Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

#DailyRacism: tien manieren om racisme aan te pakken

Het platform #DailyRacism heeft sinds zijn oprichting enkele maanden geleden honderden mensen bevraagd naar hun aanbevelingen/tips om racisme en discriminatie aan te pakken. Het resultaat van die bevraging zijn tien aanbevelingen aan de overheid om het probleem van discriminatie en racisme aan te pakken.
woensdag 17 juni 2015

#DailyRacism heeft ongeveer honderdvijftig mensen gevraagd hun top 3 aanbevelingen via e-mail te bezorgen. Op 29 april werd in de Beursschouwburg te Brussel een plenum georganiseerd waar meer dan tweehonderd mensen aan deelnamen. Ook daar werden in verschillende werkgroepen aanbevelingen geformuleerd.

Deze aanbevelingen werden vervolgens getoetst door experts zoals Naima Charkoui (ex-directrice Minderhedenforum) en Bambi Ceuppens (onderzoekster). De initiatiefnemers van het platform #DailyRacism hebben hieruit de volgende tien aanbevelingen geselecteerd:

  1. Tijdelijke quota zijn dringend gezien de ondervertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in verschillende domeinen zoals politiek, ambtenarij, media,... De verschillende overheden en staatsstructuren scoren slecht. De media is nog steeds een overwegend blank bastion. Streefcijfers en goodwill van de werkgevers hebben onvoldoende positieve resultaten opgeleverd. Daarom quota op verschillende domeinen en niveaus. Bijvoorbeeld wat media betreft: quota’s voor makers, gastsprekers en ook op niveau van eindredacties en bestuur (en niet enkel voor thema’s die met discriminatie of racisme te maken hebben).
  2. Praktijktests die proactief en systematisch zijn. Praktijktesten in alle sectoren en instituties. Praktijktesten moeten rechtsgeldig zijn en als juridisch bewijsstuk kunnen ingezet worden bij klacht.
  3. Degelijke sociale inspectie voor racisme, zoals sociale inspectie voor voedselcontrole bijvoorbeeld. Racismeprocedure bij klachten aanpassen ter bescherming van de slachtoffers.
  4. Een duidelijke en strengere anti-discriminatiewetgeving die werkelijk wordt toegepast en ook aandacht voor bewustmaking omtrent strafbaarheid en consequenties van discriminerend gedrag.
  5. De geschiedenis van racisme en kolonisatie bespreekbaar maken binnen het onderwijs. Dit moet deel uitmaken van de leerplannen en niet louter worden overgelaten aan de vrijwillige keuze van leerkrachten.
  6. Lerarenopleiding dient herzien te worden. Er is weinig aandacht voor het thema diversiteit en de studenten worden onvoldoende voorbereid om les te geven in een diverse samenleving. Leerkrachten zijn vaak weinig bewust van institutioneel racisme en moeten dus dringend ondersteund worden, gezien het hoge aantal getuigenissen over racisme binnen het onderwijs.
  7. Rekening houdend met de structurele ongelijkheid en het watervalsysteem binnen het Belgisch onderwijssysteem en de gevolgen hiervan voor leerlingen met een migratieachtergrond, vragen we dat er een onafhankelijk aangesteld persoon deelneemt aan de klassenraden zodat willekeur tegengegaan wordt. De onafhankelijke persoon neemt ook notities tijdens de klassenraden, zodat deze indien nodig betwist kunnen worden. Dit achten we belangrijk om ook een switch bij de leerkrachten zelf te zien op langere termijn. Dit is mogelijk indien leerkrachten bewust worden van de bestaande uitsluitingsmechanismen binnen het onderwijs.
  8. Een laagdrempelig meldpunt (0800) oprichten specifiek voor racisme en discriminatie waar (vooral jonge) slachtoffers terechtkomen niet alleen om een klacht in te dienen, maar ook om advies te vragen in geval van racisme of discriminatie. Het is belangrijk om een instantie te hebben die laagdrempelig is en de klachten over racisme en discriminatie au serieux neemt. Er is ook nood aan nationale registratie van alle gevallen van racisme en discriminatie per stad, zodat deze in kaart kunnen worden gebracht voor toekomstige acties.
  9. Een breed ondersteunde website met tips and tricks die slachtoffers van discriminatie helpt om zich te wapenen en om om te gaan met racisme en discriminatie. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met racistische aanvallen.
  10. Een dekolonisatie en anti-racisme instantie om de wortels van het koloniaal gedachtegoed te traceren en uit domeinen zoals onderwijs eruit te halen.

Het platform #DailyRacism brengt in het najaar 2015 een pdf-boekje uit waarin zoveel mogelijk getuigenissen van racisme en discriminatie zullen verzameld worden, maar ook de tientallen aanbevelingen en tips van de burgers om racisme te bestrijden.

Na het succes van het plenum in Brussel zal #DailyRacism in het najaar nog plenums organiseren in andere steden als Antwerpen, Gent en Genk. Op die manier wil #DailyRacism het debat over racisme blijven voeren en politici, beleidsmakers, werkgevers en andere bevoegde instanties tot actie aanzetten.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.