Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Hoe scoren de verkiezingsprogramma’s op vlak van milieu?

Welke ambities hebben de Vlaamse partijen rond klimaat, mobiliteit en energie? Bond Beter Leefmilieu (BBL) onderwierp de verkiezingsprogramma’s aan tien cruciale milieutesten en stelde een ‘stemWijzer’ samen. Groen, sp.a, CD&V en PvdA scoren achtereenvolgens het best. N-VA en Open VLD sluiten de rangschikking af.
vrijdag 9 mei 2014

PvdA, Groen en sp.a stellen geloofwaardige klimaatdoelstellingen voor. N-VA en Open VLD laten het na om klare koffie te schenken.   

Alle partijen geven veel aandacht aanenergiebesparing in gebouwen, maar geen enkele partij, met uitzondering van Groen, vraagt om duidelijke bindende inspanningen van andere sectoren, zoals de industrie.   

De meeste partijen pleiten voor een langetermijnbeleid voor duurzame energie. Wat daarbij opvalt, is dat zowel N-VA als CD&V de kernuitstap tegen 2025 in vraag stellen. N-VA pleit zelfs expliciet voor de bouw van een nieuwe kerncentrale.   

In een aantal programma’s komt minder grondstofverbruik in de industrie en materialenkringloop aan bod, maar Groen schuift als enige partij goed onderbouwde concrete maatregelen naar voor. CD&V is een van de weinigen die groenstroomcertificaten voor afvalverbranding uitdrukkelijk wil behouden, wat een materialenkringloop belemmert.  

Uit de verkiezingsprogramma’s kunnen we niet afleiden dat er in Vlaanderen een brede politieke consensus in de maak is om het roer om te gooien naar een duurzaam mobiliteitssysteem en minder individueel autogebruik. Sp.a en PvdA zijn tegen individuele heffingen op milieuvervuilende verplaatsingen en zetten in op openbaar vervoer. N-VA en Open VLD stellen een vlotte doorstroming van het wegverkeer centraal.

De meeste partijen beseffen dat Vlaanderen de kaart van kernversterking moet trekken om ruimtelijk orde op zaken te stellen. Sp.a, Groen en CD&V willen de woonbonus hervormen, onder andere om meer rekening te houden met de locatie van een woning. N-VA en VLD willen er niet aan raken. Opvallend is dat Open VLD het thema ruimtelijke ordening niet opnam in haar programma.  

Op de vraag of in een volgende legislatuur duurzame landbouwmodellen meer ondersteuning zullen krijgen, zijn de antwoorden niet eenduidig. Wel duidelijk is dat CD&V het huidige grootschalige landbouwmodel wil versterken.  

Milieukwaliteit is een onderbelicht thema in veel partijprogramma’s. N-VA, CD&V en Open VLD stellen de omgevingsvergunning centraal. Ze geloven dat snellere en eenvoudigere vergunningsprocedures ook de oplossing zijn voor milieukwaliteit. Wij vinden daar geen enkele garantie rond terug.   

Tot slot valt op dat de programma’s van N-VA en Open VLD weinig of niet verwijzen naar de rol van het maatschappelijk middenveld. Deze partijen zien het middenveld niet als gesprekspartner voor de uitvoering van hun beleidsagenda. Groen daarentegen wil evolueren van een sociaal overleg naar een sociaal-ecologisch overlegmodel. 

stemwijzer.bondbeterleefmilieu.be

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door Peter Bogaerts op zaterdag 10 mei 2014

    Enkele opmerkingen bij de evaluatie van de BBL: 1. Het PVDA programma is inderdaad op sommige punten niet helemaal volledig uitgewerkt. Ik denk dat PVDA hierdoor de helft van de punten verliest. Dat is enerzijds een kwestie van focus en anderzijds een kwestie werkkracht. Maar men komt wel hierdoor tot een erg vertekend beeld. Wij scoren bv. even slecht als CD&V op landbouw. Gezien de sociaal-ecologische en niet-productivistische kijk, is PVDA een goede partner zijn om een milieuvriendelijk en sociaal landbouwbeleid te realiseren, terwijl CD&V alle expertise in huis heeft om net dat vakkundig onmogelijk te maken zoals ze al jaren doen. 2. PVDA is tegen het 'de-vervuiler-betaald'-principe als de betrokken partij geen andere keuze heeft dan te vervuilen. Het principe heet dan in praktijk meestal ook beter 'de-gewone-werkmens-is-de-klos'-principe. Dat is zo als het gaat om vuilzakken en nog meer als het gaat om rekeningrijden. Dit is een kwestie van sociale rechtvaardigheid. PVDA wil daarom ook 6% BTW op energie omdat energie geen luxe-artikel is. Er zijn socialere manieren om dezelfde effecten te realiseren. Bovendien zal een milieubeleid dat steevast in de geldbuidel zit van de kleine werkmens nooit een breed draagvlak krijgen en het is ook hierop dat de groenen steeds vastlopen en in die kringen erg vijandig worden bekeken. 3. PVDA is tegen groene fiscaliteit omdat dit in het voordeel is van zij die de finesses kennen van fiscale aftrekken realiseren, wat neer komt op belastingvermindering voor de mensen die het meestal niet nodig hebben. Het betekent dikwijls ook dat je eerst het geld moet hebben om er nadien een voordeel aan te kunnen doen. PVDA pleit eerder voor maatregelen via een derdebetalersysteem. M.b.t 2. - 3. PVDA is tegen de individualisering omdat dit een versnippering van milieubeleid inhoudt - groene fiscaliteit en 'de vervuiler betaalt' zijn hier twee belangrijke poten van. Individualisering betekent ook een vermindering van slagkracht. Op sommige punten is het niet helemaal duidelijk waarom PVDA minder scoort. Bv. middenveld of ruimtelijke ordening. Ik vermoed omdat PVDA op die punten minder volledig zijn in de uitleg die BBL verwacht. Als het over het middenveld gaat is dit echter wat misleidend, want als er één partij is die voeling heeft met bv. vakbonden, dan is het PVDA wel. Ik denk ook dat de vakbonden de sleutel zijn in het realiseren van een goed milieubeleid.

    Een beter leefmilieu zal sociaal zijn of niet zijn. Had de evaluatie 'Stem wijzer, stem voor een sociaal milieubeleid', dan hadden de resultaten er al een stuk anders uitgezien. Het is jammer dat BBL dit sociale aspect niet laat meewegen.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties