Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Armoede, een klassenconflict?

Een bizarre vraag, zal u denken. Want als u marxist bent, dan is het evident dat de armoede van de enen een gevolg is van de rijkdom van de anderen. En als u geen marxist bent, dan denkt u wellicht dat zo’n vraag misplaatst is want geenszins kan helpen om het armoedeprobleem op te lossen.
zaterdag 30 april 2011

Edoch, ook voor neoliberalen is armoede een klassenprobleem. Het zit zo. Goed twintig jaar geleden plaatste de Wereldbank armoede weer op de internationale agenda. Dat was al eens eerder gebeurd, in de jaren ’70, maar toen werd er weinig gevolg aan gegeven.

In 1990 was dat anders. De Wereldbank en het IMF waren al een kleine tien jaar bezig met het opleggen van ‘structurele aanpassingsprogramma’s’ in derdewereldlanden die in een diepe schuldencrisis zaten. Het waren grondige hervormingsprogramma’s die het best kunnen vergeleken worden met de soberheidsplannen die in Europa nu door de Europese Unie worden voorgesteld.

Ginder, toen, net zoals nu, hier, was één van de belangrijkste punten in die hervorming het herstructureren van de overheidsuitgaven. Sociale zekerheid, zo werd gesteld, kan geen opdracht zijn voor de overheid. Wel moest die overheid de arme mensen helpen, door hen toegang te verlenen tot de markt, basisonderwijs en basisgezondheidszorg.

Arme mensen haalden immers geen voordeel uit de sociale zekerheid die enkel was bedoeld voor ambtenaren, leraren en militairen met ‘verworven rechten’. Het geld van de sociale zekerheid kwam, in de redenering van de Wereldbank, dus niet terecht ‘bij hen die het echt nodig hebben’. Arme mensen halen vooral voordeel uit een goed functioneren van de markt, zo luidt de stelling. Daarom mochten ook geen marktverstorende subsidies meer worden gegeven. Ook minimumlonen waren uit den boze, want arme mensen zijn best bereid voor minder te werken.

Het is deze redenering die, nauwelijks gewijzigd, ook vandaag in de Europese Unie wordt toegepast. Het armoedebeleid is er niet in eerste instantie om de arme mensen te helpen, maar past wel in een hervorming van de overheidsuitgaven waarbij de sociale bescherming best zo veel mogelijk verdwijnt. Vandaar dat er langer moet worden gewerkt en dat de pensioenen grotendeels geprivatiseerd worden, dat het arbeidsrecht ‘geflexicuriseerd’ wordt en dat de werkloosheidsuitkeringen zo sterk als mogelijk in de tijd moeten beperkt worden.

‘Werk lonend maken’ heet het dan. En mensen moeten ‘geactiveerd’ worden, dit is worden ingeschakeld in de arbeidsmarkt. In het Europees heet dit ‘actieve insluiting’. De achterliggende veronderstelling is dat mensen niet werken als ze daar niet toe aangespoord worden, en dat doe je best door de uitkering in te trekken.

Het klassenconflict is dus nog zeer duidelijk aanwezig in dit neoliberale discours, maar het heeft wel een andere betekenis gekregen. Er is geen conflict tussen armen en rijken, maar wel een conflict tussen niet-arme werknemers met sociale zekerheid en verworven rechten, enerzijds, en arme mensen zonder werk. De rijken worden ongemoeid gelaten.

Ook voor de herverdeling is dit zo. Het zijn de niet-arme werknemers die op hun sociale zekerheid moeten inleveren voor ‘hen die het echt nodig hebben’. Logisch toch?

Wie wil begrijpen waarom de armoede niet opgelost geraakt, moet daar eens over nadenken. Want op die manier creëert het systeem voortdurend meer armoede, door mensen werkloos te maken, hun uitkering in te trekken, tijdelijke en slecht betaalde jobs aan te bieden, en openbare diensten te beperken.

En op die manier zet het systeem arme mensen op tegen werknemers en werknemers tegen armen. De rijken lachen in hun vuistje.

Terwijl iedereen die armoede bestudeert weet dat het probleem slechts kan worden opgelost met een rechtvaardig belastingsysteem waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, met een goede sociale bescherming en met degelijke openbare diensten. Slechts op die manier kan men het verarmingsproces stopzetten.

Maar ach, er is niets nieuws onder de zon. Al eeuwenlang herhalen zich dezelfde mechanismen en worden dezelfde verhalen over armoede verzonnen, telkens in een nieuw kleedje, aangepast aan de tijd, maar telkens met eenzelfde basisgedachte. Laat de armen arm zijn, en laat ons doen alsof we ze helpen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

6 reacties

 • door manuel op maandag 2 mei 2011

  mensen in armoede betalen meer dan de minderklasser voor de welvaard samenleving die hun opgelegt word . elke tewerksteling die zo gezegt begeleiding is voor kansegropen is te koste van de arbeidmarkt voor mensen in armoede . de doorstroming van mensen in sociale tewerkstelling is heel laag ,naar vaste jobs of ondersteuning job binnen de sociale tewerkstelling . deze worden ingevuld door de middeklasser op basis van hun opleiding die niets te maken heeft met de inhoud van de job . geen een voorbeeld iemand binnen de begeiding van een schoonmaak opdracht vragen ze een master in mensweteschap .ik stel dan de vraag welke ervaring heeft deze persoon in schoonmaak . thuis gekomen is hij / zij het werk gedaan door een pwa . heel de sociale tewerkstelling is een tewerkstelling dat de kansegroepen een armoede loon kregen en de middeklasser een leefbaar loon hebben .

 • door De Witte Bernard op maandag 2 mei 2011

  Voorafgaande opmerking : Onderstaande tekst is slechts een voorstel om te komen tot een ernstige herverdeling van de rijkdom. Het is zeker geen te nemen of te laten methode, en positieve kritiek is meer dan welkom. Wel hou ik vast aan het basisprincipe, dat om de armoede effectief te bestrijden de (super)rijkdom dringend moet aangepakt worden. Van dat standpunt zal ik in geen geval afwijken, alle kritiek ten spijt. Ik erken ook dat er uiteraard meer nodig is om te komen tot een rechtvaardige wereld dan alleen onderstaand model, het is slechts één van de wegen waarlangs die nieuwe wereld (en nieuwe mens) kan gevormd worden.

  Er wordt al lang gesproken over armoede, 1 op 7 Vlamingen leeft onder de armoedegrens, en jaarlijks is er een dag van verzet tegen extreme armoede. Dat is allemaal heel mooi, maar het wordt hoog tijd (liefst op wereldvlak) van de jaren van verzet tegen extreme rijkdom, omdat superrijkdom enkel verkregen wordt door uitbuiting van anderen, en dus fundamenteel onrechtvaardig is. Daarom ben ik begonnen een voorstel uit te werken om superrijkdom uit te bannen. Omdat ik nu eenmaal EU-burger ben, heb ik alles berekend in euro, maar het kan uiteraard omgezet worden in andere munten. Mijn eerste uitgangspunt is het bruto minimumloon (alle cijfers die ik gebruik zijn afgerond en dienen slechts als voorbeeld om tot een uiteindelijke berekening van de rijkdomgrens te komen). De basis van die berekening is het brutominimumloon, dat ik hier voor het gemak vaststel op 18000 euro (omdat dit deelbaar is door 12). Daarvan uitgaande stel ik de basis van het maximumnettoinkomen (de som van onroerende inkomsten, roerende inkomsten en bedrijfsinkomsten, met aftrek van sociale bijdragen en personenbelasting) vast op 50 maal het brutominimumloon, dus 900.000 euro. Dat is de theoretische maximumgrens. (dat is al heel veel geld). Er zijn hieraan echter enkele toevoegingen aan te brengen. Vooreerst, en dit in tegenstelling tot de personenbelasting, worden de netto-inkomens van partners samengevoegd. Roerende inkomsten van kinderen ten laste die nog geen eigen bedrijfsbezigheid uitoefenen worden eveneens toegevoegd aan dat netto-inkomen. Maar inkomsten van kinderen die een zelfstandige bedrijfsactiviteit uitoefenen worden afzonderlijk genomen. Het moet hier wel gaan om minstens reële activiteiten, in geval blijkt dat het om een fictief inkomen gaat, moet dit bij het netto-inkomen van de ouders gevoegd. Ten tweede wordt aan gans het systeem een correctie toegevoegd voor personen ten laste, dit op basis van 1000 euro per maand per persoon ten laste, dus 12000 per jaar per persoon ten laste. Deze vrijstelling geldt voor elk inkomen, van het laagste tot het maximum-inkomen. Daarbij dient opgemerkt dat gezien de samenvoeging van inkomsten van partners steeds één partner als één persoon ten laste wordt beschouwd. Daarenboven, zoals nu ook het geval is, wordt een gehandicapte geteld voor twee personen ten laste. Aangezien de roerende inkomsten van kinderen zonder eigen bedrijfsactiviteit bij het netto-gezinsinkomen worden gevoegd, blijven deze kinderen ten laste. Ten derde wordt een vrijstelling toegestaan voor beleggingen in staatseffecten en/of beleggingen in onafhankelijke KMO’s (met uitzondering van bedrijven die militaire producten vervaardigen) tot een maximum van 20% van het nettobedrijfsinkomen. Maar bedrijven in franchising en/of bedrijven die deel uitmaken van een winkel- of andere bedrijfs-keten worden niet als KMO’s aangemerkt. Bijgevolg kunnen beleggingen in dergelijke bedrijven niet in aanmerking komen voor de bovengenoemde vrijstelling. Hetgeen boven de volgens hierboven berekening boven de uiteindelijke rijkdomgrens gaat, wordt aan 100% belast. De berekening gebeurt tegelijk met de berekening van de personenbelasting, omdat dan alle gegevens bekend zijn. Nog een paar bijkomende bemerkingen in verband met het netto bedrijfsinkomen : Ten eerste worden afscheidspremies en opzegvergoedingen gespreid over drie jaar. Ten tweede, bij de berekening van het netto bedrijfsinkomen wordt er rekening gehouden met giften tot maximum 20% van het bedrijfsinkomen na aftrek van sociale bijdragen. Tenslotte voeg ik hieraan toe, dat de maximumgrens al behoorlijk hoog wordt gesteld, rekening houdend met de toegestane vrijstellingen. Het is dus pas van toepassing op superhoge inkomsten. Uiteraard dienen de voorgestelde bedragen geregeld aangepast te worden aan de index, met als volgende methode : eerst wordt het gemiddelde maandinkomen van alle inwoners van het betreffende land berekend (= jaarinkomen/12). Hierop wordt, indien de index met 2% verhoogt, de bruto-indexverhoging berekend, die dus voor iedereen een gelijk brutobedrag oplevert. Dit om te vermijden dat er een grotere kloof ontstaat tussen arm en rijk. (Het zou ten andere goed zijn als nu reeds deze manier van indexaanpassing zou toegepast worden ipv van een procentuele verhoging van het inkomen, dat alleen maar leidt tot vergroting van de kloof tussen arm en rijk). De basisrijkdomgrens van 900.000 euro echter kan niet verhoogd worden, en er is bijgevolg hierop geen indexering van toepassing. Waar ik me maar al te goed van bewust ben, is dat dit vastleggen van een rijkdomgrens niet door één enkel land apart kan doorgevoerd worden. Het zou minstens op schaal van EU en/of USA of China of India moeten doorgevoerd worden. Hier zit momenteel een groot obstakel, er moet gezocht worden naar tussenstappen om te komen tot medewerking van de overheden. Dat wordt nog een hele klus, voor het ogenblik lijkt het haast onmogelijk, maar we moeten ergens beginnen. Ik ben er persoonlijk nog niet uit welke de eerste tussenstap kan zijn, daarover dient nog goed nagedacht te worden – alle hulp is welkom.

  Al het bovenstaande is maar een tussenstap om te komen tot een rechtvaardiger verdeling van de beschikbare goederen. Het uiteindelijk doel is een totale gelijkheid van alle mensen op financieel, economisch en politiek vlak. Intussen moeten de armen rijker en de rijken armer worden. Dit kan in opeenvolgende stappen, door de verhouding tussen arm en rijk gaandeweg te verkleinen : van een verhouding van 1 tot 50 overgaan tot een verhouding van 1 tot 40, later van 1 tot 30 enz. Een bijkomend middel als tussenstap tot de gelijkheid is een belasting op grote fortuinen, de miljonairstaks is hiervoor een efficiënt middel, evenals als een taks op financiële transacties (de zogenaamde Tobin-taks).

  Utopie ? Ja, maar dan in de juiste betekenis van het woord, dat totaal verschilt van een illusie. Een utopie is een toekomstverwachting, die niet onmiddellijk verwezenlijkbaar is, maar na enkele tientallen jaren wel kan verwezenlijkt worden. Het algemeen stemrecht in België was in de 19de eeuw een utopie, die intussen al lang werkelijkheid is geworden, om maar één voorbeeld te geven. Uiteraard zal dit niet zonder strijd bereikt worden, dus werknemers en middenstanders aller landen verenigt u – je hebt niets te verliezen, je kan er alleen maar beter door worden. “Be realistic : ask the impossible”.

 • door verhulst gerry op maandag 2 mei 2011

  Armoede: de universiteit is gedemocratiseerd, maar aan de unief lachen ze je wel uit als je van eenvoudige komaf bent: Aan de UGent geldt: beter rijk geboren dan intelligent. Zo wordt armoede erfelijk. Maar iedereen betaalt wel voor de RIJKSuniversiteit te Gent

 • door Danny Braaklandt op dinsdag 3 mei 2011

  Het zijn de doeners die niet arm zijn die het werk nemen en op het recht van hun sociale zekerheid moeten inleveren voor hen (ook werkloze mensen en mensen die maatschappelijk uit de boot vallen), de onbewuste werktuigen die in handen zijn van de denkers.

  Marx beweerde dat de zelfvernietiging van het kapitalisme en de opkomst van het proletariaat in feite onvermijdelijk waren. Vervolgens legde Marx de basis van de sociale structuren uit de economische krachten namelijk, ruil, distributie en consumptie in het gedachtegoed dat hij achterliet. Het heden en het verleden wordt in verklaring gebracht door moderne denkers die ons het leven beter zouden moeten maken.

 • door mrs liefheeft op woensdag 9 november 2011

  Wilt u een financiering en je hebt teleurgesteld door banken. Wij kunnen directe financiering van maximaal 5 miljoen tegen gunstige rentetarieven. Wij bieden 100% financiering van diensten waaronder: - Conventionele en persoonlijke leningen aan particulieren; Commercial termijn leningen voor middelgrote en grote zakelijke ondernemingen, Small Business Administration (SBA) lening voor kleinschalige zakelijke ondernemingen, Angel financiering en start-up bedrijven leningen; investeringskredieten en Real Estate leningen, residentiële en commerciële financiering, en Warehouse financiering. Neem contact met ons op voor meer details bij - Wilt u een financiering en je hebt teleurgesteld door banken. Wij kunnen directe financiering van maximaal 5 miljoen tegen gunstige rentetarieven. Wij bieden 100% financiering van diensten waaronder: - Conventionele en persoonlijke leningen aan particulieren; Commercial termijn leningen voor middelgrote en grote zakelijke ondernemingen, Small Business Administration (SBA) lening voor kleinschalige zakelijke ondernemingen, Angel financiering en start-up bedrijven leningen; investeringskredieten en Real Estate leningen, residentiële en commerciële financiering, en Warehouse financiering. Neem contact met ons op voor meer details bij lovethloanoffer2002@live.com

  Wilt u een financiering en je hebt teleurgesteld door banken. Wij kunnen directe financiering van maximaal 5 miljoen tegen gunstige rentetarieven. Wij bieden 100% financiering van diensten waaronder: - Conventionele en persoonlijke leningen aan particulieren; Commercial termijn leningen voor middelgrote en grote zakelijke ondernemingen, Small Business Administration (SBA) lening voor kleinschalige zakelijke ondernemingen, Angel financiering en start-up bedrijven leningen; investeringskredieten en Real Estate leningen, residentiële en commerciële financiering, en Warehouse financiering. Neem contact met ons op voor meer details bij - Wilt u een financiering en je hebt teleurgesteld door banken. Wij kunnen directe financiering van maximaal 5 miljoen tegen gunstige rentetarieven. Wij bieden 100% financiering van diensten waaronder: - Conventionele en persoonlijke leningen aan particulieren; Commercial termijn leningen voor middelgrote en grote zakelijke ondernemingen, Small Business Administration (SBA) lening voor kleinschalige zakelijke ondernemingen, Angel financiering en start-up bedrijven leningen; investeringskredieten en Real Estate leningen, residentiële en commerciële financiering, en Warehouse financiering. Neem contact met ons op voor meer details bij lovethloanoffer2002@live.com

 • door mejtvan op woensdag 9 november 2011

  Dringend lening Dringend

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties