about
Toon menu
Opinie

Nog meer hete aardappelen: over de vrije meningsuiting en het hellend vlak

De afgelopen dagen verschenen op DeWereldMorgen.be twee reacties op onze opiniebijdrage in De Standaard over de aardappelcontroverse. In dat stuk hadden we gesteld dat de vernietiging van wetenschappelijk onderzoek, dat op legale en democratische wijze tot stand kwam, en door de bevoegde Bioveiligheidsraad was goedgekeurd, op geen enkele manier kan vergoelijkt worden.
donderdag 9 juni 2011

Laten we de reacties in stijgende kwaliteit bespreken. Serge Gutwirth, die samen met Dirk Voorhoof en enkele ondertekenaars het oorspronkelijk stuk schreef waartegen onze bijdrage gericht was, reageert nu opnieuw in eigen naam. We zouden 'kruisvaarders' zijn van de wetenschap, een nieuwe vorm van 'blasfemie' in het leven geroepen hebben, slechte democraten zijn, en de vrije meningsuiting aan onze laars lappen.

Misbruik van vrije meningsuiting

Niet alleen in Gutwirths stuk, maar ook in de bijdragen van cultuurfilosoof Lieven De Cauter en de petities die voor de ontslagen onderzoekster Barbara Van Dyck circuleren, wordt bijzonder lichtzining omgesprongen met het concept ‘vrije meningsuiting’.

Een onderzoekster zou haar 'mening' met haar job bekocht hebben, wat als een flagrante schending van de vrije meningsuiting wordt beschouwd. Gutwirth moet het twee keer na elkaar herhalen, omdat we hardleers zouden zijn, maar het maakt zijn stelling niet minder vals.

Een grote meerderheid begrijpt dat deze zaak niets te maken heeft met het recht op vrije meningsuiting. Zoals iedereen stond en staat het Barbara Van Dyck vrij om haar mening over ggo's of de veldproef te ventileren via alle beschikbare kanalen, op een democratische en geweldloze manier, en om haar tegenstanders van haar standpunt te overtuigen. Niemand belemmert dus haar gedachte- of gewetensvrijheid.

"Een grote meerderheid begrijpt dat deze zaak niets te maken heeft met het recht op vrije meningsuiting"

Wie in deze context schermt met het recht op vrije meningsuiting, holt dat begrip uit tot het recht om je mening op een agressieve manier af te dwingen en aan anderen op te leggen. Het is merkwaardig dat Gutwirth dit blijft volhouden, want in het persbericht van de KU Leuven staat het met zoveel woorden te lezen. De vertrouwensbreuk met Barbara van Dyck onstond niet zozeer omdat de rector haar mening niet kon smaken, maar omdat ze “deelnam aan de actie tegen een proefveld met genetisch gewijzigde aardappelen” en omdat de geplande “vernieling van het proefveld in Wetteren getuigt van het gewelddadig verhinderen van de wetenschappelijk ondersteunde mening van de tegenpartij”.

Hoewel Van Dyck zelf het veld niet betreden heeft, voor zover wij weten, was ze woordvoerster van het FLM op het moment van de vernieling. De facto nam ze dus deel aan de actie. Zijzelf zal overigens de laatste zijn om dat te ontkennen.

Goede en slechte argumenten

Daarmee willen we niet zeggen dat de sanctie tegen Barbara Van Dyck terecht was, of in proportie tot de feiten die ze eerlijk bekende, noch zeggen we daarmee dat alles conform het arbeidsrecht is verlopen. Maar wie voor Barbara Van Dyck in de bres wil springen, doet dat beter met degelijke argumenten en zonder de feiten te verdraaien.

"Maar wie voor Barbara Van Dyck in de bres wil springen, doet dat beter met degelijke argumenten en zonder de feiten te verdraaien"

Dat zoiets wel degelijk mogelijk is, blijkt uit het stuk van Maarten Van Dyck, die ook naar onze tekst verwijst, maar op een serene en doordachte manier bedenkingen plaatst bij de proportionaliteit van de sanctie, zonder van Barbara Van Dyck een martelares van de vrije meningsuiting te maken. De toon en inhoudelijke kwaliteit staan mijlenver van Gutwirths tirade. (Het is niet verwonderlijk dat De Standaard die laatste niet wou publiceren.)

Maarten Van Dyck stelt dat we niet zomaar naar de democratische legitimatie en het legale karakter van de veldproef kunnen verwijzen en doen alsof de kous daarmee af is. Een dergelijk “louter procedureel beroep op de democratische spelregels” miskent de specifieke argumenten van de actievoerders, en houdt geen rekening met zowel hun goede bedoelingen als de proportionaliteit van hun acties.

Onze analogie met de vernietiging van een lab waar stamcelonderzoek plaatsvindt, is in die zin misplaatst, volgens Van Dyck, omdat we gebruik maken van een ‘hellend vlak’: een relatief onschuldig vergrijp wordt afgekeurd omdat we anders ‘verglijden’ in nog veel ergere situaties.

Nobele intenties

Laat ons duidelijk zijn: niemand van ons twijfelt aan de goede intenties en de bezorgdheden van de meeste van de actievoerders. In ons stuk hebben we er wel op gewezen dat de bekommernis om het leefmilieu en de Derde Wereld ook door vele wetenschappers en politici wordt gedeeld die deze actie veroordeelden, in tegenstelling tot wat velen insinueren. Ook wij, nogal evident, delen die bezorgdheid.

"Laat ons duidelijk zijn: niemand van ons twijfelt aan de goede intenties en de bezorgdheden van de meeste van de actievoerders"

Maar ook iemand die een stamcellab vernietigt, kan dat doen uit onbaatzuchtige en goede bedoelingen: om de weerloze, ongeboren zieltjes van de embryo’s te beschermen bijvoorbeeld. Zelfs achter veel extremere vormen van geweld, zoals de aanslagen van Andreas Baader en Ulrike Meinhof in de jaren zeventig, kunnen goede bedoelingen schuilen.

Onze analogie was niet bedoeld om Gutwirth en Voorhoof op een hellend vlak te dwingen, maar om aan te tonen dat hun gebruik van symbolic speech en de 'mensenrechten' het niet langer mogelijk maakt om een onderscheid te maken tussen de vernietiging van een veldproef en van een stamcellab. We plaatsten hen dus voor een moreel dilemma: waarom het ene goedpraten en het andere niet?

De kwaliteit van de argumenten aan weerszijden is inderdaad van belang, zoals Maarten Van Dyck stelt, maar dat moet net op een democratische wijze beslecht worden. Wie de studie van de Bioveiligheidsraad wegwuift en het heft in eigen handen neemt, stelt zich op een ondemocratische manier superieur op.

Ggo-technologie heeft een potentieel grote impact op de voedselvoorziening van de komende decennia, maar dat zwaard snijdt aan twee kanten. Wat als de toekomst zou uitwijzen dat ggo's wel degelijk een rol kunnen spelen in de oplossing van het voedselprobleem, de aantasting van het milieu door pesticiden, etc.?

Ter herinnering: de vernietigde veldproef wou testen of men een aardappelsoort kan kweken die resistent is tegen een schimmel, zodat men het gebruik van fungiciden reduceren kan. Als we het FLM zijn wil laten doordrijven, zullen we dat alles nooit te weten komen, omdat elk onderzoek ernaar wordt gedwarsboomd.

Geweldloos?

Maarten Van Dyck heeft ook een punt als hij zegt dat we met de proportionaliteit en de 'gebruikte actiemethode' moeten rekening houden, maar we betwijfelen of dat in het voordeel van de veldvernielers pleit.

Ook de bomspotters in Kleine Brogel of de actievoerders tegen het transport van nucleair afval dit weekend overtreden de wet (bv. betreding van een militair domein), maar ze richten geen doelbewuste vernielingen aan.

"Ook de bomspotters in Kleine Brogel of de actievoerders tegen het transport van nucleair afval overtreden de wet, maar ze richten geen doelbewuste vernielingen aan"

Wat als het FLM naast het proefveld (een privédomein) vreedzaam had geprotesteerd tegen ggo’s, zonder de proef te vernielen? Hun mening was even duidelijk geweest. Maar zou er dan zo’n storm van protest ontketend zijn, of zou er iemand zijn ontslagen?

Wie de acties van het FLM als 'volledig geweldloos' bestempelt, speelt trouwens een semantisch spelletje: er zijn inderdaad geen personen aangevallen, maar de actievoerders hebben op een berekende manier de omheining van het veld gesloopt en de gewassen vernield.

Als dat geen 'geweld' is, omdat het geen personen treft, dan is een rij geparkeerde auto’s vandaliseren ook geen geweld.

Het klopt dus niet dat we vinden dat een actie “die zich buiten de letter van de wet plaatst... nooit legitiem kan zijn”. Toen Henry David Thoreau weigerde belastingen te betalen uit protest tegen de slavernij, dan was dat moreel legitiem, ook al was het onwettelijk.

Het is wel degelijk moreel verantwoord om wetten te overtreden als die wetten ondemocratisch tot stand zijn gekomen, of een ondemocratisch systeem handhaven, of onrechtvaardige implicaties hebben. In die gevallen - en enkel in die gevallen - spreken we ook over 'burgerlijke ongehoorzaamheid'. De wettelijke en ethische regels die in onze democratie het onderzoek reguleren, vallen daar geenszins onder.

“Leuk als je van mening kan verschillen zonder dat je riskeert ontslagen te worden, hé”, zo werpt Gutwirth ons schamper toe in zijn openingszin. Dat is nogal vanzelfsprekend, maar het is minstens even leuk om als academici van mening te verschillen zonder elkaars onderzoek fysiek te vernietigen.

Een sereen debat over ggo-technologie is broodnodig, omdat er veel op het spel staat. Daarbij moeten we zowel aandacht schenken aan de wetenschappelijke kwesties, de mogelijke voor- en nadelen voor het milieu en de volksgezondheid, de problemen in verband met patentering en TRIPS, en het voedseltekort in de Derde Wereld.

"Een sereen debat over ggo-technologie is broodnodig, omdat er veel op het spel staat"

Dat debat is al jaren aan de gang, niet dankzij, maar in weerwil van de veldvernielers van het FLM.

Maarten Boudry en Johan Braeckman

Maarten Boudry en Johan Braeckman zijn verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

43 reacties

 • door Jvm op donderdag 9 juni 2011

  En met zo'n schrijfstijl dient een sereen debat dus gevoerd te worden, zonder verdraaiingen van de feiten. Hopelijk leert Gutwirth wat van dit stuk en de bijdrage van Maarten.

 • door melanie op donderdag 9 juni 2011

  Het is wel degelijk moreel verantwoord om wetten te overtreden als die wetten ondemocratisch tot stand zijn gekomen, of een ondemocratisch systeem handhaven, of onrechtvaardige implicaties hebben. In die gevallen - en enkel in die gevallen - spreken we ook over "burgerlijke ongehoorzaamheid"

  U had dus mee moeten doen aan de actie van FLM!

  (PS werd uw stukje ook geweigerd door DS, of mag deze visie er wel in?)

  • door hellfigger op donderdag 9 juni 2011

   En wat is er ondemocratisch aan het onderzoek ivm de aardappellen? Impliceer je dat je de wet mag ovetreden als iets ideologisch gezien u niet aanstaat?

   • door melanie op donderdag 9 juni 2011

    aan 'aardappellen', niks... Aan aardappelen daarentegen... voldoende leesvoer op deze site. Maar dan moet je je wel informeren hé, zo blijf je niet denken dat er 'EHEC gevonden is op sojascheuten in een biobedrijf in Duitsland', dat 'de farma-industrie het goede voorbeeld is voor wat patentering betreft', dat biolandbouw even veel vervuilt en verbruikt als industriële of dat dit wetenschappelijk 'onderzoek' democratisch werd beslist...

    • door koen de cauter op vrijdag 10 juni 2011

     Het onderzoek is mee goedgekeurd door politieke verantwoordelijken. Die werden verkozen. Democratisch is het zeker niet. Maar wel indirect democratisch. We leven dan ook niet in een democratie. Maar in een indirecte democratie. De gewelddadige actie van de anti-ggo fanatici daarentegen, had niet de minste democratische legitimatie. Meer nog: zelfs greenpeace wilde er niet aan meedoen. En ze werd veroordeeld door groen.

   • door Gerd op donderdag 9 juni 2011

    In de twijfelachtige veronderstelling dat de procedures die in onze - ook al niet echt ideale democratie - het toegepast onderzoek regelen alle garanties zouden bieden op sociale en ecologische verantwoordelijkheid dan nog hebben de veldbevrijders in alle geval goede wetenschappelijke en voldoende argumenten om hun opinie te staven dat de ruime toepassing van de ggo-technologie en dus de legitimerende experimentele voorbereiding daartoe een maatschappelijk onrecht en een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid en het milieu impliceert.

    De door de auteurs gestelde formele voorwaarden om over te gaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid zijn dus vervuld.

    De mogelijke tegenwerping dat de proef zelf deze gevaren wou onderzoeken wordt door de actievoerders verworpen opnieuw op basis van wetenschappelijke indicaties dat de proef zelf een te groot risico inhoudt, zoals trouwens ook aangegeven door het minderheidsstandpunt van de bioveiligheidsraad zelf. Het zou de geloofwaardigheid van de toelatingsprocedure al enigszins verhogen mocht een toelating enkel mogelijk zijn op basis van unanimiteit. Het bijkomend oordeel van een ruimere groep deskundigen of een raad waarin het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigd is zou de legitimiteit van een eventuele toelating nog meer ten goede komen. Quod non.

    Maar burgerlijke ongehoorzaamheid moet ruimer begrepen worden dan binnen het formele kader waarin de auteurs haar willen dwingen. Er kan een coherente redelijk geargumenteerde en feitelijk onderbouwde analyse gemaakt worden van het systeem en het proces waarin dit onderzoeksopzet van eerder beperkte wetenschappelijke waarde zich situeert. Volgens de actievoerders en hun sympathisanten blijkt uit een dergelijke analyse dat er wel degelijk heel wat sociaal onrecht en ecologische destructie door dit systeem wordt aangericht. Daarop steunt a fortiori hun geldige aanspraak op de nobele idee van burgerlijke ongehoorzaamheid in deze aangelegenheid.

    Hun eventuele feitelijke wetsovertreding kan als licht en symbolisch omschreven worden tegen de achtergrond van hun gefundeerde analyse en aanklacht.

   • door Frank DJ op vrijdag 10 juni 2011

    hellfigger schrijft: "Impliceer je dat je de wet mag overtreden als iets ideologisch gezien u niet aanstaat?"

    Natuurlijk! De zwarte burgerrechtenbeweging, met Rosa Parks op kop, deed niets anders! Mahatma Ghandi deed niet anders!

 • door Anne op donderdag 9 juni 2011

  "Ook wij, nogal evident, delen die bezorgdheid.", zo stelt u. Mijn vraag is: wat doet u hiermee? Het is inderdaad zeer jammer dat een actie die geweldloos had moeten zijn, zo uit de hand is kunnen lopen, maar het is ook zo dat niet iedereen in gelijke mate toegang heeft tot de kanalen langs waar wij verondersteld worden, onze bezorgdheid te uiten. In theorie kàn er een breed debat worden gevoerd over wat u zo terecht aanhaalde als 'de derde wereld' en 'het leefmilieu'. Helaas blijkt door selectie van de media en de toegankelijkheid van wat eigenlijk gewoon een academisch debat is, dit gewoon niet te gebeuren. Door zo buiten proportie te reageren op de baldadigheid die zich heeft afgespeeld en door het karikaturiseren van de actievoerders (en daar maakte u zich in uw vorige stuk toch behoorlijk schuldig aan) lijken u en de media er alles aan te willen doen om dàt debat vooral niet te moeten voeren. De vragen die werden gesteld bij de onafhankelijkheid van het onderzoek (en bij uitbreiding, de universiteiten) staan nog steeds open. De toestanden die de industriële landbouw aanricht op wereldvlak en die elders op dit forum werden aangeklaagd, worden nog steeds met alle mogelijke middelen verzwegen. Het lijkt alsof dit gedachtengoed met alle macht geassocieerd moet blijven worden met jonge mensen met dreadlocks en bakfietsen die het allemaal niet zo goed begrijpen. Het is niét het vrije onderzoek dat wordt aangevallen en al helemaal niet de wetenschap, maar door het zo voor te stellen wordt een hele groep mensen die vooraf al niet zo mondig waren als de academici, efficiënt de mond gesnoerd nog voor ze iets hebben kunnen zeggen.

 • door Jonas Noble op donderdag 9 juni 2011

  Vrije meningsuiting moeten we het inderdaad niet noemen. Hoe multinationals zoals monsanto ,die het hele project en de universiteiten financiert, economische principes uithollen, heeft overigens ook niets te maken met vrije meningsuiting. Die kaart trekken heeft als actievoerder dus ook geen zin. Het is beter om op gelijk niveau te komen door het debat over genetisch gemanipuleerde gewassen te voeren op basis van rede. Hiervoor hebben we vrije instellingen nodig, universiteiten, onafhankelijke wetenschappers,...We zien echter hoe deze onafhankelijke rol door instellingen tekoop wordt aangeboden aan de hoogste bieder. De manier waarop de KU Leuven haar recht om te spreken in de naam van wetenschap heeft verkocht, is een geschiedkundig feit. Maar was het niet al langer zo dat fragmentatie leidt tot het verliezen van inzicht? De focus op wetenschappelijke mogelijkheden, leidt ons af van de essentie. Hier komen geen duurzame resultaten uit voort want het gaat om het exploreren van de grens van het mogelijke. Wetenschappers zijn techniekers, geen denkers. Als dat exploreren ook nog eens betaald wordt door marktspelers met een fixatie op winst en groei, dan verliest dat deel van de wetenschap haar credibiliteit. Hier heeft de KU Leuven kleur bekent. Als instelling werken voor monsanto is een opdracht die bestaat uit het verbreden van het vaarwater opdat deze reus kan kiezen voor technieken die schaden. " Op basis van onderzoek naar de data van Monsanto-testen naar de veiligheid van haar genetisch gemanipuleerde maïs, kwam de Committee of Research and Information on Genetic Engineering van de universiteiten van Caen en Rouen tot de conclusie dat Monsanto-maïs nadelige effecten heeft op de gezondheid. Consumptie van de maïssoorten Mon 810, Mon 863 en NK 603 leidt onder meer tot nadelige gevolgen voor de lever, nieren en het hart. Deze maïssoorten zijn goedgekeurd door de gezondheidsautoriteiten in onder meer Europa en Amerika." (1). Expertocratie is de uitholling van een systeem van de wetenschap. Eigelijk is het niet verwonderlijk dat er gereageerd wordt met uitgeholde vrijheidsprincipes; in uithollen zijn we allemaal goed geworden. Het is moeilijk te aanvaarden als actievoerder dat je nooit een gelijke mate van efficiëntie kunnen bereiken als degene waartegen je actie voert. Het bestuur (de politiek), het gezag (de politie), het onafhankelijke denken (de universiteit) en de boodschappers (de media) trekken in grote maten de kaart van de multinationale onderneming (de financiële macht). Ze zien er hun bescherming in als kinderen die op zoek zijn naar een vader. Maar de actievoerders hebben het moreel en het moraal wel aan hun kant. De massale inspanningen die geleverd worden om acties te criminaliseren zijn het bewijs. Er wordt gepoogd om het gedachtengoed van de actievoerder te fragmenteren op een manier waarbij er losse deeltjes ontstaan die uitvergroot kunnen worden in het nadeel van de actievoerder. Fragmentatie , het verlies van inzicht, het wapen van zij met slechte bedoelingen. Het is eigen aan de mens om aan te voelen wat duurzaam is en wat niet. Daarvoor dient fragmentatie; om twijfel te zaaien, om een mist op te trekken. Een vast stramien dat wederom een hoogtepunt bereikt (verdeel en heers is een eeuwenoud principe). 1) Exposed: the great GM crops myth - Green Living, Environment - The Independent A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health, International Journal of Biological Sciences, 2009; 5:706-726

 • door froels op donderdag 9 juni 2011

  “Wie deelneemt aan een betoging/actie die ontspoort tot vernielingen, kan nog wel altijd de bescherming van de expressievrijheid (art. 10 EVRM) en het recht op betoging (art. 11 EVRM) inroepen. Men kan bestraft worden voor de vernielingen die men aanbrengt of voor geweldplegingen, voor zover dat dus in rechte bewezen is in hoofde van de betrokken personen. Men kan ook vervolgd en bestraft worden als men oproept, daadwerkelijk aanzet tot geweldpleging of het plegen van misdrijven. Dat is nog allemaal heel speculatief in het geval van Barbara Van Dyck. Het verwondert me dat de KUL-overheid daar zo probleemloos overheen stapt. Voor mij is dat wel essentieel. En ook dan nog blijft er een aspect van proportionaliteit in de sanctionering. Ontslag, meteen, in de huidige context, ik word er zelfs bang van.”

 • door Serge Gutwirth op donderdag 9 juni 2011

  De Standaard heeft mijn bijdrage niet geweigerd. Ik heb ze ingediend, contact gehad, en verder niets meer gehoord. Toen de bijdrage niet verscheen, heb ik ze hier voorgelegd. Vandaag, te laat dus, kreeg ik bericht dat "mijn tirade" nog in de pijplijn zat.

  Voor het overige : het is een geluk voor de samenleving dat het niet de meerderheid, de wetenschap, de universiteiten of de filosofen zijn, maar de onafhankelijke rechter die beslist wat de draagwijdte van onze grondrechten zijn.

 • door Gerd op donderdag 9 juni 2011

  Alhoewel de auteurs zich hier minder denigrerend proberen te tonen dan in hun stuk in DS, komt de hele veroordeling van de actievoerders en hun sympathisanten zeer formalistisch en overdreven over.

  Hoe lang geleden en naar aanleiding van welk maatschappelijk trauma werd het verzuilde Vlaanderen een unanieme en publieke verklaring der universiteitsrectoren kond gedaan? Kan alleen een slecht karakter hier grote extra-academische belangen vermoeden of werd er ergens een nogal gevoelige snaar geraakt. ? Werden sommigen betrapt op een zekere graad van ethische dissonantie ? Op een gapende kloof tussen academische waarden en concreet maatschappelijk handelen ?

  Er wordt strikt formele nadruk gelegd op wetsovertreding - beschadiging van eigendom, inbraak, ...- naar aanleiding van het rooien van enige aardappels en er worden totaal absurde niet toepasselijke kwalificaties als geweldpleging en bendevorming vooropgesteld. Braeckman wil per se over geweld blijven spreken om dan te stellen dat de ontslagene “de facto” daaraan deelnam. How far can you stretch it ? Meer het soort spijkers op laag water dat je van een stasi-burokraat verwacht dan van een filosoof.

  De politieke overheid lapt zo niet de iure dan toch de facto de scheiding der machten aan haar laars. Geen probleem blijkbaar voor de schrijvers van bovenstaande opinie.

  De ministerpresident is vlugger ter plaatse dan betrof het een ongeziene milieuramp. Ondanks budgettaire krapte legt de minister van heilige innovatie onmiddellijk voor een kwart miljoen zout op de pattatten. Vraagt de onderzoeksgemeenschap in dit landje niet met klem meer fondsen voor fundamenteel onderzoek ? Deze eerder als propandistische stunt - “hier groeit de aardappel van de toekomst !” - te kwalificeren veldproef ter voorbereiding van patentering door de industrie kan moeilijk tot die categorie gerekend worden. Er wordt ook buitengewoon zwaar getild aan de dan nog slechts gedeeltelijke vernieling van onderzoeksgegevens terwijl het hoogstens om een vertraging gaat want de proef kan altijd herhaald worden . Het gaat hier niet om een in principe uniek en eenmalig experiment.

  Johan Braeckman ziet waarschijnlijk al christelijke of islamitische integristen biologisch onderzoek in het kader van de evolutietheorie molesteren in naam van het Intelligent Design of de Koran, en ik deel zijn vrees. Maar hij zou toch ook moeten inzien dat een dergelijke motivering in een verlichte democratie onduldbaar is terwijl de rationele en particulier belangeloze argumentatie van de veldbevrijders een fundamenteel ander statuut heeft. Hij begaat in dit stuk een ( gezochte ? ) categoriefout. Stamcelonderzoek saboteren omwille van een particulier morele niet rationeel fundeerbare overtuiging is heel wat anders dan op basis van wetenschappelijke onderbouwde argumenten en zich beroepend op algemene mensenrechten en vanuit de bekommernis om een intersubjectief vaststelbare minstens potentiële verstoring van het biosferisch evenwicht aan de noodrem trekken.

  Er zijn met name wetenschappelijke argumenten voor het totaal afwijzen van de massale, steeds in aantal toenemende en langdurige introductie van genetisch getransformeerde organismen in het ecosysteem. Er bestond niet voor niets tot voor kort een algemeen Europees moratorium op ggo's. Er zijn ook gedocumenteerde verslagen en getuigenissen van de zeer nefaste sociale en economische gevolgen van het toepassen van deze technologie. Het concrete leven op aarde heeft een ander ontologisch statuut dan de zieltjes van de embryo's , ter attentie van filosoof Braeckman.

  De reeds bestaande evidentie wordt van tafel geveegd . 'Wij weten dat het slecht is, dus gaan wij eens bewijzen dat het goed is' lijkt wel het motto. Onder druk van de agro-industrie werd het Europese moratorium op de invoering van ggo's niet lang geleden aan de afzonderlijke lidstaten overgelaten.

  De veldproef was formeel wettelijk toegelaten. Er werd met name een krappe meerderheid gevonden in het enige geraadpleegde orgaan van experten waarna ministeriële kabinetten het licht op groen zetten. Dat betekent niet echt hetzelfde als maatschappelijk gelegitimeerd na een breed gevoerd democratisch debat. Gezien het grote maatschappelijk belang van de proef volgens de voorstanders zelf en het zeer omstreden karakter van ggo's , niet bepaald overbodig, dacht ik zo. In bovenstaand stuk verschuilen de auteurs zich opnieuw achter het formalisme van de rudimentaire toelatingsprocedure. Eens meer is het voor een filosoof of een intellectueel tout court merkwaardig om te weigeren het hele gebeuren te contextualiseren.

  Hoe meer men een beroep doet op de formele wettelijkheid en de vrijheid van onderzoek in abstracto, des te ideologischer wordt het discours zo leren ons de humane wetenschappen. De interventies van Braeckman en co beginnen op een prototypische illustratie van die stelling te gelijken.

  De actievoerders beroepen zich op plausibele wijze, op basis van wetenschappelijke inzichten en met verwijzing naar onderzoeksrapporten van de in zekere zin democratisch meest gelegitimeerde instelling ter wereld - de VN - op de nobele traditie van de burgerlijke ongehoorzaamheid. De authentieke burgerlijke ongehoorzaamheid heeft altijd de kant gekozen van de zwakkeren en de onderdrukten , van het weerloze en van het algemeen belang. De veldbevrijding gaat uit van deze bekommernis.

  Als binnen de universiteit deze universele idee niet meer mag verdedigd worden, dan is zo'n instelling haar naam niet meer waardig.

  Daarenboven is zich op een verantwoorde manier vergissen een mensenrecht. Ook hier pleegt de ontslag gevende overheid een zonde.

  Maar ik denk dat de stelling van de in dit landje internationaal meest gereputeerde wetenschapsfilosofe Isabelle Stengers ( ook als chemica gevormd ) meer dan verdedigbaar is :

  " Le champ qui a été décontaminé ne poursuivait pas le progrès de la science mais participait à la transformation de l’agriculture par des industriels. En l’absence de délibération politique, cette action était nécessaire “

 • door Sebastian op donderdag 9 juni 2011

  Eerst zeggen jullie dat Van Dyck het werk vernietigd: "Iemand die betaald wordt om onderzoek te doen en in haar vrije tijd het werk van andere onderzoekers vernielt. Wie legt hier wie een verbod op?"

  Daarna zeggen jullie echter dat ze tegelijkertijd niet aanwezig was (wat volgens mij dus impliceert dat ze helemaal niets heeft vernietigd): "Hoewel Van Dyck zelf het veld niet betreden heeft, voor zover wij weten, was ze woordvoerster van het FLM op het moment van de vernieling."

  En uiteindelijk zeggen jullie: "Maar wie voor Barbara Van Dyck in de bres wil springen, doet dat beter met degelijke argumenten en zonder de feiten te verdraaien."

  Akkoord, ze deed mee met de actie (wat m.i. niet gelijk staat met vernieling). Maar enkel in de hoedanigheid als woordvoerdster. Het woord voeren valt volgens mij toch nog steeds onder vrije meningsuiting.

  (Trouwens, de serene en doordachte toon was in jullie eerste tekst ook ver te zoeken, vooral wat de karikatuur betreft.)

 • door Gerd op donderdag 9 juni 2011

  Nu ik het nog eens lees : de demagogische verwijzing naar Baader - Meinhof is er eigenlijk over en maakt het perverse gebruik van het hellend vlak nog een stuk steiler.

  Het is ook van aard om ieder kwalitatief onderscheid in de aard van aangewend geweld - als men die aantijging toch zou willen handhaven - te doen vervagen. Een dergelijk niet - onderscheidend ( = kritiekloos) denken is een filosoof onwaardig.

  En wat moeten wij ons voorstellen bij de klakkeloos als argument overgenomen krakkemikkige persmedeling van de KUL over "het gewelddadig verhinderen van de wetenschappelijk ondersteunde mening van de tegenpartij” ? Dat is een semantisch noch feitelijk steekhoudende bewering. Wartaal eigenlijk.

  De vice-rector van de KUL had iets vroeger aan een journalist van DM verklaard dat het grootste probleem was dat Barbara achter de vorm van actie was blijven staan en dat dit een fundamenteel meningsverschil betrof met een vertrouwensbreuk tot gevolg. Kan het duidelijker ? Ontslag om een mening . Geen wonder dat haar ontslagbrief geen reden vermeldde.

  De ware reden is dan ook het er op na houden van een wetenschappelijk ondersteunde maar radicaal tegengestelde mening aan de mening die wel strookt met de verwevenheid van( een deel van) het toegepast wetenschappelijk onderzoeksveld met de industrie en aan de mening die dienstig is aan het privatiseren en te gelde maken van bestaande met publieke middelen verworven wetenschappelijke kennis.

  De actie van de veldbevrijders had als belangrijkste doel het confronteren van meningen. Inderdaad een vorm van symbolic speech. Omdat het technologisch-industrieel complex met zijn politieke en ideologische verlengstukken een politiek van voldongen feiten voert en besluitvorming zover mogelijk buiten de openbaarheid houdt. De auteurs slagen erin te verwijzen naar de RAF in dezelfde paragraaf waarin zij zeggen niet te twijfelen aan de goede intenties van de actievoerders. Als retoriek kan dat tellen.

  Hier lijkt wel de ideologische fractie van het technologisch-industrieel leger aan het woord.

 • door Gerd op donderdag 9 juni 2011

  Hoe dat debat over de ggo-technologie al jaren institutioneel verdronken en feitelijk onder tafel geveegd wordt kan men lezen in de bijdrage van Bernard Mazijn :" Wetenschappers misbruiken het predicaat vrij onderzoek".

  Het verguisde FLM heeft de maatschappelijke verdienste dat aan te klagen en het debat terug op de publieke agenda te zetten.

  Het repressieve ontslag is een zoveelste stap in het onderdrukken van het debat en vooral de radicaal kritische stemmen daarin. Het is in die zin vooral een intimidatiepoging van andere potentiële academische protestgeluiden.

  • door chr_Martens op donderdag 9 juni 2011

   Vraag blijft: had het FLM dit ook niet zonder vooraf aangekondigd 'geweld' kunnen bereiken? Ik heb het gevoel dat men bij voorbaat is uitgegaan van het feit dat er iets 'spectaculair' (nuja, wat is dat in dit geval) moest gebeuren om aandacht te krijgen.

  • door Robbert op vrijdag 10 juni 2011

   Wie waren het die Marc Van Montagu, de vader van de genetische manipulatie, een geniale mens, in het prille begin van de GGO's de kans niet gaven om de voordelen van GGO's uit te leggen? Inderdaad, de activisten in het publiek, die als een stelletje ongelikte beren zijn woorden in boegeroep deden verdwijnen. Bijzonder hypocriet is het nu om te stellen dat 'we nu eindelijk een debat krijgen'. Jongens toch, dat is waar de wetenschap al jarenlang op aanstuurt. Het debat wordt inderdaad al jarenlang gefnuikt, door de FLM en dergelijke, omdat ze natuurlijk niets willen weten van debat, hun mening is de enige juiste. Om hun woorden wat kracht bij te zetten hebben ze maar ineens de boel gesloopt. Maar ja, alles om het debat te openen he... Stelletje hypocrieten.

   • door Gerd op vrijdag 10 juni 2011

    Ongetwijfeld, het FLM en "dergelijke" beschikken zeker over de institutionele macht om het debat jarenlang systematisch te fnuiken. Gelukkig hebben zij het dan nu wel met bewonderenswaardige moed op de agenda gezet .

    Anderzijds klagen de gentechnologen en vanzelfsprekend de industrie erover dat er al zo lang gedebatteerd wordt. Dat men hun met andere woorden nu maar eens hun zin moet laten doen. Dat is niet bepaald op een debat aansturen.

    Alvorens zelf als een ongelikte beer te beginnen schelden leest U beter eerst het artikel van Bernard Mazijn .

 • door J. Blommaert op donderdag 9 juni 2011

  je moet eens kijken hoe de heren Boudry en Brackman het woord 'democratie/democratisch' gebruiken in hun weerlegging. Ze vragen best eens wat advies aan mensen die hierover hebben nagedacht. Van Dyck had haar argumenten 'democratisch' moeten ventileren, niet via 'geweld'. Toen enkele weken terug grote betogingen in Brussel doorgingen tegen de EU-beslissingen over de welvaartstaat, kwamen deze acties enkel in het nieuws vanwege de enorme verkeerschaos die ze dreigden te veroorzaken. Zo ziet men dat op dit moment: men mag de straat niet meer op want dat veroorzaakt 'overlast' en ja, zelfs 'geweld'. Het oude beginsel dat demonstreren een volstrekt democratisch gegeven is in gevallen waarin de overlegstructuren niet werken of verstopt zijn blijkt bij Boudry en Brackman niet meer te bestaan. Alles zal wel perfect lopen denk ik dan. Maar als ik even doordenk dan stel ik vast dat het algemeen stemrecht, de 8-urendag, de Vervlaamsing van Leuven (jawel), vrouwenrechten, enzomeer in eigen land er niet zouden gekomen zijn zonder de druk van de straat, en zoals we weten is daarbij nogal wat geweld gebruikt. En als ik verder kijk, en denk aan de Amerikaanse burgerrechtenbewegingen, dan zie ik dat ook de niet-blanke Amerikanen gewelddadige manifestaties nodig hebben gehad om de Amerikaanse democratie te verbeteren. Als vakbonden geen actie meer op straat mogen voeren omwille van de 'overlast' die ze zouden kunnen veroorzaken, zijn we dan een betere 'democratie' dan tevoren?

  En als ik dan zie hoe de KUL reageert, dan zie ik dat er blijkbaar geen kanalen voor overleg waren waarin mensen zoals Van Dyck hun afwijkende mening met enige kans op succes konden uiten. Haar protest - het enige dat enig effect heeft geressorteerd, want zie ons hier debatteren - werd beantwoord met geweld: ontslag, Berufsverbot. Dat staat voor altijd op haar CV en maakt haar zo goed als 'unemployable' in het parochiale Vlaamse landschap.

  Boudry en Braeckman zouden best toegeven dat ze wat te snel geschoten hebben. Eerst even nadenken, collega's, vooraleer ge Uw duivels ontbindt. Nu hebben ze een beeld geschapen waarin, als we 'democratisch' willen zijn, we enkel onbenullige berichtjes op fora en op Facebook mogen plaatsen, foldertjes mogen uitdelen aan het station van Berchem, of een benefietfuif mogen organiseren. De sus-jezelf-in-slaap-democratie heeft de wereld tot nader order nog niet veel verbeterd; een sterkere en weerbaarder democratie zijn we er niet door geworden. Democratie houdt strijd in - een oud woord dat soms letterlijk te nemen is. Vooral wanneer het gaat over thema's die de grens van de hegemonie markeren. Denk (beste Braeckman) aan dingen zoals dierenrechten, het milieu, euthanasie en abortus in vele landen, en aan ethisch niet-zo-heldere zaken zoals klonen en stamcel-onderzoek, en, of course, GGO's.

  Puur abstract redeneren is af en toe prima. In de regel heeft het echter baat bij realisme. Ik neem aan dat elke academicus die mening deelt.

  • door Roger op vrijdag 10 juni 2011

   Het is gewoon het point de capiton van het woord "democratie" dat verschilt. Burgerlijke sus-jezelf-in-slaap democratie zoals u zegt voor wie deze nieuwe enclosure-beweging niet ziet of niet wil zien, versus het klein-linkse concept van democratie als datgene wat het morele leiderschap van de zelfbenoemde vertegenwoordigers van de gewone man versterkt. Dit laatste concept heeft weinig respect voor de formeel-democratische instellingen en plaatst de tegenstander buiten de groep van pro-democraten die bescherming van hun (i.c. eigendoms-)rechten verdienen. En het geeft academici de kans om een beetje van deze revolutionary chic op zichzelf te laten afschijnen door via een proxy-debat over het ontslag (zie de recente open brief aan de KUL-rector) de illegitimiteit van het ontslag te argumenteren, uiteraard zonder zelf gevaar te lopen.

   De ernst van de feiten is natuurlijk totaal onvergelijkbaar, maar je kan het m.i. vergelijken met de Amerikaanse terrorist McVeigh die in 1995 een Amerikaanse federaal overheidsgebouw in Oklahoma City opblies. De man had naast een hoop warrige extremistische politieke denkbeelden (twijfel er geen moment aan dat we die ook terugvinden in de Field Liberation Movement, zei het dan van de andere kant) ook een aantal zeer legitieme bezwaren m.b.t. het democratisch gehalte van de politiek, de aansprakelijkheid van de overheid voor slecht afgehandelde politie-acties in eigen land en Amerikaans imperialisme elders in de wereld. Net zoals de Field Liberation Movement koos hij voor directe actie, namelijk door het meest legitieme, meest sympathieke deel van de vijand aan te vallen. Het experiment van de UGent had de goedkeuring van alle nodige commissies en was bedoeld om er voor de te zorgen dat wij klootjesburgers die met GMO's zullen moeten leven er tenminste niet aan sterven. Het gebouw dat McVeigh opblies werd bevolkt door alledaagse pencil pushers en hun piepjonge kinderen in de creche van het gebouw. Net zoals McVeight terecht de doodstraf kreeg voor zijn meer dan 150 moorden, krijgt de KUL-onderzoekster terecht haar ontslag voor haar tactisch illegitieme en domme goedpraten van het vernielen van andermans wetenschappelijk werk.

   • door melanie op zondag 12 juni 2011

    Indien u vindt dat uw vergelijking opgaat, dan moet u maar meteen ook pleiten voor de doodstraf van Van Dyck. Sorry, maar ik lees toch liever argumenten dan dit soort stemmingmakerij.

    • door Roger op zondag 12 juni 2011

     1. De vraag naar de passende strafmaat verschilt van de vraag of iemand in abstracto straf verdient. 2. Het is niet omdat u iets labelt als "geen argument" dat het geen argument is.

     • door melanie op maandag 13 juni 2011

      ... dat is normaal toch iets waar een rechtbank zich over uitspreekt, niet? Bij mijn weten werd Barbara Van Dyck niet aangehouden? Er komt hopelijk wel een gerechtelijk vervolg op deze zaak, maar dan wel op initiatief van Barbara Van Dyck. Mijn steun heeft ze alvast.

      • door Roger op maandag 13 juni 2011

       1. Enkel de straffen in de formele, strafrechtelijke zin van het woord worden door een strafrechtbank uitgesproken. Materiele straffen (niet zagen over spelling zoals bij de vorige persoon, mijn toetsenbord heeft geen trema), bv. een ontslag wegens contractuele wanprestatie of omwille van dwingende redenen, worden opgelegd door een veelheid aan rechtspersonen in de meest diverse rechtsverhoudingen. 2. En zelfs formele strafrechtelijke uitspraken zijn geen godsoordeel, het staat iedereen vrij omop basis van een eigen inschatting van de feiten en de in het spel zijnde belangen de wijsheid van een bepaalde beslissing in twijfel te trekken. De rechter beslist, maar dat betekent niet dat iedereen het een verstandige beslissing moet vinden.

       • door melanie op maandag 13 juni 2011

        ... de bui al hangen?

        • door Roger op maandag 13 juni 2011

         Nou dat is dus geen argument, maar een non sequitur.

         • door melanie op maandag 13 juni 2011

          gewoon een voorgevoel

 • door Tony Aerts op vrijdag 10 juni 2011

  ... (ik sluit me op variante wijze aan bij Blommaerts bedenking rond in-slaap-sus democratie en foei-activisten-teneur).

  Waarom ik wat huiver rond bovenstaande reactie, is het 'hanteren' (of beter: 'niet-hanteren') van wat volgend citaat eruit stelt: "Het is wel degelijk moreel verantwoord om wetten te overtreden als die wetten ondemocratisch tot stand zijn gekomen, of een ondemocratisch systeem handhaven, of onrechtvaardige implicaties hebben. In die gevallen - en enkel in die gevallen - spreken we ook over 'burgerlijke ongehoorzaamheid'. De wettelijke en ethische regels die in onze democratie het onderzoek reguleren, vallen daar geenszins onder."

  Daartegenover wil ik nu net wel de 'enormiteit' poneren van de kwestie (reden van de actie), die in proportie van het belang van het thema moet worden beseft, en waarmee ik de conclusie van Boudry en Braeckman toch wil weerstrijden inzake "geen reden voor burgelijke ongehoorzaamheid" want "geen onrechtvaardige implicaties hebbend", en "via onze democratie enz. ... vallen daar geenzsins onder...". Nou!

  Ik beperk me tot volgende 2 aanzetten (beide uit Indische hoek):

  Eerste aanzet: Een inzicht, een 'wijsheid', die me al lang plaagt, en me door het hoofd blijft zinderen... is dit bijna 12 jaar oude citaat van Vandana Shiva : "Biopiracy is the rape of our biodiversity, our intellectual and cultural heritage. It is a rape of a very very fundamental kind that goes back into the past, exists in the present and goes into the future. The WTO rules legitimize this rape. . . . The present rules are basically high-tech rules for slavery. It's just new kinds of slavery. But it is worse than the slavery on which this nation's prosperity was built. It is worse because this time it is enslaving all life -- not just human.

  Tweede aanzet: Het normaliter toch gekende gegeven dat GGO-patentering (de 'slavernij' waar Shiva op doelt) de rechtstreekse zelfdoding van ondertussen (laatste schatting Arundhati Roy) meer dan 200.000 Indische boeren heeft uitgelokt.

  Heren journalisten, als het debat maar sereen wordt gevoerd, niet? De berichtgeving en de discussies worden gefixereerd op een Vlaams actie-tje (jawel!) dat niet eens wordt aangewend om te doen wat een goed journalist normaliter hoort te doen (toch wel met begrip, het 'systeem' waarin je werkt doet het hem): n.a.v. de actie op de inhoud van het thema zelf springen en aan wezenlijke journalistiek doen, proeven of er al dan niet enormiteit achter zit, en zo ja, daar op ingaan.

  M.a.w. het is voor mij ontzettend droef dat de actie-modaliteiten uitvoerig worden verslaan, maar dat actie niet de aanleiding is tot een diep en breed bespreken van de thematiek (zijnde N.B. een bijna verloren strijd!).

  Het klinkt bijna cynisch om - in 201,1met het water aan de lippen inzake GGO's - n.a.v. zulke actie te horen zeggen: tssss... het debat dient sereen gevoerd. (Monsanto o.m. zal u goedkeurend bejegenen).

  En het klinkt nóg cynischer om te horen stellen dat er geen 'onrechtvaardige implicaties zijn' dewelke enige ongehoorzaamheid zouden rechtvaardigen.

  Het loutere bestaan van patentering van leven (zaden) heeft NA de uitspraak van Vandana Shiva tot een veelvoud van het haar toen gekende aantal zelfdodingen geleid, zeer rechtstreeks, laat dit duidelijk zijn. En oh ja, moest je eraan twijfelen - GGO's zouden enkel maar "vakliteratuur" betreffen, als amper gekend, schaars 'fundamenteel wetenschappelijk' onderzoek, indien er geen patentering mee was gemoeid.

  (Ik zwijg nog van de even belangrijke andere kwestie zijnde het zo dubieuze spelen met het voorzichtigheidsbeginsel, of, het mogelijk dr. Strangelove-gehalte van GGO's (cfr. zgn. plan B techno-oplossingen wegens onvermogen tot beheersing klimaatproblematiek, dan variant verhaal zijnd op ander domein).

  Vanuit enkel de vermelde twee aanzetten dus, doet de insteek van bovenstaande repliek van Boudry en Braeckman, hun inschatting van het thema-belang en hun doorverwijzing naar het serene debatsalonnetje, me dus wat huiveren.

  En tja, waar het toch initieel om ging: pech voor de 'bron' van de actiebedoeling om op de pers 'zoals ze vandaag is' te moeten botsen. ------------

  Mag ik niettemin met een vraag eindigen? Is het al te laat (voor de leescijfers)? Of kunnen de kranten alsnog een themanummer lanceren (à la COP 15 Kopenhagen 2009), diep en breed ingaand op GGO, n.a.v. een aandachttrekkende actie?

 • door Rik op vrijdag 10 juni 2011

  Copie van mail die ik naar de KULeuven gestuurd heb : " Gelieve te noteren dat ik mijn kinderen verboden heb om aan de KU Leuven te komen studeren. Wanneer onderzoekers ontslagen worden omdat ze in hun vrije tijd -op hun geëigende wijze- een tegensprekelijke mening poneren is de KULeuven in mijn ogen geen onafhankelijk onderzoeksinstituut meer. Leve de vrije meningsuiting en het echte onafhankelijke onderzoek met recht op tegenspraak. Ik wens mijn kinderen een betere toekomst toe dan gemuilkorfd onderzoek. Ik overtuig ook mijn vrienden om hun kinderen zeker niet aan de KULeuven te laten studeren. KULeuven is de naam Universiteit onwaardig. "

  • door brecht op vrijdag 10 juni 2011

   Wat een held! Ze zullen enorm onder de indruk zijn!

  • door Robbert op vrijdag 10 juni 2011

   Tenzij je oogappeltjes van plan zijn alles af te breken zoals Barbara Van Dyck, zullen ze niet gemuilkorfd worden, hypocriet. De KUL zal ze missen hoor, je kindjes, als ze op dezelfde manier als hun pappie denken dat dit vrije meningsuiting is.

   • door Gerd op vrijdag 10 juni 2011

    De hatelijkheid die uit deze en vorige reactie opborrelt lijkt niet erg in overeenstemming met de K van de KUL.

    Dat de overheid van de KUL het begrip vrijheid van onderzoek usurpeert in functie van plat economisch profijt en erger nog ter tot mislukking gedoemde versterking van het destructieve industriële landbouwsysteem, zou kunnen doen vermoeden dat binnenkort door deze instelling een graad in de hogere hypocrisie zal aangeboden worden.

    De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de rectoren van de andere Vlaamse universiteiten een beetje in hetzelfde bedje ziek zijn.

    Alleen de kul vond het nodig zich de kampioen van het repressieve opbod te tonen.

    • door Robbert op vrijdag 10 juni 2011

     Het gaat er voor de KUL helemaal niet over of deze proef nu 'het destructieve landbouwsysteem' ondersteunt of niet. Mevr Van Dyck is ontslagen omdat ze deelnam aan een gewelddadige actie, met vernieling van de proef tot gevolg. Dat is de essentie van de zaak. De KUL verwacht dat haar werknemers hun mening kunnen uiten door debat, er zijn duizenden manieren om je woede, frustratie, angst, noem maar op te ventileren. Jammer genoeg koos de FLM voor de verkeerde manier.

     • door froels op vrijdag 10 juni 2011

      Beste Robbert, u moet de verklaring van rector Waer lezen. Barabara VD weigerde afstand te nemen van het optreden van het FLM, en dat is de reden van haar ontslag. Dus, zoals Eva Brems et al goed analyseren in DM vandaag: omdat ze iets niet gezegd heeft. Had ze dat wèl gedaan...Dat is dus gewetensdwang, in de beste traditie van de kerk van Rome.

      • door Anne op zaterdag 11 juni 2011

       Dat past dan weer wel bij de K van KUL ;)

      • door Roger op maandag 13 juni 2011

       Frank Roels, gewetensdrang in de traditie van de kerk van Rome is volstrekte onzin, de correcte links-liberale tegenhanger van de anti-islamhaat die Wilders en het VB spuien. De KU Leuven had alle mensen die de actie steunden door hun aanwezigheid kunnen ontslaan. Ze heeft er voor gekozen om enigszins mild te zijn en enkel die ene keikop die geen berouw toonde ontslaan. Dat kan de KU nu eenmaal als werkgever: als mensen zich in een situatie werken waarin je ze kan ontslaan, kan je er voor kiezen om dat recht niet uit te oefenen voor wie schrik krijgt en belooft zijn academische zeden te beteren. Dat heeft niets te maken met gewetensdwang. Als een strafrechter uitstel van straf geeft aan iemand met een blanco strafblad die berouw toont, dan gaat geen zinnig mens zeggen dat de crimineel die geen berouw toont veroordeeld werd omdat hij of zij geen berouw wilde tonen, omdat hij of zij niet wilde inbinden voor die gewetensdwang.

   • door mieke van assche op maandag 13 juni 2011

    Wel... ik kan de ouders van die 'oogappeltjes' heel goed volgen. Tot voor kort dacht ik: de KUL is nu een uniev geworden zoals de andere... maar die K mag best blijven staan. Het feit dat Barbara VD ontslaan is, omdat ze 'weigert afstand te nemen van de gewelddadige actie', haar woorden niet terugneemt, doet me denken aan de goeie oude tijden van Moeder Overste. Berouw moest je tonen na de 'zonde', liefst ook nog een traantje laten, buigen voor de macht, dan mocht je er weer bij horen - alhoewel, je bleef wel iemand die in de gaten moest worden gehouden... en klikken was dan ook ten zeerste aangeraden. Bijzonder hoogestaand schouwspel, daar in Leuven!

    • door Roger op maandag 13 juni 2011

     Niet overdijven mensen, de KU Leuven is een universiteit zoals om het even welke andere en de K is enkel een historisch relict waar 99% van de studenten nooit mee in contact komt, buiten dan het vak Religie Zingeving en Levensbeschouwing, dat bovendien strikt wetenschappelijk aangepakt wordt, quasi vrij is van informatie over katholieke doctrine, en al helemaal geen geloof van de student vraagt. Al onze universiteiten zijn zo moreel als verenigbaar is met de imperatief om zo veel mogelijk fondsen aan te trekken. Wie overal de knokelige hand van de Kerk en haar gekuip ziet leeft in een Vlaanderen dat al lang niet meer bestaat.

     • door mieke van assche op maandag 13 juni 2011

      ... wel, dat dacht ik ook, Roger, tot het ontslag van BVD... Het verschil in houding tussen UGent en KU Leuven in dit verband is betekenisvol. Maar, aangezien je de KUL zo goed, van binnenuit, schijnt te kennen, laat je daar best eens horen dat ze de imagoschade door het onterechte ontslag van hun onderzoekster kunnen beperken door het terug in te trekken... voor het ingetrokken wordt van rechtswege ;)

      • door Roger op maandag 13 juni 2011

       mieke van assche verdraai m'n woorden niet. Ik wek nergens de indruk dat ik de KU Leuven ZO goed ken of dat ik connecties heb, ik ben simpelweg een alumnus die er op dezelfde manier als tienduizenden andere studenten quasi niet in contact is gekomen met religiositeit of zweverigheid van welk slag dan ook.

       Ik zie het imago van de KU Leuven ook niet echt schade oplopen. Zoals ik al eerder zei, wie hierdoor gedegouteerd is heeft een identitaire behoefte om overal samenzweringen van de Paapse Entiteit te zien, en zo iemand stuurt zijn of haar kroost sowieso al niet naar de KU Leuven.

       • door mieke van assche op maandag 13 juni 2011

        ' t ging me niet zozeer om samenzweringen van de Paapse Entiteit, maar om misbruik van macht en schrijnende hypocrisie. Net als in the good ol' days. De steeds verder aangroeiende petitie tegen het ontslag is een eerste bewijs van imagoschade. Verder wordt hier veel over gepraat, en hoor ik dikwijls dezelfde bedenkingen als deze die ik me heb gemaakt... niet goed bezig, KUL! (als alumnus hoef je je dat niet zo persoonlijk aan te trekken hé)

        • door Roger op dinsdag 14 juni 2011

         Wel je kan moeilijk de handtekening van een petitie halen eens je ze getekend hebt, dus zelfs al tekent er elke dag 1 persoon die petitie, dan kan je zeggen dat ze maar blijft aangroeien... zegt niet zo heel veel dus. Vraag me af of er geen zwijgende meerderheid is zowel binnen als buiten de academische wereld die geen probleem ziet in haar ontslag.

         En zelfs al tekent een kwart van de bevolking de petitie, wat dan nog? Een vergelijkbaar percentage Amerikanen gelooft dat Obama een in Kenia geboren communistische moslim is die het eerste Amerikaanse kalifaat wil stichten en al hun geweren wil confisqueren. Het is niet omdat veel mensen iets geloven dat ze gelijk hebben.

         • door mieke van assche op dinsdag 14 juni 2011

          We gaan elkaar nog vinden, Roger! ' t Is inderdaad niet omdat veel mensen iets geloven, dat ze gelijk hebben. ' t Is zelfs niet omdat veel wetenschappers iets geloven, dat ze gelijk hebben. (ook niet als ze veel geld krijgen om te bewijzen hoe groot hun gelijk wel is) ' t Is zeker niet omdat veel mensen iets niet weten, dat anderen intussen gelijk kunnen hebben. 't Is niet omdat daarover in de marge kritische teksten verschijnen, dat andere mensen, die geloven dat ze gelijk hebben, inderdaad gelijk hebben. ' t Is misschien daarom dat anderen, die denken dat die mensen geen gelijk hebben, iets doen zodat nog anderen meer kunnen weten in plaats van gewoon geloven (of verderslapen). ' t Is wellicht daardoor dat er nu zoveel nagedacht wordt over wie nu eigenlijk gelijk heeft. Gelijk of niet?

         Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties