Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu
Opinie

De islammythe

Ico Maly (coördinator Kif Kif) analyseert de betekenis van 'islam' in de nieuwsproductie. Hij doet dat aan de hand van de berichtgeving over de Vlaams-Turkse film 'Turquaze'. Deze analyse vormde de basis voor een inleidende lezing op de VOEM-emancipatieprijs 2010.
donderdag 4 november 2010

Moslims hebben over iets alvast niet te klagen: er is geen gebrek aan aandacht voor hen in de media. Nagenoeg dagelijks komen moslims of 'de islam' er aan bod. Het zogenaamde islamdebat is altijd nieuws, opnieuw en opnieuw. Opvallend, 'de islam' doet het vooral goed in tijden van nieuwsschaarste. Het islamdebat is een format, dat keer op keer terugkomt en steeds voldoet aan een bepaalde timing, framing en betekenis.

Dit leidt ertoe  dat de woorden 'moslim' en 'islam', die schijnbaar zuiver beschrijvend en neutraal zijn, een extra betekenis verwerven die niet meer uitgesproken moeten worden om invloed uit te oefenen. Deze betekenisconstructie zal ik de islammythe noemen. Het is die historisch gegroeide betekenis over wat islam is en wie moslims zijn die bepalend is in de interpretatie van mediaberichtgeving. Maar ook in de keuze van al dan niet nieuwswaardige thema's.

De islammythe

Wat is dat nu, die islammythe? Ik ontleen het mytheconcept aan Roland Barthes, een vooraanstaande Franse taalkundige. Hij ontwikkelde zijn theorie in zijn klassiek werk 'Mythologieën' (1). Barthes stelt daar dat de mythe ontstaat uit het verloren gaan van de historische hoedanigheid van de dingen; wat ze daarvoor teruggeeft is een 'natuurlijk beeld' van die werkelijkheid. Een mythe, zo stelt hij, is dus een soort spraak. Het is een communicatiesysteem, een manier van betekenis toekennen en opleggen aan bepaalde woorden.

Een mythe herleidt die betekenis tot een vaststaande essentie. Mythes genereren dus een nieuwe betekenis die meer en meer gepresenteerd wordt als dé betekenis. Mythes kapen de oorspronkelijke betekenis van een woord bovendien zonder die oorspronkelijke betekenis te elimineren.

Dit zorgt natuurlijk voor behoorlijk wat retorische macht, de auteur kan immers steeds kiezen tussen de twee betekenissen. Hij kan de neutrale betekenis opdissen bij gevallen van kritiek, goed wetende dat de meerderheid echter de betekenis van de mythe zal lezen in het concept. Dit mytheconcept is uiterst verhelderend als we dat toepassen op 'de islam' of 'moslim'.

'Islam' of 'de moslim' lijken ook voor moslims eenduidige termen te zijn. Ze lijken een vaststaande en eenduidige betekenis te hebben. Vele moslims verstaan dan onder islam, een religie van vrede en liefde. Ze hebben een brede waaier aan referenties die opgeroepen worden door deze woorden: ze denken aan bepaalde geloofspunten, aan praktijken en rituelen, … Deze moslims hebben dan zeer positieve associaties bij het lezen van het woord islam of moslim.

Kijken we echter naar de concrete realiteit, dan zien we dat moslims zeer verschillende interpretaties hebben van dat woord en wat het betekent. Sommige moslims dragen een hoofddoek, anderen niet, sommigen bidden vijf maal per dag, anderen niet, sommigen gaan op vrijdag naar de moskee, anderen niet, sommigen kijken naar erotische films, anderen niet, … Iedere moslim lijkt te begrijpen wat 'islam' of 'moslim-zijn' betekent. In de praktijk zien we dat er zeer veel verschillen zijn in beleving en interpretatie. Er is dus geen vaste essentie, de positieve connotaties delen ze echter wel.

In contrast, betekende het woord islam, twee à drie decennia geleden, voor de meeste Vlamingen niet meer dan de oorspronkelijke woordenboekbetekenis: de religie van de moslims. Veel associaties kwamen daar niet bij kijken, de meeste mensen hadden nog nooit een moslim van dichtbij gezien, laat staan dat ze veel noties hadden van de theologische leer of de rituelen die moslims koesteren. En ook in de media stond de islam slechts zelden in het middelpunt van de belangstelling.

Dat is in de laatste twee decennia natuurlijk helemaal anders. Hoewel de meeste Vlamingen nog altijd weinig tot geen moslims persoonlijk kennen, hebben ze weldegelijk een heel arsenaal aan betekenissen die ze koppelen aan 'de islam' of 'de moslims'.

Die betekenissen zijn gekend, want vandaag dominant in het gemediatiseerde publieke debat aanwezig. Kort door de bocht samengevat, komt die islammythe op het volgende neer: de islam is een barbaarse, achterlijke, middeleeuwse en onderdrukkende politieke ideologie die de Verlichting nog niet meegemaakt heeft.

Die islammythe is een historische constructie. Die is er niet van gisteren op vandaag gekomen, maar is door de tijd heen en in onze media vorm gegeven en uitgestegen vanuit de marge naar het centrum van de macht. En dat is een politiek-ideologisch verhaal. Die mythe is er dus niet toevallig gekomen. Die is vorm gegeven door allerhande individuen (experts, politici, journalisten, …) en instituten (denktanks zoals Aipac, PNAC, …) in de geglobaliseerde media.

Kijken we naar Vlaanderen, dan zien we dat het vooral onder aanstuwen van het Vlaams Blok geweest is dat die islammythe geïnjecteerd is in het maatschappelijke debat. Het Vlaams Blok was uiteraard niet de enige stem. Gedurende de jaren negentig van de vorige eeuw stonden steeds meer stemmen op die meebouwden aan die islammythe.

Na 9/11 was het hek helemaal van de dam: de islammythe verspreidde zich als een olievlek. De mythe is dat wat iedereen denkt, de betekenis die zich almaar herhaalt alsof er niets aan de hand is. De islam staat dan niet meer voor de neutrale beschrijving, maar wordt een zeer politiek–ideologisch concept.

Het is niet louter meer een beschrijvende term die slaat op 'de religie van de moslims'. De islam verwijst voor steeds meer mensen naar dat 'monsterlijke gedrocht'. Die islammythe slorpt de oorspronkelijke betekenis op. De islam is dan onderdrukkend, terroristisch, barbaars, tegen het Westen en de democratie, gewelddadig, niet verlicht, tegen de vrijheid van meningsuiting, …

Belangrijk om in rekening te brengen, is dat die islammythe niet altijd gelijk verdeeld is. Ze heeft niet iedereen geïnfecteerd, wat inhoudt dat niet iedereen die mythe erkent: beide betekenissen bestaan nog altijd. Alleen is de betekenis die de islammythe naar voren schuift dominant geworden en zit de oorspronkelijke betekenis in het verdomhoekje.  Steeds meer mensen geraken overtuigd dat de islam gelijkstaat aan bedreiging en gevaar en dat zorgt ervoor dat zelfs neutrale artikels over islam of moslims begrepen worden in het licht van die islammythe.

Islam, nieuwsproductie en betekenis

De islammythe blijft uiteraard niet zonder impact. Ze vertaalt zich in het politieke beleid, in de ideeën en handelingen van personen, in het beleid van organisaties, …  Hoewel we daar een serieuze boom, wat zeg ik, een bos over kunnen opzetten, zal ik dit vandaag niet doen. Ik zal focussen op hoe die islammythe haar invloed heeft op de nieuwsproductie over moslims en islam en op de betekenisverandering die dat met zich meebrengt.

Ik zal dit verduidelijken aan de hand van de berichtgeving over de vertoning van de film 'Turquaze' op 26 september 2010  en het bijbehorend debat over interculturele relaties dat SAMV (Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen), Kif Kif en UTV (Unie van Turkse Verenigingen) organiseerden.

Maak uw nieuws zelf: "Turquaze schokt Turken"

Turquaze is de eerste langspeelfilm van een Turks-Belgische regisseur in Vlaanderen. In deze film staan o.a. interculturele relaties centraal. Daarom leek het voor Kif Kif, SAMV en Vlaams minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), een ideale aangelegenheid om voort te gaan op dit thema. In samenwerking met de minister en het productiehuis Menuet werd daarom besloten om vertoningen te organiseren met een aansluitend debat over interculturele relaties.

De concrete bedoeling was dus om dergelijke relaties bespreekbaar te maken. Immers, in onze samenleving merken we dat dergelijke gemengde relaties meer en meer voorkomen en dat die niet altijd zonder problemen verlopen, aan beide zijden. Kortom een maatschappelijk thema dat aandacht verdient.

De feiten. In Antwerpen kwam een honderdtal mensen naar de vertoning. Een groot aandeel van deze mensen waren Belgische Turken, maar er waren ook Belgen en mensen met Marokkaanse roots aanwezig. Kortom een zeer divers publiek bestaande uit mannen en vrouwen, kinderen, jongeren en ouderen, zeer gelovige mensen, minder gelovige mensen en atheïsten.

Helaas was ook de pers aanwezig, wat gezien de gevoeligheid van het thema niet echt bevorderlijk te noemen is voor de dialoog. Wie wil zijn diepste overtuigingen delen als de kans bestaat dat ze de volgende dag in de krant staan? Maar dit terzijde. Tijdens de film, die enkele naaktscènes bevat, heeft een 15-tal mensen de zaal verlaten met hun kinderen. Zij vonden het niet gepast om die scènes samen met hun kinderen te bekijken of vonden dergelijke scènes niet gepast vanuit hun geloof.

Ter geruststelling van de aanhangers van de botsende culturentheorie, de anderen bleven allen tot op het einde van de film. Ongeveer de helft van deze mensen vond de film goed, anderen waren verdeeld en zoals gezegd vonden sommige mensen de film te expliciet in de naakt- en seksscènes. Deze laatsten zijn naderhand in debat gegaan met de regisseur over de film.

Een journalist van de Gazet van Antwerpen ziet in deze situatie blijkbaar meteen een scoop en begint te telefoneren met zijn redactie. Het resultaat prijkt de volgende dag op de voorpagina: 'Film met interculturele liefdesrelatie schokt Turken' (2). U kunt zich voorstellen dat velen zich in hun koffie verslikt hebben die morgen. Ten eerste klopt de suggestie niet dat 'de Turken' (dus alle aanwezige) 'geshockeerd' waren. Dit is een staaltje van uiterst slechte journalistiek: het blaast de feiten op tot sensationele hoogtes en verkoopt zo een leugen.

De grote meerderheid (ook van de aanwezige Turkse Belgen) heeft immers de film uitgekeken en zelfs goed bevonden. Dit haalt uiteraard de voorpagina niet, want dan zou direct duidelijk zijn voor iedereen, dat dit geen voorpagina waard was. Ten tweede is er natuurlijk een groot verschil tussen geschokt zijn en iets niet gepast vinden (in het bijzijn van kinderen).

Voor dergelijke nuance is geen plaats op de voorpagina. Dat slechts een kleine groep de film niet heeft uitgekeken, werd bovendien wel duidelijk binnenin de krant. Dit genuanceerder artikel werd echter niet getoond op de website van de Gazet van Antwerpen en werd bijgevolg niet verder verspreid op allerhande (nieuws)sites.

Een derde probleem in de berichtgeving betreft de reden waarom enkele mensen de film niet uitkeken. Dat was niet het feit dat de film over interculturele relaties ging zoals de Gazet van Antwerpen suggereerde, maar omdat er naakt- en seksscènes in de film zaten.
 
Een laatste probleem met de berichtgeving over die vertoning is het aanhalen in hetzelfde artikel van een compleet losstaand incident de dag voordien in een Antwerpse bioscoop. Die zaterdag zouden er elders in Antwerpen 'relletjes' geweest zijn in een cinema veroorzaakt door Marokkaanse jongeren.

Door deze zaken aan elkaar te koppelen in een artikel wordt natuurlijk een verband gesuggereerd tussen deze twee totaal losstaande zaken en krijgt het de allure van een maatschappelijk probleem: moslims kunnen niet om met films is de werkelijke boodschap van dit artikel.

De geboorte van een maatschappelijk probleem

To the point nu. Is dit bericht, namelijk 15 mensen die een film niet uitkijken, nu werkelijk nieuws? Waarom haalt een dergelijk fait divers nu de voorpagina? Is het misschien nieuws dat er vrome religieuze mensen bestaan? Is het nieuws dat sommige mensen liever geen naakt- en seksscènes bekijken met hun kinderen? Betekent 'integratie' echt dat we dezelfde films moeten leuk vinden? Is seks op het scherm kunnen smaken echt een cruciale voorwaarde voor het samenleven?

Moet iedereen dan ook sciencefiction graag zien? Moeten allochtonen alle films goed vinden? Of enkel films met naakt in? Is het een teken van onderdrukking dat vrouwen in debat gaan met de regisseur? Is het werkelijk een foute daad dat mensen een film niet kunnen smaken? Is dat tegen 'onze waarde' van godsdienstvrijheid? Leven we dan niet meer in een vrije rechtstaat? Het zou goed zijn dat dit eens expliciet gemaakt wordt, niet?

Hendrickx, chef regio Metropool bij de Gazet van Antwerpen, trachtte de keuze van zijn krant te beargumenteren. Hij onderstreept de maatschappelijke relevantie ervan en beargumenteert haar keuze als volgt: "Knap gezien van die journalist, én maatschappelijk relevant. Uiteraard zullen er wel kinderen bij die vrouwen zijn geweest. Maar de reactie van de Turkse filmkijkers achteraf benadrukte vooral dat het hier wel degelijk om een cultuurverschil gaat." (3) 

Gaat dit werkelijk over een cultuurverschil, waarmee men dan suggereert dat dit het geval is voor alle Turken en moslims? Of gaat het over religie (of een bepaalde religieuze strekking binnen een religie) of over de aanwezigheid van de kinderen en mannen? Wat zeker is, is dat niemand opstapte bij de vertoningen in Beringen, Brussel en Gent en dat in Antwerpen slechts 15 mensen dat deden. Zijn dat dan geen Turken? Geen moslims? Een andere cultuur? Het hele probleem met deze  'verslaggeving' is dat ze op de voorpagina een feit opblaast alsof het iets eigen aan Turken/moslims is. Als een groot maatschappelijk probleem. Maar wat is dat probleem dan?

Dat enkele mensen een film niet goed of niet gepast vinden, is dat werkelijk nieuws? Dagelijks staan er mensen op tijdens de vertoning van een film, dit haalt nooit de krant, laat staan de voorpagina. En maar best ook, want mocht dat het geval zijn, dan kunnen we elke dag wel zo’n verhaaltje opdissen. De journalist smult van dit verhaal, goed wetende dat het zal verkopen.

Het haakt immers perfect in op de heersende logica die ALLE moslims ziet als conservatief. Moslims (alle moslims) kunnen niet om met films, ze zijn niet geïntegreerd, is de impliciete teneur van het schrijfsel. Dat de Gazet van Antwerpen hier voorpaginanieuws in ziet, is uitsluitend te verklaren vanuit de dominantie van de islammythe en de drang naar extra verkoopcijfers. 

En de Gazet van Antwerpen is lang niet het enige medium. Zoals het nu eenmaal werkt in de media, zien we de berichten ogenblikkelijk opduiken op andere nieuwssites zoals De Morgen (4), Het Belang van Limburg (5), Het Laatste Nieuws (6), Vandaag.be (7), Zita, Nieuws.be, …  Ook StampMedia neemt zonder veel opzoekingswerk deze berichtgeving over: “De Turks/Vlaamse prent ‘Turquaze’ beleefde pas zijn première en de controverse is al losgebarsten. Vaders en moeders van Turkse origine liepen weg uit de filmzaal omwille van ‘te expliciete seksscènes’.” (8)

Turquaze en segregatie

Als iets eenmaal een hype is in het medialandschap, dan kunnen de anderen niet anders dan volgen. Zo was het de dag nadien de beurt aan De Standaard. Op de cultuurpagina’s schrijft cultuurjournaliste Inge Schelstraete (9) een stuk over deze filmvertoningen. En ook dit stuk bulkt van de deontologische fouten, leugens en sensationele suggesties. Dit nota bene zonder ook maar aanwezig geweest te zijn. Il faut le faire! We halen de kemels eruit: "Kan iemand mij dan ook uitleggen waarom er uitgerekend van deze film gesegregeerde voorstellingen komen, gesubsidieerd door de overheid?"

Er zijn helemaal geen gesegregeerde voorstellingen opgezet, wel voorstellingen met een intercultureel publiek. Waarom informeert deze journaliste zich niet beter? Bovendien werd niet louter en alleen de film vertoond, de film was slechts de aanleiding om een debat op te starten over gemengde relaties. Dat is een zuiver emancipatiebevorderend doel en past dus duidelijk in een gelijkekansenbeleid.

"En, leid ik af uit de aanwezigheid van het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen, gescheiden voor mannen en vrouwen?" Dit is dus nog eens pure speculatie van de journaliste. Ze is er niet geweest en vond het blijkbaar niet opportuun om de desbetreffende organisaties of haar collega-journalisten op te bellen. For the record, het waren dus géén gescheiden vertoningen.

"Hoe gaat dat de gelijkheid bevorderen?", vraagt onze ijverige journaliste zich nog af. Mevrouw Schelstraete heeft blijkbaar nog nooit van de feministische beweging gehoord, laat staan dat ze iets van de geschiedenis kent van het feminisme. Dat zou ze natuurlijk beter eens doen, dan zou ze weten dat allerhande rechten die zij dagelijks geniet, er pas gekomen zijn doordat vrouwen zich verenigd hebben en deze punten op de politieke agenda geplaatst hebben.

Op zich is er dus weinig in te brengen tegen gesegregeerde vertoningen an sich, hoewel niet voor dit spoor werd gekozen. Immers gelijkheid is er steeds gekomen onder druk van de groepen die niet gelijk behandeld zijn. Maar we kunnen haar dus meteen geruststellen, er was een bonte mengeling van mannen en vrouwen aanwezig op de voorstelling.

Dit voorbeeld toont duidelijk de problemen aan in het journalistieke veld. Als het over allochtonen en emancipatie gaat, is iedereen blijkbaar opeens expert en wordt het checken van de bronnen blijkbaar overbodig.

The story goes on

Op woensdag 29 september volgt dan Het Nieuwsblad (10) dat een vervolg breit aan het verhaal en tijdens de vertoning in Beringen nagaat of seks in films een probleem is voor Turken. Gelukkig ontkrachten de stemmen in het stuk de opgeklopte berichtgeving van de Gazet van Antwerpen en wijzen ze erop dat seks een deel van het leven is en dat misschien 10 procent van de gelovigen aanstoot zal nemen aan de expliciete seksscènes. Ook StampMedia, nadat Kif Kif contact opnam met de redactie, zag haar fout in en publiceerde een stuk hierover (11).

Helaas heeft deze berichtgeving het tij niet kunnen keren. Het VRT-journaal springt ook op de kar en brengt op 29 september het bericht in het journaal van 18 en 19 uur. "Het verhaal over de relatie tussen een Turkse jongen en een Vlaams meisje viel bij conservatieve Turkse migranten niet in goed aarde." De VRT heeft blijkbaar een zeer omvattend receptieonderzoek gedaan bij die conservatieve Turkse migrantenfamilies.

Dit is de enige mogelijke verklaring, want de VRT werd door ondergetekende opgebeld na het 18uur-journaal, net om de VRT te informeren dat deze stelling problematisch was, daar het slechts 15 mensen betrof. Of zou het toch zijn dat de openbare omproep correctheid niet belangrijk vindt?

De berichtgeving stelt ons direct gerust: "Maar de rest van Vlaanderen reageert enthousiast". En opeens komt ook het verhaal van de botsende beschavingen als kers op de taart binnengefietst in de berichtgeving. De mallemolen van de media draait op volle toeren. Achteraf zal dan weer de verontwaardiging komen van diezelfde media, dat ze niet begrijpen wat ze fout hebben gedaan. Hoeft het te verbazen dat meer en meer mensen stellen dat ze geen vertrouwen meer hebben in de journalistiek?(12) Dat journalisten hun job niet naar behoren doen en dat de media het niet meer nodig vinden om bronnen te checken.

Betekenisconstructie in reacties

De werkelijke betekenis van het oorspronkelijke stuk en de nieuwscarrousel dat het op gang trok, is net die islammythe: de islam en moslims zijn niet aangepast. Deze dominante betekenis blijft hangen. Dat zien we als we eens kijken naar de reacties van lezers onder deze artikels.

"Die leven écht nog 50 jaar in het verleden." (GvA)

"Ze zijn achterlijk en ze blijven achterlijk, van welke generatie ze ook zijn. De zaal verlaten en het land verlaten aub.” (Vandaag.be)

"Dit zegt toch genoeg over wie er intolerant is! En dan gaan ze nog eens terug om hun vrouw (wie de film bevalt) weg te halen voor ze bepaalde ideeen (sic) zouden krijgen. Maar nu hoor niks van het centrum voor gelijke rechten en kansen ... En die jongeren kunnen ze best laten opdraaien voor de schade en 3 maanden lang ofzo alle zwerfvuil laten opruimen in Gent ...” (HBvL)

De mantra's dat 'zij' achterlijk zijn of nog in het verleden leven, zijn schering en inslag. Deze reacties zijn een gevolg van het artikel dat de generalisering introduceert en versterkt. Dat het merendeel van het publiek bleef kijken en de film goed vond, haalt de voorpagina niet. Dat is een nuance waar geen plaats meer voor is. Dat de vertoning in Gent op algemeen applaus kon rekenen en dat niemand daar de zaal verlaten heeft, ook al was de meerderheid 'moslim'. Dat wordt niet meer gezien. Dat is natuurlijk geen 'nieuws'.

En op deze manier wordt de islammythe opnieuw leven ingeblazen. We hoeven dan ook niet verbaasd te zijn dat ook het racisme terug vrijelijk circuleerde op die verschillende nieuwssites en fora. Een sprekend voorbeeld: "Hahahaha, dit verwonderd mij niet ze doen het liever dan er naar te zien en er is een spreekwoord dat zegt: “waarheid kwetst“  maar om heerlijk (sic) te zijn, ik moet er ook van kotsen dat vrouwen zich zo kunnen verlagen en ik moet er van kotsen, van met een ander ras in bed te duiken … in 1945 zouden ze kaal geschoren geweest zijn.” (vandaag.be)

Een andere opmerkelijke vaststelling is de link die gemaakt wordt tussen de twee beschreven ‘feiten’. Deze link komt vrij courant voor in de vele reacties en is direct terug te brengen tot het oorspronkelijke artikel. In de geesten van velen heeft het een dan ook snel te maken met het andere. Of hoe een geval van smaakverschillen opeens in de criminele sfeer belandt: "Deze mensen zijn vlug 'geschokt'. Weer een reden om rel te schoppen en vernielingen aan te brengen. Het wordt hoog tijd dat onze politici daar paal en perk aan stellen. De wetten bestaan, waarom moet deze gemeenschap zich daar niet aan houden? In hun land moeten ze zoiets niet doen dat weten ze maar al te goed! Alle redenen zijn goed om de boel op stelten te zetten. Overheid,doe er iets aan voor het te laat is!" (HBvL)

De virtuele mediawereld wordt politieke realiteit

Het verhaal is echter nog niet ten einde. "Hevige discussies in parlement over film Turquaze" (13) prijkt op 14 oktober op de website van De Standaard. Het virtuele gegeven van 'de gesegregeerde vertoningen' van de film was de concrete aanleiding van het debat. "Fientje Moerman (Open VLD) bond in de commissie de kat de bel aan door te vragen of de minister 'gesegregeerde' vertoningen voor mannen en vrouwen subsidieert." (14) Een compleet uit de lucht gegrepen artikel van een journaliste van De Standaard wordt opeens aanleiding tot een heftig politiek debat, ook al was er niets van aan.

De Standaard verwijst dan nog eens zelf naar de concrete aanleiding: "Zo maakte onder meer De Standaard gewag van een gesubsidieerde vertoning georganiseerd door het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV) die alleen voor vrouwen toegankelijk was." (15) De Standaard lijkt zichzelf hier op de borst te kloppen, als degene die 'het probleem' voor het eerst had aangekaart en dus de directe aanleiding was voor dit debat.

Dat het compleet foute berichtgeving was, wordt niet rechtgezet. Nochtans had de coördinator van het SAMV, Nele Spaas, reeds met de cultuurjournaliste in kwestie getelefoneerd en haar gewezen op de vele fouten in haar stuk. Daarenboven verscheen, na veel moeite, een recht van antwoord van Spaas in De Standaard van 29 september waar ze in de inleiding schreef: "In Gent en Antwerpen lopen voorstellingen van de Vlaamse film Turquaze, specifiek voor de Turkse gemeenschap. Segregatie (DS 28 september) is daarbij niet de bedoeling, noch het resultaat. Wie aanwezig was op de premières kon een zeer gemende opkomst vaststellen: vrouwen, mannen, jongeren, ouderen en kinderen van verschillende etnisch-culturele origine: Turks, Marokkaans, Vlaams." (16)

Aan duidelijkheid laat dit niet te wensen over: er zijn helemaal geen gesegregeerde voorstellingen geweest. Dat was niet het plan en dat was ook niet het resultaat. De goede lezer van het stuk over die heftige discussie kon dat eigenlijk ook impliciet aflezen uit het bericht, want De Standaard zegt enerzijds dat er enkel vertoningen voor vrouwen waren, maar de zin daarna stelt ze: "In Antwerpen zouden mannen geschokt hun vrouwen verwijderd hebben uit de zaal bij het zien van een naaktscène." (17)

Het is natuurlijk het een of het ander. Die nuance is er echter te veel aan, en het spel zit op de wagen: "Volgens Gerda Van Steenberge van Vlaams Belang is het dan ook niet gepast dat een minister van Gelijke Kansen dergelijke vertoningen subsidieert." (18)

Zo wordt nogmaals duidelijk dat onze media bij momenten een virtuele wereld creëren die zelfs kan uitgroeien tot een politieke realiteit. Opeens gaan zaken die nooit gebeurd zijn het voorwerp uitmaken van een politiek debat in het Vlaams parlement.

De islammythe als normale journalistieke praktijk

De les die we hieruit leren, is dat uiterst banale of zelfs niet gebeurde zaken, die op zich absoluut niet nieuwswaardig zijn, dat wel worden als het van dicht of van ver gelieerd is met 'islam'. Bovendien moet zelfs het woord islam niet meer gebruikt te worden om toch de islammythe op te roepen. De impact van die islammythe werd niet alleen duidelijk uit bovenstaand voorbeeld, we zagen het ook in de discussie over drie vrouwen die wilden gaan zwemmen in burkini.

Een ander voorbeeld is de verbazing die tussen de regels door te lezen is in een bericht over een moslima die meedoet aan de verkiezing voor Miss France of in het overenthousiaste bericht dat er een moslima in bikini gesignaleerd is (19). Nochtans stond enkele weken voordien in dezelfde krant reeds een foto van Miss America (een moslima) in bikini (20).

Een moslima in een bikini, niets nieuws onder zon zouden we denken en al zeker geen materiaal voor een kwaliteitskrant. Dagelijks dragen miljoenen moslima's een bikini, het is echter een beeld dat niet gangbaar is binnen het frame van de islammythe. In dat frame zijn moslima's nu eenmaal onderdrukt, preuts, gesluierd en houden ze alle vrouwelijke vormen volledig bedekt. Enkel vanuit deze islammythe kunnen we verklaren waarom dit effectief nieuws wordt. De islammythe veroorzaakt een vicieuze cirkel waar bijna niet uit te ontsnappen is.

Bovendien illustreert de berichtgeving over de film Turquaze nogmaals de macht van de media. De media berichtten in deze over een gesegregeerde voorstelling die nooit heeft plaatsgevonden. De media creëren een virtuele wereld die slechts minimaal correspondeert met de reële feiten. Ze schermen die wereld af van externe reacties en als die reacties dan toch worden opgenomen in de krant, wordt ze doodleuk ontkend in de vervolgberichtgeving.

Het resultaat is een virtuele wereld die weldegelijk uiterst nefaste gevolgen produceert in de echte wereld: namelijk een opstoot van racisme op de internetfora en mogelijks nog eens de bevestiging bij velen "dat het nooit goed komt met die moslims". Bovendien leidt het ook tot een politiek debat in het Vlaams parlement.

Die islammythe is er zoals gezegd niet zomaar gekomen. Ze is bovendien ook niet geconstrueerd door moslims, maar wel vaak door autochtonen die zich verzekerd zien van een vlotte toegang tot de media met hun verhaal. Het zijn zij, die moslims en de islam een identiteit, een label opkleven. In die zin weerspiegelt de islammythe de machtsverhoudingen in onze samenleving én nog belangrijker, houdt de islammythe ongelijke machtsverhoudingen in stand.

Een dergelijke soort spraak blijft immers niet beperkt tot de wereld van de ideeën, maar vertaalt zich in de realiteit. Als mensen zich deze islammythe eigen maken, dan zullen ook hun handelingen daardoor gekleurd zijn. Dat zien we in verschillende sectoren van onze samenleving: op de arbeidsmarkt (6 op de 8 uitzendkantoren discrimineert, de werkloosheid onder autochtonen is het laatste jaar met één procent afgenomen, de werkloosheid onder allochtonen is met 9,9 procent toegenomen, …), op de huisvestingdmarkt (9 op de 10 makelaars discrimineert), … 

Het is dus van cruciaal belang dat we met z’n allen die mythe bekampen, de media onder druk zetten en onze stem laten horen. Het kwaad kan maar geschieden als de goeden blijven zwijgen.

Ico Maly

Ico Maly is inhoudelijk coördinator van Kif Kif en is auteur van het boek 'De Beschavingsmachine, wij en de islam' (Uitg. EPO, Antwerpen, 2009).

Bronnen:

(1) BARTHES R. 1959: Mythologieën

(2) SN, 27/09/2010: Film met interculturele liefdesrelatie schokt Turken in Gazet van Antwerpen
(3) Reactie Hendrickx op het artikel Foute insinuaties naar aanleiding van Turkse film
(4) Odbs, 27/09/2010:  Turken verlaten geschokt Antwerpse zaal bij nieuwe film Turquaze
(5) SN, 27/09/2010: Film met interculturele liefdesrelatie schokt Turken in Belang van Limburg 
(6) Odbs, 27/09/2010:  Turken verlaten geschokt Antwerpse zaal bij nieuwe film Turquaze. In Het Laatste Nieuws: 
(7) SN, 27/09/2010: Film met interculturele liefdesrelatie schokt Turken op Vandaag.be 
(8) Allegrezza C. 28/09/2010: Allochtone jongeren hebben rolmodel nodig dat niet voor geld gaat (Stampmedia)
(9) Schelstraete, I. 28/09/2010: Hier slegs Turkes DESALNIETTEMIN in De Standaard 
(10) Van Moll P. 29/09/2010: GEEN NEGATIEVE TURKSE REACTIES NA LIMBURGSE PREMIÈRE 'TURQUAZE' 'Seks maakt deel uit van het leven' in het Nieuwsblad.
(11) Van Cauwenberghe, M. 29/09/2010: Foute insinuaties naar aanleiding van Turkse film, Stampmedia:
(12) Carpentier N. 02/06/2009: Het lastige publiek
(13) De Standaard, 14 oktober 2010: Hevige discussies in parlement over film Turquaze
(14) De Standaard, 14 oktober 2010: Hevige discussies in parlement over film Turquaze
(15) De Standaard, 14 oktober 2010: Hevige discussies in parlement over film Turquaze
(16) De Standaard, 29 september 2010: Segregatie in de bioscoop door Nele Spaas (SAMV)
(17) De Standaard, 14 oktober 2010: Hevige discussies in parlement over film Turquaze
(18) De Standaard, 14 oktober 2010: Hevige discussies in parlement over film Turquaze
(19) Elb, 18/09/2010: Moslima in bikini op catwalk in De Standaard 
(20) SN, 24/08/2010: Islamitische miss lust moskee niet. In De Standaard.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

26 reacties

 • door Eddy Daniels op donderdag 4 november 2010

  Er zit een merkwaardige contradictie in deze tekst van Ico Maly. Enerzijds zegt hij: 'In contrast, betekende het woord islam, twee à drie decennia geleden, voor de meeste Vlamingen niet meer dan de oorspronkelijke woordenboekbetekenis: de religie van de moslims. Veel associaties kwamen daar niet bij kijken, de meeste mensen hadden nog nooit een moslim van dichtbij gezien, laat staan dat ze veel noties hadden van de theologische leer of de rituelen die moslims koesteren. En ook in de media stond de islam slechts zelden in het middelpunt van de belangstelling.' Maar iets verderop heet het: 'Die islammythe is een historische constructie. Die is er niet van gisteren op vandaag gekomen, maar is door de tijd heen en in onze media vorm gegeven en uitgestegen vanuit de marge naar het centrum van de macht. En dat is een politiek-ideologisch verhaal.' Van twee dingen één: ofwel hebben de media een mythe gecreëerd, ofwel hebben ze dat niet gedaan. Hoe het kan dat ze dat gedaan zouden hebben als ze het fenomeen niet bespraken, is totaal inconsistent. De waarheid is natuurlijk dat er geen mythe is ontstaan, maar een confrontatie op het vlak van waarden die vervolgens tot mythe is geworden met domme uitlopers als gevolg als de fouten die gemaakt en gezegd zijn rond de vertoning van deze Turks-Vlaamse film. De hele inspanning van de media is er integendeel ongeveer twee decennia op gericht geweest om te ontkennen dat er een confrontatie aan de gang was. Het citeren bijvoorbeeld van Samuel Huntingtons zeer intelligent boek over 'The Clash of Civilisations' kwam bijna gelijk te staan met het citeren van pakweg 'Mein Kampf'. De media hebben zich twee decennia zo sterk ingespannen om te ontkennen wat iedereen voor zijn ogen zag gebeuren, dat er een dubbele werkelijkheid is ontstaan: die van de correcte journalistiek, die overal 'jongeren' aan het werk zag en tot onze grote schande groeiende armoede; en die van de man (en zeker vrouw) in de straat die zich gepest voelde door Marokkaanse straatbendes en vaststelde dat via onder andere gezinshereniging onaanpasbare mensen bleven geïmporteerd worden. Met in de scholen steeds weerkerende problemen en volkomen uitgebluste leerkrachten als gevolg, waarbij soms de meest multicultureel ingestelden de ergste xenofoben werden. Er werd dus geen mythe gecreëerd, er was een confrontatie aan de gang tussen de aristotelisch-pragmatisch beleefde werkelijkheid op de straat en het platonisch-zweverige verhaal van wereldvreemde intellectuelen in hun ivoren toren. Dat leidt vandaag tot uitwassen want de media zijn totaal de pedalen kwijt, ik ben de laatste om dat te ontkennen. Die dwaze uitwassen zal men niet wegwerken door opnieuw het licht van de zon te ontkennen. Zo doet Maly erg schamper omdat mensen zich bezorgd maken over eventuele subsidies aan gesegregeerde vertoningen, en argumenteert hij dat die nooit hebben plaatsgevonden. Zal wel zo zijn, maar enkele jaren geleden vond er onder auspiciën van het Ministerie van Justitie een officiële verkiezing plaats voor de ondertussen zieltogende Moslimsexecutieve. Dat gebeurde in gesegregeerde stemhokjes, vrouwen netjes gescheiden van mannen. Ik heb toen klacht wegens discriminatie ingediend bij het beruchte CGKR., want als burger van dit land voelde ik mij daar zwaar door geschoffeerd. Ik kreeg een beleefd briefje dat mijn klacht genoteerd was, en dat was het dan. Dat Maly dus niet komt vertellen dat de ongerustheid niet terecht is. Het is niet omdat de aanleiding in deze precieze kwestie fout was - met alle dwaasheden die daar dan uit voortgevloeid zijn - dat er geen reden tot bezorgdheid is. Er bestaat dus misschien wel een islammythe, maar zij is niet door maar ondanks de media gecreëerd, en te wijten aan het feit dat men nog steeds weigert ernstig te praten over grote delen van de moslimpopulatie die niet integreerbaar blijken te zijn (ik zeg niet: 'assimileerbaar', dààr ben ik niet op uit). Dat er daarnaast zeer veel moslims zijn die zich wel aan onze samenleving aanpassen en zelfs een zeer positieve rol spelen (zoals de makers van deze film), men zal het mij niet horen ontkennen. Ik verheug mij op elke vreemdeling die het goed doet bij ons, in de zin van: zijn leven in vrijheid en verantwoordelijkheid opbouwen. Maar ik durf er ook bij zeggen: het zou er nog aan mankeren. Mensen komen naar hier om armoede en achterlijkheid te ontvluchten. En ze zouden dan hier armoede (door zich niet geschikt te maken voor de arbeidsmarkt) en achterlijkheid (door geen schooldiploma te behalen of na te streven voor hun kinderen) mogen introduceren? En wij zouden onszelf moeten verwijten dat we in een mythe leven, ons op de borst moeten kloppen omdat de sociale werkers van onze CLB's allemaal racisten zouden zijn die begaafde kinderen bewust in onderwijs beneden hun niveau stoppen, waar ze dan maar amok maken? Komaan zeg. De ware mythe is die van de discriminatie. De eerste generatie Turken en Marokkanen werd hoegenaamd niet gediscrimineerd, alle bedrijven zagen hen graag komen, want die mensen wilden werken en vooruit komen in het leven. Daarna zijn gecorrumpeerde individuen komen opdagen uit de volgende generaties, verwend door de luxe die ze hier zo gemakkelijk naar hun hoofd gegooid kregen (in tegenstelling tot in hun thuisland). En toen zijn de moeilijkheden begonnen en hebben veel personeelsverantwoordelijken afgehaakt en zijn ze - vaak moe getergd - effectief een betreurenswaardige xeonofobe houding gaan aannemen. Niet echter omwille van een islammythe maar omwille van een harde realiteit: onwil en kwade trouw. De ergste handicap voor de moslimgemeenschap is daarom niet een zogezegde islammythe, maar een gebrek aan interne sociale controle om de rotte appels in eigen rangen tot de orde te roepen.

  • door jantje op donderdag 4 november 2010

   helemaal geen contradictie.

   dat verhaal van de islammythe is weldegelijk in de media vorm gegeven gedurende de laatste 2 decennia. en niet alleen in ons land. bronnen en onderzoeken daarover zijn er massaal:

   Blommaert en Verschueren: het belgische migrantendeba Shaheen: real bad arabs shaheen guilty Said: covering islam Blommaert: debating diversity Maly (red.): cultu(u)rENpolitiek Miles: racism after race relations Van Dijck: o.a. elite racism Fraihi: de smaak van ongelijkheid Catherine: van morendoders tot botsende beschaving todorov: angst voor de barbaren fadil e.a. : een leeuw in een kooi Katleen De Ridder: Witte Media media reader indymedia: media en racisme Tillie: gedeeld land Elchardus: vreemden

   enz.

   • door Kif Kif op donderdag 4 november 2010

    [title]@ jantje en De[/title]@ jantje

    en De Beschavingsmachine natuurlijk :)

    met interculturele groet,

    ico maly

  • door Kif Kif op donderdag 4 november 2010

   Beste heer Daniëls,

   ik weet niet goed waar u de contradictie ziet. maar 2 à 3 decennia lijkt me weldegelijk 'historisch'. Het is dus niet gisteren ontstaan, de val van de Berlijnse muur en later boeken als dat van Huntington hebben dat gerealiseerd. En ja, er zullen wel mensen geweest zijn die vroeger deze 'mythe' ingelepeld gekregen hebben. Iemand als een Bernard Lewis is daar al sinds de jaren 50 mee bezig. De mythe heeft echter gedurende de jaren 90 massaal ingang gevonden. Eerst via het VB, later via de andere partijen en in de media. En ja dat is geleidelijk aan gebeurt... Samen met de vrijwilligers van kif kif mediawatch hebben we die oefening gemaakt in Cultu(u)rENpolitiek. misschien eens lezen?

   Trouwens ook onderzoeken van de universiteit van Gent uit de jaren negentig (frieda saeys) bevestigen dit. En zoals jantje hierboven correct opmerkt, zag je dit fenomeen in heel Europa. En werd het dus ook bekritiseerd door intellectuelen uit heel Europa.

   enne huntington die niet mag uitgesproken worden, ik weet niet waar je dat haalt. Dat boek is al jaren een bestseller, wordt besproken en aangehaald door journalisten en politici. het staat op boekenlijsten aan hoge scholen... enz. Dat boek is helemaal niet doodgezwegen, integendeel het werd massaal verkocht.

   met interculturele groet,

   ico maly

  • door Avarell Dalton op donderdag 4 november 2010

   we kunnen misschien een deal voorstellen : als "zij " hun rotte appels tot de orde roepen, zodat de flinksten van hen zich beter kunnen integreren en zichzelf onzichtbaar maken , zullen "wij " onze rotte appels, zij die racistisch en xenofoob gedrag vertonen promoten en/of verkondigen, ook verwijderen. Trouwens ik wist niet dat het de laatste immigranten zijn geweest die hier armoede an achterlijkheid hebben geintroduceerd. Ik heb altijd gedacht dat dat al veel langer bestond, van in de middeleeuwen of zo.

 • door Lech Schelfout op donderdag 4 november 2010

  Ik heb met veel interesse uw artikel gelezen, dat ik overigens heel doordacht en genuanceerd vind.

  Wat ik mij wel afvraag: wanneer gaan er eens juridische stappen ondernomen worden tegen de ranzige racistische cafépraat die dagelijks op de Belgische nieuwssites word gespuid?

  En los van de vraag of een bepaalde reactie nu al of niet strafbaar is: zouden kranten die fora niet beter sluiten? Ik word er misselijk van dat enkele tientallen verzuurde individuen er nu voor zorgen dat hun gerant zo wat aanzien wordt als 'de publieke opinie'.

  • door Kif Kif op donderdag 4 november 2010

   [title]@ Lech Schelfout, hartelijk[/title]@ Lech Schelfout,

   hartelijk dank.

   We delen dezelfde bezorgdheid. Vanuit Kif Kif hebben we een aantal jaar geleden de actie "stop racisme op mediasites" opgezet: (http://www.kifkif.be/page?&orl=1&ssn=&lng=1&pge=13&sare=657) Hoewel we op veel steun konden rekenen, heeft het helaas weinig uitgehaald.

   met interculturele groet,

   Ico Maly

 • door Eddy Daniels op donderdag 4 november 2010

  Je zou toch beter je eigen tekst eens nalezen, Ico, maar kom, die discussie is eindeloos. Dat het Vlaams Blok de islammythe bij ons heeft geïntroduceerd is mijns inziens een mythe. Het VB heeft net gevegeteerd op het gegeven dat de man in de straat een verschuiving in het gedrag van vooral moslimmigranten van de volgende generaties waarnam, die in de pers ontkend werd. Ik heb indertijd in de mijnstreek van Limburg (ik ben van Diepenbeek) de komst van de eerste Turken en Marokkanen waargenomen, en behalve wat grapjes heb ik geen racisme gezien, integendeel, een grote openheid en bereidheid die mensen hun kansen te geven. Dat werd ook bevestigd in een artikelenreeks in 2000 in De Morgen, bijeengeschreven door zonen en dochters van 'eerste migranten', waarin vrij algemeen werd gesteld dat de opvang toen correct en open was verlopen (ik herinner me één Turkse getuige die met lof sprak over de brochure die deze mensen bij aankomst van de mijndirectie kregen, ik kan het je opzoeken als je wil, ik citeer eruit in mijn boek 'De Open Samenleving en Haar Nieuwe Vijanden', 2005). De enige uitzondering vormden de dancings waar vaker te lezen was 'Interdit aux Nord-Africains' dan 'Interdit aux Etrangers' omdat vooral Marokkaanse (maar niet Turkse) jongemannen nu eenmaal hun handen niet konden thuishouden en dachten dat ze al te midden de 72 maagden beland waren waarnaar ze maar moesten grabbelen. Maar ook die bordjes werden verwijderd, ja, verboden. Een brave Hasseltse procureur heeft zelfs toegestaan dat aan de ingang van dancings bij weigering pv kan worden opgemaakt, om dan vast te stellen dat zich wel groepjes ‘kleurjongens’ maar zonder ‘kleurmeisjes’ aanboden. Het is maar vanaf de tweede generatie dat de echte problemen zijn begonnen, en het is helaas het Vlaams Blok met zijn diepe racistische inborst die dat als eerste in het snotje had (als kanariepietjes die eerst reageerden op gas in de mijn). Dat heeft het debat verziekt en jarenlang onder andere woeste tirades opgeleverd tegen onder andere Samuel Huntington en tegen wie uit zijn boek durfde citeren. In die zin werd het inderdaad besproken (het werd natuurlijk ook gelezen, maar je moest je ervoor schamen, als voor porno). Ondertussen zitten we met de ellende: een overgrote meerderheid islamieten die door en door fatsoenlijke mensen zijn die zich hier willen aanpassen en constructief hun leven willen opbouwen; en een minderheid ziekmakers die echter - en dààr zit het probleem - door hun eigen gemeenschap niet of nauwelijks teruggefloten worden. Ondertussen hebben we al lang voldaan aan de wens van Avarell Dalton op dit Forum: onze eigen ziekmakers zijn al lang teruggefloten. Het Vlaams Blok is veroordeeld en bedrijven en woningeigenaars worden in de gaten gehouden om te zien of zij de racismewet overtreden (dat er toch incidenten voorkomen is logisch, ook in het verkeer worden er overtredingen begaan). België - zoals de rest van Europa - heeft méér dan zijn huiswerk gemaakt. Een land als Marokko echter blijft stoken: aan Marokkanen die de dubbele nationaliteit verwerven (een schande op zich want Belgen kunnen dat niet) wordt nadrukkelijk gezegd dat hun eerste loyaliteit uitgaat naar Marokko, wat feitelijk betekent dat dit land hier een Vijfde Colonne opbouwt. Turkije houdt zich voorlopig nog gedeisd omdat het tot de Unie toetreden wil én omdat het geremd wordt door de seculiere traditie van Atatürk. Maar voor de jeugdbendes is er geen rem, en ze hoeven niet naar de moskee te gaan om zich dat te realiseren. Zij leven hier immers in dhar al-harb, oorlogszone, en daar staat de Koran de ghazwa toe, de razzia of plundering. Ik vind dat niet uit, dat lees je onder andere in sura 47:4. Een bijkomend probleem is echter dat de meeste islamieten de Koran (en de bijhorende Hadith) hoegenaamd niet lezen, laat staan kennen, en slechts wat door een halfgeletterde imam voorgekauwde verzen en vrome verhaaltjes vanbuiten leren. Bijgevolg denken zij dat dit een vredelievend boek is, wat hen siert, maar helaas niet waar is.

  • door Kif Kif op donderdag 4 november 2010

   Beste heer Daniëls,

   Het Vlaams Blok heeft een groot deel van het volk leren spreken. Zo kom je nu in mijn geboortedorp allerhande mensen tegen die geen moslims kennen maar er wel een zeer flinke mening overhebben. Net dezelfde als die van het VB en wat erover in de pers verschijnt. Dat het Vlaanderen niet racistisch was voor de jaren 90 hoor je mij niet zeggen (expo58, de bewuste bordjes, ...) en dat bewijs jij ook in het antwoord hierboven door te verwijzen naar dat plat racisme. Dat racisme was toen gericht op "de vreemdelingen' , " de negers" en veel minder op "de moslims". Zelfs in het 70puntenplan van Dewinter staat maar 1 verwijzing naar "de islam"... dat verandert weldegelijk in die jaren negentig, in eigen land gepromoot door Verhofstadt (lees zijn boekjes maar na) en het VB, in het buitenland door Huntington, Lewis, pipes, ....

   De eerste generatie had geen problemen zegt u? en was heel blij met de verwelkoming. Kan best zijn, ook vandaag horen we nog zo'n boodschappen als ze net uit de inburgeringscursus komen. Dan zou ik dat ook zeggen: allemaal zo'n mooie waarden! Het verandert meestal als ze werk zoeken... en dat is de kern. werk. De problemen zijn gekomen na de crisis, toen 'we' 'ze' niet meer nodig hadden: opeens mochten ze ophoepelen, "want ze namen ons werk en onzen dop af". Dat is het grote verschil, samen met het idee dat de eerste generatie had: namelijk dat ze gingen terug keren, dat ze 'gasten' waren. En dat is het tweede grote verschil: die tweede generatie is hier geboren, is van hier en wil gelijke rechten. En dat hebben ze tot op vandaag in de praktijk niet.

   Discriminatie is schering en inslag: in de interimsector, op de huisvestingsmarkt, bij tewerkstelling, zelfs stageplaatsen vinden in knelpuntberoepen is vaak mission impossible. Zelfs ik, die nochtans een vlaming is, wordt gediscrimineerd net omdat mensen denken (op basis van mijn uiterlijk) dat ik een allochtoon ben. Dat wij 'onze racisten' verwijderd hebben, is een illusie: het Vlaams Blok is veroordeeld, en ja nu hebben we het Vlaams Belang. Verhofstadt wou de regering laten vallen als de praktijktests (die ze zelf in het regeerakkoord gestopt hebben) er zouden komen. tot op vandaag is er van een structureel antiracismebeleid geen sprake. en dat is dan ook te merken, dag in, dag uit... Je ziet het in voltrepo's, europese onderzoeken, nationale onderzoeken, de cijfers van het cgkr, de tewerkstellingscijfers, de armoedecijfers, ...

   En huntington wordt tot op vandaag en zeker vanaf 2001 geciteerd door mainstreampolitici, staat op de lijst van de vertalers tolken, komt het voor in allerhande media... en ook u promoot het. Terwijl het natuurlijk een uiterst veralgemenend boek is, dat menig antropologen en andere wetenschappers al tot op de grond gelijk gemaakt hebben... maar toch blijft het rijkelijk circuleren.

   En ja, de meeste moslims zijn niet praktiserend, maar worden wel verantwoordelijk gesteld voor het gedrag van die enkele heethoofden en terroristen. De meeste zien hun religie als die van liefde en vrede... en als ze dat doen, komt er altijd een bange blanke man/vrouw zeggen dat ze fout zijn. Dat als ze een echte moslim willen ze zijn, ze de koran moeten lezen zoals de fundamentalisten en dus voor geweld moeten zijn...

   Met interculturele groet,

   ico maly

   • door david van peteghem op vrijdag 5 november 2010

    Ik geef les - al vier jaar - Ja, ik ben nog een groentje, maar heb toch al wat meegemaakt. Je zou kunnen zeggen dat ik lesgeef aan de wereld - ik ben ook al eens een paar keer gaan kijken van welke wereld ze komen. Kortom ik denk wel dat ik een beetje recht van spreken heb. Ik ben ook niet ziende blind. Als er problemen zijn, dan zijn er problemen, maar ik herleidt die niet tot 'hij wil zich niet aanpassen, het is vervelende islam, het zijn die roma die niets willen...of zoals u zegt : het is een kleine kliek die de boel verziekt (want zoiets kan je evengoed zeggen van Belgen : het is kleine kliek die lastig doet)

    Ik ervaar mijn job als bijzonder zwaar en ja soms bijzonder zenuwslopend. Dat begint 'smorgensvroeg al... ik neem de trein naar Brussel. Vorige week: we stoppen even voor Noord - ik kijk naar buiten en wat zie ik - drie kinderen (jongeren) liggen te slapen (in open lucht - lekker gezellig) ergens op een open plek vol groen, een strook tussen de tuinen van huizen en sporen... Vervolgens stap ik af in Zuid. Elke dag hetzelfde schouwtoneel, 's morgensvroeg - er liggen overal mensen op de grond te slapen, of maar wat doelloos voor zich uit te staren... Vies en vuil... Vaak denk ik dan - het is hier precies een afrikaanse miljoenenstad... Ik probeer de moed bij elkaar te zoeken... Ik kom aan op mijn werk.... 'Dag mener'....'Hoe gaat het met jou'... vriendelijke gezichten. Ik moet zeggen: Ik heb zelden zo'n interessant publiek dan als vluchtelingen en allerhande nieuwkomers (en ja er zitten ook wat deugenieten tussen, wat doodnormaal is). Onderling kunnen ze het ook goed vinden met elkaar. Ze sluiten vriendschap - pakistanen met de moslims - de ghanezen met de afghanen, enzovoort - na enkele weken lopen de hartsvriendinnen hand in hand en spelen jongeren uit verschillende delen van de wereld samen. Niets geforceerd.. Het lukt gewoon en dat allemaal tussen verschillende mensen, van verschillende achtergrond. christenen, atheïsten, sikh, hindoes opgedeeld in een tiental verschillende religieuze obediënties. Maar het is zwaar en weet u waarom : omdat men niet voldoende in mensen wil investeren. En dat is een structureel probleem. Ik moet elke week opnieuw het warm water uitvinden... Ik werk er hard voor... ja soms 50 à 60 uur per week...

    het gaat mij erom dat samenleven wel mogelijk is en het kan alleen beter worden, als er in mensen wordt geïnvesteerd. Maar het gebeurt te weinig. En laten we het ook eens hebben over al die moslims die hard werken of meneer daniëls ga eens naar een vrijdaggebed en luister naar de preken... soms krijg je heel interessante, diepzinnige preken te horen. Durft u dat wel... stel je eens open voor de Islam...leer de islam kennen zoals hij beleeft wordt... praat met de mensen, luister naar de mensen..dat wordt hier te weinig gedaan... u zal zeggen, dat gaat niet altijd even makkelijk... Maar hoe komt dat...ik vraag u toch niet om op de koffie te gaan bij extremisten... of hen schattig te vinden. Maar benader de ander niet vanuit haat, walging of grimmige kritiek van een religie waar die meeste blanke islamgeleerden die meestal nog geen arabisch kunnen. (Het zou mij trouwens niet verbazen dat sommige van die blanke islamgeleerden op niet zo onschuldige loonlijsten staan) Weet je ik ben geen specialist, maar de Islam is een religie van vrede... waarom begint de Islamitische groet met 'salaam' - ja vrede - dat zeggen wij nog niets eens tegen elkaar. In mijn ogen heeft dit al heel wat betekenis.

    Ik vind het dan ook bijzonder treurig, ja zelfs angstaanjagend hoe men tekeer gaat tegen de Islam,

    . Maar ik merk dat die kritiek tegen de islam, vluchtelingen, migratie - eerder uitgaat van haat, frustraties, onverdraagzaamheid.... en vooral een strategie van de rechterzijde om stemmen te halen, om de mens van de werkelijke problemenvan onze samenleving af te leiden..De rechterzijde maakt graag gebruik van 'electorale daderprofielen' - er bestaat geen betere vijand dan een tastbare vijand, 'Het is mijn islamtische onderbuur'. Hij is nog een grotere bedreiging dan de crisis van het kapitalisme die miljoenen en nog eens miljoenen zwaar heeft getroffen... en als we dan de beleidsidealen van de rechterzijde onder de loep nemen, zien we dat wat zij structurele oplossingen noemen, niet meer is dan de dingen te weg te drukken en erger weg te jagen of plat te buldozeren zoals in Frankrijk - en dat allemaal in de naam van een keihard, asociaal economisch programma...

    U wens u de vrede!

    vriendelijke groet

    .

 • door Eddy Daniels op vrijdag 5 november 2010

  Ik stel vast, David, je schrijft alle problemen toe aan het feit dat ‘men niet voldoende in mensen wil investeren’. Ik word altijd wantrouwig als ik het woordje ‘men’ lees, meestal zit je dan op het terrein van de dooddoeners, de ‘vermenning’. Kijken we naar de werkelijkheid, zoals je zelf vraagt, dan merk ik om te beginnen dat je twee problemen door elkaar haalt: de al dan niet geslaagde integratie van ‘volgmigranten’ die volkomen legaal naar hier komen (meestal via gezinshereniging). En de opvang van al dan niet politieke vluchtelingen, waarvan er nogal wat illegaal hier verblijven. Jij werkt hard aan de opvang van die tweede categorie, waarvoor al mijn respect, en je beweert dat ‘men’ daar niet voldoende in investeert. Laat me daar een principe tegenover stellen: het recht op politiek asiel is heilig. Indien dit echter stelselmatig gebruikt wordt door mensen die geen politieke maar economische vluchtelingen zijn – en hoe groot is die groep? – dan raken de voorziene middelen uiteraard uitgeput, meer nog: er zullen nooit middelen genoeg zijn want elke humane benadering heeft een aanzuigeffect dat nieuwe problemen aantrekt. Nogmaals: ik heb niets tegen economische vluchtelingen, ik kan die mensen begrijpen, maar ik denk ook dat België of Europa niet alle ellende van de hele wereld naar zich toe kan zuigen. Meer bepaald met betrekking tot moslimmigranten, want daar ging de discussie met Ico Maly toch over, mogen we vaststellen dat er vanuit de islamwereld breed kritiek bestaat op de zogeheten islamofobie van dit continent en toch komen ze naar hier, en gaan ze amper naar de stinkend rijke oliestaten aan de Perzisch/Arabische Golf. Vergissen ze zich van richting? Ook hoor je vanuit moslimhoek steevast kritieken op ‘onze’ onthaalpolitiek, maar geen woord – géén woord – kritiek op het feit dat gastarbeiders in de oliestaten in een statuut leven dat nauwelijks te onderscheiden valt van slavernij. Als je het dus hebt over ‘men’ die niet voldoende in mensen wensen te investeren, dan lijkt het mij gepast vooral naar de sjeiks te kijken die met hun oliedollars niet bepaald torenflats bouwen om verpauperde en vervolgde geloofsgenoten op een sociale wijze op te vangen (in werkelijkheid leven zij die deze torenflats bouwen in compounds met zinken dak ergens weggestopt in de woestijn). Maar ook hier leven mensen op straat, zal je zeggen, en dan zitten we weer bij de eerste categorie, de al dan niet politieke migranten. Verre van mij te ontkennen dat ons opvangbeleid faalt, maar ik blijf met de vraag zitten hoeveel van die mensen echt politieke vluchtelingen zijn. Dat de Roma – géén moslims, maar jij haalt ze erbij – het in Roemenië niet leuk vinden, kan ik me levendig voorstellen. Dat die Roma ondertussen reeds sinds de veertiende eeuw in Oost-Europa gesignaleerd worden en er blijkbaar nog altijd niet in geslaagd zijn zich te integreren (en ik herhaal: ik zeg niet ‘assimileren’) is ook een feit. Dat het probleem dus niet zo eenduidig is als jij het voorstelt – een rechterzijde die op een demagogische wijze stemmen ronselt – kan ook jou niet ontgaan. Dat ik je ondertussen alle goede moed toe wens die je in je harde engagement nodig zult hebben, mag je ook aannemen, net als dit zinnetje dat ik zo vrij ben uit mijn eigen eerste bijdrage te citeren: ‘Ik verheug mij op elke vreemdeling die het goed doet bij ons, in de zin van: zijn leven in vrijheid en verantwoordelijkheid opbouwen’. In de mate dat jij daartoe bijdraagt, mijn respect.

  • door han op vrijdag 5 november 2010

   Geen halve waarheden en hele onwaarheden.

   Je verhalen staan bol van halve waarheden en dus hele onwaarheden. Wij denken dat als mensen argumenten aandragen ze die dienen te staven.

   Enkel voorbeelden uit je laatste commentaartje "toch komen ze naar hier, en gaan ze amper naar de stinkend rijke oliestaten aan de Perzisch/Arabische Golf. Vergissen ze zich van richting" Is dat zo, waar haal je dat vandaan?

   "Dat die Roma ondertussen reeds sinds de veertiende eeuw in Oost-Europa gesignaleerd worden en er blijkbaar nog altijd niet in geslaagd zijn zich te integreren (en ik herhaal: ik zeg niet ‘assimileren’) is ook een feit" We vergeten even WOII en de massale deportaties van zigeuners die hun uitroeiing tot doel had. Dit is niet eens halve waarheid, men noemt zo iets negationisme, of is de Holocaust (ook tegenover die Roma zigeuners) een detail in de geschiedenis?

   In een verwijderde comment zeg je over Huntington: "Om te beginnen vind ik het al een vreemde opvatting dat een boek niet zou mogen circuleren, we vinden het toch afschuwelijk dat 75 jaar geleden nog boeken verbrand werden?" Niemand hier zegt dat het boek niet mocht geschreven worden of verspreid worden. Men heeft het over het feit dat het steeds wordt opgevoerd terwijl het al menig maal werd weerlegd. Je comment werd verwijdert precies omdat dat soort leugentjes hier niet door de beugel kunnen.

   • door Karel Buntinx op vrijdag 5 november 2010

    En u bepaalt wat waarheid, halve waarheid en leugen is ? Zoals ik ook al heb meegemaakt ivm uw Israël-berichtgeving. Indien u onderbouwde weerleggingen krijgt die u niet kunt loochenen, worden die plots 'leugens' of 'halve waarheden'. Naar uw vooringenomen waarheidsnormen zal dat wel kloppen, zeker !

    • door Pleimion op vrijdag 5 november 2010

     Vreemd om te zien hoe iemand enerzijds pleit voor deugdelijke argumenten en anderzijds niets beters weet te bedenken dan een flauwe drogredenering om zijn tegenstander in het kamp van de negationisten te duwen.

   • door david van peteghem op vrijdag 5 november 2010

    1 Het was natuurlijk te verwachten dat ik de dingen te eenvoudig voorstel. Als ik spreek over 'men' dan spreek ik uiteraard over de regering, meer bepaald het ministerie van onderwijs. Kent u ook het bezuinigingsplan van minister Pascal Smet... Ik stel voor dat je dat eerst even nakijkt. Mocht u de onderwijsstructuren beter kennen, dan zou u moeten weten dat ik eigenlijk aan migranten (ja in functie van gezinshereniging) en vluchtelingen lesgeef. 2 Ik vraag me ook af of u wel voldoende ervaring heeft met andere culturen.. ik denk zelfs dat u maar alleen vanuit uw boekenwijsheid meent mij te moeten pareren dat roma geen moslims kunnen zijn. Het feit dat u zoiets iets zegt, is al voldoende om te weten dat u alles wat u van roma afweet uit de boeken komt. Ik heb die boeken ook gelezen...( ik wil u zelfs een tip geven : er is hier in België een historicus die bij het Davidfonds publiceert (niet bepaald links te noemen) die heel interessant schrijft over de Roma.. ik ben alleen zijn naam vergeten. Ik houd ook van boeken en veel boeken zelfs. Maar ik praat ook met vreemdelingen, migranten en vluchtelingen. Bij de roma ga ik wel eens op de koffie in een vluchtelingcentra of gewoon thuis en krijg ik van die straffe, heerlijke macedonische koffie (waar je ogen van worden opengetrokken ;-) ) Heel plezant trouwens en ja er zitten heel wat deugenieten tussen en ze willen je de toekomst voorspellen. Nochtans komen die ouders allemaal braaf naar het oudercontact om te horen hoe hun zoon of dochter het doet. Ja, daar komt ook een tolk bij kijken (die op bestelling in het nederlands, engels, of frans vertaalt) - Voor mij hoeft dat zelfs niet, want vele roma zijn tweetalig (en dat geldt ook voor de meeste vluchtelingen en migranten - u weet wel die 'goede oude koloniale tijd')... In het frans of Engels kan het dan ook...er zijn ook heel wat roma die heel goed nederlands kunnen. Maar als leraar ben ik ook pedagogisch en heb ik geduld voor diegene die het wat moeilijker hebben met het aanleren van een vreemde taal - ik doe niet alsof ik ze niet kan verstaan... Ik leer zelf ook een vreemde taal, van een bijzonder kleine bevolkingsgroep - op deze manier confronteer ik mezelf met de moeilijkheidsgraad van het aanleren van een andere taal, waardoor ik geduldig leer te zijn. Dat is iets waar vele mensen hier niet het geduld voor hebben. Bovendien moet u toch maar eens met vreemdelingen praten en hen vragen hoe ze worden behandeld. ik denk niet dat ze hun verschrikkelijke verhalen vertellen om medelijden op te wekken.

    3 Hetgeen mij dermate stoort aan uw beeldvorming is dat u vertrekt van de stilzwijgende vooronderstelling dat er zoiets als een 'ideale, perfecte functionerende mens' bestaat in perfect functionerende samenleving. Vreemdeling zijn is dan in uw ogen ofwel overtollig uitschot of 'perfect geïntegreerde migranten' ( en dan krijg je ideosyncratische gedachten als 'de migrant mag blij zijn dat wij hem opvangen, dat hij in onze perfect functionerende Popperiaanse samenleving zijn kans mag wagen). Leg mij dan toch meer eens eerst grondig uit wat u bedoelt met 'perfect functionerende mens' en ' perfect functionerende samenleving'. U zal zeggen, maar daar heb ik het niet over... toch wel... bekijk uw eigen stilzwijgende, perverse vooronderstellingen. Ik vind het een bijzonder gevaarlijke gedachte te zeggen dat er een bepaald soort mensen bestaat dat zich niet wil aanpassen. Een utopische gedachte, ja die bovendien totaal niet gefundeerd is, zelfs niet te funderen valt.

    4 dan nog uw vreemd verhaal over 'waarom niet naar de arabische wereld'. In de eerste plaats komen marokkanen en turken naar hier omdat ze hier familie en vrienden hebben zitten. In de tweede plaats zullen er wellicht ook statistieken bestaan over migratie naar arabische landen. In Libië waar ik geweest ben, zitten er inderdaad veel buitenlanders. Meestal afrikanen. Die werken daar gewoon in de structuren, maar het klopt dat ze ook in niet zo leuke omstandigheden werken, net zoals in Europa (wie doet het vuile werk hier - de metrostations worden proper gehouden door migranten, de wegenwerken worden 'gedomineerd' door migranten, Islamitische verpleegsters verzorgen de oude mensen). U heb het ook over Dubai. Ja de situatie is daar ronduit schandalig. Maar ik vind het wel grappig dat u zich daar op vastpint.. Dubai is namelijk een westers paradijs. Mocht u opnieuw de tijd nemen om de Dubai case vanuit economische hoek te bestuderen, dan zal u zelf tot de vaststelling komen dat dat hyperreëel land opgetrokken is met westers geld (u hoeft daar nog niet een linkse analyse voor bij de hand te nemen) en dat het zowel een economisch- als vakantieparadijs is voor rijke westerlingen en rijke, zich westers gedragende sjieks (waarvan het religieuze gehalte sterk in twijfel kan getrokken worden). Tenslotte stelt u de migratiestromen voor alsof wij alles op ons dak krijgen... Bekijk eens de statistieken van vluchtelingen en migratie grondig.

    5. Het paradoxale denken trekt mij enorm hard aan - maar als u een verschil wil maken tussen verschillende soorten vluchtelingen bent u niet consequent. U zegt zowel ja als nee tegen economische vluchtelingen. Nochtans zijn 'economische vluchtelingen' een harde realiteit in een kapitalistische wereld. Ecologische vluchtelingen is de toekomst. U zegt dan, wij kunnen het lijden van de wereld niet op ons dragen. Mag ik dan zo vriendelijk zijn eens grondig te onderzoeken wat het Westen uitspookt in pakweg Afrika - Ja, zou u eens de tijd willen nemen om ook daar een grondige economische analyse te maken. Op internet vindt u voldoende economische kranten uit afrika waar ik wekelijks lees welke nieuwe economische sector moet geliberaliseerd worden of welk goeddraaiend bedrijf wordt overgenomen door een van oorsprong westerse transnationale onderneming. Lees de rapporten van IMF eens.

    Ik stel voor dat u die kranten en rapporten meenemet op reis naar een afrikaans land, en ergens een tijdlang vertoeft in een sloppenwijk... Misschien komt u wel tot andere gedachten en wordt u nog echte humanist. SUCCES gegarandeerd!

    in vrede

 • door han op vrijdag 5 november 2010

  Onder meer volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar. Ze zijn dus ook niet toegestaan op DeWereldMorgen.be: * Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie Je kan het hier allemaal nog eens nalezen: http://www.dewereldmorgen.be/gebruiksvoorwaarden

  Ook geen halve waarheden en dus hele onwaarheden.

 • door I.v.Dijk op vrijdag 5 november 2010

  Uw verhaal is bijzonder interessant en ik kan mij ook vinden in uw zienswijze omtrent mythevorming. Het vervelende van deze mythevorming is wel, dat het een zeer negatieve werking kan hebben ( en al heeft) op onze samenleving, op ons dagelijks leven. Ook in Nederland, vanwaar ik schrijf, is dit zeker het geval. Ik lees graag stukken zoals dat van uw hand, en wanneer daarna dan de mogelijkheid tot reacties aanwezig is, lees ik die vaak ook. En heremetijd, wat er dan allemaal geschreven wordt! De ongenuanceerdheid die dan de kop opsteekt m.b.t. mensen die een andere afkomst hebben, ongelofelijk. Maar velen realiseren zich niet dat zij zelf ook al voorouders hebben uit een ander land ( en de landsgrenzen liggen ook niet voor honderden jaren vast trouwens!); zolang het maar niets met de Islam te maken heeft is het blijkbaar wel in orde. Ook signaleer ik, zowel op fora als om mij heen, hoe er vaak geen enkele kennis bestaat omtrent wie uit welk land komt; Turken, Marokkanen, het is allemaal hetzelfde ( net zoals trouwens hier in Nederland de Surinamers, Antillianen en mensen ergens uit Afrika op 1 hoop geveegd worden). Men kent ze niet persoonlijk en herkent ze al helemaal dus niet. Of deze mensen gevlucht zijn omdat zij géén Moslim wilden zijn komt zelden in iemand op. Zo worden grote groepen mensen in een verdomdenhoekje gezet. Ergo; ze worden als misdadig beschouwd. Bijna ALLE buitenlanders krijgen inmiddels de Moslim-mythe aangeplakt. Want alhoewel geen moslim, ook Polen en Bulgaren zijn meestal in de criminaliteit bezig, zegt de doorsnee "nederlander". Wat mij verbaast en raakt is de felheid waarmee vaak in schunnige bewoordingen gereageerd wordt, misschien juist wel extra omdat het toch redelijk anoniem is op een forum. Mijn naam geeft mij het idee dat ik behoorlijk nederlands ben, ik ben ook geen moslim geworden, maar een film met expliciete seksscénes zou voor mij ook een reden kunnen zijn om weg te lopen van een film. Want inderdaad, al is seks "gewoon", voor mij is het nog niet gewoon om daar zo maar getuige van te ( moeten) zijn. Mag iedereen hier asjeblieft het hare van vinden? Het artikel is verhelderend, het kan wakker maken, maar ik vrees dat dat toch niet zal gebeuren bij de meesten die nog slapende zijn. Jammergenoeg slapen zij niet alleen, zij lijken ook nog in een nachtmerrie te zijn beland.

 • door StampMedia op vrijdag 5 november 2010

  De fout is geslopen in de eindredactie van het artikel 'Allochtone jongeren hebben rolmodel nodig die niet voor geld gaat'. Dit had niet mogen gebeuren. Onze excuses.

 • door Eddy Daniels op vrijdag 5 november 2010

  Wat mij opvalt in jouw aanpak, David, is jouw bizarre manier van redeneren: eerst schrijf je iemand een visie toe die hij niet geuit heeft en niet heeft willen uiten (je geeft het nog zelf toe, nota bene) en dan ga je die bestrijden alsof hij die geuit heeft vanuit een diep weten van wat er in de inborst van de andere leeft. Het gevolg is dat je een statuut verwerft van morele superioriteit waarbij jij kan oordelen wie een humanist is en tot op welke hoogte, wie ervaring heeft met wat en op welke manier en wat de ander allemaal doen moet om op jouw schier onbereikbare ethische hoogte te komen (de ander moet zelfs een inzicht hebben in de onderwijsstructuren om te mogen meepraten). Ik herhaal daarom nogmaals, David: alle respect voor jouw professioneel engagement en al het beste toegewenst aan die mensen die jij ongetwijfeld met een warm hart begeleidt. Maar als jij meent daaraan het recht te ontlenen om een hovaardig toontje aan te slaan in een open debat, ja, dan praat ik tegen een muur. Zelfingenomenheid is een gevaarlijke kwaal, mijn beste, waar menig oprecht wereldverbeteraar aan ten onder is gegaan. Dat weet ik uit de boeken én uit eigen observatie.

  • door david van peteghem op vrijdag 5 november 2010

   Ik vraag u alleen u eigen stilzwijgende 'vooronderstellingen' te onderzoeken. Ik meen te geloven dat dit een terechte vraag is, aangezien denken altijd gepaard gaat met stilzwijgende vooronderstellingen. Niet bepaald een bizarre redenering denk ik...daar bestaat zelfs een heel interessante filosofische traditie over. Spijtig genoeg komt nu niet met argumenten af. Bent u er wel zeker van dat u nu niet ad hominem redeneert?

   Ik probeer argumenten te hanteren en één ervan is 'bekijk de stilzwijgende vooronderstellingen in uw eigen redeneertrant'. Bovendien stel ik mij nu heel hard de vraag of u niet diegene bent die hier (de wel meest verschrikkelijke) hoogste ethische standaard eist.

   Ik verwacht van uw degelijke argumenten - Uw kernbetoog luidt als het volgt :u zegt 'er is een deel dat zich niet aanpast' - en dat dat deel zijn moslims.. Maar wat bedoelt u daar eigenlijk mee.. waar passen bepaalde mensen zich niet aan? En waarom zijn het moslims en niet de joden van keer of de Polen of welke bevolkingsgroep dan ook. En gesteld dat 'aanpassen' het ideaal zou zijn, dan hanteert u - nogmaals - wel een bijzonder hoog ethisch ideaal, groter dan dat van mijzelf denk ik. Ik denk toch dat ik mij op morele gronden heel wat bescheidener opstel. Bovendien wat houdt datgene in waar dat kleine deel zich niet aan aanpast - kunt u mij dat omschrijven..

   Maar goed u stigmatiseert mij nu als wereldverbeteraar.. nogmaals u denkt in hokjes. U plaatst mensen die niet in uw ideosyncratische beeldvorming passen meteen in een hoekje, je veroordeelt ze tot 'een roepende in de woestijn' - opnieuw hanteert u een bijzonder hoge ethische standaard om mensen te beoordelen en vervolgens te veroordelen.

   Ik probeer hier alleen maar een discussie aan te gaan. Ik baseer mij op mijn ervaringen... ik reik argumenten aan. Omzeilt u toch niet een beetje de discussie? Bent u het niet soms die hier zich de rol van rechter heeft aangemeten?

   • door Stefan De Keyzer op vrijdag 5 november 2010

    @ Eddy Daniels: wat u allemaal bij elkaar pent, is de grootste verwarring die ik ooit gelezen heb. Ik zet enkele duidelijke punten op de i - dat is hier nodig.

    - Je kan niet spreken over 'de' islam. Dat de moslims dit zelf doen is geen excuus voor Westerse dwaling en betweterigheid. - Je kan wel spreken over Westerse dwaasheid, want die is alom. Dat is per definitie niet racistisch of discriminerend. Er bestaan officiële centra,die nagaan wat Han Soete opgaf als onaanvaardbaar. Je doet er maar goed aan dat lijstje met de juiste interpretatie ervan te begrijpen, want zo zit het in mekaar. Dat is de waarheid, die wordt nergens gesproken, maar hier duidelijk wél. - Ico Maly heeft slechts één voorbeeld onderzocht, maar hij heeft volledig gelijk met te generaliseren naar de Westerse media. - dat migranten zichzelf steeds meer als moslims bepalen en dus zelf de islam op de voorgrond brengen, is volledig naast de kwestie. We weten allemaal dat het een reactie is tegen de gruwelijke uitbuitingen door het Westen. Dat ze alle voordelen en rechten genieten van onze samenleving, is opnieuw naast de kwestie. In machtsrelaties zijn er slachtoffers, en het is duidelijk wie dat is. - Franse filosofen zijn op zich voldoende bewijs voor een stelling, zeker als ze aanleiding geven tot twijfels over de geloofwaardigheid van Westerse denkbeelden. - mensen die hier komen wonen hebben alle reden tot klagen, en wie zich dan toch dankbaar opstelt tov het 'nieuwe' vaderland', wordt terecht niet gehoord. Want die heeft het verkeerd begrepen. Dat is juist het ultieme bewijs van de indoctrinatie die hier voortdurend plaatsvindt, de agressieve manier waarop het Westen haar waarden wil opdringen en geen plaats meer wil laten voor de eigenheid van de mensen. Dat de mensen juist die plaatsen waar die eigenheid volledig beleefd wordt, massaal wensen te ontvluchten is opnieuw naast de kwestie. Het Westen heeft geen enkele positieve verwezenlijking, en dus ook geen reden om zich op de borst te slaan. Je kan namelijk geen kwaad in deze wereld noemen, of het Westen is ermee verbonden. Capice?

    • door Kif Kif op zaterdag 6 november 2010

     Altijd leuk als iemand in je naam praat en dan nog op zo’n manier dat je er jezelf helemaal niet in herkent. ter info dus:

     - Ik heb heus wel wat meer bestudeerd dan dit ene voorbeeld. Lees gerust Cultu(u)rENpolitiek, De Beschavingsmachine en de vele analyses op Kif Kif (mediawatch) - Als het enige troost mag zijn, ook in de Arabische landen wordt behoorlijk wat idiotie uitgezonden, Ik woon echter hier, ben hier geboren en ik leef en werk hier. Vanuit mijn engagement aan onze samenleving focus ik dus op deze samenleving. Dat is nog altijd mijn goed recht dacht ik, en dat wil helemaal niet zeggen dat in andere landen dan per definitie beter is. - de insteek van Barthes is geen toevallig gekozen insteek. Het mytheconcept wordt tot op vandaag bevestigd door zowat de hele sociolinguïstiek. In andere, ‘moeilijker’ termen, maar toch. -Het westen heeft veel goeie zaken verwezenlijkt, blijkbaar moet dat altijd expliciet gemaakt worden, maar ook heel veel slechte. Dat is niet zo moeilijk te achterhalen hoor. Helaas wordt die verantwoordelijkheid steevast geminimaliseerd of ontkend…

 • door Roland Horváth op zondag 7 november 2010

  De haat, die ons ingeprent, ge-indoctrineerd wordt, heeft een doel, nl. de energie, de aandacht en de agressie van de massa, het volk te kanaliseren naar bepaalde groepen in de samenleving. Niet naar de machthebbers. Het eigenlijk doel, een stap verder is de machthebbers toe te laten hun macht in een bepaalde richting uit te breiden. Er is dus altijd misleiding van het volk en een ‘verborgen agenda’. In een revolutie kan men 3 groepen onderscheiden: de machthebbers, de groep daar net ‘onder’ en het volk, de massa. De 2e groep belooft aan de 3e groep, het volk alle macht na de revolutie, die uiteraard door het volk moet bewerkstelligd worden. Na de revolutie echter neemt de 2e groep de plaats van de 1e in en trekt de macht naar zich toe.

  Voorbeeld 1: De staats- nationalistische en kapitalistische VS. Na de val van het communisme in de Sovjet- Unie had het militair- industriëel complex – Eisenhouwer, TV rede, 17 jan 1961 – nood aan een nieuwe vijand. De keuze viel op het moslim- fundamentalisme omwille van de olie en het strategisch belang van Zuid - en Centraal Azië, Afgahanistan, Irak. In het artikel is er op gewezen dat zo’n term niet terecht is: de Islam heeft vele gezichten net als het Christendom. De hetze tegen het moslim- fundamentalisme gebeurt door de propaganda van het westers grootkapitaal. Dat heeft dus de reeds genoemde verborgen doelen. Het gestook zelf heeft zoals alle gestook nog nooit iets anders opgeleverd dan miserie en vijandigheden waaronder oorlog.

  Voorbeeld 2: Het Vlaams nationalisme. Is zoals voorbeeld 1 een ‘offensief’, geen defensief, nationalisme met vermeende vijanden: Walen, immigranten, werklozen. Waar ligt de grens tussen echt en vermeend? Het is sterk verwant met de PVV van Geert Wilders in Nederland: Beide, zowel N-VA, VB als PVV, hebben de (moslim)immigranten als vermeende vijand en hun eigenlijk doel is een neoliberale (anglo-saksische) economie: een uiterst rechtse en ongeremd kapitalistische maatschappij met als gevolg een gelaagde maatschappij met goeden en slechten door het nationalisme en (super)rijken en (super)armen door het kapitalisme. In Vlaanderen (VL) bestaat de misleiding van het volk erin dat er zgn. gestreden wordt voor Vlaanderen, dus voor alle Vlamingen, tegen de franstaligen, terwijl alleen de 1 per (tien) duizend superrijken en grootaandeelhouders = de franskiljonse bourgeoisie in Vlaanderen en Brussel aan hun trekken zullen komen. Die waren tot ongeveer 1970 de vijand in de taalstijd, nu domineren ze de Vlaamse nationalisten.

  De Islam, het Jodendom en het Christendom zijn sterk verwant. Joden, Christenen en Moslims geloven in dezelfde God, de God van Abraham en van Mozes. Overigens, ze hebben alle 3 van seks iets raars gemaakt. Alle 3 hebben seks gedemoniseerd. De Sharia, de wet van Mozes, staat ook in de Thora en in het Oud Testament. De Islam was/is veel minder gewelddadig dan het Christendom. Beide hebben ongeveer 1 miljard aanhangers en beide hebben/hadden verschillende (ook extreme) strekkingen. Hun verwantschap maakt hen tot concurrenten vergelijkbaar met de spanning tussen 2 linkse politieke partijen of 2 rechtse. Maar die verwantschap maakt de Islam ook tot een verrijking in (West) Europa.

  De meeste hoofdstroom Media zijn populistisch. Ze schrijven wat ze denken dat de lezer wil zien, omwille van hun oplage. Hun dagelijkse ‘berichtgeving’ is misleiding, terreur en indoctinatie. Het is de taak van de overheid of eventueel van sociale organisaties om iets te doen aan die verzieking.

 • door Christophe Baele op zondag 7 november 2010

  Ik erger mij al jaren aan de berichtgeving van vele kranten. Vooral stemmingmakerij is belangrijker dan de inhoud zelf omdat het verkoopt. Bovendien wordt het eens dringend tijd dat niet-moslims eens meer historische kritische zin hebben want velen doen gewoon de moeite niet meer en slikken veel als zogezegde waarheid. Trouwens ik erger mij er ook aan als niet-moslim zijnde van de historische nonsens dat er gewoonweg gratuit verkocht worden ivm de islam. De islam heeft sinds 680 altijd een voet gehad in Europa tot op vandaag. Dus ze maakt er ook wel degelijk deel van uit. Wie dat weigert in te zien is stekeblind en intellectueel oneerlijk. Bovendien wordt er zomaar vanuit gegaan dat er zoiets als dé moslim bestaat en dat die dan allemaal streng gelovig zijn en niks moeten hebben van de moderniteit. Je zou dat eens moeten zeggen over christenen en het kot is te klein. Ik heb gelukkig heel veel kennissen die moslim zijn, met mijn historische achtergrond heb ik altijd met diep respect gekeken naar de islam als geloof (we zijn allemaal kinderen van Aristoteles). Dat er nu zo gefocust wordt op islam en oorlog is an sich heel hypocriet, want hoeveel oorlogen hebben de christenen wel niet op gang gebracht? Maar ik dwaal af, de journalisten zijn meer en meer op sensatie belust of zetten aan tot agitatie tegen ofwel een persoon (denk maar aan Els Clottemans) of tegen een groep (de moslims). En die trend is blijkbaar steeds erger en erger aan het worden. Zolang de gewone man of vrouw dit slikt als zoetebroodjes gaat daar niks aan veranderen vrees ik. Het enige jammere dat ik wel vind is dat er wel mooie culturele bruggen worden gebouwd tussen moslims en vlaanderen maar dit zijn veel te embryonale vormen van contact. Waarom zien we zelden of nooit Turken bvb op buurtfeesten in pakweg Ledeberg? Kermissen zijn ook niet echt een plek waar je veel moslims tegenkomt. Waarom is dat eigenlijk? Ik wil graag een hand uitreiken, als we weten waarom men dit niet leuk vindt of waarom men dit links laat liggen kunnen we misschien er iets aan doen. Het kan een verrijking zijn van ons beiden.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties