Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Eénzijdige stappen nodig voor klimaat

Het mondiale bestuur loopt meer dan mank. Een deugdelijk financieel systeem opzetten lukt niet, de wereldhandel fair organiseren evenmin, en tot het klimaatakkoord komen dat we echt nodig hebben ook al niet, niet in Kopenhagen en niet in Cancun. Het is hoog tijd om een krachtig wapen van stal te halen, het zetten van eenzijdige stappen.
maandag 13 december 2010

Het is tijd om het voluit te beseffen. Overeenkomen over het mondiale beleid dat we moeten voeren, is niet vanzelfsprekend. De Wereldhandelsorganisatie bijvoorbeeld slaagt er al jaren niet meer in om akkoorden te sluiten. Losgeslagen financiële markten en falende bankiers aan banden leggen, wil de wereld al evenmin echt lukken. En bindende afspraken maken over hoe we de dreigende klimaatverandering grondig aanpakken, zat er in Kopenhagen, en nu ook in Cancun, niet in.

Teleurstelling helpt ons niet verder

Teleurstelling, hoe gerechtvaardigd ook, zal ons niet verder helpen. Want natuurlijk is dit geen eindpunt. Met of zonder goed klimaatakkoord, voor alle overheden, of het om gemeenten, provincies, regio's, individuele landen, Europese Unie of andere internationale organisaties gaat, voor alle economieën, voor alle burgers en samenlevingen blijft de uitdaging dezelfde: vanaf nu zo snel mogelijk een economie bouwen die zonder de aarde te verknoeien voldoende welvaart produceert om alle wereldbewoners goed te laten leven.

Niemand heeft ook maar één gegronde reden om daar geen voortgang mee te maken, niet omdat zeg maar de Verenigde Staten als land zijn verantwoordelijkheid nog niet neemt - velen in de Verenigde Staten doen dat overigens wel - en evenmin omdat andere landen nog niet mee willen. Waarom is dat zo?

De ingrepen die nodig zijn voor het klimaat zijn net dezelfde als nodig om dure olierekeningen en luchtvervuiling te vermijden en om welwaart en jobs te creëren.

Overloop alle ingrepen die we moeten doen om klimaatverandering te voorkomen: meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, passieve woningbouw, voedsel van korter bij huis, recyclage van materialen en zelfs dematerialisering. Het zijn net dezelfde ingrepen die vermijden dat we te maken krijgen met een onbetaalbare olierekening of zelfs moeten gaan vechten voor de schaarser wordende olie. Het zijn dezelfde ingrepen om de luchtvervuiling te voorkomen die vele Belgen en Nederlanders hun gezondheid en een fiks stuk van hun leven kost. En het zijn dezelfde die ons aan een economie helpen die veel minder afhankelijk is van crises elders en veel meer mensen aan een goede en zekere job helpt.

Van éénzijdige stappen inzake reductie van broeikasgassen wordt iedereen beter

Om het Cancun-proces weer op de sporen te krijgen, hebben overheden en samenlevingen uit de hele wereld een krachtig wapen. Ze kunnen maar best overgaan tot het zetten van éénzijdige stappen inzake reductie van broeikasgassen, liefst vandaag al. Daar worden zowel zijzelf als de hele wereld beter van.
Laten wij Europeanen vooral maken dat de Europese Unie hierin voorgaat.

Neen, we snijden daarmee niet in ons eigen vel

Snijden we dan niet minstens in het vel van onze exporteurs wanneer landen als de VS of andere geen vergelijkbare CO2-maatregelen nemen? Die bedenking vergt inderdaad een antwoord. En dat antwoord is er ook. Tegenover ecologische dumpingpraktijken van sommige industrieën passen - zolang zij blijven duren - sancties zoals invoerheffingen en -beperkingen, desnoods zelfs een invoerverbod.

En dit heeft niets met protectionisme te maken, maar alles met onze plicht om het milieu en de aarde te respecteren en daartoe een duurzame economie uit te bouwen... Dit heeft alles te maken met het recht van onze mensen hier en van alle mensen ter wereld om door middel van die sociaalecologische economie een menswaardig inkomen te verdienen en de vruchten van een welvaartsstaat te kunnen blijven plukken, ook voorbij het jaar 2050. Dat is eigenlijk vlakbij.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

14 reacties

 • door Wouter Braeckman op vrijdag 10 december 2010

  Ik ben echt blij te horen dat men stilaan tot dit besluit komt. Zoals ik in eerdere artikels al heb geschreven. Het democratisch principe is iets prachtig, en als je veel tijd hebt kan je op deze wijze tot prachtige beslissingen komen. Maar als het snel moet gaan, kan het serieus nefast zijn. Ik geef altijd het voorbeeld van organisatiekunde. Een organisatiedeskundige heeft een aantal basisstramienen van organisaties laten zien. Één ervan was de familiale organisatie waar iedereen gelijkwaardig is aan elkaar. Om snel en effectief te kunnen reageren op mogelijke veranderingen die zich in een samenleving voordoen (trouwens één van de fundamenten van een samenleving), is zo een organisatie in de meeste gevallen een ramp. Om dit nu toe te passen op het probleem met betrekking tot het klimaat. Als we gaan wachten tot als alle regeringen instemmen tot een akkoord die een serieuze reductie van onze uitstoot als doel heeft, dan kunnen we ons best voorbereiden op nog een paar jaar (in het beste geval) zonder akkoord. En dit is louter iets menselijks. Zoals reeds gesteld, men noemt dit diffusie van verantwoordelijkheid in de psychologie. A doet niets omdat B niets doet, en C kijkt er naar, en doet ook niets. En dat is juist wat er nu gebeurt. Europa kijkt naar de VSA, die doet nauwelijks iets (het geheel bekeken dan). Europa vreest voor ongelijke concurrentie, en doet dus ook niets. Hetzelfde met India, China, Brazilië, Rusland, om maar enkele te noemen. En wat is er op het einde van de reeks vergaderingen bereikt? Juist niets. Hier blijkt nogmaals dat Wazlawick (ik hoop dat het juist is gespeld) het bij het rechte eind had als hij zekerheid als één van de fundamenten noemde in zijn piramide. De elementen die een mens nodig had voor een gelukkig bestaan. De zekerheid dat we toch niet afwijken van het reeds bewandelde pad, de zekerheid dat we ook in de toekomst ook op dezelfde wijze energie kunnen opwekken. Voor de heersende economische klasse, de zekerheid dat alles blijft zoals het is en zij aan de macht blijven. Maar om voort te gaan op de klimaatproblematiek. De enigste oplossing om uit die impasse te geraken, is dat iemand het initiatief neemt en de pioniersrol op zich neemt. Het initiatief om zichzelf strenge regels op te leggen, zodanig dat de industrie haar beleid wel moet omwerpen. De technologie is er, de plannen om de teorie in praktijk om te zetten ook, dus op wat wachten we eigenlijk nog. Overlaatst zat de nationale politiek vol over beloften dat zeker iedereen zijn verantwoordelijkheid ging opnemen. In de Belgische politiek verstaat men de implementatie van die woorden blijkbaar niet, maar ook in de internationale politiek zit er daar wat schor!

 • door frank willems op zaterdag 11 december 2010

  Een goed artikel. Laat ons de EU verder onder druk zetten. En de Chinezen als aansporing in het oog houden. Die gaan in maart een nieuw vijfjarenplan goedkeuren met sterke ambities om de uitstoot af te remmen en te evolueren naar een groene economie. Met of zonder akkord in Cancun.

 • door mootsieo op zaterdag 11 december 2010

  Er moet dringend meer druk gezet worden op de verantwoordelijke leiders maar ook in het middenveld hier bij ons moeten wij Jan modaal dringend wijzen op de afkomende catastrofe indien er niet snel gehandeld word,misschien schiet men eindelijk eens wakker.

 • door Speertje op zaterdag 11 december 2010

  Zonder het voorkomen van de op handen zijnde klimaatcatastrofe heeft het niet veel zin nog over economische of menselijke activiteiten tout court te spreken, want die zullen dan ophouden.

  De enige manier om de finale ramp te vermijden is zeer vlug stoppen met het ontginnen en verbruiken van fossiele brandstoffen. Het feit dat dit niet gebeurt is, zoals de ter zake meest gezaghebbende econoom Lord Stern zegt, het historisch zwaarste en vérst-strekkende marktfalen van het globale economische systeem.

  Na 20 jaar internationale klimaatonderhandelingen is de uitstoot van koolstof in de atmosfeer met 40% gestegen in plaats van gestabiliseerd, laat staan gedaald. Het IEA voorspelt in zijn nieuwste energierapport een blijvende stijging van het wereldwijde energieverbruik en dito broeikasgasuitstoot. Hernieuwbare -koolstofvrije- technologie zou slechts een deel van de toegenomen vraag kunnen opvangen.

  De enige manier om fossiele brandstoffen uit de markt te prijzen is het stopzetten van de nog steeds massale subsidies ervoor, zoals ook het IEA bepleit, én het verrekenen in de prijs van de schade aan de atmosfeer, aan het locale milieu en van de reële schaarste. De prijs van koolstof aan de bron hoog genoeg stellen is de enige mogelijkheid om de noodzakelijke energietransitie te doen slagen.

  Dat uiteindelijk niet alleen een technologische maar ook een culturele omslag redding moet brengen moge duidelijk zijn. De dogma’s van de consumptiemaatschappij - de economische groei, de export-en importeconomie, het particulier gemotoriseerd vervoer en vliegtuigreizen , de overmatige vleesconsumptie, de ongebreidelde vermenigvuldiging van electronische en elektrische apparaten en gadgets - zijn nu eenmaal onverenigbaar met een duurzame samenleving die een leefbare wereld nalaat voor volgende generaties.

  Alle maatschappelijke actoren moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. De tijd voor het doorschuiven van de zwarte (koolstof) Piet is niet langer voorhanden.

  Europa kan en moet inderdaad het voortouw nemen. Het continent waar de industriële revolutie en de globalisering begonnen , kan deze destructieve processen ook ontmantelen en een ecologische samenleving initiëren. De zogenaamde welvaartstaat - die zelf een product is van de industrialisering - zal wel op een heel andere leest moeten worden geschoeid. Het soort welvaart en het soort staat die vandaag heersen zijn ecologisch noch democratisch houdbaar of wenselijk.

  • door Alice Tromm op maandag 13 december 2010

   Geboorte beperking bent u vergeten te melden. Als een wereldbevolking kan exploderen van 1 miljard in 1890 tot bijna 7 miljard 120 jaar later dan weten we toch waar het probleem ligt? Niet bij de economie want anders hadden we nu 6 miljard mensen die doodhongeren.

   Een duurzame samenleving is alleen mogelijk als er onmiddellijk wereldwijd een geboorte beperking wordt ingesteld. Aangezien dit onmogelijk is door de vele godsdiensten zal dit wel nooit plaats vinden. Dus zeg maar dag aan alle wilde dieren. Wereldwijd, jammer genoeg. Afschaffen van kinderbijslag kan misschien helpen.

  • door ducdorleans op maandag 20 december 2010

   hoe ga je tot die "ecologische samenleving" komen ?

   door overtuigingskracht ? ga je een politieke partij stichten of een bestaande omvormen ? ga je aldus de Belg trachten te overtuigen ?

   of is het door strijd ? moderne RAF ? doden en gewonden bij de ongelovigen ?

   • door Speertje op dinsdag 21 december 2010

    geachte duc,

    Als U mijn bijdrage aandachtig leest zult U een vrij concreet voorstel terugvinden - zoals ook Dirk Barrez een nogal concreet voorstel doet, dat mogelijk in lichtjes andere vorm door de Franse minister van leefmilieu op een volgende Europese Raad zou kunnen voorgelegd worden.

    Het komt er vanzelfsprekend op aan een democratische meerderheid ervoor te vinden.

    Gezien het feit dat zelfs een duc veel water bij de vandaag al niet meer zo zuivere wijn zal moeten doen om de ecologische toekomst van volgende generaties te vrijwaren is deze meerderheid, zo vrees ik, niet voor morgen.

    Het is dan ook niet denkbeeldig dat op de puinhoop van het ecologisch en economisch ineenstortende globale industriesysteem niet zo democratisch gezinden het mensonvriendelijke heft in handen zullen nemen. Zij zullen vooralsnog gevolgd worden door de gelovige aanhang van de industriële megamachine, die volgens het heersende dogma voor alles een oplossing heeft.

    Zoals alle dogma's zal ook dit een begoocheling blijken.

    met aristocratische groeten,

    Speertje

 • door Alice Tromm op maandag 13 december 2010

  Is Climate Gate hier niet bekent? Er bestaat geen bewijs dat de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt. Verder is er geen opwarming meer sinds 1998. er is eerder een koeling aan de gang.

  Dit zijn weer gesubsidieerde banen waar inderdaad Jan Modaal aan kan mee betalen.

  Verder hoor ik hier geen kritiek op China, die alle milieu wetten aan hun laars lappen. Maar natuurlijk wel op de VS (wie anders)

  Over olie gesproken, dat is er genoeg en er worden maandelijks nieuwe olievelden ontdekt. Vooral in Zuid Amerika en voor de kust van west Afrika. Denken jullie echt dat deze landen zich gaan houden aan belachelijke voorstellen van klimaat congressen?

  Waarom worden deze congressen niet via Webinar gegeven? Dat is pas milieu vriendelijk, wereldwijd via computers verbonden met een presentatie, in plaats dure vliegreizen en dure hotels, betaald door wie? Door Jan Modaal?

  Wat wel op grote schaal gebeurd is het uitroeiing van wilde dieren, vooral in Afrika en speciaal de neushoorn. Die markt ligt in CHINA.

  Maar acties tegen uitroeiing van diersoorten is natuurlijk niet zo Trendy als climate change congressen. Het probleem om diersoorten te redden is dat er een onmiddellijke actie nodig is. En wel met geweld om de stropers op te sporen en te arresteren. Geen congressen maar onmiddellijke actie is er nodig maar helaas de zogenaamde "wereldredders" zijn doof om de dierenwereld te redden.

  • door han op maandag 13 december 2010

   Er zijn jagers die beweren dat al dat gedoe over bedreigde diersoorten een groot complot is van de 'agro industrie'. 'Animal Gate' noemen ze het. Nog nooit van gehoord? Ik wil maar zeggen, je hebt altijd mensen die van alles en nog wat ontkennen. Ik las pas dat er nu ook mensen zijn die beweren dat AIDS niet bestaat, ... Gelukkig bestaan er wetenschappers die op wetenschappelijk manier de wereld bestuderen, analyseren, .... en problemen signaleren en als het goed gaat zelfs oplossingen aanreiken.

   Stond je er trouwens al eens bij stil dat de opwarming van het klimaat heel wat diersoorten bedreigd. We hebben het over honderden tot duizenden soorten. Maar je hebt gelijk dat de tijd van palaveren eigenlijk voorbij is en dat er dringend actie nodig is. Nu nog de politici zover krijgen dat ze het algemeen belang laten voorgaan op het individueel belang van enkele industriëlen, energiebedrijven, ....

  • door Wouter Braeckman op dinsdag 14 december 2010

   Als we het dan toch over geschiedenis hebben, en het vooruitschuiven van de positieve aspecten, en het vergeten van de negatieve elementen, wil ik het volgende kwijt. In de psychologie wordt gesteld dat, alhoewel wij ook eigenlijk dieren zijn, wij één enorm voordeel op onze soortgenoten hebben. Met onze hersens (een ongelooflijk ingewikkeld ding waar de wetenschap echt nog in zijn kinderschoenen staat) zijn wij in staat informatie uit het verleden op te slaan, dit gedeeltelijk te verplaatsen (in gedachten welteverstaan) naar een toekomstige situatie, en op basis daarvan weldoordachte redeneringen op te zetten, en op ratio gesteunde beslissingen te nemen In mijn opleiding sociaal werk aan de KATHO heb ik iets gelijkaardigs gezien, het was trouwens één van mijn eerste lessen. “We moeten blijven geloven dat we steeds naar een betere wereld gaan, dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Dat we altijd gaan naar een betere wereld”. Maar tot zover de theorie. Dat was blijkbaar buiten de waard van de praktijk gerekend. Wat er gebeurt is heel simpel, het past niet binnen het kraam van de heersende economische gang van zaken, en we leggen de informatie naast ons neer Tot mijn grote ergernis moet ik vaststellen dat je nauwelijks kan spreken van een betere wereld. Au contraire. De fouten van het verleden blijven terugkomen. Conflicten blijven uitgevochten worden, we blijven stelselmatig de alarmkreten negeren die de natuur ons stuurt. ('t Is net zoals pijn, ook een waarschuwing van het lichaam dat er iets fout loopt) We weten dat we tegen een eindige planeet aankijken, dat we al op haar reserves teren (als we er al niet over zitten!), toch blijven we groei stimuleren (leve het neo-liberale project!). Juist een boek aan het lezen, getitteld “WELVAART ZONDER GROEI” en daarin staat een zinnetje. Ik zou dat de quote van de dag willen noemen: “Onze economie is totaal ecologisch ongeletterd” Zoals al eerder gesteld, we hebben zelf een systeem opgezet (de wetenschappen) om een gedetailleerd beeld te krijgen over het verleden, de toekomst (nabij, zowel als verre), en zo te vermijden dat we opnieuw dezelfde fouten maken, maar wat doen we? In plaats van die informatie tenvolle te benutten, leggen we die gewoon systematisch naast ons neer. Het klimaat is maar één voorbeeld Een van de fundamenten die een mens nodig heeft om een iets of wat gelukkig leven te leiden, is zekerheid. Denk maar aan de piramide van Maslov. De wetenschap geeft ons min of meer die zekerheid. Laat ons dat dan ook gebruiken hè!!

 • door Cema op dinsdag 14 december 2010

  Ook Gorbatsjov zette ongeziene eenzijdige stappen die blijk gaven van een duidelijk ideologische wending. Het was het begin van het einde voor de SU. Misschien één van de redenen waarom zich kwetsbaar opstellen tav andere machtspolen tot op vandaag met existentiële achterdocht wordt aanzien. Ik ga weliswaar volledig akkoord, moreel leiderschap begint m.i. met het goede voorbeeld tonen, en als dat ten koste gaat met het verlies aan concurrentiekracht, dan durf ik te stellen dat de gemiddelde Europeaan van de 21e eeuw daar klaar voor is. Onder het motto: "Never waste a crisis".

 • door Speertje op dinsdag 21 december 2010

  Voor wie het zou ontgaan zijn : als er één zaak gebakken lucht is , dan wel het zogenaamde climategate, een sinistere machinatie door criminele belangengroepen. De Republikeinse ' ongeletterde' klimaatnegationisten gaan het nog eens proberen op te voeren in een poging iedere vorm van klimaatpolitiek in de VS te verhinderen. Erg genoeg kreeg dit vermeend sensationele climategate in het afgelopen jaar in de mainstream internatonale pers wel méér aandacht dan de eigenlijke klimaatcrisis. ( zie ook het interview met Noam Chomsky op DWM )

  En voor wie het nog niet zou beseffen als gevolg van slechte berichtgeving op o.m. de vrt : de hevige sneeuwval en relatief strenge winter zijn volgens klimaatwetenschappers en meteorologen zeer goed te situeren in of beter het gevolg van de globale klimaatverandering.

  Het klimaatrampjaar 2010 is slechts een voorbode , die vroeger is gearriveerd dan tot voor kort verwacht werd.

 • door sophia hiddema op maandag 12 december 2011

  Uw krant vind ik buitengewoon goed. Ik ben een oude vredesvrouw en was actief in de jaren 80, maar ben nog steeds zeer geïnteresseerd. Uw krant voldoet aan mijn verwachtingen en geeft broodnodige informatie.

 • door sophia hiddema op maandag 12 december 2011

  Uw krant vind ik buitengewoon goed. Ik ben een oude vredesvrouw en was actief in de jaren 80, maar ben nog steeds zeer geïnteresseerd. Uw krant voldoet aan mijn verwachtingen en geeft broodnodige informatie.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties