "doodgezwegen" en "met alle middelen"... Ik zou me toch eens beginnen afvragen welke kronkel in de hersenen verantwoordeljjk is voor zulke woordverdraaiingen... Het is toch onbewust hoop ik nog?

    En wat dan betreft democratie: ik zou daar in uw plaats nu ook niet al te protserig mee afkomen. in een andere thread insinueerde je dat je het probleem niet zag met een "soort van democratie" waarbij we 1 dag mochten stemmen en dan 4 jaar onze mond moeten houden. Je stelde het ongeveer zo: "De Vlaamse regering en parlement zijn democratisch verkozen?.."

    Wat de klimaatverandering betreft gaat er ook nooit consensus zijn tussen de onafhankelijke wetenschapper en diegenen betaald door de olie industrie. Wiens brood men eet wiens woord men spreekt. Dat is dus een nonses argument. En uw gegeven link is zowat een samenvatting van verder vragen over ondermeer de werking en snelheid van klimaatverandering die geenzins het fenomeen klimaatverandering verwerpen.

    • door TDW op woensdag 9 november 2011

     puntje1; Het berichtje is duidelijk. U moet het niet komen verdedigen en opeens zeggen dat ie iets anders bedoelt.

     puntje 2; Iemand het zwijgen opleggen omwille van een mening is iets anders dan democratisch verkozen zijn en besluiten nemen.

     puntje 3; Uw argument is nonsens aangezien ik het nooit heb gehad over de olielobby en dat de wetenschappers waarover ik het had zelfs gerespecteerd worden door hun andere collega's ondanks de meningsverschillen.

     Dus gelieve te stoppen met trollen.

     • door svdl op woensdag 9 november 2011

      1) ik heb jou verdraaiingen op Jorre's woorden geciteerd en iedereen kan het verschil met Jorre's woorden nagaan. Het heeft geen zin om het verder te ontkennen. Het staat immers zwart op wit hierboven. 2) Idd dat klopt. Maar dat maakt nog altijd het feit dat je 4 jaar niets te zeggen hebt, ondanks 1 dag stemmen, geen democratie. Dat heet een particratie 3) Nope jij had idd niet over de olielobby. Ik bewust wel. want mijn mening is dat vandaar uit het klimaatscepticisme wordt gevoed, geboost, aangewakker en gefinancierd. En wat betreft de link die je gaf, nogmaals: er wordt helemaal geen ontkenning gedaan van de klimaatopwarming...

   • door Gerd op woensdag 9 november 2011

    Gekende truuk van ontkenners : artikelen van echte wetenschappers op een verdraaide manier voorstellen. Bedrog plegen dus.

    De conclusies van het IPCC worden op geen enkele manier in vraag gesteld in het artikel op environmentalresearchweb, waar je trouwens zoals in geen enkel wetenschappelijke bron niet één weerlegging van het door de mens versterkte broeikaseffect zal vinden .

    Er worden wel een aantal suggesties gedaan ter verbetering van de IPCC procedure om de conclusies nog sterker te maken d.w.z. de zekerheidsgraad van 90 tot 99% nog te verhogen.

 • door Peter Vereecke op woensdag 9 november 2011

  Ik ben een gewone burger en stel mij vragen, o.a. op basis van volgende twee vaststellingen : * CO2 vertegenwoordigt 0.0385 % van de atmosfeer en 90 % hiervan is van natuurlijke oorpsrong * op alle planeten van ons zonnestelsel zijn er de laatste tien tot vijftien jaar ingrijpende meteorologische veranderingen

  Voor mijn visie verwijs ik naar mijn tekst : http://belfort-group.blogspot.com/2011/01/global-warming-jazeker-en-de-aarde-is.html#more

  Op dit moment is het mijn overtuiging dat de AGW één grote leugen is. Wel ondersteun ik alle pogingen om allerlei vormen van pollutie te beperken of zelf te stoppen . Ik verwijs hierbij expliciet naar chemtrails.

  Peter Vereecke

  • door Wim Vandewijngaerde op woensdag 9 november 2011

   Ik kan alleen over punt 1 antwoorden, want over het 2e punt heb ik geen kennis van zaken.

   Dit cijfer over de samenstelling van de atmosfeer is juist, maar u vergeet er wel bij te zeggen dat 99% van de atmosfeer bestaat uit O2 en N2. En waar haalt u het cijfer van 90% is van natuurlijke oorsprong? In principe is alle CO2 van natuurlijke oorsprong. Maar een jump van 280 ppm naar 400 ppm aan CO2 in amper 200 jaar lijkt me te groot om dit enkel te verklaren met natuurlijke processen. Zoveel zware vulkaanuitbarstingen zijn er de afgelopen 200 jaar niet geweest.

   • door TDW op woensdag 9 november 2011

    Men weet het verband tussen co2 en een temperatuurstijging niet zo goed. Volgens de resultaten van ijsboringen loopt de toename van co2 achter op de temperatuurstijgingen. Dit heeft men kunnen concluderen en staat bekend als het "Fischerteam analyse". Deze analyse is nadien opnieuw getest door het Caillonteam waarvan de bevindingen hetzelfde waren. Het probleem met de IPCC-resultaten is dat ze afwijken omdat de testen die ze gebruiken gebaseerd zijn op het verband tussen co2 en temperatuurstijging. Het gevolg is dat deze resultaten niet weergeven wat men uit kernboorgegevens haalt. Dus kan men stellen dat na het einde van de kleine ijstijd (200 jaar geleden), de temperatuur eerst stegen (0.6° celcius gemiddeld per 100 jaar) en hierdoor de oceanen co2 minder goed vasthouden wat uiteindelijk leidt tot een hogere co2-gehalte in de atmosfeer. Het is een natuurlijk proces. Wat ook een rol heeft meegespeeld

    • door Gerd op woensdag 9 november 2011

     Klimaatontkenner tdw kent er niets van of probeert mist te spuiten met opnieuw een afgezaagde verkeerde opmerking.

     Het is door de klimaatwetenschap vastgesteld en verklaard op basis van de Milankovitch-cycli én het broeikaseffect wat het verband is tussen opwarming en CO2 in de pre-industriële periode van het Quaternair.

     Zoals Brigitte al aangeeft is er nog onderzoek over de exacte kwantitatieve klimaatgevoeligheid. Daarbij dient opgemerkt dat het IPCC zoals altijd uitgaat van de meest voorzichtige hypothesen. Er zijn paleoklimatologische en andere aanwijzingen dat de klimaatgevoeligheid hoger ligt dan wat gehanteerd wordt in het tot nu laatste IPCC rapport (2008).

     Men kan ook online les volgen bij één der beste glaciologen : bvb. :

     Richard Alley Dances to Explain Ice Ages, CO2 and Global Warming : Penn State climate expert and glaciologist Richard Alley does a quirky dance to explain ice-age cycles, then shows how the natural warm and cool phases of climate help prove that more CO2 will warm the world in the long haul.

     • door TDW op woensdag 9 november 2011

      Het is evident dat klimaatwetenschappers hun doemscenario's verdedigen. Dus als men bewijst dat dat er eerst opwarming was en dan pas co2 is men opeens iemand die er niets van kent. Men heeft de ijskernboringen meerdere malen gecontroleerd en zelfs met het het betrouwbare argongas getest. De metingen kloppen nog altijd niet wat de klimaatwetenschappers zogezegd voorspellen met hun simulaties. De rapporten van het IPCC zijn meerdere malen negatief in het daglicht gesteld omwille van foutieve data. Dit door wetenschappers die hebben deelgenomen aan het ICPP en andere vooraanstaande wetenschappers waarvan men niety kan zeggen dat het pseudo-gevallen. Wilt u soms beweren dat Jan Veiser een kwakzalver is? Misschien eens lezen wat Fisher zegt over de analyse van het ijs.

      When the Ice Ages ended, the Scripps researchers found that air temperatures warmed long before there was any increase in atmospheric CO2. In fact, they said, the increases in CO2 lagged the warming by 400 to 1,000 years! That’s just the opposite of the greenhouse theory that CO2 increases lead to warming. (The Fischer team’s analysis was published in the March 12, 1999 issue of Science.)

      Conclusies van het Caillon-team

      also tested Antarctic ice cores, but used a more-accurate argon proxy to measure the CO2 lag more precisely. The Caillon team says their work confirms the Fischer findings (that CO2 increases lagged behind the Antarctic warming) but say argon gives them a more precise estimate of the lag-800 to 200 years. “This confirms that CO2 is not the forcing that initially drives the climatic system during a deglaciation,” they wrote in Science, March 14, 2003.

      Beide zijn gerespecteerd in hun vak. kwakzalvers volgens u?

      Wat met het KMI, allemaak kwakzalvers. Want volgens hun kan CO2 niet de beslissende oorzaak zijn van een klimaatsopwarming. Wat met de satelietbeelden die juist een aangroei van ijs laten zien op Antarctica en Groenland itt tot een IPCC-rapport dat beweerd dat het juist omgekeerd moet zijn. Ook leugens?

      • door Gerd op woensdag 9 november 2011

       De ontkenner begrijpt het verband echt niet of wil het niet begrijpen. Ga eens studeren bij Richard Alley.

       De fameuze Veiser wordt grondig beantwoord op Realclimate. Site waar actieve klimaatwetenschappers alle ontkennerspropaganda omstandig en didactisch beantwoorden. En de wetenschappelijke stand van zaken over het klimaatprobleem weergeven. Weer even studeren.

       Trouwens het artikeltje van Veiser uit 2003 ontkent zelfs niet dat CO2 de voornaamste verklaring is voor het klimaat op aarde. Hij wil alleen de ondertussen al lang achterhaalde zeer speculatieve hypothese van kosmische straling - waarvan niettemin de mogelijke basismechanismen nog altijd zonder veel resultaat op het CERN getest worden - met overgeïnterpreteerde paleoklimatologische gegevens staven en als factor verrekenen. Hij komt dan uit bij de wolkenbedekkingshypothese waarvan ondertussen ook vrij duidelijk is dat deze eerder het omgekeerde effect heeft dan wat de klimaatontkenners dachten te kunnen beweren zonder enig bewijs. De kosmische stralingshypothese is door atmosfeerwetenschapper en Nobelprijs Chemie ( voor het ozonprobleem ) Crutzen als ongeloofwaardig bestempeld.

       Ik herhaal dat al wat de ontkenner opwerpt al tot in den treure is verklaard en weerlegd. Zie ook de verwijzingen door Stijn.

       En misschien kan de ontkenner eens uitleggen waarom het evident is dat klimaatwetenschappers doemscenario's verdedigen. Waarmee hij trouwens tegelijk zegt dat de ontkenners geen klimaatwetenschappers zijn. Wat we al wisten.

       En welk belang zou het IEA wel hebben bij het verdedigen van hun vandaag gepubliceerde doemscenario ? ( Zie hieronder.)

 • door Gerd op woensdag 9 november 2011

  Dit vinden we in het vandaag vrijgegeven jaarlijkse IEA rapport :

  The door to 2°C is closing

  We cannot afford to delay further action to tackle climate change if the long-term target of limiting the global average temperature increase to 2°C, as analysed in the 450 Scenario, is to be achieved at reasonable cost. In the New Policies Scenario, the world is on a trajectory that results in a level of emissions consistent with a long-term average temperature increase of more than 3.5°C. Without these new policies, we are on an even more dangerous track, for a temperature increase of 6°C or more.

  De discussie zou dus inderdaad zoals Brigitte Van Gerven stelt moeten gaan over het wat te doen. Hoe het wereldwijde energiesysteem fundamenteel hervormen. Dat betekent in de eerste plaats hoe de energiebehoefte-en vraag drastisch verminderen.

  Het IEA rapport is in alle geval lezenswaardig :

  Energie wordt over heel de wereld verschrikkelijk duur en bovendien erg vervuilend als de regeringen niet binnen twee decennia overschakelen naar hernieuwbare bronnen en kernenergie. Dat is de basisboodschap van het Internationaal Energieagentschap (IEA) in Parijs bij de uitgifte van zijn jaarlijkse 'World Energy Outlook'.

  De westerse landen hebben amper de tijd om hun energiestrategie drastisch te wijzigen. De meeste landen zitten opgescheept met een onzeker en inefficiënt energienetwerk, dat nog meer dan vroeger op fossiele brandstoffen is aangewezen na de kernramp in Fukushima in Japan en de geplande sluiting van 17 kerncentrales in Duitsland.

  Fossiele bronnen zijn eindig. Dat wreekt zich zeker bij een toenemende energievraag door een groeiende bevolking en een grotere welvaart.

  'De regeringen moeten hun investeringen richten naar meer efficiënte en koolstofarme energiebronnen', zegt de Nederlandse ex-minister Maria van der Hoeven, die sinds begin dit jaar het IEA leidt als algemeen directeur.

  'De uitstoot van het broeikasgas CO2 bereikte het afgelopen jaar immers een absolute recordhoogte. Dat maakt de uitdaging om het geweer van schouder te veranderen, alleen maar dringender', stelt van der Hoeven.

  De tijd dringt, zo beklemtoont de IEA. Voor elke dollar die we voor 2020 uitstellen om het energiemodel drastisch te wijzigen, zullen we na dat scharnierjaar liefst 4,3 dollar extra moeten investeren om de toegenomen CO2-emissies te compenseren. Cruciaal wordt de milieuconferentie op het einde van deze maand in het Zuid-Afrikaanse Durban om een vervolg aan het Kyoto-protocol te breien, aldus de IEA in zijn rapport.

  De bewegingsruimte om de temperatuurstijging op aarde onder de 2° Celsius te houden, wordt steeds geringer want een groot deel van de CO2-uitstoot ligt al vast, omdat de meeste energiecentrales minstens 25 jaar meegaan.

  Als we niet dringend iets ondernemen om oude installaties te vervangen door CO2-arme of CO2-neutrale, zal de wereld vanaf 2017 enkel nog energiecentrales mogen bouwen die geen CO2 meer uitstoten. Dat is extreem duur en politiek nauwelijks of niet te verwezenlijken.

  De IEA voorspelt een toename van de energievraag met 1,3 procent per jaar tot 17 miljard ton aardolie-equivalent aan brandstoffen tegen 2035. Om tegen die datum de aardopwarming te beperken tot 2° Celsius zijn voor 1.500 miljard dollar investeringen nodig, als we tegelijk ook nucleaire energiecentrales zouden stilleggen. Hernieuwbare energie moet dan ook dringend meer staatssteun krijgen. Het afgelopen jaar kreeg de fossiele energie liefst zes keer meer subsidies (409 miljard dollar) dan de hernieuwbare industrie (66 miljard dollar). 99 miljoen

  Het energieagentschap voorspelt tegen 2035 een inflatiegecorrigeerde olieprijs van 120 dollar per vat (212 dollar nominaal). De olieproducenten moeten dan 99 miljoen vaten per dag bovenhalen tegen 87 miljoen vaten het afgelopen jaar. De aardgasproductie zal tussen 2009 en 2035 met 65 procent toenemen tot 5.100 miljard kubieke meter per jaar. De gasprijs in Europa zal tussen 2015 en 2035 met 30 procent toenemen tot 12,10 dollar per Btu (British Thermal Unit).

 • door Thijs Lanckriet op woensdag 9 november 2011

  De consensus omtrent het feit dat klimaatverandering hoofdzakelijk door menselijke activiteit wordt veroorzaakt is minder oud dan men denkt. Het Third Assessment Report van het IPCC (2001) spreekt enkel over "sterke aanwijzingen" hiervoor; slechts in het vierde rapport (2007) zegt men dat antropogenic global warming (AGW) "zeer waarschijnlijk" is. Het IPCC is dikwijls wel vrij voorzichtig in haar stellingen maar toch.

 • door Arne Perschel op zondag 13 november 2011

  Goed geschreven. Ik neem aan dat het een bewuste keuze is om niet met de vinger te wijzen naar diegenen die zich professioneel bezighouden met het in stand houden van dit publieke debat: de zogenaamde 'Merchants of Doubt' (u zult wel al van dat boek gehoord hebben, lees en verspreid het!).

  Ik wil als commentator, met mijn volledige naam, deze weloverdachte aanvulling maken: de professionele klimaatontkenners zijn de grootste criminelen die ooit op aarde hebben rondgelopen. Geen enkele straf kan de ernst van hun misdaad vatten. Ze leiden wetens en willens de mensheid en 10 miljoen soorten op deze planeet de verdoemenis in - voor wat centen. De dag dat de feiten over hun bedrog tot het grote publiek doordringen, zal geen enkel privé-eiland hun kunnen beschermen tegen de woede van de hele mensheid.

  De twijfelcampagne van de tabaksindustrie heeft miljoenen mensenlevens gekost. De twijfelcampagne van de fossiele brandstoffenindustrie zal er miljarden kosten en kan in het slechtste geval leiden tot de uitsterving van het enige voor ons bekende leven in het heelal. Ik heb het genoemde boek van Asimov niet gelezen maar ik ben zelf van mening dat als een psychopaat al het leven op aarde zou willen uitroeien, hij maar op één manier zijn doel zou kunnen verwezenlijken. Atoombommen, asteroïden, virussen, ... altijd zouden er ergens wel algen of bacteriën overleven. De enige definitieve manier is het Venus-syndroom ontketenen. Ik vraag mij ernstig af of mensen als Cristopher Monckton en de gebroeders Koch dit doel voor ogen hebben. Monckton is ongetwijfeld een genie, is hij ook een psychopaat?

  Voor de leek zal dit waarschijnlijk als nonsens klinken. Alles wat ik schrijf ligt compleet buiten het opiniespectrum waar we dagelijks mee in contact komen. Mensen zijn geneigd om beangstigende boodschappen die ze nog nooit gehoord hebben af te doen als waanzin. Ik zou mijzelf ook niet geloven. Dit mechanisme is een van de vele redenen waarom ik geloof dat we onze beschaving niet gaan redden ondanks het feit dat we dat wel zouden kunnen.

  Maar misschien kunnen we onszelf wel nog redden van het Venus-syndroom en daarom vecht ik elke dag, daarom heb ik mijn levensdroom (ik ben pianist) opzijgeschoven. De definitieve uitsterving van al het leven op aarde, denkt u dat zoiets niet kan? Vraagt u zelf aan de wereldberoemde klimaatwetenschapper James Hansen waarom hij de volgende zinnen heeft opgetekend in zijn enige boek, getiteld 'Storms of my Grandchildren - The Truth about the Coming Climate Catstrophe and our Last Chance to Save Humanity': "After the ice is gone, would Earth proceed to the Venus syndrome, a runaway greenhouse effect that would destroy all life on the planet, perhaps permanently? While that is difficult to say based on present information, I’ve come to conclude that if we burn all reserves of oil, gas, and coal, there is a substantial chance we will initiate the runaway greenhouse. If we also burn the tar sands and tar shale, I believe the Venus syndrome is a dead certainty."

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties