Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Belgen massaal voor vermogensbelasting

Als de regering-Di Rupo extra geld zoekt, moet ze dat volgens de gemiddelde Belg in de eerste plaats halen bij wie veel bezit. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos. Maar liefst 75 procent is voor een vermogensbelasting.
vrijdag 16 november 2012

De tegenstanders zullen nog maar eens hun bazooka bovenhalen en uitschreeuwen dat een vermogensbelasting in België niet haalbaar is. De steeds weerkerende argumenten zijn dan dat België geen vermogenskadaster heeft en dat het jaren duurt om een apparaat op te bouwen dat de vermogens waardeert. Daarnaast hoor je ook steeds dat het kapitaal zou wegvloeien naar het buitenland. Geen van beide argumenten klopt.

Schaf het bankgeheim af

Wanneer de tegenstanders zeggen dat België geen vermogenskadaster heeft, dan hebben ze het eigenlijk over een kadaster van het roerend vermogen (aandelen, kasbons, obligaties). Het onroerend vermogen, huizen bijvoorbeeld, is immers wel geregistreerd.

Als we het bankgeheim volledig opheffen, is het vrij eenvoudig om ook een vermogenskadaster van roerende inkomsten aan te leggen, iets wat overigens al gebeurt in Zweden, Nederland en Frankrijk. Dat wil zeggen dat de fiscus toegang krijgt tot de bankgegevens die automatisch worden aangeleverd door de banken. De banken kunnen dan met andere woorden niet langer mist spuien over het vermogen van hun klanten, hun intresten enzovoort. Bovendien is zo’n kadaster een sterk wapen tegen de fraude en de criminaliteit.

Het spook van de kapitaalvlucht

Frankrijk heeft al jaren een vermogensbelasting en daar zien we dat dit helemaal niet leidt tot het wegvloeien van kapitaal naar het buitenland. Sinds het jaar 2000 hebben drieduizend kapitaalkrachtigen Frankrijk verlaten. Dat is 0,53 procent van al wie onderworpen is aan de Franse vermogensbelasting. Met andere woorden: 99,47 procent van de belastingplichtigen blijft de vermogensbelasting betalen en blijft de schatkist op die manier spijzen.

Een bijkomend argument tegen kapitaalvlucht is dat investeringen niet gebonden zijn aan de verblijfplaats. Zo kan iemand die aan kapitaalvlucht doet, toch nog investeren in eigen land. Een rapport van de Franse senaat bevestigt dat: ‘Het argument betreffende een verlies van kapitaal voor Frankrijk is ongegrond want de investeringen van die belastingplichtigen (hun bedrijven) zijn niet gebonden aan hun verblijfplaats.'

Een vermogensbelasting is gerechtvaardigd

De cijfers hieronder voeden het inzicht dat een vermogensbelasting nodig is:

·        het gemiddelde vermogen van de 1% rijkste Belgen bedraagt 7.545.870 miljoen euro;

·        de 10% rijkste Belgen bezitten de helft van het totale Belgische vermogen;

·        de tien rijkste Belgische families beschikken samen over een vermogen van 42 miljard euro;

·        de families De Spoelberch, De Mévius en Vandamme, grootaandeelhouders van AB InBev en bezitters van het grootste vermogen van ons land, hebben een vermogen van 25,6 miljard euro. Dat is precies evenveel als het totale budget van de ziekteverzekering in 2012.

Een vermogensbelasting kan 8 miljard euro opbrengen

Er bestaan verschillende voorstellen om een vermogensbelasting in te voeren. Allemaal brengen ze vele miljarden op en het zijn alleen de superrijken die betalen. Waar wacht de regering Di Rupo nog op?

Waarom een vermogensbelasting? Omdat rechtvaardige belastingen zijn die miljarden opbrengen.

Guido Deckers

Guido Deckers is nationaal ACV-propagandist voor het thema rechtvaardige fiscaliteit

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

18 reacties

 • door Tine Kalis op vrijdag 16 november 2012

  Ik zou in alle nederigheid met die peiling toch wat oppassen : mijn ervaring leert me dat de Vlaming dat allemaal wel wilt voor de portemonnee van de andere maar niet voor de zijne. De portemonnee van de Vlaming is net een tikkeltje gevoeliger (wegens leeggeroofd door hangmat-socialisten, vreemdelingen en andere collabo-partijen).

 • door Le grand guignol op vrijdag 16 november 2012

  Op het middagjournaal van VRT werden de begrotingsonderhandelingen op subtiele wijze vertaald naar "meer ademruimte geven voor de bedrijfswereld". Een 'mooi' staaltje neoliberale indoctrinatie door middel van het gebruik van nieuwspraak; iets waar onlangs Jan Blommaert een bijdrage over gepubliceerd heeft op DWM. Het onderhandelen en opstellen van een overheidsbegroting zou in een democratie immers moeten geschieden in functie van het algemeen belang en niet in functie van het particuliere belang van de bedrijfswereld. Weliswaar beweren beleidsmakers en bedrijfswereld dat het versterken van de concurrentiekracht van de bedrijfswereld iedereen ten goede komt door de creatie van jobs, maar er is geen enkele aanwijzing voor het feit dat dit ook effectief het geval zal zijn, zelfs integendeel. Het verhogen van de concurrentiekracht wil in wezen niets anders zeggen dan het streven naar winstmaximalisatie voor de bedrijfswereld en de aandeelhouders. De creatie van extra jobs zou een mogelijk gevolg kunnen zijn van het versterken van de competitiviteit, maar het is allesbehalve een logisch gevolg, laat staan een vanzelfsprekend gegeven. Nog anders gezegd: het versterken van het concurrentievermogen voor de bedrijfswereld zorgt mogelijk voor economische groei, i.e., een toename van het BBP, maar dat wil niet per definitie zeggen dat de gecreëerde welvaart ten goede zal komen van de samenleving. Kortom: onze zogenaamde volksvertegenwoordigers blijken in de eerste plaats businessvertegenwoordigers te zijn. In wezen zou ons dat niet mogen verbazen want een verschuiving inzake beleidsperspectief van het algemeen belang in de richting van het particuliere bedrijfsbelang is eigen aan het neoliberalisme.

  Dit wordt wederom duidelijk wanneer blijkt dat er bij de bevolking een uitgesproken draagvlak is voor een vermogensbelasting, terwijl beleidsmakers, in deze de sociaaldemocraten, opteren voor een bijsturing/aanpassing van de wet op het concurrentievermogen van 1996. In het eerste geval komt de betreffende maatregel, een vermogensbelasting, de ganse samenleving ten goede; in het tweede geval gaat het over een vorm van loonmatiging die hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, de bedrijfswereld ten goede komt. En zelfs dan is het VBO niet tevreden: "De wet van 1996 moet aangepast en bijgeschaafd worden voor de toekomst, maar daarmee alleen los je het probleem van vandaag dus niet op. [...] We gaan in dit land het concurrentiebeleid niet fundamenteel bijsturen, als we niet om de 15 jaar nadenken over hoe we de index moeten verbeteren" (Pieter Timmermans, http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/121116_begroting_timmermans ). Geef ze een vinger... Overigens, wat bedoelt het VBO met "het verbeteren van de index"? Wat mij betreft moet die index alvast niet verbeterd worden, temeer omdat die index er naar aanleiding van de financieel-economische crisis in grote mate voor gezorgd heeft dat onze koopkracht behouden bleef. Kortom: de index heeft de crisis doorstaan en moet dus niet verbeterd worden dan wel blijven zoals hij is. Sterker nog: laten we de index invoeren in alle lidstaten van de Europese Unie.

  Maar, net zoals Timmermans van het VBO ben ik evenmin tevreden. Sinds mensenheugenis pleiten de sociaaldemocraten voor een verschuiving van de lasten op arbeid naar een belasting op vermogen. Door de verstrenging van de wet op het concurrentievermogen is er in wezen sprake van een maatregel die, althans voor de bedrijfswereld, de loonkost drukt. Normaal gezien zou daar dus, vanuit sociaaldemocratisch oogpunt, iets tegenover moeten staan: een belasting op vermogen. Zou het kunnen dat Vande Lanotte dat laatste deel in zijn voorstel is vergeten te vermelden? Ik betwijfel het.

  Nu de sociaaldemocraten zichzelf populair willen maken door de zogenaamde 'wilde stakingen' aan banden te leggen, mogen ze wat mij betreft ook een vermogensbelasting in hun publiciteitscampagne opnemen. Voor een vermogensbelasting bestaat er alvast een uitgesproken draagvlak!

  Uiteraard zou enkel een vermogensbelasting al voldoende zijn om de begrotingsperikelen structureel(!) aan te pakken waardoor de wet op het concurrentievermogen niet noodzakelijk verstrengd moet worden. Of nog: de koopkracht blijft behouden en tegelijkertijd wordt het begrotingstekort aangepakt. Desalniettemin blijven de sociaaldemocraten, tegen beter weten in, hun Derde Weg bewandelen.

 • door Staf op vrijdag 16 november 2012

  "de families De Spoelberch, De Mévius en Vandamme, grootaandeelhouders van AB InBev en bezitters van het grootste vermogen van ons land, hebben een vermogen van 25,6 miljard euro."

  Dus ACV pleit er voor om het bezit van een (stuk van een) bedrijf te belasten ? Aan hoeveel mensen geeft dat vermogen van de familie De Spoelberg & co. werk ? Ik denk niet dat dit een goed idee is. Je moet maar een kapitaal intensief bedrijf hebben dat met weinig marge opereert en dus meeste van de inkomsten aan zijn werknemers geeft als loon. Ik ben meer voorstander van een vermogen-inkomstenbelasting: inkomsten uit interesten, opties, aandelenmeerwaarden, zogenaamde onkostenvergoedingen, ...; alle inkomsten die daar uit komen die boven een bepaalde drempel uitkomen worden als loon beschouwd en aan het overeenkomstige tarief belast (in de meeste gevaalen dus 50%).

  Ook de sprong van vermogensbelasting naar volledige afschaffing bankgeheim is vermoedelijk niet gepolst in de peiling. Ik zou denken dat daar een veel kleiner draagvlak voor zou zijn. Persoonlijk ben ik er wel voor maar betwijfel of enkel de grote vermogens in Belgie iets te verbergen hebben.

 • door De Gregorio franco op zaterdag 17 november 2012

  Guido

  goed bezig man!!

  Franco

 • door Den Juul op zaterdag 17 november 2012

  " Als de regering-Di Rupo extra geld zoekt, moet ze dat volgens de gemiddelde Belg in de eerste plaats halen bij wie veel bezit. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos. Maar liefst 75 procent is voor een vermogensbelasting. "

  IK VERMOED DAT IPSOS ONGEVEER 50 MENSEN GEPEILD HEEFT, IN DE BUURT VAN SCHAERBEEK, CHARLEROI, EN BORGEROKKO.

  IK VERMOED DAT 99.99% VAN DE BELGEN DIE WERKEN, EN DUS KUNNEN SPAREN, TEGEN DEZE MAATREGEL ZIJN, DAAR DE SPAARCENTEN DIE ZE ONVERHOUDEN VAN HUN REEDS 50% BELASTE LOON, REEDS BELASTE IN AFBETALING ZIJNDE WONING, REEDS BELASTE IN AFBETALING ZIJNDE AUTO, ENZ, NIET NOGMAALS BELAST DIENEN TE WORDEN, OM DE PARASIETEN VAN HET ACV, ABVV EN HUN AANHANGERS BINNEN DE STAAT TE BETALEN.

  WIL JE BESPAREN IPV VAN MEER TAXEREN ? BEGIN MET VOLGENDE HEILIGE HUISJES OP TE DOEKEN :

  . Afschaffing van de provincies . Samenvoeging van de Brusselse agglomeratie tot 1 stad met 1 burgemeester en 1 college van burgemeester en schepenen . Belasting van lonen van parlementariërs, provinciegouverneurs à rato van eenzelfde belastingvoet als werknemers / arbeiders . Beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd (max. 5 jaar) . Halvering van de dotaties aan koning, kroonprins, koninklijke weduwe … . Verhoogde belasting op gecumuleerde, bezoldigde mandaten . Beperking dotaties tot koning en kroonprins . Volledige transparantie wat de transfers tussen Belgische gewesten betreft . Geen indexsprong, maar beperking van de indexkoppeling tot 2% (exclusief de laagste lonen) . Afschaffing van de dotaties aan de erediensten en evolutie naar een systeem van 'Kirchensteuer' (cf. Duitsland) . Beperking (top)lonen in staatsbedrijven tot 250.000 € bruto

  • door frederic op zaterdag 17 november 2012

   Het straffe is dat er reeds een voorstel voor vermogensbelasting bestaat, namelijk de miljonairstaks van de PVDA. Hierbij wordt er belast vanaf dat men 1 miljoen euro vermogen heeft met een vermindering van maximum 500.000 euro voor de waarde van de eerste woning. Hetgeen er dus op neer komt dat men pas betaalt vanaf dat men 1.500.000 euro aan vermogen heeft. Dit gaat om 2 % van de Belgische bevolking, de gewone spaarder heeft hier dus echt niks te vrezen, want door gewoon een klein deel van je loon te sparen als arbeider kom je echt niet aan dit bedrag. Daarnaast levert dit voorstel ongeveer 8,7 miljard euro op dat kan worden geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg, ... En misschien moet je je ook eens wat beter informeren het gaat om een enquête bij ongeveer 1000 personen. Van de voorstellen die je zelf aanhaalt zijn enkele goed: zoals samenvoegen Brusselse agglomeratie, belasten van lonen voor parlementariërs volgens dezelfde voet als gewone werknemers, beperking toplonen, dotaties koningshuis en verhoogde belasting op gecumeleerde mandaten. Voor meer info zie: http://www.miljonairstaks.be/

  • door aronjaco op zaterdag 17 november 2012

   De banken kunnen eens beginnen met hun taak uit te voeren zoals ze verplicht zijn tegenover onze gemeenschap , aangezien ze hun verliezen als resultaat van hun goklust afwentelen op die gemeenschap. Niet meer dan normaal dus dat ze nu hun steenrtje bijdragen om tot een rechtvaardige inning van belastingen te komen. Tevens krijgt de overheid op die mannier greep op geld afkomstig van criminele handelingen( meso benadering). Trouwens , dergelijke gelden moeten bevroren worden totdat blijkt via onderzoek, vanwaar dat geld komt; eens dat blijkt volgt gepaste behandeling van die kapitalen en hun bezitters. Witte boordcriminaliteit…denk in eenzelfde kader. Tegelijk ook al die belastingparadijzen opdoeken is noodzakelijk, anders vertrekken bepaalden met een valiesje waarvan de inhoud niet gekend is . Mogelijkheden te over .

 • door pdb op zondag 18 november 2012

  Maar liefst 75 procent ivan de Belgen is voor een vermogensbelasting. Alles hangt ervan af hoe je de vraag stelt Die vermogensbelasting is er immers al in de vorm van het aanslagbiljet voor onroerende voorheffing. Eens die Belgen met 'een baksteen in de maag' begrepen hebben dat hun jaarlijkse kadastrale belasting verhoogd wordt, zal het onderzoeksbureau Ipsos wellicht lagere toestemmingscijfers noteren.

 • door Roosen Marie-Rose op zondag 18 november 2012

  hopelijk zullen de onderhandelaars van CD en V ook luisteren naar ACV en 1 minuut politieke moed opbrengen

 • door Roosen Marie-Rose op zondag 18 november 2012

  hopelijk zullen de onderhandelaars van CD en V ook luisteren naar ACV en 1 minuut politieke moed opbrengen

 • door zulma op zondag 18 november 2012

  Ik vind het een goed artikel. Ik vraag me alleen af waar de actie blijft. De kennis is er al maar van concrete actie zie ik niets, zoals een massale (75 % is toch fenomenaal??), digitale petitie voor Mr. Di Rupo of zoiets. Hij heeft duidelijk een zetje nodig maar dat zetje komt er niet. Alleen een concrete, duidelijke publieke opinie kan misschien wonderen doen?

 • door Stef Wijnants op maandag 19 november 2012

  Dan hoeft de regering in begrotingsconclaaf maar eens een break te nemen en hier een kijkje komen nemen. Ik voeg toe aan het lijstje van Den Juul:

  - Afschaffen van de senaat - Afschaffen van de kabinetten (terug leren werken met de ambtenarenadministraties) - Afschaffen kindergeld vanaf het 3de kind - Geen supplementen meer toelaten boven het remgeld - Bedrijfsvoorheffing laten inhouden aan de bron en rechtstreeks doorstorten naar de staat, in plaats van te transiteren via sociale secretariaten - Werkloosheidsvergoedingen rechtstreeks laten uitbetalen door de staat, in plaats van te laten transiteren via vakbonden - Invoeren wegenvignet voor buitenlandse voertuigen (naar Oostenrijks, Sloveens of Zwitsers model) - Afschaffen zeecomponent van de krijgsmacht - Afschaffen overheidssteun aan schrijvende privé pers - Niet langer toelaten dat overheidsinstanties en NV's van publiek recht een beroep doen op duurbetaalde externe consultants - Doen samensmelten van regionale en gemeenschapsbevoegdheden in Wallonië (en dito verkozenen afschaffen) - Afschaffen Brussels Gewest & gouverneur - Afschaffen burgerbescherming (en gedeeltelijke integratie in de brandweer) - Samensmelten van alle onderwijsnetten in één net - Aantal ziekenhuizen per provincie beperken (door fusie van de bestaande) - Invoeren van het kiwimodel voor geneesmiddelen - Verdubbelen van de fossiele brandstofprijzen - Verplichte gemeenschapsdienst voor uitkeringstrekkers

  Wie vult aan?

  • door Ahoem op maandag 19 november 2012

   Hoewel er wel een aantal intressante voorstellen instaan, kan ik niet akkoord zijn met het voorlaatste. Meneer is zeker niet van Limburg... Dan zou hij eens moeten proberen met het openbaar vervoer van Noord naaar Zuid te gaan. Ik denk dat je sneller en gemakkelijk in Londen geraakt. En meneer mag dan ook meteen mijn nieuwe brandstofinstallatie komen bekostigen, bijvoorbeeld obv pellets, dan ben ik bereid mijn oude mazoutketel te vervangen, iets wat veel mensen wel willen doen, maar gewoon niet kunnen betalen. En minder begoede mensen moeten dan maar in de kou staan terwijl anderen gesubsidieerd voordeel (uit ons belastingsgeld) halen door de installatie van zonnepanelen. Heeft u enig idee wat 1000 liter mazout kost (genoeg om in het beste geval een half jaar je huis te verwarmen? Dit voorstel is ronduit asociaal en contra-productief. Als je dan toch iets wil doen op vlak van energie: begin nu eens eindelijk met de ondersteuning van de electrische wagen en bouw meer (openbare) zonneenergieparken en windmolenparken. Dat kost nu geld, maar brengt later op en we maken ons minder afhankelijk van de internationale energiemarkt.

   • door Den Djaan op maandag 19 november 2012

    't Was wel de bedoeling om hier alternatieve voorstellen en ideeën op te lijsten ten behoeve van de (begrotingsopmaak van de) regering. Dus laat je inspiratie werken en vul hier dingen aan (in plaats van er af te breken)!

    • door Ahoem op dinsdag 20 november 2012

     Ik geef gewoon mijn ongezouten mening op een slecht idee, daarvoor dient dit forum toch of niet? Het constructieve gedeelte begint wanneer ik voorstel betaalbare electrische wagens te promoten/produceren en daadwerkelijk groene stroom te implementeren in ons energienetwerk.

     • door zulma op vrijdag 23 november 2012

      Proficiat met je constructieve denk oefening! Nu nog talent om te onderhandelen (ik ben er persoonlijk niet zo in thuis maar wellicht zijn niet àlle puntjes haalbaar of correct???) en je bent de volmaakte politieker die België nodig heeft. Of als je dit in een petitie giet, onderteken ik ze meteen. Veel succes!

      • door Joris. op maandag 26 november 2012

       ik denk dat je in wallonië veel volk voor je petitie zal vinden, maar in de Eupense cafés krijg je deze toogpraat toch niet verkocht, me dunkt. wel goed gelachen

 • door Stef VB op woensdag 12 december 2012

  Binnen 50 jaar loopt men hier nog steeds over te zeuren, weegt de bedenkelijk in elkaar gestoken crisis nog meer door, zitten er nog meer mensen in de miserie, klaagt en zeurt men nog steeds even hard, en is er nog steeds geen vermogenstaks...want Belgen hebben gewoon een tekort aan karakter om die zet eindelijk eens te zetten...ik merk enkel veel geblaat en weinig wol...zielige boel hoor...

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties